Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 7. oktober 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
7. oktober 2019 kl. 19:15
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Kaj Johansen
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Karin Riishede
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

281. Ny genbrugspladsstruktur i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2019-014099
Sagsbehandler: Karen Lübben

Præsentation:

Forvaltningen indstiller en ny fremtidig genbrugspladsstruktur til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At der vedtages og gennemføres en ny genbrugspladsstruktur
 • At der træffes beslutning om gennemførelse af enten ”model A+” eller ”model A+ med tillæg” som beskrevet i sagen
 • At der træffes beslutning om tidshorisont for forsøgsordning, såfremt ”model A+ med tillæg” vælges
 • At der implementeres en ny genbrugspladsstruktur i Middelfart kommune efter "model A+" eller "model A+ med tillæg" med et anlægsbudget på 50 mio. kr. inkl. omkostninger til køb af grund. Anlægsbevillingen består af tidligere afsatte midler fra 2017-2019 på 25,785 mio. kr. og forvaltningens indstillede midler i budget 2020-2022 på 24,215 mio. kr.
 • At rådighedsbeløb i 2020 på 12,5 mio. kr. indstilles frigivet i forbindelse med 2. behandling af budget 2020.   
 • At anlægsinvesteringen finansieres af opsparet kapital og af en byggekredit i byggeperioden, og at endelig finansiering ved ibrugtagning af anlægget finansieres via lån i kommunekredit med en løbetid på 25 år.  

Sagsbeskrivelse:

Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune har d. 3. april 2019 godkendt et oplæg til en fremtidig genbrugspladsstruktur, som kan sikre, at kommunen øger genbrug og genanvendelse og får mere værdi ud af affaldet.

Oplægget til den nye struktur er benævnt Model A+ og fremgår af bilag. Oplægget indebærer, at:

 • genbrugspladsen i Middelfart opgraderes,

 • der etableres en ny stor genbrugsplads i Ejby-området,

 • genbrugspladserne i Gelsted og Nørre Aaby omdannes til lokalpladser,

 • der etableres en ny lokalplads i Brenderup-området  

 • Køstrup genbrugsplads lukkes.

Oplægget er blevet fremlagt og debatteret på fire dialogmøder med relevante brugere og samarbejdspartnere i maj-juni 2019, ligesom oplægget har været i offentlig høring i perioden 15. maj – 19. juni 2019.

Sammenfatning og forvaltningens bemærkninger fra de fire afholdte dialogmøder samt indkomne høringssvar fremgår af bilag, ligeså de tre høringssvar.

Fælles for alle dialogmøderne er signalet om, at de fraktioner, der ønskes afleveret på de fremtidige lokalpladser, begrænser sig til primært haveaffald evt. suppleret med pap og plast. Forvaltningen har som følge heraf revurderet de i Model A+ beskrevne fraktioner, der skal kunne afleveres på lokalpladserne.  

Oplægget til ny genbrugspladsstruktur efter Model A+ er blevet positivt modtaget i forbindelse med debat- og høringsprocessen. Der er dog fra genbrugsbutikken og lokaludvalget i Gelsted fremkommet indsigelser med bekymringer for Gelsted genbrugsbutik, Gelsteds handelsliv og lokalsamfundets generelle udvikling og eksistens, hvis genbrugspladsen i Gelsted omdannes til en lokalplads.

Genbrugsbutikken og lokaludvalget i Gelsted har et ønske om, at genbrugspladsen fortsætter – dog med færre fraktioner og åbningstider.

Hvis indsigelserne fra lokalområdet i Gelsted ønskes imødekommet, kan det bl.a. ske ved at supplere den fremtidige genbrugspladsstruktur efter Model A+ med en løsningsmodel, hvor genbrugspladsen i Gelsted i en forsøgsperiode på 2 – 5 år bibeholder sin status af genbrugsplads, dog med færre fraktioner og færre åbningstimer i forhold til i dag. Oplæg til en tillægsmodel til A+ med en forsøgsordning i Gelsted fremgår af bilag.

Økonomi:

Omkostningerne til implementering af den nye genbrugspladsstruktur beløber sig til 50 mio. kr.

Omkostningerne fordeler sig på følgende hovedposter:

 • 10,0 mio. kr.: Ombygningen af pladsen i Middelfart
 • 35,5 mio. kr.: Etablering af ny stor genbrugsplads i Ejby, inkl. køb af grund
 • 2,7 mio. kr.: Nedlukning af Køstrup, etablering af lokalpladser i Gelsted og Nørre Aaby
 • 1,8 mio. kr.: Etablering af ny lokalplads i Brenderupområdet

Anlægsbudgettet på 50 mio. kr. består af tidligere afsatte midler fra 2017-2019 på 25,785 mio. kr. og forvaltningens indstillede midler i budget 2020-2022 på 24,215 mio. kr.

I byggeperioden finansieres anlægsinvesteringen dels via opsparet kapital og dels via en byggekredit. Når anlægget ibrugtages, hjemtages endelig finansiering via lån i kommunekredit med 25 års løbetid.

Rådighedsbeløb i 2020 på 12,5 mio. kr. indstilles frigivet i et andet dagsordenspunkt.

Låneoptagelsen indgår i budget 2020 for Affald og Genbrug.

Der vil være øgede driftsudgifter på 1,5 mio. kr. pr. år, svarende til 88 kr. pr. husstand pr. år.

Hvis tillægsmodel med forsøgsordning i Gelsted implementeres, øges driftsudgifterne med 500.000 - 700.000 kr. pr. år, svarende til en samlet stigning i renovationsgebyret på 116 - 121 kr. pr. husstand pr. år.

Høring:

Genbrugspladsstrukturen efter Model A+ har været i offentlig høring i perioden 15. maj 2019 - 19. juni 2019.

Beslutning:

Anbefales godkendt.  

Af de to opstillede modeller anbefalede udvalget "model A+" med tillæg og den tilhørende økonomi. Modellen er valgt for at støtte lokal genbrug og cirkulær økonomi. Modellen vurderes løbende gennem forsøgsperioden.

Morten Weiss-Pedersen undlod at stemme.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 2. oktober 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 7. oktober 2019 kl. 19:15
Byrådet 4. november 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 2. oktober 2019 kl. 15:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Af de 2 opstillede modeller anbefaler udvalget "model A+" med den tilhørende økonomi.

Modelen er valgt ud fra miljøsyn (mere genbrug) og ensartet serviceniveau på lokalpladser.Bilag:

LUKKEDE SAGER