Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 27. august 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
27. august 2019 kl. 06:30
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Karin Riishede
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Kaj Johansen
Regitze Tilma
Fraværende:

ÅBNE SAGER

250. Lokalplan for boliger på Abelonelundvej i Strib
Sagsnr.: 2019-009355
Sagsbehandler: Anders Kjærved

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af område v/Abelonelundvej i Strib til boligformål. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes lokalplanlægning med udgangspunkt i det ansøgte materiale.
 • At den videre dialog med bygherre fastlægger den endelige fordeling af boligtyper - åben/lav, tæt/lav og etageboliger.
 • At der ikke kan ske parkering langs stamvejen for områdets boliger.
 • At udformningen af den grønne kile fastlægges i detailplanlægningen, men vil fortsætte/forlænge den allerede etablerede grønne kile for Abelonelunden.
 • At regnvand håndteres indenfor lokalplanområdet.
 • At den endelige placering af stamvejen drøftes med bygherre. Eventuel placeres den langs det østlige skel for at sikre mindst mulige gener for det kommende byggeri.

Sagsbeskrivelse:

Der er i maj 2019 modtaget anmodning om igangsætning af lokalplanlægning af Abelonelundvej 45 i Strib. Ejendommen er på 12 ha og er i henhold til kommuneplanen udlagt til boligformål.  

Der er fremsendt dispositionsforslag, hvor der udlægges åben-lav boligbebyggelse mod Abelonelundvej, tæt/lav boligbebyggelse midt i området, samt etageboliger i op til fem etager i det nordlige del af området. I forslaget er der indarbejdet en forlængelse af den grønne kile, som er gennemgående for naboområdet - Abelonelunden, samt udlagt en gennemgående nord-syd stamvej, som vil kunne indgå i kommuneplanens forslag til ny vejforbindelse mellem Brændeskovvej og Røjlevej.

I udkastet er der skitseret mulighed for 24 åben-lav boliger, 150 tæt/lav og forventelig omkring 100-150 etageboliger. Antalsmæssig vurderes det at være en for intens udnyttelse af området, hvorfor forvaltningen i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen vil indgå i en nærmere dialog med bygherre. Eventuel med justering af fordeling af delområder/boligtyper.

Udgangspunkt vil være 1 bolig pr. 700 m2 grundareal for åben-lav og 400 m2 grundareal pr. tæt/lav-boligbebyggelse.

Der er i Kommuneplanen udpeget en fremtidig vejadgang øst om Strib fra Brændeskovvej til Røjlevej. Vejforløbet vil være igennem dette område, hvorfor planlægningen skal tage højde for dette. Oplægget indtænker vejforløbet, som stamvej igennem området. Det kan accepteres, men det vil i den nærmere planlægning blive drøftet med bygherre, hvorvidt vejforløbet skal integreres i boligområdet eller skal være i et selvstændig trace langs ejendommens østskel. Den nye forbindelse strækning mellem Brændeskovvej/Billeshavevej og lokalplanområdet(langs oliedepotet) og mellem Abelonelundvej og Røjlevej syd for lokalplanområdet er ikke pt. planlagt for.

De nuværende bygninger på ejendommen - landbrugsejendommen - nedrives ved lokalplanlægning.

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen, hvorfor der vil skulle efterfølgende udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Området vil skulle håndtere regnvand indenfor området.

Økonomi:

Ansøger anmodes om at bidrage til udarbejdelse af planforslag.

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring.

Beslutning:

Godkendt med tilføjelse om, at områdets udnyttelse skal være mindre intensiv.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Godkendt med tilføjelse om, at områdets udnyttelse skal være mindre intensiv.

Bilag:

251. Godkendelse af studietur til London
Sagsnr.: 2019-012600
Sagsbehandler: Vibeke Vedsted Andersen

Præsentation:

Med startskuddet til ”Fra middelfartbarn til verdensborger” og den samlede dannelsesstrategi for børn og unge i Middelfart, er det interessant at se på, hvordan vi i praksis kan styrke de kompetencer, børnenes fremtid kalder på. I England er skoler og dagtilbud langt fremme i arbejdet med at lære børnene at lege, lære og skabe med digital teknologi ud fra rammen for det 21. århundredes kompetencer.

Forvaltningen foreslår:

 • At det godkendes, at BKF- og Skoleudvalget henter faglig og politisk inspiration på en studietur til London søndag den 8.3 til tirsdag den 10.3 2020.

Sagsbeskrivelse:

Den engelske skole indførte i 2014 det nye fag ”Computing” for alle klassetrin, og i børnehaven har man lavet læringsmål, der lægger sig meget op ad dette fag. For eksempel lærer børnehavebørnene at finde måder at løse problemer samt at være opmærksomme på mønstre og sammenhænge, alt imens de gøres fortrolige med teknologien som værktøj og redskab gennem leg og læring.

BKF og Skoleudvalget ønsker i 2020 at gennemføre en studietur til London i stedet for at deltage i KL's topmøde.

En studietur til London giver et stærkt indblik i, hvorledes børn lærer om og med teknologi og udvikler det 21. århundredes kompetencer. Her bliver der mulighed for:

 • At besøge en skole og en børnehave
 • Møde børn og pædagogisk personale
 • Opleve børns læreprocesser med og om teknologi
 • Høre spændende oplæg fra praksis
 • Besøge London Connected Learning Centre - et læringscenter for 120 London-skoler med fokus på teknologi 
 • Høre oplæg om børnehavernes og skolernes arbejde med det 21. århundredes kompetencer og teknologien
 • Lave fælles refleksioner om faget ”Computing”
 • Afprøve hands-on-øvelser med teknologi
 • Inspireres, debattere med mere.

Som et helt særligt element i studieturen, er der mulighed for at besøge Tate Modern på netop dagen, hvor fire elever og to lærere fra Middelfart Kommune udstiller produkter og læreprocesser fra deres medvirken i Erasmus+projektet ”Co-think".

Økonomi:

Den samlede udgift for studieturen ved 18 personer bliver 105.570 kr. Se vedhæftede bilag for detaljeret beregning.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Godkendt.

Bilag:

252. Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 2. kvartal 2019
Sagsnr.: 2018-011622
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om afkastrapporteringen for perioden 1.1.2019 - 30.6.2019 bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har pr. 30. juni 2019 en samlet beholdning på 227,9 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 30. juni fordeler beholdningen sig således:

 • Aktier: 23,0 mio. kr. svarende til 10,10 %

 • Danske obligationer: 198,8 mio. kr., svarende til 87,23 %

 • Obligationer i nye markeder: 4,6 mio. kr., svarende til 2,02 %

 • Virksomhedsobligationer 11,3 mio. kr., svarende til 4,96 %

 • Kontanter -9,8 mio. kr., svarende til -4,31 %

Økonomi:

Der er på den samlede værdipapirportefølje opnået et afkast på 8,2 mio. kr., svarende til 3,74% i perioden 1.1.2019 - 30.06.2019.

Der er tale om et ekstraordinært højt afkast, som mere end opvejer det negative afkast på 1,93% i 4. kvartal 2019.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

 • Aktier: 24,05%

 • Danske obligationer: 1,35%

 • Obligationer i nye markeder: 9,09%

 • Virksomhedsobligationer: 8,55%

 • Kontantbeholdning: 0,00%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 2,37% for 2. kvartal 2019.

Det betyder, at Jyske Capital har leveret et porteføljeafkast, der er 1,37% bedre end afkastet på sammenlignelige porteføljer.

Afkastmæssigt er de finansielle markeder kommet overordentlig godt fra land i 2019. Udviklingen står i stærk kontrast til udviklingen i slutningen af 2018. En væsentlig drivkraft bag udviklingen i 2019 har i høj grad været lempeligere pengepolitiske signaler fra centralbanker, som understøtter de økonomiske vækstudgifter.

Over de kommende kvartaler kan der næppe forventes samme høje afkast som 1. kvartal. Vurderingen hos Jyske Capital er, at vækstbilledet aktuelt er udfordret.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Taget til efterretning.

Bilag:

253. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 2. kvartal 2019
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om kommunens likviditet bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten over de seneste 12 måneder skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 30.6.2019 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 udgjorde 170,1 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitlig likviditet på 4.373 kr. pr. indbygger.

Likviditeten er reduceret med 10,8 mio. kr. over det seneste kvartal og 14,9 mio. kr. siden årsskiftet. 

En stor del af nedgangen kan henføres til et højt aktivitetsniveau på anlægsområdet.

Det må forventes, at likviditeten vil være nedadgående over de kommende måneder i takt med, at de overførte anlægsbevillinger fra bl.a. disponeringen af tidligere års regnskabsoverskud færdiggøres.

Samtidig er det væsentligt at bemærke, at der forventes en negativ likviditetsvirkning på ca. 830 kr./indbygger når det renovationsområdet i løbet af 2020 gennemfører de planlagte anlægsinvesteringer.

Med dette in mente, er det forvaltningens vurdering, at råderummet for at gennemføre ekstra kassefinansierede tiltag er yderst begrænset.

Det er en generel tommelfingerregel, at en kommunen skal have en likviditet på mindst 2.500 kr./indbygger for at have penge til den løbende drift og kunne håndtere mindre udsving.

Økonomi:

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.

 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.

 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.

 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.

 • Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Hhandicaprådet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Taget til efterretning.

254. Anlægsbevilling til Middelfart Marinas stativordning
Sagsnr.: 2019-007684
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 3. juni 2019 at gå videre med en business case for Middelfart Marina, hvor der indføres en stativordning i Middelfart Marina.

I forlængelse af denne beslutning søges anlægsbevilling til projektet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der til projektet "Stativordning, Middelfart Marina" bliver givet en samlet anlægsbevilling på 5,970 mio. kr.
 • At der til projektet "Stativordning, Middelfart Marina" bliver frigivet et rådighedsbeløb på 5,970 mio. kr. i 2019, som i første omgang finansieres af kassen i 2019.
 • Anlægsbevillingen bliver givet under forudsætning af, at investeringen finansieres fuldt af merindtægterne fra stativordningen. Middelfart Marina afdrager således investeringen i perioden 2019-2032 i henhold til den tilbagebetalingsplan, der fremgår af sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 3. juni 2019 at gå videre med en business case for Middelfart Marina, hvor der indføres en stativordning i Middelfart Marina.

Stativordningen er en samlet løsning med håndtering af bådene for bådejerne ved brug af vinterpladserne på Middelfart Marina.

Den obligatoriske stativordning administreres og bemandes af havnens personale.

Ordningen inkluderer, at bådene tages op og søsættes, transporteres mellem servicekaj og vinterplads, samt leje af et standard stativ.

Stativordningen har yderligere den fordel, at afrensning af bådene, når de tages op af vandet, bliver væsentligt mere enkelt og miljøvenligt end i dag. Bådene sættes i standardstativet på den nye spuleplads inden de transporteres til vinterpladsen. På spulepladsen har bådejeren gode faciliteter til at afrense bådene. Stativordningen giver ligeledes mulighed for at bådene må beholde masten på, når de står på vinterpladserne - det kræver dog særlige støtteben på stativerne.

I dag er det bådejerne selv, der står for optagning og isætning af bådene, indkøb og håndtering af stativer, samt transport af bådene mellem servicekaj og vinterplads.

Gennemførelse af businesscasen kræver samlede anlægsinvesteringer på 5,970 mio. kr.

Investeringsplan for Middelfart Marina Total
--- beløb i kr.---
Investeringsformål
Svingkran 1.460
Truck 400
Bådvogn 260
IT-system 100
Stativer 3.750
I alt 5.970

Anlægsbevillingen gives under forudsætning af, at investeringen orden finansieres fuldt af merindtægterne fra stativordningen.

Afdragene sker via Middelfart Marinas driftsbudget efter nedenstående tilbagebetalingsplan.

Afdragsplan for stativordning i Middelfart Marina

Transaktion År Afdrag
---- beløb i t.kr. ---
Restsaldo
--- beløb i t.kr. --
Anlægsbevilling 2019 5.970
Tilbagebetaling 2019 31 5.939
Tilbagebetaling 2020 220 5.719
Tilbagebetaling 2021 314 5.405
Tilbagebetaling 2022 460 4.945
Tilbagebetaling 2023 480 4.465
Tilbagebetaling 2024 500 3.965
Tilbagebetaling 2025 500 3.465
Tilbagebetaling 2026 500 2.965
Tilbagebetaling 2027 500 2.465
Tilbagebetaling 2028 500 1.965
Tilbagebetaling 2029 500 1.465
Tilbagebetaling 2030 500 965
Tilbagebetaling 2031 500 465
Tilbagebetaling 2032 465  0

Økonomi:

Det bemærkes, at der er siden Byrådets behandling af sagen er afholdt udbud på stativerne.

Udbuddet på selve stativerne er blevet ca. 8% dyrere, hvilket betyder, at totaludgiften er forøget fra 5,673 mio. kr. til 5,970 mio. kr.

Udgiftsforøgelsen betyder, at tilbagebetalingstiden forøges et år.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Indstilles til godkendelse.

255. TrekantBrands årsregnskab 2018
Sagsnr.: 2019-010876
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Hermed forelægges årsregnskab 2018 for Trekantområdets Brandvæsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At årsregnskab 2018 og revisionsberetning 2018 for Trekantområdets Beredskab I/S bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Regnskabsopgørelsen er udarbejdet for beredskabsopgaven og for sideaktiviteterne.

Regnskabet for beredskabsopgaven i TrekantBrand udviser et underskud i 2018 på 8,66 mio. kr. og et underskud på sideaktiviteterne på 2,74 mio. kr.

Årsagen til underskuddet for beredskabsopgaven kan hovedsageligt henføres til organisationstilpasninger 6,2 mio. kr. Der er hensat til dette i 2018 regnskabet. Herudover har der været store udgifter til naturbrande og ekstra udgifter til Navision.

Beredskabskommissionen besluttede i december 2018 en forbedret økonomistyring og opfølgning på tidligere års regnskaber og aftaler. Desuden blev det pålagt ledelsen i samarbejde med revisionen at redegøre for omfanget af forskellen mellem levetiden på de leasede aktiver og varigheden af kontrakterne. Dette misforhold er beskrevet i revisionsrapporten og omfanget af fejlen er endnu ikke opgjort.

Egenkapitalen i selskabet er p.t. negativ.

Ovenstående tiltag følges.

Merforbruget vedrørende sideaktiviteterne udlignes ved efterreguleringer til kommunerne.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet for bestyrelsen er vedlagt.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

256. TrekantBrand budget 2020
Sagsnr.: 2019-010897
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Trekantområdets Brandvæsen skal hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.

Forvaltningen foreslår:

 • At budget 2020 for Trekantområdets Beredskab I/S bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne.

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners a conto betaling til drift af sideaktiviteter.

Budget 2020 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent (2,8 % set i forhold til 2019, jf. KL’s seneste pris- og lønudvikling 2018 – 2023). 

Budgettet indeholder samtidig en budgetreduktion på 2% af ejerkommunernes driftsbidrag, som er indarbejdet i budgettet. Der er indarbejdet en række effektiviseringer, som er indlagt som forudsætninger, for at budgettet går i balance.

Det fremsendte budgetmateriale indeholder kun budgettal for 2020. TrekantBrand oplyser, at overslagsårene behandles efterfølgende på kommende møder i bestyrelsen og Beredskabskommissionen inden udgangen af 2019.

TrekantBrands årsregnskab for 2018 viser et negativt resultat og der er en akkumuleret negativ egenkapital på 6,2 mio. kr. I det lys er det bekymrende, at der ikke budgetteres med overskud i 2020, således at der sikres reetablering af egenkapitalen.

Med hensyn til overslagsårene gøres der opmærksom på, at evt. leje af lokaler udløser deponering for kommunerne og skal godkendes i alle byråd.

Økonomi:

Ingen konsekvenser.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

257. Omdannelse af 4 boliger på Rosenvænget 3 til et fælleshus
Sagsnr.: 2019-011702
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligforeningen Lillebælt har et ønske om at omdanne fire boliger på Rosenvænget 3 i Nørre Aaby til et fælleshus. Dette kræver både Middelfart Kommunes og Statens administrations accept.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune godkender, at de fire lejemål nedlægges og i stedet bliver til et fælleshus.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har haft den fulde anvisningsret til Rosenvænget 3, men den er opsagt og udløber med udgangen af august 2019. For en del år siden anviste Middelfart Kommune borgere med særlige behov til Rosenvænget, hvor kommunen havde personale tilknyttet til boligerne. Senere har Middelfart Kommune anvist flygtninge til lejemålene, men pga. af den forholdsvise høje husleje (4.175 kr. + forbrug) er alle flyttet igen, den seneste beboer er flyttet 1. marts 2018.

Rosenvænget 3 består af fire små lejligheder med fælleskøkken og opholdsrum, der er dog eget bad og toilet. Selve boligerne er ret små, men da fælles arealet regnes med, er de på 55m2 i lejekontrakten.  Som følge af Middelfart Kommunes opsigelse af retten til at anvise til lejemålene har afdelingsbestyrelsen fra afd. 001 og organistionsbestyrelsen drøftet forskellige muligheder. Det viser sig, at en renovering af lejemålene bliver en meget omkostningstung affære for afdelingen.

Derfor har bestyrelserne set muligheder i at omdanne ejendommen til et fælleshus for afdelingen. Et fælleshus, som vil kunne bestå af en gildesal, gæsteværelse til afdelingens beboere og køkken/toilet. Et fælleshus, som kunne bidrage til at danne nogle fysiske rammer for fællesskab i afdelingen herunder de 30 nye almene familieboliger, som er kommet til på og omkring det tidligere Nr. Aaby rådhus.

Økonomi:

Middelfart Kommune skal ikke længere betale tomgangsleje for de fire lejemål.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Indstilles til godkendelse.

258. Ændring af opsigelsesvarsel på bådpladskontrakterne i Middelfart Marina
Sagsnr.: 2019-007684
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Byrådets vedtog på mødet i juni at indføre en obligatorisk stativordning ved brug af vinterpladserne i Middelfart Marina. I den forbindelse opsiges alle bådekontrakter i Middelfart Lystbådehavne.

Beslutningen blev, at kontrakterne opsiges med opsigelsesvarsel i henhold til de nuværende kontrakter. Dette var ikke den oprindelige hensigt, og forvaltningen indstiller derfor, at alle kontrakter opsiges med 5 års varsel.

Forvaltningen foreslår:

 • At kontrakterne, der i forbindelse med indførelse af den obligatoriske stativordning, opsiges med 5 års varsel.

Sagsbeskrivelse:

De nuværende kontrakter har henholdsvis 1, 3 og 5 års opsigelsesvarsel, alt efter hvor bådejeren bor, eller hvornår kontrakten er indgået. Den overvejende del af kontrakterne har 3 års opsigelsesvarsel.

Der har, igennem processen med at udvikle stativordningen, været talt om at opsigelsesvarslet skulle være 5 år, uanset hvad der står i bådejerens kontrakt. Årsagen til at opsigelsesvarslet skulle være 5 år var, at det giver bådejerne en rimelig tid til at slide deres nuværende stativ ned eller få deres stativ solgt, så deres tab ved at gå over på den obligatoriske stativordning minimeres.

Ved en fejl blev dagsordensteksten til Byrådet i juni udformet, så opsigelsesvarslet blev lig med opsigelsesvarslet i kontrakterne.

Økonomi:

Konsekvensen ved at udvide opsigelsesvarslet til 5 år for alle er, at tilbagebetalingstiden af anlægsinvesteringerne vil blive lidt længere end ved opsigelse i henhold til kontrakternes opsigelsesvarsler.

I forhold til den businesscase, der blev præsenteret for Byrådet i forbindelse med beslutningen om at indføre den obligatoriske stativordning, var den beregnet ud fra en indfasning, svarende til et opsigelsesvarsel på alle de eksisterende kontrakter på 5 år. 

Høring:

Sagen har ikke været i høring, da der ikke er krav om høring.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. august 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 13. august 2019 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse.
Kaj Piilgaard deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

259. Forslag til lokalplan 185 og kommuneplantillæg 9 for erhvervsområde ved Hovedvejen/Fynsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2017-015923
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 185 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017- 2029 for et erhvervsområde mellem Hovedvejen og Fynsvej i Middelfart by. Der skal tages stilling til om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 185 og kommuneplantillæg nr. 9 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte i foråret 2018, at igangsætte planlægningen for et eksisterende, men hovedsageligt uudnyttet, erhvervsområde mellem Hovedvejen og Fynsvej i udkanten af Middelfart by.

Forslaget til lokalplan er udarbejdet, for at give mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper inden for området. Desuden gives mulighed for direkte adgang til Hovedvejen og Fynsvej fra området, ligesom der gives mulighed for en minimums grundstørrelse på 3.000 m², hvilket den eksisterende byplanvedtægt for området ikke giver mulighed for.

Kommuneplantillægget omfatter et større område end selv lokalplanen. Med tillægget udvides området hvor, der kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper. Udover at omfatte erhvervsarealerne mellem Jyllandsvej og Korsholm Allé, omfatter det nu også arealerne mellem Fynsvej og Hovedvejen samt omkring Værkstedsvej og Damgårdvej.

Forud for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillægget, har der været indkaldt ideer og forslag til planarbejdet jf. planlovens § 23c. Der indkom et enkelt høringssvar med et ønske om, at hele erhvervsområdet ved Damgårdvej medtages i lokalplanområdet, så der kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Derudover ønskes mulighed for butikker, der vil blive kategoriseret som mere almindelige udvalgsvarebutikker. 

Det er forvaltningens vurdering, at det kan anbefales at udvide kommuneplanens afgrænsning af området, hvor der kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper, til også at omfatte hele Damgårdvej og Værkstedsvej, i stedet for at det blot er ejendommene ud mod Hovedvejen, der er omfattet. Derfor er forslaget til kommuneplantillæg nr. 9 udarbejdet i overensstemmelse hermed. Det kan dog ikke anbefales, at det aktuelle forslag til lokalplan udvides til også at omfatte arealerne ved Damgaardvej og Værkstedsvej, da de to områder er vidt forskellige. Området omfattet af forslag til lokalplan 185 er hovedsageligt et uudnyttet areal, mens arealerne ved Værkstedsvej og Damgaardvej er et fuldt udbygget erhvervsområde. Genplanlægning af området vil forudsætte en nærmere analyse af fordele og ulemper. I en evt. genplanlægning vil det ikke kunne anbefales, at der åbnes op for alm. udvalgsvarebutikker inden for området da de bør placeres i bymidten eller inden for det eksisterende aflastningscenter ved Nyvang.

Der er udarbejdet screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen er, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. august 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 13. august 2019 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse.
Kaj Piilgaard deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

Bilag:

260. Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til spildevandsplanen 2016-2020
Sagsnr.: 2018-009485
Sagsbehandler: Brian Olsen

Præsentation:

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for spildevandskloakering af to nye planlagte boligområder ved henholdsvis Røjlemosevej 50, 5500 Middelfart, og Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup.

Tillæg 3 til spildevandsplanen 2016-2020 har været i 8 ugers offentlig høring fra 10. april 2019 til 5. juni 2019. Der er ikke indgået bemærkninger til tillægget.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet endeligt godkender Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020.

Sagsbeskrivelse:

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

Der er udarbejdet en miljøscreening af tillægget. Det er vurderet, at tillægget ikke udløser krav om miljøvurdering, se bilag 1 til tillægget.

Røjlemosevej 50:

Der etableres 5 parcelhuse og 20 etageboliger på matr. nr. 23a Røjle By, Strib-Røjleskov indenfor lokalplanområdet til Lokalplan 183. I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan spildevandskloakeres og tilsluttes den offentlige spildevandskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området. Spildevand og regnvand skal separeres på privat grund, og regn- og overfladevand skal så vidt muligt nedsives på egen grund med mulighed for overløb til den nærliggende grøft syd for matriklen.

Fruerhøjvej 17:

Der er planlagt et nyt boligområde på matr. nr. 1i og 43 Brenderup By, Brenderup og matr. nr. 11a Å Højrup By, Brenderup. Der etableres henholdsvis 12 fritliggende boliger og 24 rækkehuse indenfor lokalplanområdet til lokalplan 133. I dette tillæg sikres, at det planlagte område spildevandskloakeres, og at husspildevandet kan tilsluttes den offentlige fælleskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området.  Spildevand og regnvand skal separeres på privat grund, og regnvand/overfladevand skal så vidt muligt nedsives på egen grund. Der er evt. mulighed for overløb/udløb til Egelundbækken.

Økonomi:

Middelfart Spildevand A/S er kloakforsyningen i Middelfart Kommune. Kloakeringsprojekterne i tillægget går ind under selskabets anlægsbudget, og vil ikke have konsekvenser for Middelfart Kommunes budget.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 24. juni 2019 kl. 07:15
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 24. juni 2019 kl. 07:15

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

Bilag:

261. Banestien etape R10/T25 - Asperup - Brenderup
Sagsnr.: 2019-000501
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Byrådets stiplan omfatter en asfalteret cykelstiforbindelse mellem Asperup og Brenderup. Målet med cykelstiforbindelsen er dels at etablere en rekreativ cykelforbindelse fra Jylland mod Bogense, dels en sikker cykelforbindelse  mellem Asperup og Brenderup. Cykelstien vil få en længde på 3,8 km.

Den planlagte cykelsti vil give borgerne et trafiksikkert alternativ til at cykle op/ned ad Båring Banke på Middelfartvej.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere den planlagte cykelstiforbindelse både med et forløb på den tidligere banestrækning og med et forløb over engene fra rensningsanlægget ved Kærbyvej til Vejrupvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At der etableres en asfaltcykelsti fra Lærkestræde langs Kærbyvej - nord og øst om sportspladsen i Asperup - til det tidligere baneareal. Asfaltcyklestien fortsættes til Rugårdsvej i  Brenderup ad det tidligere banetracé, som vist på bilag 1.
 • At rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser, såfremt det ikke er muligt at indgå forlig, og
 • At proceduren med åstedsforretning mm. indledes.

Sagsbeskrivelse:

Den tidligere bane mellem Middelfart og Brenderup forløb tværs over de nuværende boldbaner i Asperup. Fra Boldbanerne i Asperup og 1650 m mod øst frem til Vejrup Mark, er det tidligere banetracé intakt i landskabet. På de vestligste ca. 250 m som en gennemskæring og på de følgende ca. 1400 m mod øst, som en dæmning gennem landskabet.

Fra Vejrup Mark og til Rugårdsvej i Brenderup, kan det tidligere banetracé ikke erkendes i landskabet. Jernbanen forløb tidligere langs den nordlige side af Vejrupvej. Se bilag 1.

I forbindelse med forvaltningens kontakt til lodsejerne er fremsat ønske om, at forløbet af Banestien ikke følger det tidligere banetrace mellem Asperup og Vejrup mark, men at forløbet i stedet følger Kærbyvej frem til det tidligere rensningsanlæg og derfra forløber ud over engene ved Kærbyholm Renden og Pavebæk frem til Vejrup mark. Se bilag 2.

Vejrupvej fra Vejrup Mark til Brenderup har strækningsvis en bredde på kun 4 m. Mulighederne for at lave foranstaltninger til at sikre cykeltrafikken på denne strækning er således meget begrænsede. Det foreslås derfor, at der etableres en ny cykelsti langs den nordlige side af Vejrupvej.

Forvaltningen har udsendt et høringsmateriale til lodsejerne med mulighed for inden den 20. maj 2019, at fremkomme med bemærkninger til projektet.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger til forløbet af Banestien fra Lars Dinesen og Charlotte Høyer-Svendsen, Kærbyholmvej 8, 5466 Asperup - matr. nr. 1a og 2k Kærby By, Asperup. Bemærkningerne omhandler navnlig forhold om opdeling af ejendommen og de deraf forventede problemer for driften samt tab af herlighedsværdi. Høringssvaret er vedlagt som bilag 3.

Forvaltningen har ligeledes modtaget bemærkninger fra Keld Ringer, Vejrupvej 21 - matr. nr. 9c og 8cg Brenderup By, Brenderup.  Bemærkningerne omhandler dyrkningsmæssig ulemper ved opdeling af matr. nr. 9c. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4.

Økonomi:

Projektets økonomi forventes at holde sig indenfor rammen af Miljø- og Energiudvalgets anlægsprojekt til rekreative stier, og midlerne er frigivet.

Høring:

Projektet, der er en del af stiplanen, har været i høring blandt lodsejerne fra den 1. - 20. maj 2019. Vejlovens procedure for ekspropriation, åstedsforretning mm. sikrer høring af parterne.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. august 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 7. august 2019 kl. 15:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Der skal i samarbejde med berørte lodsejere sikres overførselsmuligheder. Forvaltningen bedes lave et CO2-regnskab for etableringen af cykelstien og komme med forslag til et kompenserende CO2-tiltag.

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

Bilag:

262. Tilretninger af regulativ for husholdningsaffald- offentlig høring
Sagsnr.: 2019-011199
Sagsbehandler: Snjólaug Tinna Hansdóttir

Præsentation:

Middelfart kommunes regulativ for husholdningsaffald skal tilrettes i forbindelse med beslutningen om at indsamle affald på fælles affaldsøer, i kommunens sommerhusområder. Samtidig foretages en række konsekvensrettelser af formuleringer samt justering af henvisning til ny affaldsbekendtgørelse (se bilag 1 og bilag 2).

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslaget og sender det i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart kommunes nuværende regulativ for husholdningsaffald blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i september 2018. Regulativet fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald og beskriver indsamlingsordninger ved husholdninger i Middelfart kommune. Regulativet følger et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen.

I regulativ for husholdningsaffald 2018 blev der introduceret nye henteordninger for madaffald, glasemballage og metalemballage for husholdninger i kommunen.

For at kunne nå det nationale mål om 50 % genanvendelse i 2022, skal disse henteordninger også indføres i kommunens sommerhusområder i form af fælles affaldsøer. Indsamling på fælles affaldsøer, i kommunens sommerhusområder, indføres etapevis i forbindelse med udrulning af ordning for kommunens husholdninger. Derfor skal regulativet tilrettes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

I øvrigt er der brug for at opdatere regulativet ifølge ny affaldsbekendtgørelse, samt konsekvensrette formuleringer i forbindelse med ordninger for papaffald, papiraffald, glasemballage og metalemballage. Under ordning for bygge- og anlægsaffald er anført hvilke aktiviteter, der genererer bygge- og anlægsaffald. Denne suppleres med nedrivninger.

Økonomi:

Vedtagelse af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Der sker ikke høring af Ældre- og Handicaprådet, da der ikke indføres nye ordninger.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. august 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 7. august 2019 kl. 15:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstillinger. Der foretages høring af Ældre- og Handicaprådet.

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

Bilag:

263. Evaluering af indsats for kultur- og events
Sagsnr.: 2019-006730
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalget skal drøfte evaluering af indsats for kultur- og events.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender evalueringen, hvorefter den fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har haft en indsats for Kultur- og events siden 2014. Hensigten har været at styrke Kulturøen med at udvikle, og understøtte et aktivt og vidtspændende kulturliv i Middelfart, og at det i fremtiden skal være et endnu mere indbydende fristed for Middelfarts borgere.

Det overordnede mål med en indsats for kultur og events har været at styrke og videreudvikle ”det gode liv” for alle generationer af borgere i Middelfart kommune – og for gæster/tilflyttere.

Indsatsen understøtter Middelfart Kommunes vision ”Broerne begynder her” og relaterer sig i særlig grad til følgende af visionens hovedmål: ”Et godt sted at bo og leve” og ”Den grønne vækstkommune”.

Fokus for indsatsen har oprindeligt været at skabe program med kultur- og events alle årets 365 dage sammen med de øvrige Trekantkommuner.

Der skulle skabes:

1. Et program med forskellige små og store kultur- og events i 2016. Middelfart Kommune skulle bidrage med:

  • 2 store attraktive events/arrangementer i 2016 og

  • dagens arrangement – 5-6 stk. pr. måned.

Med både kommunale og ikke-kommunale arrangementer og events.

2. En særlig indsats omkring KulturØen, hvor der bliver arbejdet med:

 • Udendørs café

 • Mere udendørsservering fra restaurant

 • Legeredskaber på KulturØpladsen

 • Lys på bygningen

 • Indretningen af KulturØ og åbent bibliotek

Konklusionen og fremadrettede anbefalinger:
Konklusionen på indeværende evaluering er, at der både i forhold udvikling af indholdssiden på kultur- og eventsiden, har vi taget et godt spring fremad ligesom vi har etableret et tæt sam-arbejde mellem nøgleaktørerne i kommunen.

I forhold til selve KulturØen er indretning ændret både indvendigt og udvendigt, og besøgstallet er steget markant.

Den fremadrettede sigte er:

 1. Vi intensiverer samarbejdet om kultur- og events endnu mere blandt andet sammen med den nye organisation Brobygning Middelfart. Hensigten er 1) at udvikle og innovere eksisterende, enkeltstående arrangementer, events og aktiviteter i Middelfart, så de skaber merværdi - til gavn for væksten i hele kommunen og 2) Udvikle nye indsatser og aktiviteter – herunder muligheden for at skabe en kobling mellem det sociale liv i virksomhederne og lokale arrangementer og events
 2. Der skal skabes endnu flere store sammentænkte events i de kommende år – blandt andet med fokus på kultur og fritid, f.eks. Ombold og den nye udgave af Kongebroløbet.
 3. Der etableres en markedsført fælles event- og kulturkalender for hele kommune, der både fungerer elektronisk og i printformatet. Ingen borger eller turist i Middelfart Kom-mune skal lede forgæves efter aktiviteter og arrangementer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

Bilag:

264. Samlet strategi for Folkeskolerne, Ungdomsskolen og Musikskolen i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2019-009223
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Strategien "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" har været i høring hos relevante parter.

Forvaltningen foreslår:

 • At den samlede strategi for Folkeskolerne, Ungdomsskolen og Musikskolen i Middelfart Kommune bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

"Fra Middelfartbarn til Verdensborger" - samlet strategi for Folkeskolerne, Ungdomsskolen og Musikskolen i Middelfart Kommune har været i høring i perioden 12. juni til 28. juni hos relevante parter.

Det er modtaget høringssvar fra MED-udvalg og Skolebestyrelser ved samtlige folkeskoleskoler i Middelfart Kommune samt fra Lærerkredsen, Musikskolen, Ungdomsskolen og 10. klasse og Ungdomsrådet.

Der er på baggrund af de indkomne høringssvar lavet mindre justeringer i det originale dokument. Ændringerne er fremhævet i det vedhæftede bilag.

Det er vigtigt at pointere, at de fire pejlemærker ikke er opstillet i prioriteret rækkefølge. De er gensidige afhængige af hinanden og tænkes derfor sidestillet.

Overordnet set er høringssvarene positive, og der er stor opbakning til visionen og ikke mindst pejlemærkerne. Det er vigtigt at understrege, at strategien i sin nuværende form tjener som baggrundsmateriale og at der efter den endelige politiske vedtagelse bliver udarbejdet en "Pixi" udgave, som skolerne kan bruge til inspiration til at omsætte visionen i daglig praksis.

Det faktiske arbejde med strategien går for alvor i gang efter den politiske vedtagelse, men allerede nu har skolernes personale været samlet til en stor kick-off dag. Det skete tirsdag den 6. august, hvor alt personalet var samlet i Ejby hallen til oplæg med Steen Hildebrandt og Hans Henrik Knoop. Her blev pejlemærkerne beskrevet mere indgående og der var processer med fokus på det konkrete arbejde, der skal pågå ude på de enkelte skoler. Målet med denne dag var at skabe en positiv stemning og begejstring omkring visionen og pejlemærkerne og at give ledere og medarbejde inspiration til at gå hjem på skolen og arbejde videre.

Det er af afgørende betydning, at visionen og pejlemærker kommer ud og arbejde på skolerne og ikke blot bliver et dokument i en skuffe. Derfor vil forvaltningen også i efteråret 2019 arbejde med en implementerings- og kommunikationsplan, så det sikres, at skolerne understøttes bedst muligt i det kommende arbejde.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 13. august 2019 kl. 16:00
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Skoleudvalget 13. august 2019 kl. 16:00

Godkendt med rettelser

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

Bilag:

265. Fremtidig organisering af hjælpemiddeldepotet
Sagsnr.: 2019-011600
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Med stiftelsen af TrekantBrand blev det besluttet, at hjælpemiddeldepotet skulle medgå som en sideaktivitet i TrekantBrand. Sideaktiviteten med driften af hjælpemiddeldepotet har været låst i en 3-årig periode (2016-2018). Forvaltningen har fået udarbejdet en rapport om fremtidens hjælpemiddeldepot, som anbefaler, at Middelfart Kommune hjemtager hjælpemiddeldepotet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget følger Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling og videresender oplægget om hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

TrekantBrand har igennem de sidste tre år drevet hjælpemiddeldepotet som en sideaktivitet.

Aftalen med TrekantBrand om driften af hjælpemiddeldepotet er udløbet og forvaltningen har derfor fået udarbejdet en rapport ved ekstern konsulent.

Rapporten beskriver:

 • udviklingen i aktiviteter på hjælpemiddelområdet som følge af den demografiske udvikling og det nære sammenhængende sundhedsvæsen, samt den teknologiske udvikling inden for hjælpemiddelområdet
 • ledelse, organisering og drift af hjælpemiddeldepotet

Rapporten giver seks anbefalinger:

 1. Det anbefales at hjemtage opgaven inden for at styrke agiliteten. Hjælpemiddeldepotet er en vigtig brik som servicepartner i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Det er et område der udviklinger sig så hurtigt, at agilitet og fuld ledelsesret er af afgørende betydning
 2. det anbefales, at hjælpemiddeldepotet forsat drives fra de nuværende bygninger på Mandal Allé 17, Middelfart
 3. det anbefales, at Middelfart Kommune i forbindelse med overdragelse af lejekontrakt på Mandal Allé 17 forhandler en løsning, hvor lejer finansierer de anbefalede forbedringer i bytte for uopsigelighed i en årrække
 4. eksisterende personale vil blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og vil således følge driften over i kommunalt regi
 5. Personale og processer vil, inden for en horisont på 6-12 måneder fra hjemtagningen kunne udvikles således, at man kan opsuge den aktivitetsstigning som demografiudviklingen i Middelfart Kommune vil medføre. TrekantBrand har netop opnormeret med en medarbejder grundet øget aktivitet på hjælpemiddeldepotet. Der er pt. ansat i alt 10 medarbejdere, svarende til 7 årsværk.
 6. økonomisk må det forventes, at en hjemtagning udover etableringsomkostninger er udgiftsneutral, idet driften forsætter med eksisterende personale, i eksisterende lokaler og med eksisterende driftsmateriel.

Forvaltningen gør opmærksom på, at driften af hjælpemiddeldepotet er større end det afsatte budget. På baggrund af afregning for 1.kvartal 2019 vurderes det, at merforbruget i 2019 forsætter. Dette grundet øget aktivitet og dermed øgede personaleudgifter på hjælpemiddeldepotet som følge.

Der må forventes at være engangsudgifter ved hjemtagelsen på 200.000. Forvaltningen udarbejder et anlægsønske til budget 2020

TrekantBrand varetager forsat Middelfart Kommunes nødkald som en sideaktivitet. Denne sideaktivitet er ikke omfattet hjemtagelsen af hjælpemiddeldepotet.

Forvaltningen anbefaler, at driften af hjælpemiddeldepotet hjemtages pr. 1. januar 2020 med tilknytning til myndighedsområdet i Senior og velfærd. Hjemtagelse sker ved virksomhedsoverdragelse, således ansættelsesvilkårene for medarbejderne - herunder deltagelse i beredskabet, ikke ændres.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 15. august 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 15. august 2019 kl. 15:30

Social- og sundhedsudvalget anbefaler og videresender oplægget om hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 06:30

Anbefales godkendt.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

266. Orientering
267. Udbudsstrategi