Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 24. september 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
24. september 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Morten Weiss-Pedersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Karin Riishede
Kaj Johansen
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

269. 3. Budgetopfølgning pr. 31 august 2019 (hele kommunen)
Sagsnr.: 2019-013457
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes, som forelagt.
 • At nedenstående indstillinger til finansiering, drift og anlæg godkendes.
 • At projektbevillingerne (nulbevillinger) godkendes.

Bevillinger finansiering: 

Bevillinger, der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-0,250

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling/indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr. til renter, som følge af merindtægter på værdipapirer.

-0,250

2019

Finansiering i alt

Bevillinger drift: 

Bevillinger, der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

 

0,250

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. til boligadministrationen under ØKU

0,250

2019

ØKU i alt

 

 

 

0,250

I alt

Udgiftsbevillinger i alt, drift

Bevillinger, der tilgår kassen:  

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-0,225

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til undervisning på Skoleudvalgets område. Bevillingen finansierer dele af anlægsbevillingen til ”opsætning af døre med låsesystem på Vestre Skole.

-0,225

2019

Bevillinger i alt, SU

-0,050

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Kultur og Fritidsområdet til finansiering af anlægsbevillingen til ”opsætning af døre med låsesystem på vestre skole”.

-0,590

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Kultur og Fritidsområdet. Bevillingen finansierer anlægsbevillingen til etablering af en brandsluse i tilknytning til elevatorskakten på Nørre Aaby Bibliotek, samt halvdelen af bevillingen til etablering af en pavillonløsning i tilknytning til Chilli.

-0,500

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Familie og Forebyggelsesområdet. Bevillingen finansierer halvdelen af bevillingen til etablering af en pavillonløsning i tilknytning til Chilli.

-1,140

I alt

Bevillinger i alt, BKF

-5,000

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. på Vej- og Trafikområdet, under Teknisk udvalgs område. Bevillige gives i forbindelse med at dele af områdets opsparede overskud anvendes til at finansiere Marinaplanen.

-5,000

2019

Bevillinger i alt, TEU

 

 

 

-6,365

I alt

Indtægtsbevillinger i alt, drift

-6,115

I alt

Driftsbevillinger i alt netto

Bevillinger projekter: 

Udgiftsbevilling projekter:

Beløb i mio. kr.

Periode

Projektbevilling

0,417

2019

Det indstilles, at der til projektet Teksperimentet/Teknologipagten gives en udgiftsbevilling på 0,417

0,417

I alt

Bevillinger i alt SU

0,682

0,682

0,000

0,341

2019

2020

2021

2022

Det indstilles, at der til projektet ”Erasmusprojekt Co-Make” gives en samlet udgiftsbevilling på 1,705 mio. kr.

0,618

0,991

0,991

2019

2020

2021

Det indstilles, at der til projektet ”Modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap.

 

4,305

I alt

Bevillinger i alt BKF

4,722

I alt

Udgiftsbevillinger i alt

Indtægtsbevilling / projektfinansiering:

Beløb i mio. kr.

Periode

Indtægtsbevilling / projektfinansiering

-0,417

2019

Det indstilles, at der til projektet Teksperimentet/Teknologipagten gives en indtægtsbevilling på 0,417

-0,417

I alt

Bevillinger i alt SU

-0,682

-0,682

-0,000

-0,341

2019

2020

2021

2022

Det indstilles, at der til projektet ”Erasmusprojekt Co-Make” gives en samlet indtægtsbevilling på 1,705 mio. kr.

-0,618

-0,991

-0,991

2019

2020

2021

Det indstilles, at der til projektet ”Modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap.

