Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 18. juni 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
18. juni 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Anni B. Tyrrestrup
Karin Riishede
Regitze Tilma
Fraværende:
Kaj Johansen

ÅBNE SAGER

230. 2. budgetopfølgning 2019
Sagsnr.: 2019-008628
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2019.

Budgetopfølgningen måles i lighed med sidste år op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Budgetopfølgningsskabelonen er dette år udvidet, så overslagsårseffekten fremgår tydeligere. Ud fra de enkelte bevillinger fremgår det således nu eksplicit, hvad der bevilliges i budgetåret 2019 og hvad der indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023.

Forvaltningen foreslår:

 • At 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 bliver godkendt som forelagt.
 • At nedenstående indstillinger i forbindelse med budgetopfølgningen bliver godkendt.

Indstillinger til drift:

Bevillinger, der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

4,632

2019

Det indstilles, at der til ældreboligerne gives en tillægsbevilling på 4,632 mio. kr. på området Administration under ØKU. Hermed er over-/underskudsbevillingen tilbageført.

0,500

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på Administration (Staben HR og Arbejdsmiljø) under ØKU

5,132

I alt

Bevillinger i alt ØKU

1,000

1,000

1,000

1,000

2019

2020

2021

2022

Det indstilles at der gives udgiftsbevilling til social og velfærd. Jævnfør indsatsplanen for ældre borgere på Vestbo flyttes midler fra senior og velfærd til social og velfærd i 2019 samt overslagsårene.

1,719

2019

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 1,719 mio. kr. til Senior og velfærd for afholdte udgifter til børnesager under § 44 jævnfør §83. Det vedrører udgifter afholdt i årene 2014-2018. I 2010 blev SEL §44 vedtaget af Folketinget og forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet for 2011 blev Børn- og Ungeområdet kompenseret. Tillægsbevillingen finansieres af BKF (Familieafdelingen).

2,719

I alt

Bevillinger i alt, SSU

 

 

 

7,851

I alt

Udgiftsbevillinger i alt, drift

Bevillinger, der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-0,500

 

2019

 

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på området Forsikring under ØKU.

-0,500

I alt

Bevillinger i alt ØKU

-0,250

2019

Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling på den kommunale daginstitution Egetræet, til finansiering af anlægsbevillingen ”Renovering af Legeplads - Egetræet”.

-1,719

2019

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,719 mio. kr. til forebyggelsesområdet under BKF-udvalgets område. Bevillingen finansierer tillægsbevillingen på Senior og Velfærdsområdet under Social og Sundhedsudvalget. Bevillingen finansierer allerede afholdte udgifter til børnesager under § 44 jævnfør § 83. Det vedrører udgifter afholdt i årene 2014 til 2018. I 2010 blev SEL §44 vedtaget af Folketinget og forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet for 2011 blev Børn- og Ungeområdet kompenseret.

-1,969

I alt

Bevillinger i alt, BKF

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

2019

2020

2021

2022

Det indstilles at der gives indtægtsbevilling/finansiering til senior og velfærd jævnfør indsatsplanen for ældre borgere på Vestbo flyttes midler fra senior og velfærd til social og velfærd i 2019 samt overslagsårene.

-1,000

I alt

Bevillinger i alt, SSU

 

 

 

-3,469

I alt

Indtægtsbevillinger i alt, drift

 

4,382

I alt

Driftsbevillinger i alt netto

Indstillinger til anlæg:

 • At der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. til renovering af Ejby Skole. Bevillingen finansierer merudgifter til nedbrydning og dækker de konstaterede fejl og mangler i projektbeskrivelsen og dækkes fra mindreudgifter på ombygningen af Skrillingeskolen.
 • At der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til renovering af Nørre Aaby Skole. Bevillingen finansierer (sammen med mindreforbruget på projektet) at renoveringen af mellemgang lægges ind i anlægsprojektet på Nørre Aaby Skole. Bevillingen finansieres af mindreudgifter til ombygningen af Skrillingeskolen.
 • At der gives et negativt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til renovering af Skrillingeskolen.

 • At der gives en tillægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. til anlægsbevillingen ”Renovering af legeplads – Egetræet”. Rådighedsbeløbet finansieres fra Egetræets opsparede overskud under Dagtilbudsområdet.

 • At der gives en anlægsbevilling til projektet med sti ved Kingstrup på 2,75 mio. kr. og bevillingen finansieres af det allerede frigivne rådighedsbeløb til Udbygning af cykel- og vandrestier.

   

 • At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til puljen til udvendig bygningsvedligehold.

   

 • At anlægsbevillingen og det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til køb og nedrivning af trådvarefabrikken i Kauslunde annulleres (nedskrives).

Sagsbeskrivelse:

Overordnet vurdering

Det samlede forventede resultat for 2019 er, at der forventes merudgifter af kommunens samlede virksomhed på 5,5 mio. kr.

Det mest kritiske merforbrug findes på udgifter inden for servicerammen. I forhold til 1. budgetopfølgning 2019 er der sket en forøgelse af merforbruget inden for servicerammen. Ved 1. budgetopfølgning 2019 var den forventede overskridelse af servicerammen på 15,5 mio. kr., mens at der ved 2. budgetopfølgning 2019 forventes en overskridelse på 22,4 mio. kr.

Forøgelsen i merforbruget fra 1. til 2. budgetopfølgning skyldes primært midlertidige merudgifter i forbindelse med kapacitets tilpasninger på Skoleudvalgets område samt merudgifter på ca. 4 mio. kr. til implementering af et nyt omsorgssystem på områderne Senior og Velfærd samt Voksen og Social, der er gennem en årrække sparet om til merudgifterne til implementering.

Det tyder desværre på, at vi endnu ikke i 2. budgetopfølgning 2019 på det samlede forbrug kan se den økonomiske effekt af de 3 årige handle- og indsatsplaner, som er iværksat på Social- og Sundhedsudvalgets området for at bringe balance mellem budget og udgifter. Selvom at der er områder hvor der er fremskridt i udviklingen.

Primære afvigelser

Finansbudget:

Finansindtægterne er samlet set 9,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt som følge af ekstraordinær kompensation for de byrdefordelingsmæssige virkninger af ændret  alderskriterium i udligningssystemet.

Skattefinansieret drift:

Målt op imod det oprindelige budget, er det samlede resultat af budgetopfølgningen et merforbrug på skattefinansierede driftsudgifter på 11,1 mio. kr.

Heraf forventes et merforbrug på 22,4 mio. kr. på skattefinansieret service, mens der modsat forventes mindreudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 11,3 mio. kr.

Størstedelen af merforbruget på service kan henføres til det specialiserede socialområde, hvor der både er merudgifter til det specialiserede voksen- og handicapområde og merudgifter til anbringelsessager på børn- og ungeområdet. Derudover laver ældreområdet i indeværende år et planlagt forbrug af opsparede midler i forbindelse med implementeringen af KMD Nexus.

Det rapporterede mindreforbrug på det budgetgaranterede område vedrører altovervejende arbejdsmarkedsområdet, hvor den fortsat gunstige udvikling i ledigheden fortsat giver anledning til mindreudgifter til forsikrede ledige. Også på BKF-udvalgets område forventes mindreforbrug på overførsler (merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste).

Skattefinansieret anlæg:

Der forventes ved 2. budgetopfølgning et samlet nettoforbrug på skattefinansieret anlæg på 110,4 mio. kr., mens det oprindelige anlægsbudget udgør 91,2 mio. kr. ekskl. indtægter fra jordforsyning. Merforbruget på anlæg udgør således 19,2 mio. kr.

Merforbruget er ikke generelt udtryk for at den samlede anlægsramme overskrides, men skyldes forbrug af overførte anlægsmidler, herunder iværksættelse af ekstra anlægsopgaver i forbindelse med disponeringen af regnskabsoverskuddet for 2017.

Likviditet:

Som konsekvens af det betydelige efterslæb på anlægsområdet og henset til, at mellemværendet med forsyningsområdet forventes reduceret over de kommende år, må det alt andet lige påregnes, at likviditeten vil udvise et fald frem mod udgangen af 2019.

