Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. november 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. november 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Karin Riishede
Regitze Tilma
Kaj Johansen
Johannes Lundsfryd Jensen
John Kruse
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:
Mikkel Dragmose-Hansen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

299. 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2019 (hele kommunen)
Sagsnr.: 2019-015031
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes som forelagt.
 • At nedenstående bevillinger til finansiering, drift og anlæg godkendes. 

Bevillinger finansiering:

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

1,128

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 1,128 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019. (Bevillingen finansieres fra det afsatte budget til regulering af beskæftigelsestilskud på arbejdsmarkedsområdet)

0,144

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 0,144 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af tilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i beskæftigelsen. (Bevillingen finansieres fra det afsatte budget til regulering af beskæftigelsestilskud på arbejdsmarkedsområdet)

2,916

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 2,916 mio. kr. vedrørende endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018. (Bevillingen finansieres fra det afsatte budget til regulering af beskæftigelsestilskud på arbejdsmarkedsområdet)

0,312

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 0,312 mio. kr. til ekstraudgifter til nedslag for skrå skatteloft.

0,108

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 0,108 mio. kr. til kollektiv skattesanktion for årene 2018 og 2019.

 

 

 

4,608

2019

FIN i alt

Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-1,488

2019

Det indstilles, at der gives indtægtsbevilling på 1,488 mio. kr. Bevillingen vedrører ekstraindtægter fra midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2019.

-0,996

2019

Det indstilles, at der gives indtægtsbevilling på 0,996 mio. kr. Bevillingen vedrører midtvejsreguleringen af udviklingsbidraget for 2019.

-0,768

2019

Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 0,768 mio. kr. vedr. midtvejsreguleringen af ensomhedspuljen.

-1,300

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til garantiprovision til kommunegaranterede lån på forsyningsområdet.

-1,700

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) vedrørende ekstra renteindtægter på kommunens obligationsbeholdning.

-6,252

2019

FIN i alt

Bevillinger finansiering i alt

-1,644

2019

FIN i alt

 

Bevillinger drift:

Bevillinger der fragår kassen: 

1,000

2019

Det indstilles, at der som led i den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en tillægsbevilling til Byggesagsbehandling på 1,000 mio. kr. Bevillingen tilgår politikområdet Administration under Økonomiudvalget. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

2,000

2019

Det indstilles, at der som led i den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en tillægsbevilling til Ejendomscenteret, Boligadministration på 2,000 mio. kr. Bevillingen tilgår politikområdet Administration under Økonomiudvalget. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

0,650

2019

Det indstilles, at der som led i offensiv bosætnings- og vækstpolitik gives en bevilling på 0,650 mio. kr. på driften til events og marketing, herunder afvikling af halvmaraton og opsætning og drift af pyloner ved indfaldsvejene. Bevillingen finansieres fra anlægspuljen til offensiv bosætnings- og væksttiltag.

3,650

 

ØKU i alt

5,000

2019

Det indstilles, at der som led i den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en tillægsbevilling til Ejendomscenteret, Bygningsvedligeholdelse på 5,000 mio. kr. Bevillingen tilgår politikområdet Bygningsvedligeholdelse under Teknisk Udvalgs område. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

1,400

2019

Det indstilles, at der som led i den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en tillægsbevilling til Havnen på 1,400 mio. kr. Bevillingen tilgår politikområdet Rekreative områder under Teknisk Udvalgs område. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

6,400

 

TEU i alt

 

 

 

10,050

I alt

Udgiftsbevillinger i alt, drift

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-1,128

2019

Det indstilles, at der på forsikrede ledige på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,128 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019.

-0,144

2019

Det indstilles, at der på forsikrede ledige på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 0,144 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af tilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i beskæftigelsen.

-2,916

2019

Det indstilles, at der på forsikrede ledige på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 2,916 mio. kr. vedrørende endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018.

-4,188

 

BAU i alt

-0,500

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til undervisning på Skoleudvalgets område. Bevillingen finansierer et tillæg til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på Skrillingeskolen.

-0,500

 

Bevillinger i alt, SU

-6,500

2019

Det indstilles, at implementeringen af KMD Nexus henføres til anlægsområdet. Der gives derfor en negativ bevilling til driften på Senior og Velfærdsområdet på 6,500 mio. kr.

-6,500

 

SSU i alt

-2,008

2019

Det indstilles, at der til finansiering af den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en negativ tillægsbevilling på 2,008 mio. kr. på politikområdet vej og Trafik under Teknisk Udvalg. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

-0,500

2019

Det indstilles, at der til finansiering af den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på politikområdet Rekreative områder under Teknisk Udvalg. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

-0,600

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. på Vej- og Trafikområdet, under Teknisk udvalgs område. Bevillingen finansierer tillægsbevillingen på anlægsprojektet: Trafiksikkerløsning i Brenderup.

-5,000

2019

Det indstilles, at større asfaltforbedringsarbejder for 5,0 mio. kr. reklassificeres til anlæg. Det betyder at der gives en negativ driftsbevilling til vejvedligeholdelse på 5,0 mio. kr. Bevillingen modsvares af en tilsvarende anlægsbevilling til asfalt.

-6,108

 

TEU i alt

-0,450

2019

Det indstilles, at der til finansiering af den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en negativ tillægsbevilling på 0,450 mio. kr. på politikområdet Klima og Energi under Miljø- og Energiudvalget. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

-1,000

2019

Det indstilles, at der til finansiering af den samlede handleplan for underskudsafvikling på det tekniske område gives en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. på politikområdet Natur- og Miljø under Miljø- og Energiudvalget. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)

-1,450

 

MEU i alt

-20,746

I alt

Indtægtsbevillinger i alt, drift

-10,696

I alt

Driftsbevillinger i alt netto

Bevillinger anlæg:

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

Status

Anlæg - Det indstilles:

-0,650

-0,650

F

At anlægsbevilling og rådighedsbeløbet til offensiv bosætnings- og vækstpolitik nedskrives med 0,0650 mio. kr. Nedskrivningen finansierer bevillingen på driften til events.

0,804

0,804

F

At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,804 mio. kr. til samling af administrationen. Bevillingen af ekstra indtægter på de finansielle poster (midtvejsregulering og renteindtægter).

0,154

0,154

 

ØKU i alt

0,500

0,500

F

At der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende frigivet tillæg til rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til anlægsprojektet ”Renovering af Skrillingeskolen”. Anlægsbevillingen finansieres fra opsparede midler på skoleområdets centrale budgetramme.

0,500

0,500

 

SU i alt

0,190

0,190

F

At der på Social- og Sundhedsudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til anlægsprojektet etablering af køkkener på Egebo og Gelsted plejehjem på 0,190 mio. kr. i 2019.

-0,105

-0,105

F

At der på Social- og Sundhedsudvalgets område gives en negativ anlægsbevilling og et negativt rådighedsbeløb til anlægsprojektet ombygning af køkkenet på Egebo på 0,105 mio. kr.

-0,085

-0,085

F

At der på Social- og Sundhedsudvalgets område gives en negativ anlægsbevilling og et negativt rådighedsbeløb til anlægsprojektet Udskiftning af gulv og foldedør Fænøsund Plejehjem på 0,085 mio. kr.

6,500

6,500

F

At der gives en anlægsbevilling og et frigivet rådighedsbeløb til implementering af KMD Nexus. Bevillingen finansieres fra opsparede midler på Senior og Velfærds driftsområde.

6,500

6,500

 

SSU i alt

Anlægsbevillinger forsat:

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

Status

Anlæg - Det indstilles:

0,600

0,600

F

At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. til Trafiksikkerløsning i Brenderup. Bevillingen finansieres af mindre forbrug på driften af vejbroer og tunneller (på driften).

0,700

0,700

F

At der gives en anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb til etablering af 90 havneparkeringspladser på 0,700 mio. kr. Bevillingen af ekstra indtægter på de finansielle poster (midtvejsregulering og renteindtægter).

2,905

2,905

F

At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til forskønnelse af pladsen ved KulturØen. Bevillingen finansieres med merafkast på kommunens værdipapirer (renter) på finansbudgettet.