 

-4,305

I alt

Bevillinger i alt BKF

-4,722

I alt

Indtægtsbevillinger i alt

Indstillinger til anlæg:

 • At Toyotagrunden reklassificeres fra ”bygninger under salg” til ”jordforsyning, erhvervsformål”. Det afsatte anlægsbudget og rådighedsbeløb flyttes. Flytningen har ingen resultatvirkning. 
 • At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Indsats samlingssteder” nedskrives med 100.000 kr. Nedskrivningen finansierer dele af anlægsbevillingen: ”Låsesystem på Vestre Skole”.
 • At der gives en anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,375 mio. kr. til låsesystem på Vestre Skole. Rådighedsbeløbet finansieres med 0,100 mio. kr. fra Økonomiudvalgets anlægspulje til samlingssteder, 0,050 mio. kr. fra opsparet overskud på Kultur og Fritid på BKF-udvalgets område, samt med 0,225 mio. kr. fra undervisning på Skoleudvalgets område.
 • At der gives en tillægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,045 mio. kr. til anlægsbevillingen ”etablering af legestue i pavillon v/Lillebæltskolen. Rådighedsbeløbet finansieres fra uforbrugte midler i forbindelse med etablering af vuggestue i Chili.
 • At der gives en negativ tillægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 0,045 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende ”etablering af vuggestuepladser ved Chili”.
 • At dele af det afsatte beløb til kunstgræsbaner på investeringsoversigten fremrykkes fra 2020 til 2019. Der gives således et tillæg til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet etablering af kunstgræsbaner, mod at rådighedsbeløbet for 2020 nedskrives tilsvarende i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2020.
 • At der med henblik på at opfylde pasningsgarantien gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til etablering af pavillon i tilknytning til Chilli. Bevillingen finansieres af opsparede midler på Kultur og Fritidsområdet.
 • At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,090 mio. kr. til etablering af brandsluse i tilknytning til elevatorskakten på Nørre Aaby Bibliotek. Bevillingen finansieres af opsparede midler på Kultur og Fritidsområdet.
 • At der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb til Marinaplanen på 9,138 mio. kr. (Bevillingen finansieres fra anlægsprojektet på stationsforpladsen og opsparede overskud på Vej og Trafikområdet samt Stisystemer).
 • At anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet til Stationsforplads under det tekniske område nedskrives med 1,598 mio. kr. Bevillingen indgår som finansiering i Marinaplanen.
 • At det resterende rådighedsbeløb til Marinaen finansieres fra de opsparede midler på Stiområdet. Det akkumulerede overskud på 2,540 mio. kr. på stiområdet frem til 2018 tilgik kassen. Bevillingen gives derfor fra kassen.
 • At det forventede afsatte beløb til marinaen i investeringsoversigten for 2020 fremrykkes. Det betyder, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 1,762 mio. i 2019, mod at det forventede afsatte rådighedsbeløb i 2020 nedskrives tilsvarende i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2020.
 • At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,100 mio. kr. til anlægsprojektet: Reetablering af Bro 9. Anlægsinvesteringen bevilliges i første omgang af kassen og tilbagebetales over en 25-årig periode via taksten og investeringen vil således være fuldt finansieret af brugerne på den lange bane. De årlige afdrag via takstfinansieringen kommer således til at udgøre 0,084 mio. kr.
 • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Staurby Skov - Hundeskov” på 0,0 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,260 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,260 mio. kr.
 • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Forundersøgelse - Kindstrupafløbet” på 0,0 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,060 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,060 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningens afvigelser måles op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Konklusionen er, at der forventes et samlet merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. Herunder forventes et samlet merforbrug på 21,8 mio. kr. på skattefinansieret service og et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på overførselsområdet. Det betyder, at større dele af det kassefinansierede serviceværn på 30,8 mio. kr. kommer i spil.

Budgetopfølgningen indikerer, at der er en betydelig strukturel ubalance på driften, primært forsaget af merforbrug på Social og Velfærdsområdet samt Familie og Forebyggelsesområdet. Handleplanen på Social og Velfærdsområdet er udfordret. Der er således et behov intensivere handleplanerne på de områder, der har driftsmæssig ubalance.

Der arbejdes med handleplanerne på Social og Velfærdsområdet. Det er dog ikke nok til at opveje den driftsmæssige ubalance, som også udfordres yderligere af nye, uforudsete, afvigelser. Handleplanernes følges derfor ekstra intensivt de kommende måneder.

For at imødegå merforbruget på servicerammen har direktionen iværksat en opbremsning på de centrale områder med henblik på at nedbringe den samlede effekt på servicerammen, dette drejer sig i alt om tiltag for 5,3 mio. kr. Dette er indarbejdet i driftsområdernes resultatforventning.

Merforbruget på anlægsområdet udgør således 31,7 mio. kr. Dette finansieres for størstedelens vedkommende af overførsler fra de tidligere år på grund af forsinkelser på en række anlægsprojekter.”

På finansposterne realiseres merindtægter på 2,3 mio. kr. som følge af ekstra kompensation i udligningen.

Afvigelserne på finansiering, drift og anlæg betyder samlet set, at de totale skattefinansierede nettoudgifter ligger hele 43,6 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes et samlet merforbrug på resultatet af kommunens virksomhed på i alt 34,2 mio. kr.

Budgetopfølgningen medfører således et betydeligt likviditetstræk over de kommende måneder og kvartaler.

Økonomi:

Det samlede bevillingsbillede i forbindelse med budgetopfølgningen er følgende:

Der gives i alt rådighedsbeløb til udførelse af anlægsarbejde for 13,767 mio. kr. Heraf finansieres 8,905 mio. kr. af opsparede midler, mens 2,762 mio. kr. henfører sig til fremrykket anlæg. Restbeløbet på 2,100 mio. kr. er finansieres over en årrække af brugerne via taksten.

På driften bevilliges derudover 0,250 mio. kr., som finansieres fra ekstra finansindtægter.

Anvendelsen af opsparede overskud til anlæg betyder, at der alt andet lige må forventes et kassetræk over de kommende kvartaler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00

Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

270. Planstrategi 2019 - endelig vedtagelse
Sagsnr.: 2019-013740
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Planstrategi 2019 har været i høring og der er samtidig indkaldt idéer og forslag til den efterfølgende kommuneplanrevision.

Byrådet skal behandle høringssvarene og vedtage Planstrategi 2019 endeligt.

Forvaltningen foreslår:

 • At Planstrategi 2019 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af forvaltningens indstilling til de enkelte høringssvar i de vedlagte oversigter,
 • At forvaltningens indstilling i forhold til de indkomne ideer til kommuneplanrevisionen i samme oversigter godkendes, og
 • At den vedtagne strategi offentliggøres d. 5. november 2019 samtidig med de øvrige Trekantkommuners.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog Planstrategi 2019 d. 6. maj 2019 og strategien har herefter været i høring (se vedhæftede bilag).  Samtidig med høringen er der indkaldt ideer og forslag til den efterfølgende kommuneplanrevision, der skal munde ud i en ny Kommuneplan 2021.

Planstrategi 2019 består af en fælles del ('Strategi for vækst og attraktivitet'), som gælder for
alle syv kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del ('Plan- og bæredygtighedsstrategi'), der gælder specifikt for Middelfart Kommune. Den lokale Agenda 21 strategi - eller
bæredygtighedsstrategi - er integreret i den lokale del.

Plan- og bæredygtighedsstrategi - Middelfart
I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for
Middelfart Kommune, og der er formuleret vision, mål/fokus og indsatsområder for 4
temaer:

 • Bæredygtig byudvikling
 • Klimaforebyggelse og -tilpasning
 • Turisme og detailhandel
 • Natur og oplevelser

FN's Verdensmål er - i det omfang det er relevant indenfor de enkelte temaer - lagt ned over strategien, så strategiens udmøntning i konkrete handlinger bliver bidrag til at opnå målene.

Desuden indeholder strategien afsnit om planlovens muligheder samt om arealer til bolig- og
erhvervsformål.

Strategi for vækst og attraktivitet - Trekantområdet
Strategi for vækst og attraktivitet fastlægger en samlet strategi for kommunerne i
Trekantområdet. Den fælles strategi er disponeret ud fra fire spor:
• Erhvervsudvikling
• Arbejdsmarked og uddannelse
• Bosætning, kultur og oplevelser
• Mobilitet og forsyning

Høring og efterfølgende revision af Kommuneplanen
Høringen har forløbet samtidigt i Trekantområdets kommuner i perioden fra den 28. maj til den 6. august 2019 - i alt 10 uger. I høringsperioden er der samtidig indkaldt idéer og forslag til Kommuneplan 2021. Der har desuden været afholdt et offentligt arrangement om strategien og boformer d. 18. juni i Nørre Aaby.

Såvel den lokale som den fælles planstrategi afsluttes med en revisionsbeslutning. Disse indeholder en oversigt over hvilke specifikke emner, der revideres i kommuneplanen. Plan- og bæredygtighedsstrategi 2019 for Middelfart Kommune og Strategi for vækst og attraktivitet i Trekantområdet lægger op til en delvis revision af Kommuneplan 2017.

Der er mellem Trekantområdets kommuner aftalt en fælles offentliggørelse d. 5. november 2019 af de endeligt vedtagne strategier.

Alle høringssvarene kan ses i bilaget. Der vedlægges desuden oversigter over høringssvarene med forvaltningens vurdering og indstilling for høringssvar indkommet til henholdsvis den lokale del af strategien som den fælles del.

Oversigterne indeholder forvaltningens indstilling vedr. ændringer til Planstrategien og i forhold til de indkomne ideer til kommuneplanrevisionen.

Samlet set indstilles følgende som ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af Planstrategi 2019:

Plan- og bæredygtighedsstrategi for Middelfart:

 • Strategiens afsnit om 'Arealer i kommuneplanen' tilrettes, således at område 2 i Gamborg udtages af strategien.
 • Strategiens afsnit med indsatser i forhold til 'Bæredygtig byudvikling' tilføjes reference til visionen og strategien "Fra Middelfartbarn til Verdensborger".

Fælles strategi vækst og attraktivitet i Trekantområdet:

 • Strategiens afsnit om infrastrukturprioriteringer ajourføres i henhold til det, som regionen og de syddanske kommuner er blevet enige om.
 • Strategiens afsnit om 'Mobilitet og forsyning' omformuleres mål og indikator vedr. kollektiv trafikbetjening af Billund Lufthavn.

Desuden indstilles en række ideer og forslag til at indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen. I processen med kommuneplanrevisionen vil forvaltningen gå i dialog med lokalsamfundene i Gamborg, Gelsted og Strib om udbygningsmulighederne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der har i perioden d. 28. maj til d. 6. august 2019 været gennemført en høring af Planstrategi 2019 med samtidig indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanrevisionen.

Der er indkommet i alt 27 høringssvar.

Det bemærkes, at de tre råd - Ældrerådet, Ungdomsrådet og Handicaprådet - har fået en supplerende høringsperiode, da materialet ikke blev fremsendt til dem ved høringsperiodens start. De to førstnævnte råd har afgivet høringssvar og disse ses sammen med de øvrige høringssvar.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00

Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.


Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

271. Priser på parcelhusgrunde
Sagsnr.: 2019-002564
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet skal, i henhold til udbudsbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, tage stilling til priserne på kommunens parcelhusgrunde beliggende ved udstykningen Bromsmae, Brenderup (13 byggegrunde).

Forvaltningen foreslår:

 • At priserne for grundene fastsættes som angivet i vedhæftede oversigt.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune er nu klar med salg af parcelhusgrunde på udstykningen ved Bromsmae, Brenderup.

Udstykningen rummer 13 byggegrunde.

Mindstepriserne (markedsprisen) for byggegrundene er fastsat ud fra en vurdering af byggemodningsomkostningerne, grundenes størrelse og beliggenhed.

Som bilag vedlægges oversigt over mindstepriser (markedspriser) for de 13 byggegrunde.

Økonomi:

Udgifter til markedsføring af byggegrunde finansieres af kontoen for køb og salg for indtil 20.000 pr. grund.

Øvrige indtægter og udgifter i forbindelse med salg afholdes ligeledes via konto for køb og salg.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00

Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

272. Forslag til Lokalplan 141 for Søndergade 20, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2018-015542
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Det er tidligere besluttet at starte lokalplanlægning op for et boligområde på den tidligere Kæhler og Breum grund, Søndergade 20 i Nørre Aaby. Forslaget til lokalplanen er nu udarbejdet og giver mulighed for at opføre 36 tæt/lav boliger.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget videresender forslaget til Økonomiudvalget med anbefaling om, at forslaget sendes i en 4 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Nissen Group ønsker at etablere en tæt/lav boligbebyggelse med op til 36 gavlhuse med carporte på grunden Søndergade 20 i Nørre Aaby og der er nu udarbejdet et lokalplanforslag der muliggør dette.

Grunden på Søndergade 20 er et 2,2 ha stort og relativ fladt område der ligger ned til Viby å . I lokalplanforslaget tænkes området moduleret så boligerne kommer til at ligge omkring et lavere grønt område i midten af bebyggelsen, hvor der også tænkes placeret et vandhul.

Området skal udover 3 huse mod Tennisvej vejbetjenes fra Søndergade.

Lokalplanen sikrer, at alle via stier har nem adgang til det centrale grønne område ned mod åen, ligesom der åbnes op for offentlighedens adgang gennem det grønne område og langs åen ud mod det åbne land.

Der er med lokalplanen krav om at boligbebyggelsen skal fremstå som en helhed i udformning og arkitektur, og samtidigt er der krav om en forskelligartet detaljering, der skal få boligerne til at fremstå med særpræg.

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig Miljøvurdering. Afgørelsen herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Såfremt Byrådet godkender forslaget skal det sendes i en 4 ugers høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i Handicap- og Ældrerådet.

Beslutning:

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker ikke stål i gavl.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

273. Endelig vedtagelse af lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby
Sagsnr.: 2018-006527
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Da Erhvervsstyrelsen i høringsperioden tilkendegav, at kommuneplantillægget ikke kunne vedtages endeligt, med den udstrækning og de rammebestemmelser som forslaget indeholdt, godkendte Byrådet et nyt forslag til kommuneplantillæg, der nu har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til om lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 skal vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby vedtages endeligt med tilretning af afsnittet om kystnærhedszone i lokalplanen jf. punktet "Høringer".

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at give mulighed for at sikre udvidelsesmuligheder for Vends- Motorik- og Naturskole, der holder til på Gl. Assensvej 46 i Udby.

Planforslagene åbner mulighed for realisering af virksomhedens "Projekt levemark". Projektet handler om at skabe et område, hvor produktion, aktiviteter og steder til dyr og mennesker går hånd i hånd med udvikling og eksemplificeringer af bæredygtighed, upcycling, genbrug og cirkulær økonomi.

Konkret åbner planforslagene mulighed for, at der kan etableres overdækket udekøkken, drivhus og brændeskjul samt shelters på marken vest for den eksisterende gårdbebyggelse til brug for delprojektet "Fra haver til maver". Derudover er der bl.a. også givet mulighed for opførelse af to nye boliger inden for lokalplanområdet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring i foråret 2019. Der indkom 4 høringssvar.

Odense Bys museer har ikke registreret fund i området, men da der er registreret fund i nærområdet kan det ikke udelukkes, at der kan være fund inden for lokalplanområdet.

Miljøstyrelsen bemærkede, at kommuneplantillægget ikke indeholder en vurdering for så vidt angår bilag IV-arter. Vurderingen indgår i lokalplanforslaget og vurderingen skal indarbejdes i kommuneplantillægget, hvilket er sket i det reviderede forslag. jf. nedenfor.

BaneDanmark havde ingen bemærkninger til planforslagene.

Handicap- og Ældrerådet er ligeledes blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring. Handicaprådet havde ingen bemærkninger, hvis ellers der var taget forbehold for handicapforanstaltninger og tilgængelighed for alle. Høringssvaret bør ikke medføre ændringer af planen, da der i lokalplanen er taget stilling til tilgængelighed ifm parkeringsarealerne og ellers er det i forbindelse med byggesagsbehandlingen disse forhold afklares. 

Erhvervsstyrelsen tilkendegav, at redegørelsen i forhold til kystnærhedszonen, ikke var fyldestgørende nok i såvel forslaget til lokalplan som i kommuneplantillægget. Derudover er de af den opfattelse, at anvendelses-bestemmelsen for kommuneplanrammeområdet samt afgrænsningen af rammeområdet er for bred. 

Styrelsen vil dog undlade at gøre indsigelse imod planforslagene såfremt de tilrettes i overensstemmelse med vedhæftede brev fra styrelsen.

På baggrund af Erhvervsstyrelsens høringssvar vedtog Byrådet den 24. juni 2019 at udsende et revideret forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring. I forslaget var afsnit om forholdet til kystnærhedszonen revideret, afsnit om bilag IV arter var tilføjet og endelig var rammeområdet delt i to områder.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 192 skal afsnittet om kystnærhedszonen ændres i overensstemmelse med det aftalte med Erhvervsstyrelsen. Se vedhæftede høringsbrev.

Der indkom kun 1 høringssvar i den offentlige høring af det reviderede kommuneplanforslag. Det var fra Banedanmark, som fortsat ikke havde bemærkninger til forslaget.

Beslutning:

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

274. Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Sagsnr.: 2019-012757
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 42,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles garanti for at Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. kan optage et kommunegaranteret lån på op til 42,0 mio. kr. med en løbetid på op til 25 års hos Kommunekredit.

 • At garantien (med henblik på at reducere renterisikoen) stilles under forudsætning af, at der optages et lån hos Kommunekredit med fast rente i hele løbetiden. Et kommunekredit basislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån

 • At lånet i anlægsfasen kan optages som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering.

 • At der i henhold til statsstøttereglerne fastsættes en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55% med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. har en stærk kreditkvalitet. Vurderingen tager afsæt i Middelfart Kommunes kreditvurderingsmodel.

 • At garantien i overensstemmelse med statsstøttereglerne stilles under forudsætning af, at provisionssatsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. står i 2019 overfor større anlægsinvesteringer, der ikke kan finansieres indenfor den normale indtægtsramme.

Dette skyldes hovedsageligt investering i forbindelse med etablering af en transmissionsledning mellem Nørre Aaby, Ejby, Strandmøllen og BodyCote iht. projektforslag af april 2019, som blev godkendt af Energi- og miljøudvalgsmøde d. 7/8 2019.

Nye fjernvarmeledninger i området Teglgårdsvej 56a-72b og i området Samsøes gyde til Gimbels gyde. Projekterne er almindelige renoveringsopgaver i fjernvarmenettet.

Diverse projekter, som opgradering af SRO-anlæg, UPS/Nødforsyning af SRO-anlæg, spædevand fra TVIS, indkøb af varmemålere og 1 stk. ny bil.

Udflytning fra det nuværende administrations- og driftskontor på hessgade 21B, til nybyggeri på ”bar mark”, i området omkring Middelfart øst.

Budget for investeringen i projekterne, der søges kommunegaranti for:


Priser er i danske kroner, ekskl. moms.

Fremtidssikring for forsyningsselskab, forbrugere og kommunen
Middelfart Fjernvarme ønsker, i samarbejde med Ejby Fjernvarme, at etablere en transmissionsledning imellem Strandmøllen og BodyCote i den nordlige del af Ejby, Ejby Fjernvarmeværk og Nr. Aaby Kraftvarmeværk. Hermed kan overskudsvarme fra Strandmøllen og BodyCote udnyttes i Ejby og Nr. Aaby, imens overskydende biomassekapacitet fra Nr. Aaby ligeledes kan udnyttes i Ejby i del af året. Samlet vil projektet gøre fjernvarmen mere miljørigtig energieffektiv og billigere for forbrugerne i Ejby, Nr. Aaby og Middelfart.

Renovering af Teglgårdsvej m.m. udføres for at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen i disse områder, samt for at nedsætte ledningstabet.

Diverse projekter udføres for at opretholde forsyningssikkerheden og driften på centralerne. Posten diverse projekter omfatter:

 • Fjernvarme forsyningsledning (fra Fynsvej 60 frem til Toyota-grunden) – kr. 500.000,- (for at forsyne kommende nybyggeri på Toyota-grunden m.fl..)
 • Fjernvarmemålere til stikprøvekontroller og nyudstykninger – kr. 400.000,-  (Indkøb af nye fjernvarmemålere til hhv. stikprøvekontroller og tilslutninger i nyudstykninger)
 • Spædevand fra Ørsted/TVIS – kr. 250.000,- (giver mulighed for spædevandsleverance fra Ørsted, via TVIS systemet. MFj opnår en årlig besparelse på ca. kr. 75.000,- ved denne løsning, samtidig med at spædevandskvaliteten forøges)
 • Opgradering af SRO-anlæg – kr. 350.000,- (Der skal foretages en opgradering af det nuværende SRO-anlæg)

Udflytning fra det nuværende administrations- og driftskontor på Hessgade til nybyggeri er på baggrund af at de nuværende lokaler er utidssvarende og små.

Fremtidig forbedring af drift, miljø og klima
Beregningerne ved at etablere transmissionsledningen viser positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi ved projektet. Projektet resulterer i en samfundsøkonomisk gevinst på 34,4 mio. kr. over betragtningsperioden.

Projektet giver væsentlige energibesparelser til fordel for miljøet og varmeprisen hos forbrugerne.

Desuden øges forsyningssikkerheden, da varmeproduktionsanlæggene i Ejby og Nr. Aaby forbindes, med mulighed for gensidig forsyning, samt pba. at der opsamles og tilsluttes overskudsvarmeproduktion fra Strandmøllen og BodyCote. Projektet giver en reduktion af CO2-ækvivalente emissioner på 2.430 ton/år, hvilke svarer til CO2 udledning fra ca. 400 oliefyre/år.

Økonomiske konsekvenser for forbrugerne
Selskabsøkonomien ved at etablere transmissionsledningen/overskudsvarmeprojektet er positiv, da der kan opnås en driftsbesparelse på ca. 3,874 mio. kr. om året på varmeproduktionen. Med en samlet investering på 25,0 mio. kr., har projektet en simpel tilbagebetalingstid på 6,5 år.

Såfremt alle ovenstående investeringer på i alt 42,0 mio. kr. kan finansieres via Kommunekredit, i stedet for via fjernvarmeselskabets kassekredit, vil der kunne spares ca. 4,7 mio. kr. i renteudgifter over hele låneperioden. Et fastforrentet lån hos kommunekredit giver samtidig en budgetsikkerhed.

Økonomi:

Indledningsvis skal det bemærkes, at Middelfart Kommune kan stille kommunegaranti for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. uden at dette belaster kommunens låneramme, jf. §2 i "Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.".

Det skal videre bemærkes, at kommunalfuldmagten giver mulighed for at Byrådet kan tiltræde at stille garanti for virksomheders drift på forsyningsområdet.

I henhold til EU's statsstøtteregler er Middelfart Kommune imidlertid forpligtet til at opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelser på forsyningsområdet. Det indebærer mere konkret, at låneydelsen hos Kommunekredit, tillagt den af kommunen opkrævne garantiprovision, skal modsvare de finansieringsvilkår garantimodtager kan opnå på det almindelige kapitalmarked.

Økonomiafdelingen har i forbindelse med denne garantisag foretaget en konkret og individuel kreditgennemgang af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. med henblik på at fastsætte garantiprovisionen.

Beregningen af provisionssatsen tager afsæt i kommunens kreditscoremodel.

Det lægges til grund:

 • At selskabet agerer indenfor en regulatorisk ramme, som er præget af høj forudsigelighed og gennemsigtighed, som aftestet i praksis over en længere periode. 

 • At selskabet gennemgående har en god evne til at få dækket omkostninger og absorbere forandringer. Der er tale om en indtægtsdækket virksomhed, som over de senere år har præsteret en egenkapitalforretning tæt på 0 i overensstemmelse med målsætningen for indtægtsdækkede virksomheder. Der er ikke tilslutningspligt for fjernvarmeforbrugerne i Middelfart Kommune og der er således en vis risiko for indtægtsgrundlaget kan erodere over tid i takt med fjernvarmeforbrugere substituerer fjernvarme med andre  energikilder. I praksis vurderes det dog, at der både på kort og lang sigt kan opretholdes en høj tilslutningsgrad. således vurderes virksomhedens evne til at opnå indtægtsdækning som værende god. Det bemærkes herudover, at virksomheden er beliggende i et område, hvor den demografiske udvikling, herunder nye jordudstykninger, understøtter kundevækst.

 • At Middelfart Selskab har en simpel og overskuelig selskabsform med fokus på et afgrænset geografisk område og med begrænsede risici i forhold til involvering af andre selskaber.

Det lægges yderligere til grund for kreditvurderingen, at ejerskabsformen er privat/forbrugerejet andelsselskab, dvs. muligheden for at hente yderligere egenkapital i ejerkredsen i en eventuel krisesituation er begrænset. 

Samlet set vurderes selskabet at indplacere sig i kategorien "stærk kreditkvalitet, hvilket indebærer, at garantiprovisionen ud fra markedsmæssige principper kan fastsættes til 0,55%. Dette svarer til 231.000 kroner i det første år.

Forvaltningen har under sagen haft kontakt til Middelfart Fjernvarme. Selskabet ønsker som udgangspunkt at optage et 20-årigt lån, men vil gerne have muligheden for at gå op på 25 år. Det indstilles derfor, at der kan optages et lån med en løbetid på op til 25 år.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.
Bo Juul Nielsen var inhabil i sagens behandling.

Bilag:

275. Studietur for Social- og Sundhedsudvalg
Sagsnr.: 2019-011647
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Foreløbige programpunkter for udvalgets studietur til Aalborg i november.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget anbefaler Byrådets godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Udvalget besøger Aalborg Kommune for besøg, rundvisning og dialog i sundhedshusene i Aalborg. Afgang fra Middelfart er planlagt med tog eller bus søndag d. 17. november med hjemtur tirsdag d. 19. november senest kl. 14.00.

I forhold til detailplanlægning er direktør i Sundhed & Kultur ved Aalborg Kommune Bente Graversen samt administrationschef i samme forvaltning Mikkel Grimmeshave behjælpelige. Besøg på kommunens sundhedshuse samt dialog med administration og politikere vil blive planlagt. 

Derudover er Jan Mainz, direktør i psykiatriledelsen i Region Nordjylland, kontaktet for fokus på de gode psykiatriske patientforløb. Endelig er Brønderslev Kommune kontaktet for evt. møde, med det formål at få viden om den praktiske etablering af nyt sundhedshus, i forhold til byggeproces m.v.

Yderligere kan ses i vedlagte bilag, ligesom praktiske detaljer i forbindelse med transport og overnatning kan ses her.

Dette pkt. videreføres til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi:

Samlet pris for transport og hotel men ex. forplejning ca. kr. 15.000 v. syv deltagere, dvs. ca. kr. 2.142 pr. deltager ex. forplejning. Ved valg af tog skal dette beløb tillægges diverse transfers i Aalborg og omegn. Ved valg af bus forsøges at få fastprisaftale.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. september 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 12. september 2019 kl. 15:30

Udvalget anbefaler Byrådet at godkende studieturen.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

276. Salg af ejendom