Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 17. december 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
17. december 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
John Kruse
Kaj Johansen
Karin Riishede
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

319. Tidsplan for budgetopfølgning i 2020
Sagsnr.: 2019-017402
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Det fremgår som overordnet mål for Middelfart Kommunes økonomiske politik, at der skal være en bæredygtig økonomi, der kan skabe rum til politisk handlefrihed og rum til at levere den bedst mulige service til borgerne - både på kort og lang sigt.

For at understøtte den målsætning, skal der hvert år udarbejdes et passende antal budgetopfølgninger for hele kommunen, som sikrer en solid økonomisk styring. Økonomiudvalget træffer beslutning om antallet af budgetopfølgninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At nedenstående tidsplanen for det kommende års budgetopfølgninger fastsættes således:
Tidsplan for politisk behandling af budgetopfølgninger 2020
Dato Ugedag Behandling
Opflg. 29/2
04-03-2020 Onsdag 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2020 på MEU
10-03-2020 Tirsdag 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2020 på TU
11-03-2020 Onsdag 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2020 på BAU
12-03-2020 Torsdag 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2020 på SSU
17-03-2020 Tirsdag 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2020 på BKF, SKU
24-03-2020 Tirsdag 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2020 på ØKU
30-03-2020 Mandag 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2020 på BY
Opflg. 31/5
09-06-2011 Tirsdag 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2020 på BKF, SKU, TU
10-06-2020 Onsdag 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2020 på MEU, BAU
11-06-2020 Torsdag 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2020 på SSU
16-06-2020 Tirsdag 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2020 på ØKU
22-06-2020 Mandag 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2020 på BY
Opflg. 31/8
02-09-2020 Onsdag 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020 på MEU
08-09-2020 Tirsdag 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020 på BKF, SKU, TU
09-09-2020 Onsdag 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020 på BAU
10-09-2020 Torsdag 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020 på SSU
29-09-2020 Tirsdag 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020 på ØKU
05-10-2020 Mandag 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020 på BY
Opflg. 31/10
04-11-2020 Onsdag 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2020 på MEU
10-11-2020 Tirsdag 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2020 på BKF, SKU, TU
11-11-2020 Onsdag 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2020 på BAU
12-11-2020 Torsdag 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2020 på SSU
01-12-2020 Tirsdag 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2020 på ØKU
07-12-2020 Mandag 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2020 på BY

Sagsbeskrivelse:

Det foreslås, at der også i 2020 udarbejdes i alt fire budgetopfølgninger (hovedopfølgninger) for hele kommunen til behandling og godkendelse i henholdsvis fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet.

Fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet behandler i al væsentlighed budgetopfølgningerne på samme tidspunkt som de tidligere år.

Opfølgningerne udarbejdes pr. ultimo februar, maj, august og oktober.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget udarbejder derudover månedsrapportering til fagudvalgene.

 

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima:

Ingen klimaaspekter.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 17. december 2019 kl. 15:00

320. Afskrivninger til regnskab 2019
Sagsnr.: 2019-018265
Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

Præsentation:

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over de sager, som er eftergivet i 2019 i henhold til bemyndigelsen.

Derudover har økonomiafdelingen konstateret, at der på langfristede tilgodehavender er nogle debitorforhold, hvor der er behov for at foretage afskrivninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At de foretagne afskrivninger og henlæggelser fra Økonomiafdelingen på kr. 993.254,32 bliver taget til efterretning.
 • At afskrivninger fra Økonomiafdelingen på kr. 131.755,39 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Sager fra Økonomiafdelingen, som er eftergivet i 2019 i henhold til bemyndigelsen andrager i alt kr. 993.254,32 og fordeler sig således:

Boudlæg (Dødsbo):              548.948,47 kr.

Forældelse (SKAT):                10.913,90 kr.     

Anden afskrivning v/SKAT     368.679,54 kr.

Anden afskrivning                   64.712,41 kr. 

 

Sager fra Økonomiafdelingen som skal afskrives, er på i alt 131.755,39 og fordeler sig således:

Tab på boliglån:                  101.770,90 kr.

Tab på billån:                       29.984,49 kr.

 

Tidligere år er der afskrevet følgende:

Regnskab 2017:                822.240,71 kr.     

Regnskab 2018:                882.503,64 kr.

                   

Økonomi:

Den samlede afskrivning på kr. 1.125.009,71 betyder en forringelse af kommunens egenkapital på dette beløb.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 17. december 2019 kl. 15:00

321. Evaluering af budgetproces for budget 2020-2023
Sagsnr.: 2019-000409
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Der gennemføres i lighed med tidligere år en evaluering af budgetprocessen for 2020-2023 med henblik på eventuelle ændringer i budgetprocessen for 2021-2024.

Forvaltningen foreslår:

 • At økonomiudvalget evaluerer den netop gennemførte budgetproces med henblik på læring til den kommende budgetproces for 2021-2024.

Sagsbeskrivelse:

Budgetprocessen består af en lang række delprocesser som Økonomiudvalget bedes evaluere fordele og ulemper ved, med henblik på læring til den kommende budgetproces.

Følgende temaer kan være en del af evalueringen:

 • byrådets strategiseminar
 • katalog for mulige besparelser
 • budgetmappen med direktionens forslag - indhold og form
 • budgettemadagene
 • høringsprocessen
 • de politiske forhandlinger
 • andre temaer / delprocesser

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Evaluering foretaget.

Forvaltningen udarbejder forslag til budgetproces for 2021 - 2024. 

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 17. december 2019 kl. 15:00

322. Forslag til regional udvikingsstrategi 2020-2023 i høring
Sagsnr.: 2019-015354
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Regionsrådet har udsendt et forslag til en regional udviklingsstrategi 2020-2023 i høring frem til d. 17. januar 2020. Der skal tages stilling til et høringssvar fra Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • at Byrådet godkender udkast til høringssvar og
 • at høringssvaret sendes til KKR som Middelfart Byråds bidrag til det fælles høringssvar, samt til Region Syddanmark.

Sagsbeskrivelse:

Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023, 'Fremtidens Syddanmark', afløser den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, 'Det Gode Liv som vækstskaber'.

Udviklingsstrategien er et fælles afsæt for den regionale udviklingsindsats i de næste fire år. Med strategien ønsker Regionsrådet at bidrage til FN’s verdensmål og at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borgere, trivsel og engagement.

Strategiforslaget er bygget op om seks strategispor:

 • Grøn omstilling, klima og ressourcer
 • Rent vand og jord
 • Kompetencer til fremtiden
 • Sunde levevilkår
 • En attraktiv og oplevelsesrig region
 • Mobilitet for alle

Der har i processen været involveret forskellige parter i regionen. Middelfart Kommune har i regi af Trekantområdet bidraget og borgmesteren har som næstformand for KKR været involveret undervejs.

Som led i høringsperioden afholdtes en høringskonference d. 27. november 2019 i Vejle.

KKR Syddanmark er høringspart og KKR sekretariatet samler input fra kommunerne til et fælles høringssvar med frist for bidrag senest den 8. januar 2020.

Fristen for fremsendelse af høringssvar til Region Syddanmark er d. 17. januar 2020.

Der er lavet et udkast til høringssvar, se bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima:

Strategien har Verdensmålene som ramme og et af de 6 strategispor er 'Grøn omstilling, klima og ressourcer'.

Det må forventes, at strategien hermed vil være afsæt til en mere bæredygtig udvikling af Region Syddanmark - i samarbejde med mange parter, herunder kommunerne.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 17. december 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. januar 2020 kl. 17:00

Bilag:

323. Politiske mål - midtvejsevaluering
Sagsnr.: 2019-016109
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet har i 2018 vedtaget 4 årige politiske mål for hvert udvalgsområde. Der foretages nu en midtvejsevaluering af arbejdet med målene på alle udvalgs decembermøder.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalgene evaluerer arbejdet med målene i den første halvdel af perioden,
 • at udvalgene kommer med ønsker til arbejdet med målene i resten af perioden, og
 • at udvalgene fremkommer med ønsker til temadrøftelser i resten af perioden.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har vedtaget politiske mål 2018 - 2021 for alle udvalg. Målene kan ses på hjemmesiden her https://www.middelfart.dk/vision.

I lighed med sidste byrådsperiode foretages der en midtvejsevaluering af målene i de enkelte udvalg med opfølgning på byrådsseminaret i foråret 2020.

I midtvejsevalueringen indgår også evaluering af udvalgenes temadrøftelser i de første 2 år og ønsker til temadrøftelsernes form og indhold i resten af valgperioden. Byrådets baggrund for temadrøftelserne fremgår af aftalen om politisk lederskab (ses på hjemmesiden under Politik & Demokrati).

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima:

Realisering af de politiske mål for byrådsperioden 2018 - 2021 har i sagens natur forskelligt klimaaftryk. Noget bidrager positivt, andet negativt.

I udvalgenes vurdering af og ønsker til det fremadrettede arbejde i resten af valgperioden må det indgå, hvordan arbejdet med de politiske mål kan bidrage positivt og bæredygtigt i forhold til klimaudfordringen og reduktion af drivhusgasudledning.

Beslutning:

Udvalget ønsker i den kommende periode at sætte fokus på:

- Rekruttering, fastholdelse og trivsel/sygefravær

- Middelfart som handelsby i fremtiden

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2019 kl. 15:30
Teknisk Udvalg 10. december 2019 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. december 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 10. december 2019 kl. 16:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. december 2019 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 12. december 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 17. december 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. januar 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. december 2019 kl. 15:30

Udvalget har i det politiske arbejde haft fokus på de politiske mål indenfor energi, affald, rekreative stier, natur, vand og sektorplaner. En stor del af arbejdet er foregået gennem samarbejde og dialog. Der er opnået gode resultater.

Udvalget er tilfreds med de gennemførte temadrøftelser, men finder der til stadighed skal arbejdes med formen.Teknisk Udvalg 10. december 2019 kl. 13:00

Udvalget har i det politiske arbejde haft fokus på de politiske mål indenfor mobilitet, sikkerhed og tryghed i trafikken, byudvikling, sunde og miljørigtige bygninger, grønne lokaler og udstykninger. En stor del af arbejdet er foregået gennem samarbejde og dialog. Der er opnået gode resultater.

Udvalget er tilfreds med de gennemførte temadrøftelser.Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. december 2019 kl. 14:00

Udvalget er tilfreds med de hidtidige indsatser i forhold til de politiske mål.

Udvalget vurderer, at arbejdet med visionen fra "Middelfartbarn til Verdensborger" vil komme til at fylde meget i den kommende periode.

Af kommende temaer ønsker udvalget, at der skal arbejdes med en kulturstrategi og en fritidsstrategi. Ligeledes ønsker udvalget at udvikle form og indhold på dialogmøder med de forældrevalgte bestyrelser.

Temamøderne foregår i god dialog mellem alle parter.Skoleudvalget 10. december 2019 kl. 16:00

Udvalget ønsker, at der i den kommende periode særligt skal arbejdes med at udmønte visionen fra "Middelfartborger til Verdensborger" i praksis.

Derudover ønsker udvalget at få udviklet et 10. klassecenter på Vestre Skole, arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og sikre, at alle skoler får bedre muligheder for at udvikle den åbne skole gennem mulighed for befordring af elever til samarbejdspartnere.

Udvalget ønsker en drøftelse af, hvordan skolerne arbejder med den internationale dimension som temadrøftelse.

Udvalget vil generelt gerne have mere tid til drøftelser af de udvalgte temaer, og vil derfor godt udvide mødetiden hvis nødvendigt.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. december 2019 kl. 14:00

Arbejdet med målene er evalueret.

Ønsker til arbejdet med målene drøftet.

Ønsker til temadrøftelser i resten af perioden drøftet.Social- og Sundhedsudvalget 12. december 2019 kl. 15:30

Udvalget har i perioden haft fokus på at iværksætte forebyggende sundhedsindsatser i et tæt samarbejde med andre forvaltninger, frivillige, det øvrige sundhedsvæsen m.m.

Disse indsatser følges og evalueres i den resterende byrådsperiode.

Fremadrettet prioriterer udvalget, at der iværksættes konkrete initiativer for borgere med psykiatriske udfordringer, som tager udgangspunkt i en temadrøftelse i første kvartal 2020.

 324. Endelig vedtagelse af lokalplan 185 for erhvervsområde ved Fynsvej - Hovedvejen samt kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029
Sagsnr.: 2017-015923
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 185 samt kommuneplantillæg nr. 9 for et erhvervsområde mellem Hovedvejen og Fynsvej i Middelfart har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Der skal tages stilling til om planforslagene skal vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

 • at lokalplan 185 samt kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2017 - 2029 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Forslaget til lokalplan omfatter et eksisterende, men hovedsageligt uudnyttet, erhvervsområde mellem Hovedvejen og Fynsvej i udkanten af Middelfart By. Forslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper indenfor området. Desuden gives mulighed for direkte adgang til Hovedvejen og Fynsvej fra området, ligesom der gives mulighed for en minimums grundstørrelse på 3.000 m², hvilket den eksisterende byplanvedtægt for området ikke giver mulighed for. Forudsætningen for at der kan meddeles tilladelse til vejadgang fra Hovedvejen er, at udvikleren betaler for den fornødne svingbane på Hovedvejen. Kravet vil blive stillet efter vejlovgivningen. 

Kommuneplantillægget omfatter et større område end selve lokalplanen. Med tillægget udvides området, hvor der kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper. Udover at omfatte erhvervsarealerne mellem Jyllandsvej og Korsholm Allé, omfatter det nu også arealerne mellem Fynsvej og Hovedvejen samt omkring Værkstedsvej og Damgårdvej.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 4 høringssvar.

Ældrerådet og BaneDanmark havde ingen kommentar til forslagene. Handicaprådet havde heller ikke bemærkninger, hvis blot man ved, at alt byggeri sikrer alle handicapforanstaltninger. Kravene i forhold til tilgængelighed sikres ifm de enkelte byggesager indenfor området.

Odense Bys Museer oplyser, at der er registreret flere fortidsminder indenfor området. For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før der igangsættes anlægsarbejde indenfor lokalplanområdet. Brevet fra museet er videresendt til grundejer. 

Klima:

Lokalplanområdet er omfattet af kommunens klimatilpasningsplan. Af klimatilpasningsplanens bluespot-kort fremgår det, at der kan være risiko for lokale  oversvømmelser i området pga. regnvand. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser til sikring af, at regnvandet håndteres lokalt og dette er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Transporten til og fra området vil hovedsageligt ske med bil, men der er i planen stillet krav om, at der skal etableres cykel-/gangsti langs adgangsvejene til området, samt krav om at der skal etableres cykelparkering ved den enkelte virksomhed for at sikre god tilgængelighed for gående og cyklende.

Der er stillet krav om, at grønne forarealer/byggelinjearealer skal fremtræde græsslåede og med grupper af buske og træer. Der er ikke stillet krav om biodiversitet på de grønne arealer.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. december 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 17. december 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. januar 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. december 2019 kl. 13:00

Anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.325. Forslag til lokalplan 184 og tilhørende kommuneplantillæg – Campingplads på Svinø
Sagsnr.: 2017-015685
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 184 og kommuneplantillæg – udvidelse af eksisterende campingplads på Svinø. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til planforslagene godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Naturistcamping på Fjordvej, Svinø, har eksisteret i mere end 50 år og hidtil været reguleret på baggrund af en kommuneplanramme og individuelle landzonetilladelser. Campingpladsen har hidtil været på ca. 75 enheder og ønsker at udvide og udvikle den eksisterende campingplads, herunder skabe mulighed for yderligere enheder. Der bliver med lokalplanen givet mulighed for udvidelse af eksisterende campingplads op til 100 enheder. Udvidelsen sker ved at inddrage markareal nord for den eksisterende campingplads.

Campingpladsen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen i landzone og indenfor Natura2000-område, hvorfor planlægning af arealet vil skulle ske under hensyntagen til det.

Udvidelse af campingpladsen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om udvikling af turismen i kommunen. Kystdirektoratet har i tidligere skrivelse til campingpladsen meddelt at udvidelse med arealet nord for campingpladsen og den efterfølgende udvidelse af campingenheder kan forventes i forhold til strandbeskyttelseslinjen, såfremt Middelfart Kommune kan godkende det.

Udvidelse af campingpladsen mod nord virker naturligt i forhold til den eksisterende campingplads, dog vil campingpladsen blive direkte nabo til et sommerhus. Der er derfor indarbejdet afskærmning mod naboen. Uanset retningen af udvidelsen af campingpladsen vil det ske indenfor strandbeskyttelseslinjen og Natura2000, hvorfor der er redegjort for eventuel påvirkning til disse.

Der har i 2018 været foretaget idefase forud for lokalplanlægningen.

 

Planforslag er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det er vurderet, at udarbejdelse af miljøvurdering ikke er påkrævet. Afgørelse herom offentliggøres samtidig med offentliggørelse af planforslag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 184 med tilhørende kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i fire uger.

Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Der forventes afholdt borgermøde i høringsprocessen.

Klima:

Området er beliggende fra kote 5 til 12 skrånende mod vandet, hvorfor der ikke forventes vandproblemer for området. Lokalplanen giver kun mulighed for meget begrænset byggeri og befæstet areal, hvorfor forholdene ikke forventes ændret med lokalplanlægningen. Regnvand håndteres lokalt.

Der er ikke stillet krav om biodiversitet på de grønne arealer, men der etableres med lokalplanen plantebælter til opdeling af campingpladsen og afskærmende plantebælte mod nord(sommerhus).

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. december 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 17. december 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. januar 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. december 2019 kl. 13:00

Anbefales.

326. Igangsætning af udarbejdelse af lokalplan for højhusbyggeri på Sjællandsvej 8 i Middelfart
Sagsnr.: 2016-005135
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Udvalget skal tage stilling til igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for 2 højhuse på 14 etager på Sjællandsvej i Middelfart.

Gældende lokalplan 145 for området giver mulighed for byggeri i 3-5 etager på ejendommen Sjællandsvej 8. Der er i planen indføjet, at der alternativt kan opføres to punkthuse i max. 10 etager/35 m med et cirkulært fodaftryk, men at dette kun kan ske ved udarbejdelse af særskilt lokalplan.

Forvaltningen foreslår:

 • at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for de to punkthuse.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltning har gennem en periode været i dialog med ansøger om det ansøgte projekt. Ansøger har nu fremsendt en skitseforslag for byggeriet.

Det viste skitseforslag er på 14 etager, der med et cirkulært/sekskantet fodaftryk vil bevirke en mere slank bygningskrop, end det ville være muligt ved 10 etager. Fodaftrykket på grunden er formindsket gennem en forøgelse af højden, hvorved det arkitektoniske udtryk har opnået en slankere og mere organisk form.

Materialevalget er ikke nærmere defineret, men består af en facadebeklædning i overvejende lyse nuancer.

Bolighøjhuse rummer i alt 100 boliger. Hvert højhus har 12 regulære etager med 4 lejligheder på hver etage, bestående af 2 og 3 værelses lejligheder på 72-91 m2. Øverst er der 2 stk 2-plans penthouse lejligheder a 176 m2.

Hvert højhus udgør brutto ca 4240 m2 og dermed samlet bruttobebyggelse 8480 m2. Matrikelareal er 8527 m2, hvorefter bebyggelsesprocent bliver 99,5 %.

Der etableres 150 p-pladser svarende til 1,5 p-plads pr. bolig, heraf 84 p-pladser i p-kælder og resterende 66 på terræn.

Friarealer består af omkransende altaner og friarealer på terræn på samlet 95,3 % (af boligarealet).

I det videre planarbejde skal bygningernes relation til omgivelserne og den menneskelige skala yderligere belyses, således at den markante bygningskrop bliver bedst muligt indpasset i området. Herudover skal der udarbejdes en konsekvensanalyse der belyser hvordan projektet arkitektonisk og byplanmæssigt indpasser sig i byen. Heri skal blandt andet redegøres for byarkitektur, byrummet ved foden af højhusene, lokale klimaforhold som lys og vind, samt trafikale forhold.