Økonomi:

Se sagsfremstilling

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Bilag:

231. Orientering om destinationsdannelse
Sagsnr.: 2019-000952
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for 2019 fastlagt, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Konsolideringen har til formål at styrke Danmark i den internationale konkurrence om turisterne - og sikre, at turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Konsolideringen i destinationsselskaber sker på frivilligt grundlag mellem kommunerne. Regeringen animerer dog til konsolideringen ved fremadrettet at øremærke de nationale turismefremmemidler til destinationsselskaber, der opfylder en række krav til bl.a. geografi, budget og kompetencer.

Kommunerne i Trekantområdet har tilsammen ingen problemer med at leve op til disse krav. I Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner er der sammenlagt 3,6 mio. turistovernatninger årligt - og i 2016 havde gæsterne et samlet forbrug på 7,7 mia. kr., som skabte en værditilvækst på 4,2 mia. kr. og 9.740 årsværk.

På den baggrund besluttede bestyrelsen i Trekantområdet Danmark i december 2018 at sætte gang i en proces, der skal skabe et fælles beslutningsgrundlag for eventuel etablering af et destinationsselskab. Sekretariatet for Trekantområdet Danmark koordinerer denne proces i tæt samspil med en tværkommunal arbejdsgruppe og to eksterne konsulenter i dialog med de lokale turismeaktører.

Haderslev kommune har efterfølgende valgt at indgå i en destinationsdannelse med de sønderjyske kommuner, mens de resterende seks kommuner fortsætter den fælles proces frem mod en eventuel etablering af et fælles destinationsselskab.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen bliver taget til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Allerede i dag eksisterer der destinationssamarbejder mellem alle eller nogle af de seks kommuner. Det gælder Legoland Billund Resort, hvor alle seks kommuner er med, og Destination Lillebælt, hvor tre kommuner er med. Ingen af de to destinationer opfylder imidlertid de nye krav til et destinationsselskab – og har heller ingen intentioner om at blive det.

Et fælles destinationsselskab vil bl.a. skulle varetage de opgaver, som de to destinationssamarbejder varetager i dag. Det kan fx ske ved, at Legoland Billund Resort fungerer som operatør på markedsføringen over for børnefamilier. Et nyt selskab skal arbejde med tre målgrupper: Børnefamilier, par uden børn og møde- og erhvervsturister.
Udgangspunktet for udviklingen af et fælles destinationsselskab er med andre ord både at bygge videre på det, der virker og holde fast i stærke samarbejde – og at fokusere på nye vækstpotentialer i samspillet mellem de tre målgrupper.

Et fælles destinationsselskab i Trekantområdet skal derfor sikre:

 • at kommunerne får adgang til de nationale turismefremmemidler
 • at igangværende effektfulde indsatser, særligt omkring børnefamilier, kan videreføres
 • at væksten i turismeerhvervet kan styrkes

Etableringen af tværkommunale destinationsselskaber indebærer, at de deltagende kommuner ikke parallelt med engagementet i destinationsselskabet opretholder andre lokale selskaber, der arbejder med turismefremme og destinationsudvikling. Kommuner kan opretholde en kommu-nal turistservice, men dette skal ske internt i kommunen og ikke gennem tredjepart som for eksempel en turistforening.

Den politiske proces
Etableringen af et fælles destinationsselskab skal besluttes i de enkelte byråd.
Borgmestrene i de seks kommuner har som nævnt besluttet at igangsætte processen frem mod et fælles beslutningsgrundlag, der endeligt skal foreligge i slutningen af 2019.

Trekantområdet Danmark har på det grundlag søgt om tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til de omkostninger, der er forbundet med konsolidering og etablering af et fælles destinationsselskab. Det er vigtigt at understrege, at et eventuelt tilskud ikke er betinget af, at de seks kommuner faktisk ender med at etablere et fælles selskab. Der er alene tale om tilskud til den proces, der er nødvendig for at afklare grundlaget for et fælles selskab – og en eventuel efterfølgende etablering af selskabet.

Processen frem mod en mulig etablering af et fælles destinationsselskab rummer derfor også flere muligheder for at stå på og af:

 • Maj-juni 2019: Der udarbejdes i samarbejde med eksisterende aktører og aktiviteter, analyserer potentialer og konsekvenser og udarbejder et overordnet beslutningsgrundlag
 • 28. juni 2019: Borgmestrene drøfter det overordnede beslutningsgrundlag og beslutter, hvorvidt og hvordan der skal arbejdes videre med udarbejdelsen af et endeligt forslag til et fælles destinationsselskab, der kan drøftes med og forelægges byrådene til godkendelse
 • Juli-september 2019: Der udarbejdes strategigrundlag og konkret forslag til organisering og finansiering af et fælles destinationsselskab
 • 10. oktober 2019: Fælles workshop om et fælles destinationsselskab for alle seks byråd. Nærmere information og program følger
 • Oktober-november 2019: Den tværkommunale arbejdsgruppe og konsulenterne udarbejder endeligt forslag til fælles destinationsselskab
 • December 2019: Behandling af endeligt forslag til fælles destinationsselskab i de enkelte byråd

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

232. Fornyet høring Kommuneplantillæg nr. 11 - Udby
Sagsnr.: 2018-006527
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden har Erhvervsstyrelsen tilkendegivet, at kommuneplantillægget ikke kan vedtages endeligt, med den udstrækning og de rammebestemmelser som forslaget indeholdt. Det fremlagte forslag til lokalplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Der skal derfor tages stilling til om kommuneplantillægget skal revideres i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens bemærkninger og sendes ud i en fornyet høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At kommuneplantillæg nr. 11 revideres i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens bemærkninger (se afsnittet Høring) og sendes ud i en fornyet 8 ugers høringsperiode.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at give mulighed for at sikre udvidelsesmuligheder for Vends- Motorik- og Naturskole, der holder til på Gl. Assensvej 46 i Udby.

Planforslagene åbner mulighed for realisering af virksomhedens "projekt levemark". Projektet handler om at skabe et område, hvor produktion, aktiviteter og steder til dyr og mennesker går hånd i hånd med udvikling og eksemplificeringer af bæredygtighed, upcycling, genbrug og cirkulær økonomi.

Konkret åbner planforslagene mulighed for, at der kan etableres overdækket udekøkken, drivhus og brændeskjul samt shelters på marken vest for den eksisterende gårdbebyggelse til brug for delprojektet "Fra haver til maver". Derudover er der bl.a. også givet mulighed for opførelse af to nye boliger inden for området.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 4 høringssvar.

Odense Bys museer har ikke registreret fund i området, men da der er registreret fund i nærområdet kan det ikke udelukkes, at der kan være fund inden for lokalplanområdet. Det anbefales derfor, at der laves en forundersøgelse af arealet inden byggestart. Ejeren/ansøgeren har efterfølgende været i dialog med museet og museet har nu tilkendegivet, at da byggefelterne er af begrænset størrelse, vurderes det ikke at være nødvendigt med en forundersøgelse. Hvis der stødes på arkæologiske spor skal anlægsarbejdet omgående indstilles jf museumsloven.

Miljøstyrelsen har bemærket at kommuneplantillægget ikke indeholdt en vurdering for så vidt angår bilag IV-arter. Vurderingen indgår i lokalplanforslaget og vurderingen bør indarbejdes i kommuneplantillægget.

BaneDanmark har ingen bemærkninger til forslagene.

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at redegørelsen i forhold til kystnærhedszonen ikke er fyldestgørende nok i såvel forslaget til lokalplan som i kommuneplantillægget. Derudover er de af den opfattelse, at anvendelses bestemmelsen for kommuneplanrammeområdet samt afgrænsningen af rammeområdet er for bred. 

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til tekst til såvel lokalplan som kommuneplantillæg vedrørende kystnærhedszonen samt opdelt rammeområdet i to områder med tilhørende rammebestemmelser.

Under forudsætning af at de af forvaltningen foreslåede ændringer medtages i lokalplanen og kommuneplantillægget inden den endelig vedtagelse, vil styrelsen ikke fremsætte indsigelse mod forslagene.

Det er forvaltningens vurdering, at uddybningen af redegørelsen i forhold til kystnærhedszonen vil kunne medtages i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne. Ændringen af kommuneplantillægget med opdeling af rammeområdet for Udby landsby i 2 rammeområder i stedet for ét, vurderes i midlertid, at forudsætte en fornyet høringsproces.  

Handicap- og Ældrerådet er ligeledes blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring. Rådene har ikke afgivet høringssvar. 

Beslutning:

Anbefales godkendt
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

233. Kommunegaranti til projekt "Vandværket" i Fjelsted-Handrup
Sagsnr.: 2019-008504
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til transportgruppen under Fjelsted-Harndrups Lokaludvalg i forbindelse med projekt "Vandværket" i Harndrup.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 0,500 mio. kr. til lokaludvalget i Fjelsted-Harndrup. Garantien dækker optagelse af lån i Nordea Bank på 0,500 mio. kr., som afvikles over en 12 mdrs. periode.
 • At der opnås fuld finansiering via tilskud og at optagelsen af lån i Nordea Bank alene betragtes som mellemfinansiering.
 • At de nødvendige tilladelser til etablering af projekt "Vandværket" indhentes.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget en garantianmodning fra Transportgruppen Fjelsted-Harndrup under Lokaludvalget Fjelsted/Harndrup, som ansøger om en lånegaranti på 0,500 mio. kr. til finansiering af projekt "Vandværket".

Projekt "Vandværket" omhandler at skabe et sted til motion, fordybelse, bålmad, naturoplevelser og som giver trivsel, samvær, sammenholdskraft samt forskønnelse i lokalområdet Fjelsted, Harndrup og Fjellerup.

Transportgruppen er en aktiv gruppe, der under Lokaludvalget Fjelsted/Harndrup, arbejder for lokal trivsel og udvikling. Herværende projektbeskrivelse omhandler etablering af Vandværket – et samlingssted og en aktivitetsplads for såvel lokale borgere, cykelturister og øvrige turister og besøgende i alle aldre.

Baggrunden for etablering af Vandværket er:

Motion og sammenhængskraft:

 • Behov for et samlingssted for lokale borgere
 • Ønske om udendørsbevægelse, som indbefatter andet end løb
 • Rød tråd og videreudvikling af Børneuniverset (skole, SFO og børnehave) som har fokus på motion og bevægelse via idrætslinje
 • Der mangler et sted til fordybelse og udendørs yoga
 • Fremme dyrkning af motion for alle aldre i form af udendørsfitness
 • Være en del af et sammenhængene stisystem, der binder Fjellerup, Fjelsted og Handrup sammen

Ønske fra dagpleje om udflugtsmål

Natur og forskønnelse:

 • Forskønnelse af lokalområdet
 • Naturoplevelser ved å
 • At løfte lokalområdet og gøre området mere attraktivt for nuværende og kommende beboere, som beskrevet i vores udviklingsplan

Turisme

 • Åndehul og pause til cykelturister (cykelrasteplads)

Projektet er i tråd med "Fjelsted/Handrup Udviklingsplan" fra 2014, om udendørsaktiviteter, byfornyelse og gode stisystemer.

Transportgruppen har talt med naboerne til området, og alle er positive overfor projektet, fordi det giver nyt liv til området og gør deres nabolag pænere og dermed mere attraktivt.

Lånebeløbet på 0,500 mio. kr. er godkendt af Nordea Bank underforudsætning af at lånebeløbet dækkes af en kommunegaranti og at der opnås fuld finansering via tilskud og skal dermed kun betragtes som mellemfinansiering.

Det samlede lånebeløb afdrages over en 12 mdrs. periode og med løbende nedskrivning når tilskud indbetales.

 

Økonomi:

En politisk beslutning om garantistillelse til foreninger er altid forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at foreningen ikke kan afdrage på lånet og garantien derfor kommer til indfrielse. Og at foreningen ikke opnår den fulde finansiering.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, vedtægterne og budgetterne fra Lokaludvalget.

Ud fra budgetoversigten for tilskud og udgiftsbudgettet ved etablering af projekt "Vandværket" vurderes det at være realistisk, at projektet opnår den fulde finansiering, som angivet ved LU møde d. 7. maj, hvor det var vurderingen at 95% af økonomien var på plads.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Anbefales godkendt
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

234. Orientering om omgørelsesprocent i 2018 på Socialområdet for voksne og børn
Sagsnr.: 2019-006111
Sagsbehandler: Kate Hansen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt forelægges et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen i det forgangne år. Det samlede overblik skal indeholde de afgørelser, der er truffet efter Servicelovens bestemmelser i Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børn- Unge og Fritidsforvaltningen.

Orienteringen er en konsekvens af en ændring i Retssikkerhedsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at den politiske behandling skal ske i Byrådet/Kommunalbestyrelsen. Formålet hermed er at sikre politisk fokus og ansvar for kvaliteten af sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Byrådet skal fremover en gang årligt forholde sig til, hvor stor omgørelsesprocenten er i Middelfart Kommune på Socialområdet for voksne og børn sammenlignet med landsgennemsnittet og drøfte, hvorvidt kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal en gang årligt forelægges orientering om, hvor mange afgørelser, truffet efter serviceloven, som er omgjort i Ankestyrelsen året før.

Børn- og Socialministeriet offentliggør en gang årligt et kommuneinddelt Danmarkskort over omgørelsesprocenten i de enkelte kommuner. Danmarkskortet bliver offentliggjort på Børne- og Socialministeriets hjemmeside senest 1. juli. Herefter skal omgørelsesprocenten behandles politisk i Byrådet inden årets udløb. Formålet hermed er, at Byrådet informeres og tager stilling til sagsbehandlingen på det kommunale velfærdsområde.

Danmarkskortet for 2018 blev offentliggjort på Børne- og Socialministeriets hjemmeside den 7. marts 2019. https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/omgoerelsesprocenter-er-stadig-alt-for-hoeje/

Omgørelsesprocenten dækker over de sager, der er ændrede, ophævede eller hjemvist til fornyet behandling af Ankestyrelsen. Af bilag, fremgår nærmere orientering af, hvad begreberne dækker over.

Ankestyrelsen havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4,8 måneder i 2018. Nogle sager afgjort i Ankestyrelsen i 2018 vil være afgjort i Middelfart Kommune i 2017. Nogle sager afgjort i Middelfart Kommune i 2018, vil først fremgå af Ankestyrelsens statistik for 2019.

De samme forhold gør sig gældende for 2017-opgørelsen.

Det fremgår af Ankestyrelsens tal for 2018, at der på Servicelovens område på landsplan var en omgørelsesprocent på 36 %, mens der var en omgørelsesprocent på 42 % i Middelfart.

I 2018 afgjorde Ankestyrelsen 68 sager fra Middelfart Kommune på Servicelovens område, hvor 37 sager blev stadfæstet, 7 sager blev ændret/ophævet, 20 sager blev hjemvist og 4 sager blev afvist.

Til sammenligning afgjorde Ankestyrelsen 83 sager fra Middelfart Kommune i 2017 på Servicelovens område, hvor 38 sager blev stadfæstet, 13 sager blev ændret/ophævet, 23 sager blev hjemvist og 9 sager blev afvist.

https://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen

Det vedlagte bilag indeholder tabeller over omgørelsesprocenterne fordel på ydelsestyper for de to forvaltninger, hvor der træffes afgørelser efter Serviceloven, det vil sige Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn- Unge- og Fritidsforvaltningen.

På de 10 sager fra Handicap og Psykiatriafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2018 var omgørelsesprocenten var 70:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

10

3

2

5

0

100 %

30 % 20 % 50 % 0 %

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 73 på de 26 sager fra  Handicap- og Psykiatriafdelingen, som ankestyrelsen afgjorde i 2017 26 sager i Ankestyrelsen i 2017:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

26

7

6

11

2

100 %

27 %

23 %

42,3 %

7,7 %

Handicap- og Psykiatriafdelingen har cirka 650 aktive borgersager.

I en borgersag kan der forekomme forvaltningsafgørelser vedrørende indsatser inden for forskellige tilbud efter Servicelovens kapitel om Almentilbud til Voksne. Derudover er der i serviceloven opfølgningsbestemmelser, der kan medføre, at der sket ændringer i indsatserne. Hver gang, der sker en ændring i indsatsen, træffes der en ny forvaltningsafgørelse.

Ankestyrelsen har i 5 afgørelser hjemvist sagerne til Middelfart Kommune, idet Ankestyrelsen har vurderet, at sagens oplysningsgrundlag ikke var tilstrækkeligt. 3 af de hjemviste sager i 2018 vedrører den samme borgersag, hvor der er udsendt ny afgørelse til borgeren - sagen omfattede både § 84, § 85 og § 95. De resterende 2 hjemviste sager omhandler socialpædagogisk støtte § 85.

De 2 sager, hvor Ankestyrelsen har ændret Middelfart Kommunes afgørelser, har Ankestyrelsen vurderet, at borgeren i den ene sag ikke kunne opkræves egenbetaling efter § 100 med tilbagevirkende kraft, og i den anden sag vurderede Ankestyrelsen, at borgeren havde ret til samværstilbud § 104.

På de 20 sager fra Senior og Velfærdsafdelingen i Social - og Sundhedsforvaltningen , som Ankestyrelsen afgjorde i 2018 var omgørelsesprocenten 20:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

20

16

2

2

0

100 %

80 % 10 % 10 % 0 %

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 44,1 på de 34 sager fra Senior og Velfærdsafdelingen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2017:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

34

19

4

6

5

100 %

55,9 %

11,8 %

17,6 %

14,7 %

Visitationen i Senior og Velfærd har cirka 850 borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem og cirka 320 borgere, der modtager hjemmepleje på et plejehjem.

Hjælpemiddelteamet i Senior og Velfærd har cirka 250 aktive sager vedrørende hjælpemidler til både børn og voksne.

De 2 sager vedrørende støtte til bil, hvor Ankestyrelsen har registreret, at Middelfart Kommunes afgørelse er ophævet, har Middelfart Kommune genbehandlet som hjemvisninger, og der er sendt nye afgørelser ud til borgerne. I den ene sag fik borgeren ret til særlig indretning i bil i form af sædevarmer, og i den anden sag fik borgeren ret til støtte til bil med særlig indretning.

Ankestyrelsen har i 2 sager ændret Middelfart Kommunes afgørelser, idet Ankestyrelsen i begge sager har vurdere, at borgeren havde ret til den ansøgte paryk/toupe.

På de 38 sager fra Familie og Forebyggelsesafdelingen i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2018, var  omgørelsesprocenten 52,6.

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

38

18

3

13

4

100 %

47,3 %

7,9 %

34,2 %

10,5 %

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 39 på de 23 sager fra Familie og Forebyggelsesafdelingen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2017.

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

23

12

3

6

2

100 %

52,2%

13 %

26 %

8,8 %

Der er 2018 truffet 1762 afgørelser i Familie og Forebyggelsesafdelingen, hvoraf 614 afgørelser er truffet i Handicapteamet.

Den høje hjemvisningsprocent er ikke tilfredsstillende, og dette har betydet, at alle sager er gennemgået.

I de 2 sager, hvor afgørelsen er ophævet af Ankestyrelsen, er afgørelserne taget til efterretning, og Ankestyrelsens vurdering/afgørelse er fulgt.

I de 13 sager, hvor Familie- og Forebyggelsesafdelingens afgørelser er hjemvist, er alle sager genbehandlet. Gældende for samtlige sager er, at tidligere afgørelser er fastholdt ved genvurderingen, hvor nogle sager ikke er påklaget på ny, og andre sager er stadfæstet i Ankestyrelsen ved ny klage. Det betyder, at hjemvisningerne ikke har ændret den første afgørelse/vurdering.

- o -

Ankestyrelsen er en instans højere end kommunerne, og kommunerne afprøver derfor retstilstanden i Ankestyrelsen ved tvivlstilfælde. 

I alle afdelingerne forekommer der sager, hvor der er tvivl om retstilstanden. I sådanne tilfælde træffer forvaltningen en afgørelse og afventer om borgeren klager. Hvis borgeren klager, sendes sagen til Ankestyrelsen, og forvaltningen får herefter Ankestyrelsens vurdering af retstilstanden. Forvaltningen kan derefter ændre arbejdsgang, hvis Ankestyrelsen har en anden vurdering af retstilstanden end forvaltningen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældre- og Handicapråd

Beslutning:

Anbefales godkendt
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 13. juni 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget 13. juni 2019 kl. 15:30

Taget til efterretning.

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.Bilag:

235. Handicaprådet - reviderede vedtægter
Sagsnr.: 2018-017088
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Handicaprådet har revideret vedtægter. Reviderede punkter præsenteres.

Forvaltningen foreslår:

 • At Handicaprådets reviderede vedtægter bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Seneste godkendelse af Handicaprådets vedtægter skete på Byrådsmøde den 4. november 2013. Handicaprådet har nu revideret følgende:

I vedtægten ændres de steder, hvor der står "Kommunalbestyrelse" til "Byråd".

§ 2.2 – Det er rådets formål at sikre, at handicappede får indflydelse …. ændres til § 2.1.

§ 2.2. – Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold - slettes

§ 3.4 – "Kommunalbestyrelsen hører" ….  ændres til "Byrådet/forvaltningen inddrager" ……..

§ 5.3 – Ændres til mindst 6 møder om året

De reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Høring:

 

Beslutning:

Anbefales godkendt
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. juni 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 13. juni 2019 kl. 15:30

Indstilles til godkendelse.

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.Bilag:

236. Tilsynspolitik 2019 – kommunale og private plejehjem samt kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.
Sagsnr.: 2019-006662
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Tilsynspolitik 2019 – kommunale og private plejehjem samt kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

Forvaltningen foreslår:

 • At tilsynspolitikken for 2019 samt forsøgsperiode med Ældrerådets deltagelse indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune er i henhold til Servicelovens § 151 c forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse og opfølgning på tilsynene. Mindst én gang om året skal kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage de nødvendige justeringer.

Samtidig er kommunen ifølge Servicelovens § 151 forpligtet til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, § 83 a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Som led i denne forpligtelse skal der hvert år foretages mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens kommunale og private plejehjem.

Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området, hvorfor tilsynsopgaven er forankret i afdelingen ”Tværgående udvikling”.

Med fokus på ensartethed, synergi og sammenhæng på ældreområdet har Middelfart kommune valgt, at tilsynspolitikken både dækker tilsynet med fritvalgsområdet samt tilsynet med plejehjemmene.

Tilsynet har hvert år flere faste fokus- og opfølgningspunkter, som omhandler den borgeroplevede kvalitet, den faglige kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Samtidig udvælges der hvert år særlige fokusområder, hvilket gøres i samarbejde med de forskellige råd.

Ændringer i tilsynspolitikken 2019

Tilsynspolitikken 2019 er ændret med få sproglige formuleringer, og i forhold til særlige fokusområder vil der fortsat i 2019 være fokus på:

 • Tidlig opsporing og rehabilitering

 • EDEN Alternative på plejehjemmet

 

Forsøg med tilsyn på plejehjemmene i 2019

Ældrerådet ønsker en tættere dialog og oplevelse af beboerne og livet på plejehjemmene i Middelfart Kommune som supplement til selve tilsynsbesøget. Ud fra en fælles drøftelse mellem Ældrerådet, Senior- og Velfærdschefen og tilsynsførende er der drøftet en forsøgsordning i 2019.

For at overholde selve tilsynsforpligtelsen og koble det med Ældrerådets ønske, kommer forsøget til at omhandle:

 • 2 ældrerådsmedlemmer deltager uanmeldt på tilsynsdagen samtidig med tilsynsførende.

 • Tilsynsførende udfører det formelle forpligtende tilsyn.

 • De 2 ældrerådsmedlemmer vil gennem 2-3 timer gå rundt på hele plejehjemmet, opleve stemningerne, se aktiviteterne, tale med beboere, personale, frivillige og evt. pårørende mv.

 • Tilsynsførende afrunder besøget med en kort tilbagemelding til plejehjemsleder, og hvis det ønskes af plejehjemslederen, vil de to ældrerådsmedlemmer deltage på det afsluttende møde og give deres konklusion på deres observation og snakke på plejehjemmet.

 • Tilsynsrapporten for det enkelte plejehjem udarbejdes af tilsynsførende, og i slutningen af rapporten indskrives et afsnit, hvor de to ældrerådsmedlemmers beskriver deres konklusion af besøget.

I slutningen af 2019 evalueres på forsøget.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Tilsynspolitikken har været i høring i Ældre- og Handicaprådet.

Høringssvar er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Anbefales godkendt
Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. juni 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 13. juni 2019 kl. 15:30

Indstillet til godkendelse.

Paw Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.Bilag:

LUKKEDE SAGER

237. Evt salg af ejendom