Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 14. april 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
14. april 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Esben Erichsen
Peter Storm
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

137. Ansøgning om kulturmidler fra Jazz i Trekanten til Trekantområdets Festuge i uge 35
Sagsnr.: 2020-004791
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om støtte fra kulturpuljen til
"Jazz i Trekanten" til støtte til samlet ni jazzkoncerter under Trekantområdets Festuge i uge 35.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

For sjette år i træk præsenteres "Festival Jazz I Trekanten" under Trekantområdets Festuge i uge 35 fra 21/8 – 30/8 2020.

"Jazz I Trekanten" har tidligere kunne støtte koncerter i alle syv kommuner gennem basisstøtte fra Kulturregion Trekantområdet og med specifik støtte fra Trekantområdets Festuge. Bevillingen fra Trekantområdet er i 2020 begrænset til 75.000 kr. for hele festivalen i alle syv kommuner, og dette skal ikke blot dække direkte støtte til honorar, men også PR og administrationsudgifter for festivalen.

"Jazz i Trekanten" har derfor i 2020 defineret en række udviklingsprojekter og typer af koncerter, som er finansieret af eksterne fonde. Dermed er det muligt, at "Jazz I Trekanten" samlet kan støtte de ni koncerter i Middelfart med 48.000 kr. eller næsten 50 % af de samlede honorarudgifter til koncerterne.

Det er forvaltningens vurdering, at arrangementerne har et højt kvalitetsniveau, og at særligt Børnejazzkoncerten og Musik til Sindssyg God Søndag, som der søges til, vil løfte disse arrangementer og den samlede kvalitet af Festugen.

I vedhæftet budget ses en oversigt over de ni jazzkoncerter, som planlægges tæt i samarbejde med arrangørerne i Middelfart i uge 35. "Jazz i Trekanten" forventer at ramme det samlede antal af koncerter samt budget.
Der søges om tilskud, ikke underskudsgaranti, til koncerterne pga. festivalens kompleksitet med mange aktører og forskellige typer af både gratis koncerter og arrangementer med entre.

"Jazz i Trekanten" er den formelle ansøger og er ansvarlig for den samlede plan og budget for koncerter, og vil stå for fordeling af pengene mellem de enkelte aktører.

På baggrund af dette anbefaler forvaltningen, at ansøgningen imødekommes.

Økonomi:

"Jazz i Trekanten" søger 15.000 kr. fra Kulturpuljen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Ingen.

Beslutning:

Ansøgningen kan imødekommes under forudsætning af, at arrangementerne kan gennemføres som planlagt i forhold til coronasituationen

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. april 2020 kl. 14:00

Bilag:

138. Handleplaner for underskudsafvikling
Sagsnr.: 2020-004521
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune, skal der udarbejdes en
skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud over 5%
af driftsbudgettet.

Forvaltningen foreslår:

 • At den reviderede handleplan for Middelfart Bibliotek godkendes.
 • At den reviderede handleplan for Kompasset godkendes.
 • At den reviderede handleplan for Båring Børnehus godkendes.
 • At den reviderede handleplan for Dagplejen godkendes.
 • Sagsbeskrivelse:

  Regnskabsresultat for 2019 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

  Opgørelsen af det akkumulerede underskud viser, at fire decentrale enheder på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område har et opsparet underskud, som overstiger 5 % af budgetsummen. 

  Det drejer sig om:

  • Dagplejen
  • Kompasset
  • Båring Børnehus
  • Middelfart Bibliotek

  Det er alle enheder, som sidste år havde handleplaner til behandling, og fortsat ikke er færdige med afviklingen. 

  I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal underskuddet som udgangspunkt afvikles 
  over en 3-årig periode med mindre der foreligger særlige grunde.

  Båring Børnehus havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et opsparet underskud på -0,256 mio. kr. svarende til 6,21 % af budgetsummen. Det indstilles, at handleplanen tager afsæt i, at der afdrages med 0,064 mio. kr. fra 2020 og indtil gælden er afdraget i 2024.

  Kompasset havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et opsparet underskud på -2,226 mio. kr. svarende til 18,29 % af budgetsummen. Årsagen til underskuddet er primært et resultat af sammenlægningen med Bakkehuset, hvor overdragelsen af personale gav ekstraordinære komplikationer i form af bl.a. længerevarende sygemeldinger. Det indstilles, at handleplanen tager afsæt i, at det centrale område overtager 1,026 mio. kr. af gælden med baggrund i komplikationerne vedrørende sammenlægningen med Bakkehuset, således at gælden nedskrives til 1,2 mio. kr., som betyder at Kompasset kan afdrage gælden over en 6 årig periode. Gælden afdrages med 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,220 mio. kr. i årene herefter indtil 2025.

  Dagplejen havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et opsparet underskud på 3,462 mio. kr. svarende til 8,74 % af budgetsummen. Underskuddet er primært opbygget igennem de sidste 3 år, hvilket er den periode, hvor Middelfart Kommune har oplevet en markant stigning i antallet af 0-2 årige. Demografireguleringen har i samme periode ikke kunne dække udgifterne til børnetalsstigningen i kombination med, at udviklingen i de enkelte distrikter har været præget af henholdsvis væsentlige nedgange og stigninger i børnetal. I de områder, hvor det har været nødvendigt at afskedige har der været ekstraordinære udgifter til afskedigelser. I 2019 har dagplejen også været udfordret af behov for strukturelle ændringer, som har betydet en række opsigelser blandt dagplejepædagogerne, som har haft en betydelig økonomisk udgift for dagplejen, som løber ind i 2020. Med baggrund i den ekstraordinære store gæld har handleplanen en langvarig afdragsprofil, hvor der afdrages med 0,262 mio. kr. i 2020 og herefter med 0,400 mio. kr. til og med 2028.

  Middelfart Bibliotek havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et opsparet underskud på 1,884 mio. kr., svarende til 11,48 % af budgetsummen. Det indstilles, at handleplanen tager afsæt i, at der fortsat afdrages med 0,400 mio. kr. om året. Underskudsafviklingen tilvejebringes primært på lønsummen, og forventes afdraget om 5 år.

  Økonomi:

  Se sagsfremstillingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  MED-udvalget er forudgående hørt, hvor handleplanen medfører personalemæssige tilpasninger.

  Beslutning:

  • Handleplan for Middelfart Bibliotek godkendt.
  • Handleplan for Kompasset godkendt.
  • Handleplan for Båring Børnehus godkendt.
  • Handleplan for Dagplejen godkendt.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. april 2020 kl. 14:00

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER