Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 7. januar 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
7. januar 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Kim Lund
Esben Erichsen
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

115. Velfærdstjek - Tilfredshedsundersøgelse på biblioteksområdet
Sagsnr.: 2019-014520
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Byrådet vedtog, på møde den 5. november 2018, at udføre velfærdstjek på tværs i kommunen. Som led heri har Børn, Kultur og Fritidsudvalget besluttet at
gennemføre et velfærdstjek på biblioteksområdet i Middelfart Kommune.

Formålet med undersøgelsen er dels at forbedre brugerværdien af biblioteket og derved at styrke brugernes oplevelse ved biblioteket, samt dels at opnå viden om, hvad borgerne synes giver værdi og kvalitet i forhold til fremtidige indsatsområder/handlinger på biblioteksområdet. 

Udvalget orienteres om indhold i og tidsplanen for gennemførelsen af velfærdstjekket med henblik på godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender indhold og tidsplan for velfærdstjekket på biblioteksområdet.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog, på møde den 5. november 2018, at udføre velfærdstjek på tværs i kommunen. Formålet med velfærdstjekkene er at bidrage offensivt til udviklingen af velfærden i Middelfart Kommune. Som beskrevet ved vedtagelsen er det bl.a.:

 • At blive klogere på borgernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser - giver det vi gør mening for borgerne? Og oplever borgerne, at det skaber værdi?
 • At sætte yderligere fokus på faglighed og metodeudvikling, så kvaliteten forbedres indenfor den eksisterende økonomiske ramme
 • At skabe en fælles forståelse mellem borgere, medarbejdere og politikere om forventninger, muligheder og forudsætninger.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har blandt andet besluttet at gennemføre et velfærdstjek af biblioteksområdet.

Gennem Folkebibliotekerne i Danmark har Middelfart Kommune mulighed for at deltage i en  analyse af kommunens eget biblioteksområde. Den samlede analyse vil med udgangspunkt i brugernes opfattelse af værdi og effekt give input til styring, kvalitetsudvikling og dokumentation på biblioteksområdet.

Analysen vil blandt andet omfatte:

 • Ikke-brugerundersøgelse blandt et større antal borgere i kommunen. Rapporten vil vise kommunens brugerandel, hvilke profiler af ikke-brugere der findes i kommunen, hvad der afholder dem fra at benytte biblioteket, og hvad der sandsynligvis kan konvertere ikke-brugere til brugere.
 • Bibliometer 2020: En brugerundersøgelsespakken som omfatter stor dataindsamling, analyse og rapportering.
 • Temperaturmåling på FN’s verdensmål: Kendskab og forhold til verdensmålene samt forventninger til bibliotekets arbejde hermed.
 • Biblioteks "etnoraids" - dvs. at studere menneskers kulturelle adfærd gennem observation - hvor der på baggrund af lokale besøg i biblioteksrummene observeres, lyttes og samtales med biblioteksbrugere for at kortlægge den faktiske adfærd.

Resultaterne vil blive forelagt udvalget i maj/juni. Det foreslås, at resultaterne efterfølgende diskuteres på et borgermøde/en workshop på Kulturøen i august/september 2020 med deltagelse af såvel politikere fra BKF som forvaltning og borgere, herunder både brugere og ikke-brugere af kommunens biblioteker og kulturtilbud.

Workshoppen skal bidrage til udvælgelsen af fremtidige indsatsområder/handlinger.

Økonomi:

Undersøgelsen koster 90.000 kr. og findes indenfor biblioteksområdets økonomiske ramme.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.


Klima:

Undersøgelsen omfatter FNs verdensmål og har derved også et fokus på, hvordan aktiviteter på kulturområdet kan bidrage til at styrke den grønne omstilling og en bæredygtig udvikling.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

116. Revidering af takster på biblioteksområdet
Sagsnr.: 2019-020435
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Folkebiblioteket fremsender forslag om revidering af takster for overskridelse af lånetid og leje af lokaler på KulturØen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter en takststigning på biblioteksområdet.

Sagsbeskrivelse:

Der har gennem de seneste 10 år ikke været en stigning på bibliotekets takster i kommunen.

Forvaltningen forslår derfor, at taksterne hæves på hhv.

 • Overskridelse af lånetid
 • Udlejning af lokaler

Stigningen vil ske efter alm. PL regulering på ca. 2% og betyde, at taksterne kommer på niveau med andre danske Folkebiblioteker.

Stigningen fra 2019 til 2020 fremgår af nedenstående:

Økonomi:

Biblioteket har en forventning om, at takststigningen vil betyde et mindre stigning i bøde- og lejeindtægter.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

117. Ansøgning om kulturmidler til Jazz i Trekanten
Sagsnr.: 2019-019953
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Middelfart Kommune har i december 2019 modtaget ansøgning om støtte fra kulturpuljen til Jazz i Trekanten.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget giver afslag på ansøgning om kulturmidler til Jazz i Trekanten på baggrund af forholdet mellem størrelsen på det ønskede tilskud og deltagerbetalingen, samt at arrangementet har et begrænset deltagerantal.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i december 2019 modtaget ansøgning om støtte fra kulturpuljen til Jazz i Trekanten vedr. arrangement til afholdelse i februar 2020. Der er ansøgt om støtte på 12.000 kr.

Arrangementet vurderes at sigte mod en relevant målgruppe og er i overensstemmelse med den type af arrangementer, som støttes af kulturpuljen.

Arrangementet har en grad af egenbetaling via entreindtægter, og det unge publikum er tænkt ind i arrangementets afvikling.

Ansøgeren er gjort opmærksom på, at musikerne kan søge transportstøtte via Slots- og Kulturstyrelsen.

Forvaltningen vurderer dog, at arrangementet med max. 50 deltagere i private omgivelser kun vil være relevant for et meget begrænset udsnit af borgerne i Middelfart Kommune. Desuden er der markant størrelsesforhold mellem det ønskede tilskud og den billetpris, som deltagerne skal betale.   

Med begrundelse i ovenstående indstilles det, at Børn, Kultur og Fritidsudvalget afviser at tildele midler fra kulturpuljens budget 2020 til arrangementet.

Økonomi:

Ved imødekommelse af ansøgning tildeles op til 12.000 kr. fra kulturpuljens budget 2020.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

Bilag:

118. Orientering om kulturmidler 2019 til Fredericia-Middelfart Teaterforening
Sagsnr.: 2019-019951
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

BKF-udvalget orienteres om tildelingen af kulturmidler til Fredericia-Middelfart Teaterforening i 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Teaterforeningen har indgivet ansøgning om tilskud for sæsonen 2018/2019.

Jf. den samarbejdsaftale, som er tiltrådt af Børn- Kultur og Fritidsudvalget i Middelfart Kommune den 9. april 2019  kan tilskuddet på 45.000 kr. ydes ubeskåret, når egenkapitalen holder sig inden for den aftalte grænse på max. 800.000.

Den 10. december 2019 modtog Middelfart Kommune et revisorpåtegnet regnskab, hvor egenkapitalen holder sig inden for den aftalte grænse, hvorved tilskuddet for sæson 2018/19 kunne udbetales.

Teaterforeningen orienterede endvidere om planerne for sæsonen 2020/2021, herunder de Middelfartrelaterede aktiviteter som juleforestilling for de helt små på KulturØen og samarbejdet om gadeteater i kulturugen. D. 18. april 2020 vil hele programmet for sæson 2020/21 være offentliggjort.

Økonomi:

Der ydes 45.000 kr. -jf. samarbejdsaftalen til Fredericia-Middelfart Teaterforening.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

Bilag:

119. Fordeling af ekstrapuljen til folkeoplysende arbejde i 2020
Sagsnr.: 2019-017732
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget skal indstille til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, hvordan ekstrapuljen til folkeoplysende arbejde ønskes anvendt i 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets indstilling til anvendelse af ekstrapuljen i 2020.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med Budgetforlig 2020 fået bevilget ca. 460.000 kr. til fortsat arbejde med frivillige aktiviteter (ekstrapuljen).

I 2019 er  ekstrapuljen anvendt til:

 • 115.000 kr. - Fripas
 • 220.000 kr. - Kursuspulje
 • 50.000 kr. -  Til egne tema og infomøder
 • 50.000 kr. - Synliggørelse af foreningslivet
 • 30.000 kr. - Forhøjelse af udviklingspuljen

Forvaltningen havde givet følgende forslag til fordeling i 2020:

 • 100.000 kr. - Fripas
 • 200.000 kr. - Kursuspulje
 • 90.000 kr. - Pulje til klima- og energioptimering i foreningers egne og lejede lokaler
 • 70.000 kr. - Åben skole-pulje

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen d. 5. december 2019, og ønsker på den baggrund at indstille følgende til godkendelse i BKF-udvalget (jf. nedenstående beslutning):

 • 100.000 kr. - Fripas
 • 220.000 kr. - Kursuspulje
 •  70.000 kr. - Åben skole-pulje
 •  70.000 kr. - Pulje til Verdensmål
 •  

  Økonomi:

  Puljen er på kr. 460.000 kr.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Klima:

  Puljen "klima- og energioptimering i foreningers egne og lejede lokaler" har til formål at sænke energiforbruget i foreningernes egne og lejede lokaler.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet.

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 5. december 2019 kl. 16:15
  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

  Folkeoplysningsudvalget 5. december 2019 kl. 16:15

  Opbakning til Fripas og Kursuspulje forsætter. Opbakning til pulje til Åben Skole. Der ønskes ikke en pulje til klima- og energioptimering. Forslag om pulje til verdensmål (særligt 10. Mindre ulighed, 3. sundhed og trivsel, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund). Der skal være eksempler på, hvad puljen til verdensmål støtter.

   

  FOU indstiller følgende puljer for 2020:

  • Fripas - 100.000

  • Kursuspulje - 220.000.

  • Åben Skole – 70.000

  • Pulje til Verdensmål – 70.000  120. Nye vedtægter for Billedkunstrådet samt udpegning af nyt medlem
  Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

  Præsentation:

  Billedkunstrådet har den 16. december 2019 behandlet et forslag til nye vedtægter, som indstilles til godkendelse i Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden indstilles et nyt medlem til Billedkunstrådet, da to medlemmer er stoppet i løbet af 2019.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender Billedkunstrådets indstilling til nye vedtægter
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstilling om udpegning af Sanne Flyvbjerg som nyt medlem af Billedkunstrådet

  Sagsbeskrivelse:

  Billedkunstrådet har i efteråret 2019 drøftet dets formål og opgaver. Der er enighed om, at rådet har til opgave at øge borgernes interesse og fornemmelse for kunst, men at der samtidig er behov for en reduktion af rådets opgaver med fokus på rådgivning om kunst.

  På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en revision af vedtægterne, hvor der er mere fokus på det rådgivende. Billedkunstrådet besluttede på mødet d. 16. december 2019 at indstille vedlagte vedtægter til godkendelse i BKF-udvalget.

  Derudover har 2 af rådets medlemmer valgt at stoppe i løbet af 2019. En suppleant er indtrådt, men der er behov for at supplere med yderligere et medlem. Derfor har Billedkunstrådet valgt at indstille, at BKF-udvalget udpeger Sanne Flyvbjerg til nyt medlem af rådet.

  Økonomi:

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  • Godkendt med følgende tilføjelse til punkt 4: 1 kunstinteresseret person bosiddende i Middelfart Kommune.
  • Godkendt som indstillet.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

  Bilag:

  121. Udvidelse af Brohuset
  Sagsnr.: 2015-005570
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Byrådet vedtog i budgetforliget 2020 en anlægsbevilling til udvidelse af Brohuset; Middelfart Kommunes døgninstitution for behandlingskrævende børn. Der er nu udarbejdet udbudsmateriale af ekstern rådgiver.

  Børn, Kultur og Fritidsudvalget orienteres om planerne for udvidelsen.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet vedtog i budgetforliget 2020 en anlægsbevilling til udvidelse af Brohuset; Middelfart Kommunes døgninstitution for behandlingskrævende børn.

  Der fremgik bl.a. følgende af anlægsbevillingen til udvidelsen af Brohuset:

  • En pladsudvidelse fra 8 til 16 pladser (inklusiv ombygning af det eksisterende Brohus) vil kunne gennemføres for 13,821 mio. kr. (korrigeret budget 2020: 14.167 mio. kr.)  over en 2-årig periode.

  • En udvidelse muliggør hurtigere og mere succesfuld hjemgivelse til familien eller udslusning til en plejefamilie frem for langtidsanbringelse på opholdssted og døgninstitution. Med 8 ekstra pladser vil Brohuset i langt højere grad kunne understøtte det daglige arbejde med udfordrede børn og unge. Brohuset skal medvirke til, at flere familier, børn og unge får den nødvendige psykologiske og sociale behandlingsindsats og herigennem få opbygget den sociale kapital og ballast, der skal til for at indgå i enten familierelationen eller en langvarig relation til en plejefamilie.

  • Endvidere forventes det, at forløb på Brohuset vil reducere behovet for langvarige aflastningsforløb på opholdssteder og i plejefamilier.

  • Med den personaleudvidelse, der følger af en pladsudvidelse, vil Brohuset få en bredere vifte af faglige kompetencer samlet i huset. Det vil styrke behandlingsarbejdet og opbygningen af sociale kompetencer hos barnet.

  Økonomi:

  Den årlige reduktion af budgettet, som følge af udvidelsen, forventes at blive 2.45 mio. kr. fordelt på:

  • Forventet årlig reduktion i anbringelsesudgifter: 0,950 mio. kr.

  • Forventet årlig reduktion i aflastningsudgifter: 0,400 mio. kr.

  • Brohuset har en række faste udgifter, som med udvidelsen skal fordeles ud over flere børn. Med en udvidelse vil gennemsnitsudgiften per barn blive reduceret, hvilket indebærer en takstreduktion på 1,1 mio. kr.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

  122. Socialstyrelsens Task Force i Familieafdelingen
  Sagsnr.: 2019-002678
  Sagsbehandler: Jørn Nielsen

  Præsentation:

  Den 12. marts 2019 godkendte BKF-udvalget, at Familieafdelingen indgik en aftale med Socialstyrelsen om gennemgang af børn- og ungesager, retningslinjer samt ledelsestilsyn i slutningen af 2019 og de kommende to år frem.

  Der er nu indgået endelig aftale og aftalt en tidsplan mellem Socialstyrelsen og Familieafdelingen. Udvalget præsenteres for tidsplanen.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Socialstyrelsen beskriver Task Force-rådgivningen således:

  Rådgivningen sætter fokus på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for eksempel ved at se på koblingen mellem kommunens strategier og den daglige drift, ved at styrke arbejdsgange og procedurer samt ved at bidrage til at sikre et mere helhedsorienteret fokus.

  Et Task Force forløb består af en indledende analyse af kommunens børnemyndighedsområde. Analysen danner rammen for et udviklingsforløb, hvor Task Forcen løbende giver sparring, rådgivning og tilbyder relevante kurser.

  Tidligere Task Force kommuner peger på, at forløbet bidrager med:

  • et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge. Billedet er et godt afsæt for et fælles sprog og forståelse på tværs af ledere og medarbejdere
  • konkrete anbefalinger til, hvor indsatsen kan koncentreres i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • et samlet kompetenceløft i kommunen, da der i udviklingsfasen blandt andet er mulighed for skræddersyet kompetenceudvikling
  • højere grad af ensartet sagsarbejde på tværs af medarbejdergrupper og et kvalitetsløft på sagsniveau
  • mere systematik i sagerne og brug af metoder i sagerne
  • øget inddragelse af barn, forældre og det private og professionelle netværk omkring barnet
  • forbedret journalisering
  • øget grad af formalisering bl.a. gennemarbejdet vejledningsmateriale, udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser mv.
  • øget brug af ledelsestilsyn.

  Middelfart Kommune har i ansøgningen opstillet følgende formål:

  Middelfart Kommune ønsker:

  • at udvikle og kvalificere de nuværende procedurebeskrivelser, hvor der er sammenhæng ift. vores arbejdsgrundlag
  • at kvalificere fagligheden i børnefaglig undersøgelse, handleplaner og afgørelser

  Middelfart Kommunens Familieafdeling er blandt andet karakteriseret ved, at der har været en stabil ledelse af området. Chef for Familie og Forebyggelse, teamleder og koordinator har været de samme i de seneste 10½ år. Derfor ønsker Middelfart Kommune:

  • at få vurderet, om indarbejdede rutiner og sagsgange i afdelingen med fordel kunne være mere effektive
  • at få vurderet, om der i afdelingens ledelse og styring er "blinde pletter" i opfattelsen af at have en velfungerende familieafdeling.

  Økonomi:

  Task Force-forløbet er gratis. I ansøgningen forpligter Børn- og ungedirektør samt Chef for Familie og Forebyggelse sig til at sikre, at de fornødne medarbejderressourcer stilles til rådighed.
   
  I den periode, hvor udviklingsforløbet kører, vil øvrige efteruddannelsesaktiviteter blive nedprioriteret.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

  123. Orientering om magtanvendelser og fastholdelser i dagtilbud for 2019
  Sagsnr.: 2019-018549
  Sagsbehandler: Henrik Halkjær

  Præsentation:

  Forvaltningen har modtaget indberetninger fra daginstitutionerne vedrørende fastholdelser og magtanvendelser i 2019. Udvalget orienteres herom.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  I henhold til Middelfart Kommunes vejledning "Retningslinjer for personalets brug af fysisk magt på børneområdet" skal alle magtanvendelser indberettes til forvaltningen.

  I vejledningen findes et skema til indberetning af episoder.

  Forvaltningen kontrollerer og vurderer ved indberetningen til kommunen behovet for at følge op ift. den enkelte hændelse.

  Børn, Kultur- og Fritidsudvalget forelægges indberetningerne.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

  124. Forberedelse af dialogmøde med bestyrelser den 24. januar 2020
  Sagsnr.: 2019-017554
  Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

  Præsentation:

  Børn, Kultur og Fritidsudvalget orienteres om programmet til det udvidede dialogmøde med bestyrelser på dagtilbudsområdet den 24. januar 2020.

  Forvaltningen foreslår:

  At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  For at styrke dialogen mellem udvalgets politikere og forældre til børn i kommunens dagtilbud, er det besluttet at holde halvårlige dialogmøder a 2 timer.

  Som optakt til arbejdet med at udfolde visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" på småbørnsområdet, er det aftalt at holde et udvidet dialogmøde den 24. januar 2020 kl. 15-20. Herved gives mere tid til oplæg og diskussion om ønsket retning for visionen på dagtilbudsområdet; Hvad er det gode børneliv for vores børn? Og hvor ser vi i dag et godt børneliv i vores institutioner?

  Endelig gives der på dialogmødet et indblik i, hvad Finansloven 2020 betyder for børn- og ungeområdet.

   

   

  Økonomi:

  Udgifter til dialogmødet afholdes inden for dagtilbuddets budgetramme (konto 3).

  Høring:

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

  125. Fælles optakt til studietur til London
  Sagsnr.: 2019-012600
  Sagsbehandler: Vibeke Vedsted Andersen

  Præsentation:

  Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Skoleudvalget skal på studietur til London den 8.-10. marts 2020. Udvalgene gives en præsentation af programmet og et oplæg til, hvordan vi bedst understøtter og kvalificerer de dialoger, vi får undervejs med vores samarbejdspartnere.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Skoleudvalget skal på studietur til London den 8.-10. marts 2020. Studieturen er i henhold til aftalen om "Politisk lederskab" godkendt af Byrådet den 30. september 2019.

  Med aftalen om "Politisk lederskab" har Byrådet betonet vigtigheden i at hente ny inspiration og om "at engagere sig lidt mere i uddannelse, studieture og besøg andre steder for at hente faglig og politisk inspiration". Samtidig præciseres det, at studieture skal understøtte Byrådets og/eller udvalgets tværgående strategier og politiske mål. 

  Formålet med udvalgenes studietur til London er i tråd hermed at blive inspireret til, hvordan vi på hele børn- og ungeområdet kan arbejde videre med visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger"; nærmere bestemt med det strategiske pejlemærke "En verdensborger fra Middelfart" og med det 21. århundredes kompetencer. Et pejlemærke der således rummer et ønske om at styrke børn og unges kritiske tænkning,  kreativitet, kommunikation, samarbejde, medborgerskab og en række personlige karaktertræk såsom vedholdenhed og nysgerrighed.

  Arbejdet med teknologiforståelse, computational thinking, og digital dannelse er i visionen skrevet frem som et af de indsatsområder, der skal bidrage til at fremme dette kompetencesæt hos børn og unge. Det er samtidig et indsatsområde, som både dagtilbud og skoler i Middelfart Kommune allerede arbejder med - fx via Erasmus-projekter og partnerskabet med Fablab@School.

  Udvalgene præsenteres på mødet for følgende:

  • Perspektiver på, hvorfor teknologiforståelse og digital dannelse er en vigtig del af børn og unges "rygsæk".
  • Status på Middelfart Kommunes dagtilbud og skolers arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse, herunder til hvordan partnerskabet med Fablab@School.dk skal styrke både dette indsatsområde og det strategiske pejlemærke "bevægelse"; og dermed også ambitionen om at styrke de professionelle læringsfællesskaber i vores organisation og vores evne til at nytænke og eksperimentere i hverdagen med børn og unge.
  • Programmet i London - og derved indblik i, hvordan studieturen forventes at inspirere til vores videre arbejde med visionen. 
  • Forslag til, hvordan vi kan hjælpe hinanden i London med at få mest mulig dialog og videndeling på vores møder - på trods af evt. sprogbarrierer.

  Økonomi:

  Studieturen finansieres af afsatte midler til Politisk organisation (Byrådet) og administrationskontoen i BUF (konto 6).

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00
  Skoleudvalget 7. januar 2020 kl. 15:45

  LUKKEDE SAGER