Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 4. februar 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
4. februar 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Steffen Daugaard
Peter Storm
Kim Lund
Lars Vigsø
Esben Erichsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

126. Ansøgning fra Fjelsted-Harndrup Revyen
Sagsnr.: 2020-001131
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Udvalget orienteres om ansøgning fra Fjelsted-Harndrup Revyen om kulturmidler med henblik på godkendelse eller afslag.

Forvaltningen foreslår:

  • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget ikke imødekommer ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Fjelsted-Harndrup Revyen om tilskud fra kulturmidler til underskudsgaranti eller som støtte til leje af forsamlingshus, musik og program.

Fjelsted-Harndrup Revyen har gennemført revy i en hel del år uden tilskud fra kommunen.

Af den grund foreslår forvaltningen, at udvalget ikke skal imødekomme ansøgningen.

Økonomi:

Det ansøgte beløb er på 17.300 kr.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2020 kl. 14:00

Bilag:

127. Temadrøftelse: Ny Kultur- og Fritidsstrategi
Sagsbehandler: Peter Wamberg

Præsentation:

Temadrøftelse: Der skal udarbejdes en ny kulturstrategi og en ny fritidsstrategi i 2020.

På mødet præsenteres Børn, Kultur og Fritidsudvalget for de indledende overvejelser omkring indhold og proces, som udvalget efterfølgende drøfter.

Forvaltningen foreslår:

  • at oplægget drøftes med henblik på at kvalificere den videre proces for udarbejdelse af en ny kulturstrategi og en ny fritidsstrategi for Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Som forberedelse af arbejdet med en ny kultur- og fritidsstrategi for Middelfart Kommune, drøfter Børn, Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af forvaltningens oplæg, hvilket indhold der skal indgå i det videre arbejde, herunder sammenhængen til visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger".

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Udvalget kan i sine drøftelser forholde sig til om i givet fald hvordan en kultur- og fritidsstrategi skal understøtte Middelfart Kommunens ambitioner i forhold til klima og bæredygtighed.

Beslutning:

Oplægget drøftet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2020 kl. 14:00

128. Fællesmøde med Handicaprådet, Skoleudvalget samt Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2020-001268
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Handicaprådet har ønsket et dialogmøde med Skoleudvalget og med Børn, Kultur og Fritidsudvalget om øget samarbejde om inklusion af borgere med handicap.

På udvalgenes møder den 10. december 2019 gav begge udvalg udtryk for, at ønsket om dialog var gensidigt.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget og Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager dialogen med Handicaprådet til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Både Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget har gennem en årrække haft årlige dialogmøder med Handicaprådet. Mødernes formål er, at udvalgene og Handicaprådet udveksler synspunkter om, hvordan integrationen og inklusionen af borgere med handicap styrkes.  Dialogmøderne giver desuden mulighed for at udveksle, hvor det går godt, og hvordan Handicaprådet og udvalgene kan styrke inklusionen ved en tættere dialog og samarbejde.

På dialogmødet starter Handicaprådet med at redegøre for, hvad der den seneste tid har optaget rådet på børn- og ungeområdet - både ift. dagtilbud, skole samt kultur og fritid, herunder hvilke fokusområder Handicaprådet vurderer, at der med fordel kunne ske udvikling og forbedring på med henblik på øget integration og inklusion af borgere med handicap.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Mødet er planlagt i samarbejde med Handicaprådet.

Beslutning:

Til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 4. februar 2020 kl. 15:30

LUKKEDE SAGER