-3,467

-3,467

F

At uforbrugte anlægsmidler på anlægspuljen til asfalt indgår som finansiering i handleplanen for underskudsafvikling på det tekniske område. Det betyder, anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på anlægsprojektet: ”Fremrykning af asfaltarbejde” nedskrives med 3,467 mio. kr.

-1,700

-1,700

F

At de realiserede ekstraindtægter på anlægsprojektet ”Supercykelsti, Brovejen” indgår som finansiering af handleplanen for underskudsafvikling på det tekniske område. Det betyder, at der gives en negativ anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb (indtægtsbevilling) på 1,700 mio. kr. til projektet.

-0,150

-0,150

F

At uforbrugte anlægsmidler på Cykelprojektet N8 Østersøruten og Fyn rundt indgår som finansiering i handleplanen for underskudsafvikling på det tekniske område. Det betyder, anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på Cykelprojektet N8 Østersøruten og Fyn rundt nedskrives med 0,150 mio. kr.

5,000

2019

F

Det indstilles, at Større asfaltforbedringsarbejder for 5 mio. kr. reklassificeres til anlæg. Det betyder at der til projektet ”Større asfaltforbedringsarbejder 2019” gives en anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ driftsbevilling.

3,888

3,888

 

TEU i alt

-0,125

-0,125

F

At uforbrugte midler vedr. tidligere år fra puljen Klima- og Energiprojekter indgår som finansiering i handleplanen for underskudsafvikling på det tekniske område. Det betyder, at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på anlægspuljen under Miljø- og Energiudvalgets område nedskrives med 0,125 mio. kr.

0,200

0,200

F

At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet Vandløbsprojekter-Pulje 2017-2020 på 0,2 mio. kr.

-0,200

-0,200

F

At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en negativ anlægsbevilling og et negativt rådighedsbeløb til anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter–pulje 2019-2020 på 0,2 mio. kr.

-0,125

-0,125

 

MEU i alt

 

 

 

 

10,917

10,917

 

I alt

Anlægsbevillinger i 2020:

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

Status

Anlæg - Det indstilles:

0,000

0,000

F

At der fra det afsatte anlægsbudget i 2020 frigives et rådighedsbeløb til projekt: ”Bælt i balance” på netto 0,200 mio. kr. Det frigivne rådighedsbeløb fordeler sig på en udgiftsbevilling på 1,975 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,775 mio. kr.

0,317

0,317

F

At der for budgetåret 2020 gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,000 mio. kr. netto til etablering og pleje af en folkeskov i Hindsgavl og Ejby, bestående af en indtægtsbevilling på 0,317 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,317 mio. kr. Bevillingen sker som i ”Danmark planter træer”.

-0,317

-0,317

F

0,000

0,000

 

MEU i alt

 

 

 

 

0,000

0,000

 

I alt

Bemærk, at status F angiver, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningens afvigelser måles op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Budgetopfølgningsskabelonen er udvidet, så overslagsårseffekten fremgår tydeligere. Ud fra de enkelte bevillinger fremgår det således nu eksplicit hvad der bevilliges i budgetåret 2019 og hvad der indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023.

Konklusionen er, at der forventes et samlet merforbrug på driften på 19,7 mio. kr. Herunder forventes et samlet merforbrug på 24,9 mio. kr. på skattefinansieret service og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på overførselsområdet. Det betyder, at større dele af det kassefinansierede serviceværn på 30,8 mio. kr. kommer i spil.

Ved 4. budgetopfølgning 2019 er servicerammeoverholdelsen forsat under stort pres. Budgetopfølgningen indikerer uforandret, at der er en betydelig strukturel ubalance på driften, primært forsaget af merforbrug på Social- og Sundhesudvalgets område. Handleplanen på Social- og Velfærdsområdet er udfordret og der er således et behov for at intensivere handleplanerne på de områder, der har driftsmæssig ubalance.

Budgetopfølgningen er udarbejdet inklusiv de kompenserede tiltag på 5,3 mio. kr., der blev iværksat ved 3. budgetopfølgning på de øvrige driftsområder med henblik på at imødegå en overskridelse af servicerammen.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 118,2 mio. kr. Størstedelen af merforbruget på anlæg skyldes havnekøbet, som er lånefinansieret. Derudover har merforbruget baggrund i overførte anlægsbevillinger.

Ved 4. budgetopfølgning reklassificeres 11,5 mio. kr. fra driftsudgifter til anlægsudgifter, da det, givet projektomfanget, er mere korrekt at henføre udgifterne til anlægsområdet. Det drejer sig om udgiften til implementering af KMD Nexus på Senior- og Velfærdsområdet som beløber sig til 6,5 mio. kr. og finansieres af opsparede midler på driften, samt større asfaltarbejder i 2019 for 5,0 mio. kr.

På finansposterne realiseres merindtægter på 11,4 mio. kr. – primært som følge af ekstra kompensation for revision af uddannelseskriterierne i udligningen. Herudover er nettorenteudgifterne lavere end forventet.

Afvigelserne på finansiering, drift og anlæg betyder samlet set, at de totale skattefinansierede nettoudgifter ligger hele 154,4 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget.

Efter lånefinansieringen af havnekøbet forventes en samlet afvigelse på det skattefinansierede område på 54,8 mio. kr.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes et samlet merforbrug på resultatet af kommunens virksomhed på i alt 52,9 mio. kr.

Budgetopfølgningen medfører således et betydeligt likviditetstræk. Det er forvaltningens vurdering, at det – som følge af kassetrækket vil være nødvendigt at nedbringe kommunens midler under kapitalforvaltningen med 30,0 mio. kr.

Økonomi:

Det samlede bevillingsbillede i forbindelse med budgetopfølgningen er følgende:

Nettoindtægtsbevillingerne på de finansielle poster udgør 1,644 mio. kr. eksklusiv efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som finansieres fra den afsatte pulje til efterregulering. På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet, udgør indtægtsbevillingen 5,832 mio. kr.

Der gives i alt rådighedsbeløb til udførelse af anlægsarbejde for 10,917 mio. kr. netto, mens driftsbevillingerne tilsvarende nedskrives med 10,696 mio. kr.

Budgetopfølgningen medfører således et betydeligt likviditetstræk. Det er forvaltningens vurdering, at det – som følge af kassetrækket vil være nødvendigt at nedbringe kommunens midler under kapitalforvaltningen med 30,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at projekttilsagnet vedr. Bælt i Balance er indgået efter Miljø- og Energiudvalget holdt møde. Udvalget har tidligere godkendt projektdeltagelsen, men har ikke forholdt til bevillingsspørgsmålet.

Det skal yderligere bemærkes, at projektbevillingen vedrørende Folkeskoven ved en fejl ikke blev medtaget til Miljø- og Energiudvalgets behandling. Bevillingen indgår i denne budgetopfølgning. 

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima:

Ingen særlige klimaaspekter knyttet til denne budgetopfølgning.

Beslutning:

Anbefales godkendt med tilføjelse om, at 30 mio. kr. tages ud af kapitalforvaltningen for at dække likviditetstræk.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagen behandling.

 

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Bilag:

300. Aftale om fleksibel udlejningsaftale fra Fyns almennyttige Boligselskab
Sagsnr.: 2019-016994
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Fyns almennyttige Boligselskab FAB har fremsendt en ansøgning om at indgå en fleksibel udlejningsaftale med Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • at Middelfart Kommune godkender følgende udlejningskriterie hos FAB: Boligsøgende, som samtidig afgiver en bolig i samme boligafdeling, går forud for andre boligsøgende.

Sagsbeskrivelse:

Lovgivningen giver mulighed for, at Middelfart Kommune kan indgå fleksible udlejningsaftaler med boligforeninger jf. Almenboliglovens § 60.

Begrundelsen for, at FAB ønsker, at indgå en aftale er; at den boligsøgende, som får fortrin til en ledig bolig i sin egen afdeling, frigiver ved sin flytning en anden bolig i samme afdeling. Denne bolig kan udlejes til en boligsøgende på den eksterne venteliste eller på oprykningsventelisten. Der frigives altså det samme antal boliger til ordinær udlejning.

Herudover fastholder afdelingens beboere et særligt fortrin til at bevare deres lokalmiljø, selvom de har et behov for at flytte til en anden boligtype.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00

301. Ansøgning om fleksible udlejningsaftaler for almene familieboliger i Civica
Sagsnr.: 2019-015286
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligselskabet Civica har fremsendt tre ansøgninger til Middelfart Kommune om muligheden for at indgå aftaler om udlejning af almene familieboliger efter særlige kriterier.

Forvaltningen foreslår:

 • Aftale 1 om afdelingsintern fortrinsret ved udlejning af almene familieboliger godkendes
 • Aftale 2 om tilflytter-ordning, som giver fortrin for ansøgere i beskæftigelse godkendes
 • Aftale 3 om fortrinsret ved udlejning af almene familieboliger godkendes. 

Sagsbeskrivelse:

Det er muligt for en boligorganisation at indgå en aftale med Middelfart Kommune om at udleje almene familieboliger ud fra særlige kriterier også kaldet fleksibel udlejning jf. lov om almene boliger §60. Dette gøres, hvis et boligselskab eller kommune ønsker at give bestemte befolkningsgrupper fx pendlere fortrin dvs. de kan springe frem i den ordinære venteliste.

Civica har fremsendt 3 ansøgninger om fleksible udlejningsaftaler. Baggrunden herfor er en gennemgang af de eksisterende indgået udlejningsaftaler, som ikke helt har virket efter intentionen fx pendlerordningen. Herudover slås lejemålene nu op på sitet BoligØen, hvilket har givet borgere udenfor Middelfart Kommune fortrin til ledige lejemål i Middelfart i forhold til bosiddende borgere.

Aftale 1: Begrundelsen for denne aftale er, at den boligsøgende, som får fortrin til en ledig bolig i egen afdeling, frigiver ved sin flytning en anden bolig i samme afdeling. Denne bolig kan udlejes til en boligsøgende på den eksterne eller på oprykningsventelisten. Der frigives altså det samme antal boliger til ordinær udlejning. Herudover fastholder afdelingens beboere et særligt fortrin til at bevare deres lokalmiljø, selvom de har behov for at flytte til en anden boligtype. Gælder alle afdelinger.

Aftale 2: Begrundelse for denne aftale er, at den boligsøgende, som har sin arbejdsplads indenfor kommunen men sin bopæl udenfor kommunen, vil have mulighed for at få tilbudt en bolig i passende størrelse og beliggenhed i forhold til deres ansættelsesforhold i kommunen. Aftalen gælder for afdelingerne i Skovgården, Hollænderparken og Kirsebærgrenen.

Aftale 3: Den boligsøgende, som får fortrin til en ledig bolig i sin egen afdeling eller bor i en Civica bolig i Middelfart, frigiver ved sin flytning en anden bolig i samme afdeling/samme by. Denne bolig kan udlejes til en boligsøgende på den eksterne venteliste eller fra andre kommuner, som bor hos Civica. Den boligsøgende, som er bosiddende i Middelfart i en anden afdeling får dermed mulighed for at få en anden bolig i nærområdet. Dette er ikke tilfældet i dag, da mange af dem, der har været skrevet op længst pga. andre anciennitetstraditioner og – regler kommer fra Odense og dermed hindrer, at de lokale borgere får tilbud om boliger. Middelfarts beboere får et særligt fortrin til at bevare deres lokalmiljø, selvom de har et behov for at flytte til anden boligtype. De boligsøgende, som ikke bor internt i afdelingen eller i en anden Civica-afdeling i Middelfart, får mulighed for at få tilbud om bolig hver anden gang, en bolig sendes i tilbud. Denne aftale gælder for afdelingerne Hougvej m.fl., Grønlandsvej, Svalevej, Park Allé, Lillebæltsvænget og Øresundsvænget

I bilaget kan ses den faktiske ordlyd af aftalerne.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. oktober 2019 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00

Økonomiudvalget 29. oktober 2019 kl. 16:00

Udsat til næste møde.

Bilag:

302. Ny arkivinstruks
Sagsnr.: 2018-005027
Sagsbehandler: Anders Juel Sørensen

Præsentation:

I 2015 vedtog Middelfart Byråd, at Middelfart Kommune skulle oprette et stadsarkiv.

Oprettelsen af stadsarkivet betyder, at Middelfart Kommune i dag selv varetager større dele af egen historie.

Fordi Middelfart Kommune har oprettet et Stadsarkiv skal fremtidige afleveringer af materiale, samt den historiske formidling foregå hos Middelfart Stadsarkiv.

Som en del af Stadsarkivets oprettelse, er det derfor nødvendigt, at Middelfart Kommunes arkivinstruks forholder sig til denne ændring.

Den opdaterede arkivinstruks forholder sig endvidere til gældende lovgivning samt digitale arkivalier.  

Forvaltningen foreslår:

 • At den opdaterede arkivinstruks godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med den nye arkivinstruks er, at imødekomme nogle mangler i den nuværende instruks:

 • Den nye instruks tager højde for den megen nye lovgivning der er kommet på området inden for de sidste 10 år.
 • Den nye instruks tager højde for, at Middelfart Kommune har oprettet et Stadsarkiv, hvilket betyder, at fremtidige afleveringer skal foregå til stadsarkivet og ikke Rigsarkivet.
 • Den nye instruks beskriver og tager højde for, at sagsbehandlingen i dag er digital, hvorfor arkivalierne også er dette.  

Økonomi:

Ingen

Høring:

Klima:

Arkivalier opbevares lokalt i Middelfart Kommune, fremfor landsarkivet i Odense.

Den nære opbevaring af arkivalierne betyder, mindre transport ved rekvirering af arkivalier.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Bilag:

2018-005027-1Arkivinstruks
303. DK2020 klimaplan – politisk ledelse og drøftelse i alle fagudvalg
Sagsnr.: 2019-009141
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

En central del af DK2020 projektet er politisk ledelse og involvering af interessenter og egen organisation i løsninger på klima-krisen.

Derfor - og på baggrund af de indledende drøftelser på byrådets temamøde den 16. september - drøfter alle fagudvalg på november-møderne konkrete tiltag indenfor det enkelte udvalgs område, der kan reducere udledningen af drivhusgasser og dermed bidrage til at opfylde målsætningen.

Forvaltningen foreslår:

 • At fagudvalgene udpeger 2 konkrete tiltag – 1 umiddelbart realiserbart og 1 med et længere sigte - til reduktion af drivhusgasser indenfor udvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

Videnskaben er klar mht. klimakrisen. Der er brug for øjeblikkelig klimahandling indenfor alle samfundssektorer, organisationer, forvaltninger m.v. for, at den grønne omstilling lykkes.

Om DK2020
Middelfart Byråd har derfor som det seneste skridt i byrådets mangeårige klimaindsats tilsluttet sig projekt DK2020. Målet for DK2020 er, at de 20 udvalgte kommuner med udgangen af 2020 skal have C40 inspirerede klimaplaner, der opfylder Parisaftalen og har mål om at nå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050. Disse mål er allerede besluttet af Middelfart Byråd og indgår i Planstrategi 2019.

Et centralt element i DK2020 er governance. Her forstået som politisk ledelse af arbejdet med klimaplanen og ikke mindst realiseringen af den.

Tiltag i hvert fagudvalg
Hvert politisk udvalg bedes derfor igangsætte konkret handling indenfor udvalgets område. I første omgang ved at udpege 2 konkrete tiltag - 1 der på den korte bane vil være umiddelbart realiserbart, og 1 med et længere sigte og dermed også gerne med et større potentiale.

Som støtte for udvalgene foreligger en række forslag, som Byrådet på temamødet den 16. september 2019 fremkom med.

Her nævnes dels en række forholdsvis velkendte tiltag som solceller på bygningstage, skovrejsning og en ambitiøs grøn indkøbspolitik. Derudover nævnes en række mere tværfaglige og nytænkende tiltag som oprettelse af diplomuddannelser i grøn ledelse, aktiv facilitering og involvering i vind- og solparker, nye uddannelser af klimaambassadører på skoler, i børnehaver og dagpleje, og klima-incitamenter for borgerene, der får ”det rette til at være det lette”.

Hvert udvalg skal selv processe og realisere initiativ, og de valgte tiltag præsenteres og drøftes på et temamøde i byrådet den 2. december 2019 med henblik på igangsætning umiddelbart efter.

Opgaven tjener flere formål ved dels at skabe konkrete resultater ved at anvende hele organisationen, og dels ved at igangsætte en kollektiv klimalæring, så endnu flere initiativer kan tages i hvert udvalg efter disse første tiltag.

Økonomi:

Der er ikke afsat særskilt budget til fagudvalgenes klimatiltag.

Klima & Bæredygtighed:
Dette er den første sag, der vurderes klima- og bæredygtighedseffekt af, jf. Byrådets beslutning i Planstrategi 2019.

Ved at involvere alle udvalg, afdelinger, etc. i klimaarbejdet er et nødvendigt skridt for at komme i mål med Parisaftalens målsætning taget.

Høring:

Fagudvalgene kan efter behov involvere andre i tiltagene.

Beslutning:

Som umiddelbar realiserbar indsats valgte udvalget gennemførelse af klimaplanlægning for solceller, skovrejsning og udtagning af landbrugsarealer.

Som langsigtet tiltag peger udvalget på energibesparelser i den kommunale bygningsmasse (ECCO 2,0).

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30
Teknisk Udvalg 11. november 2019 kl. 09:30
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 12. november 2019 kl. 15:40
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. november 2019 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 14. november 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30

Som umiddelbar realiserbar indsats valgte udvalget udfasning af oliefyr og naturgas i naturgasforsynede områder.

Som langsigtet tiltag peger udvalget på skovrejsning. Udvalget ønsker, at indsatsen starter hurtigt.

 Teknisk Udvalg 11. november 2019 kl. 09:30

Som umiddelbar realiserbar indsats valgte udvalget, at der i nye lokalplaner indbygges krav om, at lokalplanområderne skal være forberedt for ladestationer til elbiler.

Som langsigtet tiltag peger udvalget på, at fremtidige lokalplaner og anlægsprojekter skal have en grønnere profil.Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00

Som umiddelbar realiserbar indsats valgte udvalget dialog og samarbejde med daginstitutionernes ledere og bestyrelse om en mere bæredygtig og klimavenlig frokostordning.

Som langsigtet tiltag valgte udvalget at arbejde med, at de kommende institutionsbyggeri gennemføres med en lige så høj klima og miljøcertificering som Middelfart Rådhus.

I forhold til øvrige bygninger ønskes en udfasning af brug af fosile brændstoffer.

 Skoleudvalget 12. november 2019 kl. 15:40

Det langsigtede mål for udvalget er:

Udvalget ønsker, at vores skoler baserer sit energiforbrug på vedvarende energikilder samt at bygningerne energieffektiviseres.

Det kortsigtede mål for udvalget er:

Skolerne skal fortsætte arbejdet med strategien "Fra Middelfartbarn til verdensborger" og hermed styrke arbejdet med pejlemærket "bæredygtig som fundament". Eksempler herunder kan være klimaråd, grønt flag til skoler og cirkulær økonomi.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. november 2019 kl. 14:00

BAU valgte at pege på følgende to tiltag til reduktion af drivhusgasser:

 • Som umiddelbar realiserbar indsats valgte udvalget "grøn omstilling" af Job- og Vækstcentrets transport i forbindelse med virksomhedsbesøg m.m. Der er fokus på at medarbejderne i et væsentligt øget omfang benytter sig af kommunens biler, som foreslåes gjort energivenlige (el-biler) i det omfang, det er muligt, ligesom transport over kortere afstand i væsentlig øget omfang skal foregå på cykel/el-cykel. 
 • Som langsigtet tiltag peger udvalget på, at Job- og Vækstcentret som en del af indsatsen omkring det dobbelte uddannelsesløft skal gå i dialog med virksomheder om "grønne kompetenceløft" - dvs. kurser/uddannelser, som understøtter grøn omstilling på virksomhederne.


Social- og Sundhedsudvalget 14. november 2019 kl. 15:30

Forslag 1

Køkkenområdet på SSUs områder omlægges til økologi og stræber efter bronzemærket ved udgangen af 2020.

Forslag 2

Udarbejdelse af analyse om det vil være bæredygtigt at omsættes de 60 biler til elbiler.

Forslag 2a

Fokus på anvendelse af solceller i nybyggeri og eksisterende byggeri.

 Bilag:

304. Lokalplan 141 for Søndergade 20, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2018-015542
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Lokalplanforslaget for Søndergade 20, Nørre Aaby, der giver mulighed for opførelse af 36 tæt/lave boliger, har været i en 4 ugers høring og der er ikke indkommet indsigelser.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget videresender forslaget med anbefaling om, at forslaget vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Nissen Group ønsker at etablere en tæt/lav boligbebyggelse med op til 36 gavlhuse med carporte på den 2,2 ha store grund, Søndergade 20 i Nørre Aaby.

Området skal moduleres, så boligerne kommer til at ligge med fald mod et lavere grønt område i midten af bebyggelsen, hvor der også tænkes placeret et vandhul. Der vil blive offentlig adgang gennem området ud til det åbne land vest for området. Det sikres desuden, at området kan komme til at fremstå som en helhed i udformning og arkitektur, samtidig med at der er krav til at boligerne  i detaljering skal fremstå med særpræg.

Lokalplanforslaget, der muliggør dette, har været i en 4 ugers offentlig høring.

Herunder har ejeren af nabomatriklen skrevet ind for at sikre, at drænvand fra nabomarken fortsat kan afledes gennem matriklen, ligesom Handicaprådet ønsker, at der blandt andet sikres niveaufri adgang. Begge dele vil blive imødekommet.

Ældrerådet anbefaler, at lokalplanen godkendes og spørger til, om projektet kan give anledning til etablering af et eller flere seniorbofællesskaber, hvis der er interesse for det i lokalområdet.

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen herom har været annonceret samtidig med lokalplanforslaget og der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Planen har været udsendt i en 4 ugers høring fra den 2. oktober til den 30. oktober

 

 

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2019 kl. 09:30
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Teknisk Udvalg 11. november 2019 kl. 09:30

Anbefales.

Bilag:

305. Endelig vedtagelse af nyt husholdningsregulativ 2019
Sagsnr.: 2019-011199
Sagsbehandler: Snjólaug Tinna Hansdóttir

Præsentation:

På byrådsmøde den 2. september 2019 blev det besluttet at sende regulativ for husholdningsaffald 2019 i høring.

Høringsperioden er nu overstået og regulativet skal endeligt vedtages.

Forvaltningen foreslår:

 • At det reviderede regulativ for husholdningsaffald godkendes til at træde i kraft den 15. december 2019.

Sagsbeskrivelse:

Når der ændres i affaldsordningerne, skal affaldsregulativet tilrettes og sendes i offentlig høring.

Regulativet er tilrettet i forbindelse med beslutningen om at indsamle affald på fælles affaldsøer i sommerhusområder, samtidig med konsekvensrettelser af formuleringer og justering af henvisning til ny affaldsbekendtgørelse.    

Høringssvar

Husholdningsregulativet har været fremlagt i høring i perioden 5. september til 3. oktober 2019. Der er indkommet høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene er, sammen med forslag til svar, samlet i vedhæftede notat. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i regulativet.

Ældrerådet og Handicaprådet er generelt positive men påpeger, at der er brug for oplysninger, når de skal indføres nye affaldsordninger.

Kommentarer fra Ældrerådet går hovedsageligt på, om det kunne være muligt via betaling at få afhentet affaldsbeholderne ved beboelsen fremfor ved skel.

Kommentarer fra Handicaprådet gik på, om der ville være nok grønne poser til opsamling af madaffald, nok plads i rum til restaffald og antal hjul på affaldsbeholdere.

Handicaprådet kommenterede også på de krav, kommunen stiller til belysning ved husstande, så renovationsmedarbejderne kan komme sikkert til og fra affaldsbeholderne ved tømning.

Middelfart Kommunes forslag til svar på høringssvar fremgår i høringsnotat (bilag 1).

Når regulativet er endelig vedtaget, vil de indkomne høringssvar blive besvaret i overensstemmelse med vedhæftede forslag til besvarelse (bilag 1).

Økonomi:

Vedtagelse af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Er gennemført.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30

Anbefales.

Bilag:

306. Godkendelse af takster for 2020 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Sagsnr.: 2019-015160
Sagsbehandler: Maria Friis Jensen

Præsentation:

Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), har fremsendt budget og takster for 2020. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2020 vedlægges til orientering.

Forvaltningen foreslår:

 • At Motas takster for 2020 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer skal fremsendes til kommunernes godkendelse. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 18. juni 2019 vedtaget at fremsende taksterne for 2020 til behandling i interessentkommunerne. Indtægtsberegning, omkostninger og takster for 2020 er vedlagt som bilag. 

Udgifter for Motas skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, OBU tømningsordning, klinisk risikoordning og lille-/landbrugsordning). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt.

Der budgetteres med stigninger i taksterne for 2020 indenfor alle ordningerne. Der forventes ikke at ske større ændringer i antal afhentninger, antal tømninger, affaldsmængder m.v. indenfor nogen af de 4 driftsordninger. 

Stigningerne i taksterne sker for at kompensere for reduceringen af det generelle affaldsadministrationsgebyr for virksomheder, erhvervsaffaldsadministrationsgebyret.

Erhvervsaffaldsadministrationsgebyret er ved en lovændring blevet afskaffet med henblik på, at de kommunale opgaver, som gebyret dækker, fremover skal finanslovsfinansieres gennem det kommunale bloktilskud. Det er ikke afklaret hvornår finansieringen falder på plads eller om bloktilskuddet vil dække alle de udgifter som kommunerne hidtil har afholdt ved hjælp af erhvervsaffaldsadministrationsgebyret.

For at imødekomme dette er udgangspunktet for budget for 2020 for Motas, at administrationsgebyret som Motas hidtil har modtaget fremover reduceres med ca. 1/3. For 2020 budgetteres der jævnfør ovenstående med, at Motas modtager 872 t.kr. fra interessentkommunerne. Beløbet fordeles efter samme fordeling som anvendt for 2019. (se vedhæftede bilag med fordeling).

Totalt budgetteres der med et underskud på driften på 388 t.kr efter afskrivninger. Efter renter budgetteres der med et underskud på 191 t.kr. Det regnskabsmæssige underskud reduceres med 150 t.kr., når dette beløb tilbageføres fra hensættelser. 

Økonomi:

Motas´ udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.

Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere, opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen.

Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet


Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30

Anbefales.

Bilag:

307. Nye vedtægter - Middelfart Fjernvarme
Sagsnr.: 2019-015446
Sagsbehandler: Mareike Johannsen

Præsentation:

Bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. ønsker sammenlægning mellem Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. På baggrund af dette blev der udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, som blev behandlet og godkendt på den ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt hos Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. den 11. september 2019 og afholdt hos Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. den 12. september 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At vedtægtsændringerne godkendes

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme er et privat forbrugerejet andelsselskab, der er stiftet den 13. september 1961.

Værket blev idriftsat den 14. oktober 1963 fra adressen på Stationsvej (nuværende Hessgade 21B). I 1983 blev fjernvarmeværket bygget om fra fuelolie til naturgas. Som behovet for varme til byen blev større, opførtes i 1984 central nr. 2, også fyret med naturgas.

Hovedcentralen i Hessgade er i dag et varmeværk der modtager overskudsvarme fra TVIS.

Ejby Fjernvarme har som forbrugerejet andelsselskab siden 1960 forsynet Ejby by med fjernvarme ved hjælp af olie, og siden 1995 også ved hjælp af naturgas. Ejby fjernvarme er i dag et naturgasfyret decentralt kraftvarmeværk.

I anledning af at Middelfart Fjernvarme a.m.b.a og Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a sammenlægges pr. 01.01.2020 skal vedtægternes § 7, som omhandler bestyrelsen, ændres.

I de nye vedtægter er der tilføjet (§ 7.8) at bestyrelsen i Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a udpeger blandt sine medlemmer et bestyrelsesmedlem for perioden 01.01.2020 indtil den ordinære generalforsamling i 2020. Dvs. at der i denne periode er 7 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.8 udgår ved den ordinære generalforsamling, samtidig med at § 7 opdateres.

I § 7, som er gældende fra den ordinære generalforsamling i 2020, ændres antallet af selskabets bestyrelsesmedlemmer fra 5 medlemmer til 6, dog maksimalt 7 medlemmer, dvs. at antallet af bestyrelsesmedlemmer forhøjes med 1 medlem.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Bilag:

308. Godkendelse af vandafledningsbidrag 2020 for Middelfart Spildevand A/S
Sagsnr.: 2019-016514
Sagsbehandler: Thomas Nedergaard Carstensen

Præsentation:

Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2020. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune.

Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt.

Den fastsatte økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2020 og 2021.

Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At vandafledningsbidraget, som Middelfart Spildevand A/S har fastsat, godkendes. Bidraget for 2020 er på:

         46,14 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3

         36,91 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3     

         18,46 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3                                             

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2020 til:

 • 46,14 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
 • 36,91 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
 • 18,46 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

I forhold til taksten for vandafledningsbidrag for 2019 er det:

 • et fald på 2,11 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
 • et fald på 1,69 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
 • et fald på 0,84 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

For en familie med et forbrug på 120 m3 årligt vil takstændringen betyde et årligt fald på 316 kr. inkl. moms.

Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014. Trappemodellen er i 2018 blevet fuldt indfaset. Der er dermed en rabat på 20% på forbruget mellem 501 og 20.000 m3 og en rabat på 60% for forbruget over 20.000 m3 for de virksomheder, der er omfattet af Naturstyrelsens regler på området. Det vurderes, at kun ca. 1% af kunderne er omfattet af ordningen.

Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Forsyningssekretariatet har fastsat en to-årig økonomisk ramme for 2020 og 2021 for Middelfart Spildevand. Der er udmeldt en specifik ramme for hvert år, men selskabet kan selv disponere over rammerne i reguleringsperioden. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2020 og 2021.

Takstfaldet på 2,11 kr. ekskl. moms pr. m3 fra 2020 for den almindelige forbruger svarer til et fald på 4,4% i forhold til 2019. Takstfaldet skal ses i lyset af, at den økonomiske ramme for Middelfart Spildevand bliver formindsket som følge af de årlige effektiviseringskrav, som Forsyningssekretariatet uddeler.

I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende, godkende taksten en gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at Middelfart Spildevand A/S med vandafledningsbidraget for 2020 vil overholde den to årige økonomiske ramme for 2020 og 2021, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

Forudsætningerne for vandafledningsbidraget er beskrevet nærmere i Budgetnotat 2020 for Middelfart Spildevand A/S. Budgettet er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Indtægten fra vandafledningsbidraget har bl.a. været med til at finansiere en del af Klimabyen. Indtægten er også en del af finansieringsgrundlaget for, at Middelfart Spildevand kan foretage anlægsinvesteringer såsom yderligere klimatilpasninger.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Steen Dahlstrøm og Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Bilag:

309. Godkendelse af vedtægtsændringer for TVIS
Sagsnr.: 2019-014784
Sagsbehandler: Mareike Johannsen

Præsentation:

TVIS ønsker at fremtidssikre selskabet og vil derfor ændre formålsbestemmelserne, så TVIS kan indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Samtidig vil TVIS ændre afregningsbestemmelserne, så de moderniseres og vedtægterne afpasses en situation, hvor varme fra Energnist fremover vil blive distribueret via TVIS og ikke direkte til TREFOR Varme, idet TVIS har indgået en varmekøbsaftale med Energnist.

Forvaltningen foreslår:

 • At vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab) er et interessentskab mellem Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. TVIS varetager den samlede varmeleverance til de tilsluttede fjernvarmeselskaber i interessentkommunerne med undtagelse af Kolding, hvor TREFOR Varme A/S i dag, foruden varme fra TVIS, modtager affaldsvarme direkte fra Energnist.

TVIS blev etableret i 1983, som et kommunalt interessent-selskab etableret efter §60 i Kommunalstyrelsesloven, med det formål at udnytte de store mængder overskudsvarme fra Shell raffinaderiet i Fredericia til fordel for fjernvarmeforbrugerne i hele Trekantområdet. Ligeledes har TVIS i samme periode aftaget kraftvarme fra Skærbækværkets elproduktion, samt en mindre del fra Energnists affaldsforbrændingsanlæg i Kolding.

TVIS’ vedtægter har i sin grundstruktur været uændrede siden interessentskabets stiftelse.

Kombinationen af en ny afregningsmodel, hvor alle interessentkommuner betaler samme pris for varmen, varmekøbsaftalen med Energnist samt forestående udvidelser i Fredericia, udvidelser til Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle, betyder et fald i varmeprisen fra TVIS i de næste 20 år.

I processen har såvel interessentkommunerne som varmeselskaberne været inddraget via interviewrunder forestået af ekstern konsulent, med henblik på at inddrage indspil og ønsker for at opnå et bredt funderet beslutningsgrundlag. Der er desuden brugt juridisk assistance til at gennemskrive vedtægterne.

Samlet set er målsætningen med vedtægtsændringerne, at fjernvarmen også fremover skal kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet som en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker energi.

Vedtægternes formålsbestemmelse skal udvides for at give TVIS forbedrede muligheder for at understøtte den grønne omstilling i Trekantområdet (se bilag: Horton Juridisk Responsum). Udvidelsen skal ske på følgende aktivitetsområder:

 • Arbejde med produktion og lagring af varme baseret på vedvarende energi.
 • I særlige situationer at foretage etablering af lokale net, hvor andre forsyningsselskaber
  ikke ønsker at tage opgaven.
 • Indgå i eller forestå demonstrationsprojekter og andre aktiviteter tilknyttet
  fremme af grøn omstilling i varmesektoren.

Desuden skal prismodel og ejerbeskyttelse ændres, så der ikke længere er geografiske forskelle, men samme pris for alle interessentkommuner (se bilag: Horton Juridisk Responsum).

TVIS har indgået en aftale med Energnist om at aftage varme. Dette kan resultere i en lille prisstigning.

Forslaget og grundprincipperne i forslaget til nye vedtægter svarer generelt til vedtægterne for andre transmissionsselskaber og fjernvarmeselskaber.

Nye projekter skal godkendes i såvel TVIS´ bestyrelse som interessentkommuner. Samtidig skal projekterne have en positiv selskabsøkonomi og samfundsøkonomi for at kunne realiseres.

Den nye forenklede afregningsmodel resulterer i ens og gennemskuelige varmepriser fra TVIS til de 4 interessentkommuner. Fordele ved og incitament til udbygning og investeringer i den grønne omstilling bliver således også ens på tværs af interessentkommunerne.

Varmekøbsaftalen med Energnist giver TVIS større risikospredning og øget forsyningssikkerhed, idet varmen nu leveres fra 3 forskellige varmekilder; nemlig overskudsvarme, biomassevarme og affaldsvarme. Dvs. hvis der eksempelvis indføres afgifter på biomasse, vil affaldsvarmen nu i højere grad være med til at balancere prisniveauet

Det anbefales, at vedtægtsændringerne gennemføres, da det forenkler afregningsprincipperne og fremover gør TVIS mere robust med spredning på flere store varmeleverandører og dermed også større sikkerhed for den fremtidige prisudvikling. På den korte bane vil der ikke med de forestående ændringer ske ændringer i fjernvarmens samlede klimaaftryk i TVIS´ forsyningsområde, men fremadrettet giver vedtægtsændringen TVIS bedre forudsætninger for at kunne udgøre en endnu mere aktiv rolle i den grønne omstilling i Trekantområdet.

Samlet set vurderes TVIS med de nye vedtægter fremover at kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekant-området med en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker fjernvarme.

Økonomi:

Ændringen i afregningsmodellen betyder, at kommunerne nu betaler en fast afgift ud fra deres faktiske forbrug og sammen med varmeaftalen, som TVIS er indgået med Energnist, kan det betyde en mindre stigning i varmeprisen.

Høring:

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019 kl. 15:30

Anbefales.

Bilag:

310. CLAY Keramikmuseum - regnskab 2018
Sagsnr.: 2019-014239
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

CLAY - Keramikmuseum fremsender regnskab for 2018.


Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsforvaltningens orientering om årsregnskab for CLAY - Keramikmuseum tages til efterretning.
 • At regnskabet fremsendes til Byråd til orientering.

Sagsbeskrivelse:

CLAY - Keramikmuseum driftsregnskab for 2018.

Ledelsesberetningen for 2016 viser et positivt resultat med stigning i besøgstal og dermed en fastholdelse af publikum efter udvidelsen. 2017 betegnedes ligeledes som et positivt år, med fortsat stigning i besøgs- og medlemstal. Dertil oplevede museet også en lang højere grad af eksponering på diverse medieplatforme. 

I 2018 oplevede CLAY stor national og international eksponering, både gennem DR's Guld i Købstæderne og en Axel Salto udstilling i Norge. Dertil har museet arbejdet på at binde Middelfart bymidte og keramikmuseet bedre sammen. Konkret  ved udplacering af tre keramiske skulpturer i klimabyens nyetablerede byrum. Der arbejdes ligeledes på visionsoplæg omkring etablering af en keramikrute langs vandet. Derudover fik museet tildelt en bevilling fra Ny Carlsbergfondet, hvilket har muliggjort en ph.d. stilling, således at CLAY pr. 1. september 2019 officielt er en forskningsinstitution.   

Trods de fine resultater oplevede museet et fald i antallet af besøgende samt fald i omsætning i butik og café, hvilket udtrykkes i året underskud. Det store fald tilskrives den historiske varme sommer.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2016-2018:


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Regnskabet anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

311. Middelfart Museum - regnskab 2018
Sagsnr.: 2019-009461
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Middelfart Museum fremsender årsregnskab for 2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsforvaltningens orientering om årsregnskab for Middelfart Museum tages til efterretning.
 • At regnskabet fremsendes til Byråd til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Museums driftsregnskab for 2018

Middelfart Museum har siden kvalitetsvurderingen 2011 arbejdet målrettet på at skabe et mere solidt økonomisk fundament. Dette gøres fx ved at omorganisere funktioner og faciliteter i museets egne bygninger, fraflytte lejede lokaler og flytte store dele af genstandssamlingen til Fællesmagasinet i Vejle.

Museets har i en årrække arbejdet med skærpelsen af sin profil, hvilket blandt andet blev fremhævet i beretningen for 2016 og 2017. Arbejdet med museets profil udmøntes fx i målretning af formidlingen i udstillingsplaner og faste årlige aktiviteter. Den mere målrettede formidling har også medvirket til en betydelig stigning i besøgstal siden kvalitetsvurderingen:

Antal gæster i udstillinger på museets adresser (Algade 8, Henner Friisers Hus og Psykiatrisk Samling og Middelfart Byarkiv):

I ledelsesberetningen for 2018 berettes det, at bestyrelse og leder har udviklet ny strategiplan for årene 2018-2021 med strategiske indsatser, tidsplaner og økonomi. Realiseringen af det nye psykiatrimuseum MIND er en af museets strategiske indsatser, og der er i 2018 udviklet to nye projektbeskrivelser for udstillinger i den historiske bygning og formidling i tunnelerne under hospitalsområdet.

Nedenstående er resultat af driftsregnskab for årene 2016-2018


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Regnskabet anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

312. Regnskab - Haller 2018
Sagsnr.: 2019-014216
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har modtaget og gennemgået årsregnskaberne for 2018 fra de selvejende haller; Brenderup Aktivitetscenter, Lillebælt Sport og Kultur samt den forening, der varetager driften af Vestfynshallerne.

Årsrapporter med dertilhørende resultatopgørelser, balancer og ledelsesberetninger er vedlagt som bilag til denne sag.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur og Fritidsforvaltningens orientering om halregnskaberne tages til efterretning.
 • At regnskaberne fremsendes til Byråd til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Lillebælt Sport og kulturs driftsregnskab for 2018:

Ledelsesberetningen for driftsregnskab 2018 ligner beretningerne for forgange år. Årets konkluderes resultat som tilfredsstillende, da forventningerne er indfriet. Trods positive resultater, har Lillebælt Sport og kultur været udfordret af likviditet til drift samt afdrag af gæld. Der vil fortsat være et øget fokus på udnyttelse af ledig tid i faciliteter, konference og cateringvirksomhed samt fortsat fokus på løbende udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter. Derfor forventer ledelsen et forbedret resultatet for 2019.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2016-2018

Aktivitetscentret i Brenderups driftsregnskab for 2018:

Brenderup Aktivitetscenter kom ud af 2018 med et underskrud på 1.595.000,-. Dette skyldes primært omlægning af foreningens lån. Ledelsesberetningen konkluderer, at der ved regnskabsårets afslutning ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. 

Foruden det negative resultat for 2018 er ledelsesberetningen for 2016 og 2017 uændret.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2016-2018

Vestfyns Kultur og Idrætscenters driftsregnskab for 2018:

Ledelsesberetningen beskriver en mindre fejl i regnskabsafviklingen for 2017, hvilket er rettet primo 2018. Der er for året ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for institutionens finansielle stilling.

Samme konkluderede ledelsesberetningen for 2016 samt 2017.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2016-2018

Ejby - Hallerne driftsregnskab for 2018:

Overordnede konklusion for regnskabsåret er overordnede tilfredsstillende. Grunden herfor er stigning i udlejning af hallerne. Ledelsen forventer et resultat for kommende år på samme niveau.

2016 beskrev et fald i udlejning af haller, dog påvirkedes resultatet positivt af cafeteriets drift og der var således et mindre underskud for året. I 2017 oplevede man som i 2018 en stigning i udlejning af haller, hvilket resulterede i overskud.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2016-2018

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Beslutning:

Regnskabet anbefales godkendt.

John Kruse, Regitze Tilma, Anni Tyrrestrup og Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

313. Humlemagasinet regnskab 2018
Sagsnr.: 2019-014276
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond fremsender deres årsrapport og regnskab for 2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsforvaltningens orientering om årsregnskab for Humlemagasinet tages til efterretning.
 • At regnskaberne fremsendes til Byråd til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fonds regnskab for 2018

Ledelsesberetning for 2016 fortæller, at fonden havde følgende udstillinger:

 • Historisk udstilling - Ludvig II af Bayern
 • Juleudstilling - (november - december)
 • Åbne besøgshaver og museer i samme periode.

Dertil blev der i fondens multikultursal afholdt 4 aftener med kabaret af Den Fynske Opera.

Fonden havde, ifølge ledelsesberetningen for 2017, følgende udstillinger:

 • Historisk udstilling - De Vestindiske Øer
 • Juleudstilling - (november - december)
 • Åbne besøgshaver og museer i samme periode.

Dertil blev der i fondens multikultursal afholdt 4 aftener med kabaret af Den Fynske Opera.

Fonden havde i 2018 følgende udstillinger:

 • Historisk udstilling - Fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm II 
 • Juleudstilling - (november - december)
 • Åbne besøgshaver og museer i samme periode.

Dertil blev der i fondens multikultursal afholdt 4 aftener med kabaret af Den Fynske Opera.

Besøgstal i perioden 2016-2018

Resultat af driftsregnskab for perioden 2016-2018

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Regnskabet anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

314. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2019-012315
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart Kommune, gældende fra maj 2014 og sidst redigeret november 2017, er på ny gennemgået og revideret, så der er overensstemmelse med den gældende dagtilbudslov.

Forvaltningen foreslår:

 • At den reviderede styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart Kommune vedtages i sin helhed og uden rettelser, da de indkomne høringssvar ikke giver anledning hertil.

Sagsbeskrivelse:

Styrelsesvedtægten for Dagtilbud i Middelfart Kommune er revideret:

 • Så det i § 1, Formål, fremgår tydeligt, at der arbejdes efter den styrkede pædagogiske læreplan og tilhørende læreplanstemaer i dagtilbuddene jf. ændring af dagtilbudsloven 1. juli 2018.
 • I § 2, Valg til bestyrelsen, er tilføjet et ny afsnit om sammensætning af fællesbestyrelse i pilotprojekt mellem Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole. Tilføjelsen fremgår af "Vejledning for forældrebestyrelser i dagtilbud", hvor den politiske beslutning fra september 2018 om etablering af pilotprojektet, herunder en fællesbestyrelse er skrevet ind.
 • I § 8, Forældrebestyrelsens opgaver og beføjelser, er henvisninger til paragraffer i dagtilbudsloven præciseret i:
  • stk. 1, i forhold til dagtilbudsloven § 15. Teksten er samtidig justeret, så forældrebestyrelsens opgaver er i overensstemmelse med opgaver stillet i "Vejledning for forældrebestyrelser i dagtilbud". 
  • stk. 4, i forhold til dagtilbudslovens §31 og §43 om hvilke beføjelser, der ikke kan delegeres til bestyrelsen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Den reviderede styrelsesvedtægt har været i høring hos:
 • Daginstitutionsbestyrelser og MED-udvalg
 • Forvaltnings-MED i Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden løb fra den 11. september til 2. oktober 2019. 
Forvaltningen har modtaget 6 høringssvar. 

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. november 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

315. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2019-012319
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Som følge af ændret sammensætning af fællesbestyrelsen for ungdomsskolen og 10. klasse, ændring af forældrerepræsentanters valgperiode, samt andre mindre ændringer, er styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag revideret.

Forvaltningen foreslår:

At den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag vedtages i sin helhed med rettelser, som er foretaget på baggrund af høringssvar (markeret med blåt):

 • Styrelsesvedtægt §1, stk. 1,d: Præcisering af at regler for valg af fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse fremgår af særskilt bilag: ”Styrelsesvedtægt for fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse”.
 • Styrelsesvedtægt §1, stk. 2: Præcisering af udgangspunkt for valg af forældrerepræsentanter og betydning ved forskudt valg.
 • Bilag til styrelsesvedtægt - bilag 1: Præcisering af at Lillebæltskolen ikke har 10. klasse samt præcisering af arbejdsgang ved elevers behov for specialtilbud i afsnit om specialtilbud i Middelfart Kommune.  

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med udgangspunkt i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune, som Byrådet vedtager, jf. Folkeskolelovens § 41.

Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

 • Skolebestyrelsens sammensætning
 • Udpegning af evt. kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
 • Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
 • Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt og bilag er revideret i september 2019.

Der er foretaget ændringer (markeret med rødt) i følgende afsnit:

 • §1, stk.1, d): Ændring af fællesbestyrelsens sammensætning, jf. "Styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse for ungdomsskolen og 10. klasse".
 • §1, stk.2: Ændring af valgperioden, da Byrådet i juni 2019 har præciseret, at den enkelte skole selv kan beslutte om muligheden for 2 årigt valg skal udnyttes, eller om der bliver lavet valg hvert 3. eller 4. år

Derudover er der foretaget ændringer i "Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune" og bilaget "Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune". De væsentligste ændringer i bilagene er:

 • "Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune":
  • Præcisering af klassetrin under Heldagsklasserne på Vestre Skole.
  • Præcisering af klassetrin under Karlsvognen.
  • Præcisering af Modtageklasser på Østre Skole.
 • "Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune":    
  • Ad 2) og ad 9): Præcisering af valgperiode jf. Byrådsbeslutning i juni 2019.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Den revideret styrelsesvedtægt har været i høring hos:

 • Skolebestyrelserne
 • Skolernes MED-udvalg
 • Fælleselevrådet
 • Forvaltnings MED i Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden løb fra den 11. september til 2. oktober 2019.
Forvaltningen har modtaget 14 høringssvar.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 12. november 2019 kl. 15:40
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Skoleudvalget 12. november 2019 kl. 15:40

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

2019-012319-20Oversigt - indkomne høringssvar styrelsesvedtægt folkeskolerne.docx
2019-012319-37Ændringer - Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune 2019.docx
2019-012319-36Ændringer - Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune 2019.docx
2019-012319-38Ændringer - Regler for valg til skolebetyrelser i Middelfart Kommune 2019.docx
2019-012319-1Udkast - Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune 2019.docx
2019-012319-2Udkast - Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune 2019.docx
2019-012319-3Udkast - Regler for valg til skolebetyrelser i Middelfart Kommune 2019.docx
2019-012319-35Bilag Styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse for Ungdomsskole og 10. klasse
2019-012319-33Høringssvar Skolebestyrelsen Lillebæltskolen
2019-012319-32Høringssvar Skolebestyrelsen Anna Trolles Skole
2019-012319-31Høringssvar Middelfart Ungdomsskole og 10. klasse.docx
2019-012319-34Høringssvar Skolebestyrelsen Ejby Skole
2019-012319-21Høringssvar fra MED og Fællesbestyrelsen i Fjelsted Harndrup Børneunivers.docx
2019-012319-22Høringssvar Skolebestyrelsen Hyllehøjskolen.docx
2019-012319-24Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Østre Skole.docx
2019-012319-23Høringssvar fra MED udvalget Østre Skole.docx
2019-012319-26Høringssvar Gelsted Børneunivers - MED udvalget.docx
2019-012319-25Høringssvar Gelsted Børneunivers - Fællesbestyrelsen.docx
2019-012319-28Høringssvar MED udvalget Vestre Skole
2019-012319-27Høringssvar Skolebestyrelsen Vestre Skole
2019-012319-29Høringssvar MED og Musikskoleråd_bestyrelse.docx
2019-012319-30Høringssvar Båring Børneunivers.docx
316. Godkendelse af lovbestemte kvalitetsstandarder og visitationskriterier for 2020
Sagsnr.: 2019-011095
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende for 2020:

 • § 79a Lov om Social Service Forebyggende hjemmebesøg
 • § 83 Lov om Social Service Praktisk og personlig hjælp
 • § 83a Lov om Social Service Hverdagsrehabilitering
 • § 86 Sundhedsloven Genoptræning og vedligeholdende træning
 • §§ 101,107 Lov om Social Service og §§ 141,142 Sundhedsloven Stof- og alkoholmisbrug

samt godkendelse af visitationskriterier til ældre- og handicapvenlige boliger, tryghedsboliger og plejeboliger.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvalitetsstandarder og visitationskriterier godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der, i hver enkelt borgersag, en konkret og individuel vurdering.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder og visitationskriterier, anvendes lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd, som rettesnor i visitationen.

Strategien for Fremtidens Velfærd følger fire spor:

• Sammen med børn, unge og voksne skal vi få alle ressourcer og fællesskaber i spil
• Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
• Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
• Vi har fokus på forebyggelse

Disse fire konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser, tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.

Økonomi:

Høring:

Kvalitetstandarder og visitationskriterier har været i høring hos Ældre- og Handicaprådet.

På baggrund af høringssvar er flg. rettelser lavet

 • Ældreboliger er ændret til ældre- og handicapvenlige boliger
 • konsensus i beskrivelsen af, at der i 2020 aflyses en rengøring i sommeren og en i efteråret

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. november 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. december 2019 kl. 18:30

Social- og Sundhedsudvalget 14. november 2019 kl. 15:30

Godkendt.

Paw Nielsen (Ø) stemte imod godkendelse.Bilag:

317. Velfærdstjek - afrapportering 2019
Sagsnr.: 2018-003480
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Udvalget orienteres om form og indhold af afrapportering af Velfærdstjek 2019.  

Forvaltningen foreslår:

- at form og indhold i afrapportering af velfærdstjek godkendes

Sagsbeskrivelse:

Velfærdstjek år 2019 skal afrapporteres til Byrådet på møde i Båring den 2. december efter behandling i direktion den 11. november og i økonomiudvalget den 26. november.

Den tværgående gruppe, der løbende arbejder med velfærdstjekket og opfølgningen på dette, har i den forbindelse indhentet status fra de forskellige forvaltninger og de respektive fagudvalg. Denne status viser, at 7-8 velfærdstjek er gennemført, at øvrige er igangværende eller planlagt til afholdelse i 2020 og 2021.

Afrapporteringen vil ske via indledningsvis elektronisk materiale, hvor der vil være forord ved borgmesteren, primært fokus på de gennemførte velfærdstjek, sekundært på igangværende og planlagte velfærdstjek. Dette materiale er under udarbejdelse i øjeblikket, og vil blive præsenteret til godkendelse på byrådsmøde den 2. december. Herefter vil materialet blive trykt, og, hvis ønsket, gjort tilgængeligt på kommunens elektroniske platforme.

Vedhæftet som bilag "Status velfærdstjek - samlet" kan ses en fuldstændig status over samtlige afsluttende, igangværende og planlagte velfærdstjek. Dette materiale udgør udgangspunktet for den samlede afrapportering.

Status på økonomiudvalget to velfærdstjek:

Bosætning – tiltrækning samt markedsføring og salg af byggegrunde.

Politisk mål

 • Attraktiv bosætningskommune.

Formål

 • Øget fokus på salg af byggegrunde og tilflytning af borgere til hele Middelfart Kommune.

Resultat

Der er indgået aftale med Realmæglerne om markedsføring af byggegrunde i Middelfart Kommune.

Der er i perioden fra 15. marts 2018 til og med 15. juli 2019 solgt i alt 16 byggegrunde i Middelfart Kommune, yderligere er der solgt fem grunde på Tåruplundvej i Gelsted til boligforening. Markedsføringsindsats fortsætter for salg af yderligere grunde, bl.a. via kommende julekampagne på de sociale medier.

Portalen Bygimiddelfart.dk har ved anvendelse af Google AdWords opnået en meget stor stigning i besøgstallene, i perioder helt op til 233 pct. Heraf har 5 pct. af de besøgende  hentet salgsopstilling. Normalt er raten på 2 pct.

I årene 2016-2018 har Middelfart Kommune haft en positiv flyttebalance (mellemkommunale flytninger samt ind- og udvandring) på hhv. 246, 158 og 455 borgere.

Borgerens møde med Middelfart Rådhus, telefonisk, digitalt og personlig betjening

Politisk mål

 • Synliggørelse af kommunens kvaliteter.

Formål

 • At får indsigt i den oplevede telefoniske henvendelse blandt borgere, virksomheder og andre, der ringer til rådhuset.

 • At få viden om den oplevede digitale og personlige betjening blandt de der kontakter kommunen via disse kanaler.

Resultat

Fra november 2018 – maj 2019 er der gennemført interviewundersøgelse blandt 453 interessenter.

Den overordnede konklusion vedr. telefoni giver en tilfredshedsscore på 7,2 ud af 9 mulige point. Det svarer til en høj / udmærket tilfredshed.

Følgende initiativer er iværksat for at opnå en yderligere tilfredshed.

 • Telefonpolitikkens mål fastholdes, men der foretages en jævnlig opfølgning, så den høje tilfredshed bibeholdes.

 • Hjemmesiden opdateres, så flere svar umiddelbart gives direkte ved læsning hjemme. Fokus på og arbejde med kanalstrategi. Vi får en mere oplysende hjemmeside, som giver flere svar nu.

 • På det digitale område samarbejder vi med KL og Kombit om en undersøgelse af digitale selvbetjeningsløsninger. Formen er tællerscript. Undersøgelsen er pt. i gang.

 • Undersøgelse af det fysiske møde i Rådhuset

 

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. november 2019 kl. 15:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER