Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 3. marts 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
3. marts 2020 kl. 16:00
Tilstede:
Esben Erichsen
Peter Storm
Lars Vigsø
Kim Lund
Steffen Daugaard
Fraværende:

ÅBNE SAGER

129. Implementering af 3½-års undersøgelse
Sagsnr.: 2020-003364
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget orienteres om implementeringen af 3½ års undersøgelse af alle børn i Middelfart Kommune. Udvidelsesforslaget (U25-2) ”Godt begyndt – Godt på vej” blev vedtaget i forbindelse med budget 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget 2020 vedtog Byrådet at indføre en 3½ årsundersøgelse. (Udvidelsesforslaget U25-2)

Formålet med undersøgelsen er at styrke samarbejdet mellem sundhedsplejerske og dagtilbud og dermed medvirke til at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for alle børn og især sårbare og udsatte børn og familier, også ud over barnets første leveår, så barnets /familiens sundhed og trivsel understøttes bedst muligt.

Undersøgelsen vil supplere det arbejde sundhedsplejersken allerede har ydet i familien gennem barnets første leveår og styrke indsatsen for børn med særlige behov.

Sundhedsplejen bidrager i samarbejdet med dagtilbud med den sundhedsfaglige viden og kan på den baggrund være med til  en  tidlig opsporing af overvægt samt af sproglige, motoriske og adfærdsmæssige udfordringer, som kan præge barnets udviklingspotentiale.

Sundhedsplejen i Middelfart arbejder i kombineret ordning, hvilket vil sige distriktopdelt. Sundhedsplejersken varetager dermed alle opgaver i distriktet. Hjemmebesøg til 0-1 årige, konsulentbistand til dagtilbud og sundhedssamtaler/undersøgelser i skolerne. Dette giver sundhedsplejersken en unik mulighed for at få et nært kendskab til familien, at arbejde med hele familien og at følge barnet og familien.  Den tryghed og tillid, der skabes i relationen, kan være medvirkende til, at familien inddrager sundhedsplejersken ved behov for hjælp, hvis familien eller barnet mistrives.

Den ledende sundhedsplejerske Malene Panduro Christensen har i december 2019 været i dialog med daginstitutionslederne om, hvordan den nye undersøgelse kan implementeres. Der er i den sammenhæng trukket på Nyborg Kommunes erfaringer med en lignende undersøgelse.

Undersøgelsens væsentligste elementer bliver:

 • En gruppeundersøgelse af 4-6 børn, hvor der særligt er lagt vægt på grov- og finmotorik samt vægt.

 • En forældresamtale der tager afsæt i forældrenes besvarelse af et spørgeskema (BørnUngeLiv) der bygger på WHOs definition af mental sundhed.

 • Børn med sundhedsrelaterede udfordringer tilbydes hjemmebesøg ved sundhedsplejersken, hvis udfordringer eksempelvis handler om mad, opdragelse, renlighed, mm.

 • Børn med helbredsproblematikker henvises til egen læge.

 • Børn med motoriske udfordringer, der kræver mere end børnehaven kan bidrage med, henvises til Børnefysio-og ergoterapeuterne.

 • Børn med overvægt henvises til Overvægtsklinikken for børn og unge.  

 • Børn og familier, der skønnes i mistrivsel og har sociale problemstillinger, henvises til Familieafdelingen eller PPR.

Undersøgelserne og samtalerne foretages i tre terminer:

 • Maj 2020

 • September 2020

 • Januar 2021

Økonomi:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev der bevilliget i alt 0,452 mio. kr. til udvidelsen.

Heraf går 0,286 mio. kr. til opnormering af sundhedsplejen; og 0,166 mio. kr. til opnormering på dagtilbuddene.

Høring:

Der har været afholdt høring i forbindelse med budgetforliget.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

130. Regnskabsberetning 2019 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2020-002999
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender regnskabsopgørelsen og dertilhørende beretning for 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2019 for Børn, Kultur og Fritidsudvalgets viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for opgaveomflytninger (flytning af læringsområdet), så er der på udvalgsområdet realiseret et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Kultur og Fritid

Regnskab 2019 for politikområdet Kultur og Fritid viser et samlet forbrug på driften på 44,3 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Korrigeret for opgaveomflytninger, så har området realiseret et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget har hovedsageligt baggrund i tilbageløb af lokaletilskudsmidler, mindreforbrug på folkeoplysende formål, og at Middelfart Biblioteket realiserede et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Biblioteket er således ikke nået i mål i forhold til at nedbringe det akkumulerede underskud med 0,4 mio. kr. årligt. Bibliotekets akkumulerede underskud udgør ca. 1,9 mio. kr. ved udgangen af 2019. Der arbejdes fortsat videre med en målsætning om underskudsafvikling i niveauet 0,4-0,5 mio. kr. årligt i henhold til aftale om nedbringelse af det opsparede underskud.

På Kultur og Fritidsområdet blev der i 2019 anvendt 3 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 0,01 mio. kr. på renovering af Vestfyns Hallerne og 3 mio. kr. på etablering af kunstgræsbaner.

Følgende anlægsprojekter afsluttes i 2019:

 • Renovering af Vestfyns Hallerne afsluttes og udviser i alt væsentlighed budgetoverholdelse.

 • Skaterbaneudstyr afsluttes og udviser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Dagtilbud

Regnskab 2019 for Dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på driften på 131,3 mio. kr.
svarende til et underskud på 6,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for opgaveomflytninger, realiserede området et merforbrug på 1,881 mio. kr.

Dagtilbudsområdets centrale budget består overordnet af fællesstedet for dagtilbudsområdet, private pasningstilbud og specialpædagogisk indsats for 0-6 årige. Dagtilbudsområdet decentrale budget består af dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner.

Merforbruget på dagtilbudsområdet kan især forklares med af følgende faktorer:

Dagtilbudsområdet var i 2019 generelt presset af et stigende børnetal, som oversteg det forventede niveau i demografireguleringen. Endvidere har området været presset af omorganiseringer på specialpædagogkorpset og i et par af de decentrale enheder, som har medført en række meromkostninger på personaleområdet. Nogle af disse strukturændringer  vil have en meromkostning, der løber ind i 2020, men som på sigt forventes at kunne medvirke til, at forbrug og budget balancerer. Det overordnede merforbrug har derfor hovedsaligt baggrund i et merforbrug i enkelte decentrale enheder, som har været berørt af det stigende børnetal og omorganiseringerne.

For at imødekomme det forventede merforbrug i 2019 er puljen til udvikling på det centrale område ikke anvendt.

Handleplanerne for følgende decentrale enheder blev ikke overholdt i 2019 og de videreføres i revideret form.

 • Dagplejen

 • Kompasset

 • Båring Børnehus

På dagtilbudsområdet blev der i 2019 anvendt 2,1 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 0,2 mio. kr. til legepladsrenovering i Egetræet, 1,2 mio. kr. til en erstatningssag vedrørende defekte MgO-plader, 0,1 mio. kr. til etablering af vuggestue og industrikøkken i Kompasset og 0,5 mio. kr. til en ny pavillon ved Chili.

Følgende anlægsprojekter afsluttes i 2019:

 • Erstatningssag – Byggeri på dagtilbudsområdet (MgO-plader) afsluttes med et merforbrug på 1,2 mio. kr.

 • Etablering af vuggestuepladser ved Kompasset inkl. køkken og udviser i al væsentlighed budgetoverholdelse.

 • Etablering af vuggestuepladser ved Chili og udviser i al væsentlighed budgetoverholdelse.

 • Etablering af vuggestuepladser i Strib inkl. køkken og udviser i al væsentlighed budgetoverholdelse.

Børn, Familie og Sundhed

Regnskab 2019 på Børn, Familie og Sundhedsområdet udviser et samlet forbrug på driften på 109,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,02 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for opgaveomflytninger, realiserede området et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Familieafdelingsområde består overordnet af tandplejen, PPR, sundhedstjenesten, anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger samt områderne merudgiftsydelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Merforbruget vedrører hovedsageligt et merforbrug på anbringelsesområdet som følge af et stigende antal handicapsager og omkostningstyngden på handicapsagerne, som delvist imødegås af et mindreforbrug på forebyggelsesområdet, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.

På Børn, Familie og Sundhedsområdet blev der i 2019 anvendt 1,2 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 0,3 mio. kr. til udvidelsen af Brohuset, 0,2 mio. kr. til indkøb af teknisk udstyr i Tandplejen og 0,7 mio. kr. til udskiftning af tandlægestole (units) i Tandplejen.

Økonomi:

Regnskabsberetningen for Børn, Kultur og Fritidsområdet vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 23. marts og Byrådsmødet den 30. marts.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

131. 1. budgetopfølgning pr. 29 februar 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2020-002979
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område. 

Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Økonomi:

Drift

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

 • At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet mindreforbrug på 0,216 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Centralt realiseres der et merforbrug på 0,250 mio. kr., som vedrører et forventet forbrug af opsparede midler fra fritidsmillionen i 2018 på fritidskonsulenten. Decentralt forventes biblioteket at realisere et mindreforbrug på 0,469 mio. kr. som følge af planlagt underskudsafvikling.
 • At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Årsagen til merforbruget skyldes hovedsagelig, at budgettet er blevet nedskrevet med 2,4 mio. kr. grundet udvidelsen af Brohuset, men udvidelsen står først færdig ved udgangen af 2020. Dermed kan besparelserne ikke realiseres i indeværende år. Familie og Forebyggelsesområdet arbejder fortsat med en handleplan for at bringe budgettet i balance, og den er centralt for at realisere besparelsen på Brohuset. Handleplanen består af fire fokusområder: (1) Fokus på enkeltsager, (2) Fokus på enkeltkonti, (3) Fokus på handicapsager og (4) Fokus på fremtidige tiltag.

 • At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er stadig udfordret af de strukturtilpasninger, der blev foretaget i 2019, hvilket giver en øget udgiftsbelastning i første halvdel af 2020. Dertil er der markant stigende udgifter til special- og handicappladserne.

Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 20,597 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 26,653 mio. kr. og et merforbrug på 7,056 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger, og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

Der søges ved denne budgetopfølgning om en negativ tillægsbevilling til anlægsprojektet vedrørende kunstgræsbanerne på 1 mio. kr. Beløbet vil tilgå kassen og dermed finansiere fremrykningen af 1 mio. kr., som blev foretaget ved 3. budgetopfølgning i 2019.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

2020-002979-21-BO-2020 BKF
132. Anlægsregnskab - Renovering af Vestfyns Hallerne
Sagsnr.: 2020-002999
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende renovering af Vestfyns Hallerne er endelig afsluttet ved udgangen af 2019, og der skal i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur- og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojekt 63: Renovering af Vestfyns Hallerne, som udviser et merforbrug på 0,008 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet på Vestfyns Hallerne er udført i perioden 2017-2019.

Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 6,472 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 6,480 mio. kr. Der er således et samlet merforbrug på 0,008 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2019 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

133. Opfølgning på kommunegaranti
Sagsnr.: 2019-009740
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Byrådet godkendte den 24. juni 2019 en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til Vestfyns Kultur- og Idrætscenter (VKI). I forbindelse hermed blev det aftalt, at Børn, Kultur og Fritidsudvalget følger op på sagen på vegne af Byrådet.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget får derfor en status på sagen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af VKI's økonomiopfølgninger gives en orientering om, hvordan det går med at realisere forretningsplan og prioriterede indsatser i forhold til at sikre en sund og holdbar økonomi.

Økonomi:

Sagen handler om kommunegarantien på 1,5 mio. kr. til Vestfyns Kultur- og Idrætscenter.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Esben Erichsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

134. Fordeling af midler i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer
Sagsnr.: 2020-003251
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Midlerne på finansloven til bedre normering er nu blevet fordelt mellem kommunerne efter det skønnede børnetal for de 0-5 årige i kommunerne. Konkret betyder dette, at der tilfalder Middelfart Kommune i alt 3,0 mio. kr. i 2020.

Forligspartierne bag budgetforlig 2020 i Middelfart Kommune har aftalt, at der skal ske en udmøntning af alle 3 mio kr. Konkret betyder dette, at der udover de 1.3 mio. kr., som blev udmøntet til daginstitutionernes normering med budgetforliget i oktober, nu tilfalder yderligere 3 mio. kr. til bedre normering til dagtilbuddet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsvalget sender forslaget i høring hos dagtilbudsbestyrelserne.

Sagsbeskrivelse:

Det foreslås, at fordelingen af de 3,0 mio. kr. følger hovedprincippet i minimumsnormeringen. Fordelingen tager derfor udgangspunkt i, at vuggestuebørn tæller for 2 enheder og børnehavebørn for 1 enhed. Herved følges intentionerne i minimumsnormeringen med forholdet 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen.

Økonomi:

Fordeles midlerne i henhold til forslaget, vil institutionerne få følgende økonomiske løft:

Ovenstående fordeling foreslås at blive sendt i høring hos daginstitutionsbestyrelserne.

De 3 mio. kr. kan eksempelvis udmøntes til ca. 6 pædagogstillinger.

Det skal bemærkes, at de udmøntede midler, jfr. kriterierne som ses på ministeriets hjemmeside, kun kan anvendes til kommunale daginstitutioner og ikke private institutioner og private pasningsordninger.

De tildelte midler kan ligeledes ikke anvendes i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, dvs. medføre en takststigning.

Tids- og procesplan for sagens behandling

 • Sagen behandles i BKF den 3.3 2020

 • Sagen sendes til høring til dagtilbudsbestyrelserne i perioden den 4.3–24.3

 • Sagen behandles i BKF den 14.4 2020

Herefter kan midlerne fra finansloven udmøntes, når de er modtaget.

Høring:

Høring af dagtilbudsbestyrelserne i perioden d. 4. marts 2020 til 24. marts 2020.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

135. Billedkunstrådets årsberetning for 2019
Sagsnr.: 2020-000415
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Billedkunstrådet har i lighed med de foregående år udarbejdet en årsrapport. I årsrapporten for 2019 redegøres for de væsentligste indsatser/tiltag i 2019 samt en forventning til 2020. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager årsberetningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Billedkunstrådet havde i 2019 mange forskellige aktiviteter, herunder egne arrangementer, rådgivning vedr. kunst på institutioner, besigtigelse af dele af kunstsamlingen, deltagelse i konferencer mv.

Disse mange aktiviteter - samt det forhold at 2 medlemmer af Billedkunstrådet valgte at trække sig i maj 2019 - gav anledning til en drøftelse af rådets formål og virke. Billedkunstrådet kom til en erkendelse af, at rådet havde spredt sig over for mange forskellige typer opgaver, som har været vanskelige at løfte, og som har kostet mange kræfter på administrative opgaver fremfor rådgivning og arbejdet med kunst.

Billedkunstrådet har derfor ønsket at fokusere rådets opgaver på rådgivning af kunst og forvaltning af kommunens kunstsamling. I december indstillede Billedkunstrådet derfor et forslag til reviderede vedtægter, som blev behandlet og godkendt i Børn-, Kultur og Fritidsudvalget i januar 2020, hvor også et nyt medlem blev udpeget.

I 2020 arbejdes der primært med rådgivning vedr. kunst til nye anlægsprojekter samt den fremadrettede forvaltning af kunstsamlingen.

Billedkunstrådets beretning for 2019 er vedlagt som bilag.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Årsberetningen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

136. Status på den kommunale ungeindsats (KUI)
Sagsnr.: 2020-003100
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Som del af Aftale om bedre veje til uddannelse og job fik kommunerne til opgave at organisere deres ungeindsats for de 15-25-årige unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialindsatser. Formålet er at gøre de unge parate til at gennemføre ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I forbindelse med Byrådets beslutning om organiseringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats, blev det besluttet, at Byrådet to gange/årligt orienteres om status.

Hermed følger første status.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene og Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Som del af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal kommunerne sikre en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor den unge får én koordineret og sammenhængende uddannelsesplan. I Middelfart Kommune er den kommunale ungeindsats omsat via et systematisk samarbejde på praktisk, ledelsesmæssigt og politisk niveau.

Organisationen navigerer efter nationale og lokale målsætninger samt særligt prioriterede indsatser.

Med Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev der formuleret to nye uddannelsespolitiske målsætninger:

 • I 2030 skal 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

 • Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030.

De nationale mål følges via Børne - og undervisningsministeriets Profilmodel. Heraf fremgår, at af senest opgjorte ungdomsårgang har 85,1% af unge i Middelfart Kommune gennemført en ungdomsuddannelse.

I 2018 var 6,1 % af unge i Middelfart Kommune uden tilknytning til job eller uddannelse.

For begge de nationale målsætninger gælder, at udviklingen går i positiv retning.

Byrådet i Middelfart Kommune har som supplement til de nationale mål valgt følgende politiske målsætninger for ungeområdet i perioden 2019-2021:

Målsætning

Indsats

Job og uddannelse til alle unge

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet. De unge skal opleve, at der er sammenhæng i og fælles mål for indsatserne.

Via praksiserfaringer skal flere unge hjælpes i uddannelse og job.

Øget fokus på trivsel og motivation i grundskole og ungdomsuddannelse

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at opleve trivsel og sundhed. Forbyggende indsatser skal sætte unge i stand til at udfolde deres evner og potentiale samt mestre dagligdags udfordringer.

Styrket vejledning med fokus på både den unge og arbejdsmarkedet

Alle unge skal have mulighed for job- og uddannelsesvejledning. Vejledningen skal tænkes ind i nye former og flere faggrupper skal bidrage til vejledningsindsatsen.

For at understøtte de nationale og lokale målsætninger vil særlige indsatser løbende blive implementeret og driftet i ungeorganisationen, aktuelt følgende fire indsatser:

 • Omlægning af efterværn
 • Uddannelsesvejledning til alle
 • Unge i mesterlære
 • Læring og kultur i den sammenhængende ungeindsats

De særlige indsatser præsenteres på mødet.

De supplerende data, som fremgår af vedhæftede bilag, er relevante data, som forventes at kunne følges over tid. Generelt placerer Middelfart Kommune sig positivt sammenlignet med regionalt og nationalt niveau. Middelfart Kommune er fortsat ambitiøse i forhold til det videre arbejde.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Den sammenhængende kommunale ungeindsats arbejder især i henhold til Verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse" med henblik på at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2020 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2020 kl. 15:30
Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 18:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER