Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 28. maj 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. maj 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Kaj Johansen
Regitze Tilma
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Karin Riishede
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

212. Mertilsagn i byggeprojekt for almene boliger i Ranunkelhaven
Sagsnr.: 2018-006480
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Middelfart Byråd har i december 2018 givet Civica lov til at opføre 36 familieboliger i Ranunkelhaven i Middelfart. Efterfølgende har Planafdelingen indstillet, at der blev en øget byggemulighed for CIVICA på Ranunkelhaven for at åbne området mere op med færre byggefelter. Dette indebærer, at Civica nu får mulighed for at bygge 4 familieboliger mere.

Forvaltningen foreslår:

 • At Civica får et mertilsagn om at bygge 4 ekstra familieboliger
 • At den samlede anskaffelsessum for de 40 familieboliger på 88.880.000 kr. godkendes
 • At Middelfart Kommune godkender en maksimal kommunal garantistillelse på 79.992.000 kr.
 • At finansiering af det kommunale grundkapitaltilskud til de ekstra 4 boliger på 1.039.000 kr. sker fra pulje til grundkapital indskud i alment byggeri på 3,5 mio. kr., som er afsat i 2019). 

Sagsbeskrivelse:

Der er ved detailprojektering af byggefelt Ranunkelhaven konstateret, at skal der fastholdes en åbenhed af Ranunkelhaven i forhold til omgivelserne, så skal området udbydes som fire blokke a 2200 m2 i stedet for fem blokke a 2000 m2. Der er i lokalplanen fastlagt, at minimum 25 procent af tæt/lav og etagebyggeriet skal udlægges til almene boliger. Med forøgelsen af byggemulighederne for CIVICA(fra 36 til 40 boliger) vil dette krav være opfyldt for lokalplanområdet.

Anskaffelsessummen for byggeriet udgør 88.880.000 kr. (beregnet med maksimumbeløb for 2019). Anskaffelsessummen er finansieret som følger

Realkreditlån 88%                  78.214.000 kr.
Kommunal grundkapital 10%    8.888.000 kr.
Beboerindskud 2%                   1.778.000 kr.

Af det nye skema A fremgår det at den årlige husleje foreløbigt er beregnet til 863 kr. pr m2 ex forbrug.

Økonomi:

Byrådet har tidligere afsat grundkapital til 36 familieboliger svarende til 7.876.000 kr. I forbindelse med mertilsagnet inkl. 2019 maksimumbeløb kræves der yderligere 1.039.000 kr., som foreslås finansieret af puljen, der er afsat til grundkapital indskud i alment byggeri.

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om en garanti til almene boliger.

Høring:

Der har ikke været foretaget nogen høring.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Godkendt

213. Lokalplan for Off-Grid bydel i Brenderup
Sagsnr.: 2019-006756
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Foreningen Grobund Brenderup ønsker at erhverve matrikel 7u, Brenderup By, med henblik på at etablere en ny Off-Grid bydel, hvor det er muligt at bygge og bo klimaneutralt.

Bydelen skal være en integreret del af Brenderup by, hvor man anvender eksisterende tilbud, og indgår i den fremtidige bæredygtige udvikling af Brenderup.
Grobund Brenderup samarbejder tæt med Brenderup Højskole, ligesom lokaludvalget i Brenderup bakker op om ideen.

Ønskerne til den nye bydel kan ikke rummes i den gældende lokalplan, der udlægger området til åben lav og tæt/lav boligområde, hvorfor etableringen af en Off-Grid bydel kræver en ny lokalplanlægning.

Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning skal igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 •  At der bliver igangsat en planlægning, hvor der etableres rammer for et iværksætterrum for Off-grid bebyggelse og at matriklen efter endt planlægning og klagefrist bliver udbudt til salg med de rammer, der følger af lokalplanen.

Sagsbeskrivelse:

Foreningen Grobund Brenderup ønsker at etablere en off-grid bydel, hvor det er muligt at bygge og bo klimaneutralt, det vil sige:

 • Off-grid med egen forsyning af regnvand og vedvarende energi samt recirkulering af spildevand

 • I små huse, som kan være såvel én families-, som flergenerationers familiehuse

 • Med byggematerialer, som er klimaneutrale og emissionsfri

 • Indenfor energirammen i bygningsreglements 2020 krav

Og de vil:

 • Tilstræbe fundering over jord på punkt- eller skruefundamenter

 • Tilstræbe at husene er adskillelige, genanvendelige og flytbare (dog ikke på hjul)

 • Tilstræbe at grunden bearbejdes CO2 bevarende/optagende ligesom biodiversiteten fremmes mest muligt

En sådan eksperimenterende bydel vil kunne bidrage til Middelfart Kommunes klimalabora-torium, idet det kommer til at handle om at kombinere allerede eksisterende teknologier, viden og metoder, koble dem sammen og finde nye praktiske brugbare eksempler.

Gruppen er i kontakt med forskere og developere, som ønsker at hjælpe  med at finde de bedste løsninger, og metoder, samt designe og beregne den estimerede udledning af CO2, i en form, som kan anvendes af bygherrer og projekterende fremover. Derfor  vil  bydelen  også kunne bidrage til Middelfart Kommunes klimalaboratorium.

Grunden vil de gerne erhverve som én matrikel, der ikke skal udstykkes men i stedet
opdeles i lodder i forskellige størrelser. Gruppen ønsker max 25 små lave boliger. I planfasen skal der ses på hvor mange huse, det er muligt at indpasse på grunden, da der også skal være plads til fælleshus, samt et antal lodder til demonstrationshuse, som skal opføres i samarbejde med eksterne og gerne lokale parter.
Husene skal primært etableres langs Brenderupvej, således at der bygges på højest liggende arealer. Herudover oplyses at der skal anlægges veje og stier på grus, i nødvendigt omfang. Herunder ud/indkørsel og parkering ved Brenderupvej. Kloden bevares i samarbejde med klodelauget i Brenderup.

Projektområdet kan etableres under de eksisterende kommuneplanrammer, hvor der er krav om et 20 m og henholdsvis 25 m bredt afskærmende hegn langs Fruerhøjvej og Rugårdsvej, men der kræves et nyt lokalplangrundlag.

Materialevalget bliver formentlig ret varieret men det skal først og fremmest være naturmaterialer som strå, halm, ler og træ herunder også genbrugsmaterialer som gamle mursten.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en planlægning, hvor der etableres rammer for et iværksætterrum for Off-grid bebyggelse og at matriklen efter endt planlægning og klagefrist udbydes til salg med de rammer der følger af lokalplanen.

Økonomi:

Ansøger bidrager til udarbejdelse af lokalplanen

Høring:

Når der er udarbejdet lokalplan, vil den blive sendt i offentlig høring

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Godkendt

214. Landdistriktspulje 2019 - uddeling
Sagsnr.: 2018-016927
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

De af Byrådet afsatte midler til landddistriktsprojekter skal uddeles på baggrund af de kriterier og betingelser, Byrådet vedtog den 3.12.2018.

Forvaltningen foreslår:

 • at Byrådet tager stilling til de indkomne ansøgninger og uddeler tilskud til de projekter, der opfylder kriterierne og betingelserne for støtte
 • at der i alt uddeles 497.941 kr. til følgende ansøgere: 
  - 82.450 kr. til Brenderup Forsamlingshus, 
  - 40.000 kr. til Brenderup Aktivitetsråd,
  - 16.741 kr. til Fyn FGH,
  - 58.750 kr. til Vejlby-Strib FDF, og
  - 300.000 kr. til Kauslunde Menighedsråd
 • at Staben får kompetencen til at supplere tilskuddet til Brenderup Forsamlingshus op til i alt 100.000 kr., hvis bestyrelsen vælger en arkitektonisk pænere løsning.
 • at der gives afslag til Føns Søsportsklub (ingen bredt folkelig fokus) , Sct. Georgs Gildet (under 20 % finansiering på plads), Nørre Aaby Krolfklub (ingen bredt folkelig fokus), Frivillige i Ejby (ikke projekt, men event), Grundejerforeningen Søndermarken (privat projekt) og Ejby Tennisklub (ingen bredt folkelig fokus)
 • at 250.000 kr. overføres til Småprojektspuljen 2019 og uddeles derfra efter kriterierne som godkendt på Byrådsmødet den 3.12.2018
 • at 277.812 kr. lægges til side til udmøntning i begyndelsen af 2020, hvor beløbet lægges sammen med landdistriktspuljen 2020 i det omfang at byrådet bevilliger penge til den
 • at kriterierne, betingelser og procedure for en eventuel 2020-pulje i det væsentlige bevares, dog med de i sagsfremstillingen nævnte præciseringer. 

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger 11 ansøgninger om støtte. I bilag 1 findes en oversigt over ansøgningerne og indstillingerne. I bilag 2 findes alle ansøgninger, dog uden bilag. Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier og betingelser, som Byrådet vedtog den 3.12.2018:

Puljens formål: at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign. til at finansiere nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune.

Støtteområderne: Projekter, der fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, børne-/ungeaktiviteter, ældreaktiviteter, integration, bosætning, samlingssteder og generel erhvervsfremme.

Betingelser for tilskud:

 1. Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
 2. Der kan kun gives tilskud til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
 3. Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens egne medlemmer) kan ikke anvendes som egenfinansiering.
 4. Der kan ikke søges om/bevilliges mere end 50 % af de samlede projektomkostninger.
 5. Projektet skal have et bredt folkeligt fokus.

De ikke-uddelte midler foreslås lagt sammen med næste års pulje til en udmøntning tidligt på året - i det omfang, at Byrådet bevilliger penge til landdistriktspuljen 2020. Kriterier, betingelser og proceduren forbliver de samme som hidtil dog med følgende præciseringer:

 • Grundejerforeninger er udelukket for at få tilskud, da de går ind for privatpersoners og ikke almenvellets interesser
 • at støtteområderne alene baseres på temaer og ikke på målgrupper for ikke at udelukke nogle borgergrupper
 • at der alene støttes projekter og faciliteter og ikke events
 • at der under projekter med bredt folkeligt fokus forstås projekter/faciliteter som er almennyttige og/eller kommer mange borgere til gode

Forvaltningen fastlægger tidsplan for uddeling af midler for 2020 til beslutning i Byrådet senest på Byrådets møde i marts.

Økonomi:

Der er i alt 1.075.753 kr. Puljen sætter sig sammen af:

 • 750.000 kr. fra budget 2019
 • 217.914 kr. uforbrugte midler fra 2018-puljen
 • 57.839 kr. tilbageløbsmidler fra 2016-pulje
 • 50.000 kr. mellemfinansieringsbeløb overført fra 2018.

Byrådet har allerede den 3.12.2018 besluttet, at der igen skal afsættes et beløb på 50.000 kr. til mellemfinansiering. Det indstilles, at det samlede beløb anvendes på følgende måde:

 • 497.941 kr. til projektansøgninger der opfylder kriterierne og betingelserne
 • 50.000 kr. til mellemfinansiering
 • 250.000 kr. til Småprojektspuljen 2019
 • 277.812 kr. til næste års pulje i det omfang at der bliver en 2020-pulje.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens behandling (inhabilitet)

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens behandling (inhabilitet)

Bilag:

215. Anvendelse af provenuet fra salget af Naturgas Fyn til gældsindfrielse
Sagsnr.: 2018-003002
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Som en del af vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 besluttede Byrådet, at provenuet fra salget af Naturgas Fyn skulle anvendes til ekstraordinær gældsindfrielse med henblik på at nedbringe ydelsen på kommunens lån.

Ydelsesreduktionen blev indarbejdet i budgettet for 2019-2022, mens det blev anført i budgetdokumentet, at der først søges om særskilt bevilling til gældsnedbringelse, når der er udarbejdet en opgørelse fra salget.

Opgørelsen af provenuet fra salget af NGF Energy selskaberne (første tranche) foreligger nu.

Forvaltningen foreslår:

 • At der bliver givet en bevilling til afdrag på 26,654 mio. kr. vedrørende ekstraordinær afdrag på lån.
 • At der bliver givet en udgiftsbevilling på 6,484 mio. kr. til midtvejsreguleringen af tilskud og udligning til dækning af 20% modregning vedrørende afståelse af forsyningsselskaber.
 • At gældsnedbringelsen iværksættes så snart godkendelsen foreligger med henblik på at  realisere den budgetlagte ydelsesreduktion og samtidig minimere udgiften til negativ rente på deponeringskontoen.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med salg af kommunalt ejede forsyningsselskaber har Middelfart Kommune to valgmuligheder.

Middelfart Kommune kan få beløbet udbetalt mod at afregne en statsafgift på 60% eller kommunen kan deponere beløbet og afregne en statsafgift på 20%.

Der er samtidig mulighed for at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at få beløbet under forudsætning af at provenuet anvendes til at afdrage gæld.

Med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 traf Byrådet beslutning om at ansøge ministeriet om dispensation til at anvende provenuet til gældsnedbringelse med henblik på at opnå en ydelsesreduktion på 4,5 mio. kr. på kommunens låneudgifter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen med betingelse om at provenuet med fradrag af 20% modregningsafgift anvendes til gældsnedbringelse.

Det deponerede beløb kan således frigives til gældsnedbringelse og afregning af afståelsesafgiften på 20%.

Der er udbetalt et samlet provenu på 33,138 mio. kr.

Modregningen forventes at udgøre 6,484 mio. kr.

Det betyder, at der er 26,654 mio. kr. til ekstraordinær gældsafvikling.

(Der søges ikke indtægtsbevilling for det udbetalte beløb, idet udbetalingen modsvarer nedskrivningen af værdien af aktiebeholdningen, som indgik i regnskabet for 2018).

Forvaltningen anbefaler, at nedbringelsen sker straks med henblik på at realisere ydelsesreduktionen og samtidig reducere udgiften til negativ indlånsrenter på deponeringskontoen.

 

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

216. Indkøbspolitik 2019- 2022
Sagsnr.: 2018-012110
Sagsbehandler: Mette Jakobsen

Præsentation:

Der er udarbejdet forslag til en ny indkøbspolitik.

Den tidligere indkøbspolitik blev vedtaget af Byrådet i 2009 og revideret i sep. 2012.

Indkøbspolitikken balancerer hensyn til omkostninger, effektivitet, klima og miljø, sociale forhold samt behov hos både borgeren, brugeren og medarbejderen. 

Indholdet i indkøbspolitikken er på forkant i forhold til at udnytte vores indkøb til at påvirke markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger, som møder fremtidens behov for en grøn omstilling og et bæredygtigt samfund.

Med et indkøbsbudget på ca. 800 mio. kroner om året kan vi bruge vores store kraft som indkøber til at påvirke den grønne omstilling og dermed skubbe produkter og serviceydelser i en mere bæredygtig og cirkulær økonomisk retning. Miljø- og energirigtige produkter betaler sig på sigt. Vi skal tænke langsigtet og medregne hele produktets levetid.

Som en del af den nye indkøbspolitik, er der indarbejdet et medlemskab af POGI - Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, som er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Målet er, at medlemskabet af POGI vil løfte ambitionsniveauet for grønne indkøb og være et middel til at sikre, at vi konkretiserer mulige indkøbsmål, der styrker bæredygtig vækst og velfærd.

Forvaltningen foreslår:

 • At Indkøbspolitikken - herunder medlemsskabet af POGI - bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Indkøbspolitikken skal bidrage til at realisere den politiske vision "Broerne begynder her", og understøtte de tre strategier - for Grøn vækst, Fremtidens velfærd og Planstrategien.

Indkøbspolitikken er udarbejdet under iagttagelse af 4 tværgående bånd, der skal sikre fokus på: Udvikling i samspil, øget vækst og velfærd, styr på økonomien og innovativ effektivisering.

Med den nye Indkøbspolitik beskrives, hvordan Middelfart Kommune ønsker at arbejde med konkrete indsatsområder frem mod 2022.

Indholdet i Indkøbspolitikken er på forkant i forhold til at udnytte vores indkøb til at påvirke markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger, som møder fremtidens behov for en grøn omstilling og et bæredygtigt samfund.

Da Indkøbspolitikken skal balancere hensyn til omkostninger, effektivitet, sociale forhold samt behov hos både borgeren, brugeren og medarbejderen sammentænkt med samfundets væsentlige klima- og miljøudfordringer, er Indkøbspolitikken delt op i tre afsnit:

 • Bæredygtigt indkøb som understøtter kommunens ønske om øget fokus på grønne indkøb
 • Samarbejde som beskriver, hvordan vi gennem dialog og samarbejde tilstræber at skabe udsyn og udvikle innovative, vækstskabende og grønne løsninger
 • Professionel og effektiv indkøbsorganisation, der præciserer ansvarsfordelingen af opgaver i indkøbsorganisationen, så indkøb foregår så effektivt og professionelt som muligt, således at der frigøres ressourcer til mere borgernær services

Medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb (POGI)
Miljø- og Fødevareministeriet står bag Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb, og agerer i dag sekretariat for partnerskabet. 

Medlemsskabet er gratis, men forpligtende. Det betyder, at Middelfart Kommune skal følge de fælles indkøbsmål, som partnerskabet opsætter og skal have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvor det fremgår, at miljøhensyn er et væsentligt parameter i forbindelse med indkøb. En nærmere implementeringsplan for, hvornår Middelfart Kommune vil kunne opfylde alle nuværende mål, vil blive udarbejdet i samarbejde med miljøstyrelsen.

Partnerskabet for Offentlige Grønne indkøb er et partnerskab, som i dag består af 16 offentlige aktører – kommuner, regioner og ministerier. Partnerskabet har til formål at fastsætte fælles, forpligtende grønne indkøbsmål som partnerskabets medlemmer skal følge. Partnerskabet er  frontløberen på grønne, forpligtende indkøbsmål. Partnerskabet tager udgangspunkt i ambitiøse mål, som er realiserbare. Fokus er på at konkretisere mulige indkøbsmål.

Partnerskabet stræber mod både at forny nuværende mål og formulere nye indkøbsmål årligt. De grønne indkøbsmål fungerer som et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, så markedet påvirkes, og der sikres en positiv effekt på det globale og lokale miljø. Kravene kan bruges direkte i udbudsmaterialer i den enkelte kommune, ligesom markedet bydes indenfor til diskussion om, hvordan nye mål kan opsættes, således at markedet er klar til at tilbyde nye mere miljørigtige produkter, når udbuddene starter. Partnerskabet (Miljø- og Fødevareministeriet) har tæt samarbejde med de forskellige brancheforeninger.

Hvis indkøb i Middelfart skal være frontløber i forhold til grønne indkøb, bør vi være medlem af POGI. De store kommuner, som slår sig op på grønne tiltag, såsom Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Albertslund Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet  og andre, er alle med i Partnerskabet for Offentlig Grønne Indkøb.

Flere af vores samarbejdspartnere fra KomUdbud er medlemmer af POGI – udover Aarhus, Odense er også Kolding og Sønderborg.

I 2013 indgik SKI en samarbejdsaftale med Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Det betyder, at sortimentet på en del af deres aftaler lever op til indkøbsmålene, der defineres af POGI. Samarbejdsaftalen medfører, at SKI altid orienterer sig om de gældende POGI indkøbs-mål ved opstarten af et udbud, og at de indarbejder målene i deres rammeaftaler under hensyntagen til SKI´s brugere.

På grund af det tætte samarbejde mellem POGI og SKI, så ser vi her en mulighed for at kunne påvirke SKI-aftalerne.

I dag har Partnerskabet indkøbsmål inden for:

• Fødevarer

• Transport

• Bæredygtigt træ

• Byggeri og anlæg

• Rengøring

• Børneartikler      

• IT

• Belysning

• Papir og tryksager

• Storkøkken udstyr

• Transport af fødevarer og tekstiler

Økonomi:

Forvaltningen vil løbende have et fokus på dokumentation af de miljømæssige gevinster og evt. budgetmæssige omkostninger.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Udvalget ønsker halvårlig status på arbejdet

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Indstilles til godkendelse
Udvalget ønsker halvårlig status på arbejdet

Bilag:

217. Ekspropriation til kantbaner langs Kingstrupvej
Sagsnr.: 2019-007322
Sagsbehandler: Kenneth Hermansen

Præsentation:

For at forbedre forholdene for cykellister i Kingstrup, etableres der kantbaner langs Kingstrupvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At projektet bliver godkendt.
 • At det besluttes at Trafik- og Vejforvaltningen indleder åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med etablering af kantbaner på 1.20 meter incl. 30 cm stribe langs Kingstrupvej, er der behov for erhvervelse af areal fra 4 lodsejere. Arealerhvervelserne vil være i størrelsesordnen ca. 4 m2 til 25 m2.

Arealerne vil kunne eksproprieres i henhold til Vejlovens § 43 til 49 i Lovbekendtgørelse nr. 1018 af 3. november 2011 om offentlig vej med alle tilføjelser.

Økonomi:

Det vurderes, at projektet vil koste ca. kr. 2.750.000.

Projektet finanseres af ubrugte midler fra stiplanen (Teknisk Udvalg).

Bevillingen skal findes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. maj 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. maj 2019 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

2019-007322-1Plantegning1000
218. Indførelse af obligatorisk stativordning ved brug af vinterpladserne på Middelfart Marina
Sagsnr.: 2019-007684
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelsen af Marinaplanen for Middelfart Marina blev det vedtaget, at der skal indføres en obligatorisk stativordning ved brug af vinterpladserne på Middelfart Marina.

Stativordningen skal sikre, at der frigives areal, som i dag benyttes til vinteropbevaring af både, til andre formål.

Byrådet skal godkende vilkår og økonomi for deltagelse i den obligatoriske stativordning.

Forvaltningen foreslår:

 • At alle nuværende kontrakter for bådejere i Middelfart Marina og Kongebro Havn opsiges pr. 1. oktober 2019 med varsel i henhold til gældende kontrakt.
 • At fremadrettet kan der udelukkende indgås nye kontrakter, hvor stativordningen er obligatorisk for bådejere, der ønsker at benytte vinterpladserne.
 • At forslag til takstblad af 7. maj 2019 for stativordning på Middelfart Marina bliver godkendt.
 • At retningslinjer for drift af stativordning af 7. maj 2019 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Stativordningen er en samlet løsning med håndtering af bådene for bådejerne ved brug af vinterpladserne på Middelfart Marina.

Den obligatoriske stativordning administreres og bemandes af havnens personale. Ordningen inkluderer, at bådene tages op og søsættes, transporteres mellem servicekaj og vinterplads, samt leje af et standard stativ.
Stativordningen har yderligere den fordel, at afrensning af bådene, når de tages op af vandet, bliver væsentligt mere enkelt og miljøvenligt end i dag. Bådene sættes i standardstativet på den nye spuleplads inden de transporteres til vinterpladsen. På spulepladsen har bådejeren gode faciliteter til at afrense bådene. Stativordningen giver ligeledes mulighed for at bådene må beholde masten på, når de står på vinterpladserne - det kræver dog særlige støtteben på stativerne.

I dag er det bådejerne selv, der står for optagning og isætning af bådene, indkøb og håndtering af stativer, samt transport af bådene mellem servicekaj og vinterplads.

I forbindelse med udarbejdelse af Marinaplanen blev der i arbejdsgruppen for infrastruktur arbejdet med stativordningen. I den forbindelse blev der udarbejdet retningslinjer for drift af stativordningen. Forvaltningen foreslår, at disse retningslinjer følges de første par år, hvorefter de evalueres og tilpasses med de indhøstede erfaringer fra driften af stativordningen. (Retningslinjerne er vedhæftet som bilag).

Gennemførelse af den obligatoriske stativordning kræver, at alle nuværende kontrakter på bådepladser i Middelfart Marina og Kongebro Havn opsiges og erstattes med nye kontrakter, som pålægge deltagelse i stativordningen, såfremt bådejeren ønsker at benytte vinterpladserne.

De nuværende kontrakter har opsigelsesvarsler på 1, 3 og 5 år, så der kan gå op til 5 år inden stativordningen er fuldt implementeret. Erfaringer fra andre marinaer er, at der er stor tilslutning til stativordningerne, da det giver ganske store lettelser for bådejerne, med håndtering af bådene. Det er derfor, i budgetterne for stativordningen, regnet med en 75 % implementering efter 3 år. Ved fuld implementering forventes 350 både at deltage i stativordningen.
Godkendelse af udformningen af de nye kontrakter behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Økonomi:

Taksterne for deltagelse i stativordningen afhænger af bådens størrelse. Det vil sige jo større både jo højere er taksten.

Der bliver 3 størrelser på stativer. Både, der er for store til det største stativ, kan ikke deltage i stativordningen. Det vil være ganske få både og disse står i dag ikke på vinterpladserne.

De nuværende takster på selve bådpladserne fastholdes. Men der vil blive en takst for løft, håndtering og stativleje.

Stativstørrelse:

 

Løft, håndtering og stativleje:

 

 Optil 3 tons  2.500 kr.
 fra 3 til 6 tons  3.200 kr.
 fra 6 til 12  4.000 kr.

Taksten til løft og håndtering dækker udgifterne til mandskab og investering i blandt andet svingkran, bådvogn og truck. Der forventes indtægter fra bl.a. svingkranen. Disse indtægter er indarbejdet i budgettet for stativordningen.

Stativlejen dækker omkostninger til indkøb af stativer, fittings og nødvendigt udstyr til håndtering stativer og både. 

Der er budgetteret med en inplementeringstakt af stativordningen på 75 deltagere i 2019, 175 i 2020, 250 i 2021, 335 i 2022 og 350 i 2024.

Der er budgetteret med følgende økonomi i stativordningen (t. kr.):

  2019  2020 2021 2022

 

2023

 

Over/underskud   -242 -129   -89     19    15
Akkumuleret over/underskud  -242 -371 -460 -442 -426

Som det fremgår af ovenstående skema vil der fra 2022 være et overskud på i stativordningen og teoretisk set vil underskuddet være tilbagebetalt efter 11 år, hvor flere afskrivninger bortfalder.

Budgettet er behæftet med en vis usikkerhed, både i forhold til indtægter og udgifter. Især antallet af deltagere og hvor hurtigt implementeringen kommer til at foregå har indflydelse på de nuværende beregninger.

Budgettet for stativordningen skal derfor følges tæt de kommende år og om nødvendigt tilpasses.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. maj 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. maj 2019 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

219. Nye vedtægter og kontrakter for Middelfart Lystbådehavne
Sagsnr.: 2019-007857
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

I forbindelse med indførelse af den obligatoriske stativordning ved opbevaring af både på vinterpladserne, er der behov for at tilpasse vedtægterne for Middelfart Lystbådehavne, samt udarbejde nye kontrakter for bådeplads på vand og på land (vinterpladsen).

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til vedtægter for Middelfart Lystbådehavne af 6. maj 2019 bliver godkendt
 • At forslag til kontrakt på vandplads af 6. maj 2019 bliver godkendt
 • At forslag til kontrakt på landplads af 6. maj 2019 bliver godkendt
 • At forslag til kontrakt på landplads for bådejere uden en vandplads af 6. maj 2019 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye vedægter for Middelfart Lystbådehavne.

Vedtægterne fastlægger de administrative og driftsmæssige procedurer for lystbådehavnenes drift, samt fastsætter bådejernes vilkår for at have sin båd liggende i lystbådehavnene.

Forslaget præciserer, at der fremover er særskilte kontrakter for vandpladser og landpladser, samt indfører forskellige bestemmelser om standardstativerne.

De gældende vedtægter er tilbage fra 1998. Derfor indeholder forslaget også en sproglig modernisering og tilpasning til nuværende forhold.

Forslaget til kontrakt for en vandplads ændres i forhold til de nuværende kontrakter, ved at retten til vinterplads bortfalder, samt opsigelsesvarslet fra Middelfart Kommunes side nedsættes fra 3 år til 1 år. Nedsættelsen af opsigelsesvarslet foreslås, da det vil give Byrådet muligheder for hurtigere at gennemføre større ændringer i havnens drift, som kræver ændringer i kontrakterne.

Forslag til kontrakt for en landplads for bådejere med en vandplads giver ret til en plads på vinterpladsen, men ikke en nærmere bestemt plads, som det er tilfældet ved kontrakterne på vandpladserne. Det er op til havnens personale at placere bådene på vinterpladserne mest hensigtsmæssigt, så pladserne udnyttes bedst muligt.
Kontrakterne på landpladserne foreslås også med 1 års opsigelsesvarsel fra Middelfart Kommunes side.

Der er også udarbejdet et forslag til kontrakt på en landplads for bådejere uden en vandplads. Årsagen til denne typekontrakt er, at havnens personale får mulighed for at skabe yderligere indtægter ved at udleje ledig kapacitet på vinterpladserne. Denne type kontrakt er kun 1-årig, for at sikre at vinterpladserne fortrinsvis udlejes til bådejere med båd i Middelfart Lystbådehavne.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. maj 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. maj 2019 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

2019-007857-1Forslag til vedtægter1
2019-007857-2K O N T R A K T
2019-007857-2LANDPLADS
2019-007857-2S Æ S O N K O N T R A K T
220. Fællesløsninger i sommerhusområder
Sagsnr.: 2018-008974
Sagsbehandler: Snjólaug Tinna Hansdóttir

Præsentation:

Middelfart Byråd har, i forbindelse med godkendelse af Ressourceplan 2018, besluttet at indsamle kildesorteret madaffald, glas og metal ved alle husholdninger i kommunen, herunder også i sommerhusområderne. Dette medvirker til, at Middelfart Kommune kan nå målet i den nationale ressourcestrategi om, at minimum 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes.

Forvaltningen foreslår:

 • At der etableres fællesløsninger for dagrenovation og genanvendeligt affald i alle sommerhusområderne med indsamling af affald i fælles beholdere på centralt beliggende affaldsøer.

Sagsbeskrivelse:

De er krav om, i kommunens regulativ for husholdningsaffald, at alle husholdninger i kommunen skal sortere deres affald. Det nye affaldssystem med øget udsortering af genanvendeligt affald, implementeres for den største del af kommunens husholdninger medio/ultimo 2020. Udvalgte områder i Strib er allerede startet.

Ved enfamilieboliger vil udsorteringen af det genanvendelige affald ske ved, at alle boliger får udleveret to nye to-delte beholdere til opsamling af madaffald/restaffald i den ene beholder og henholdsvis glas/metal i den anden beholder. Hertil har hver enfamiliebolig en beholder til pap og papir. Hver bolig skal således have tre beholdere til opsamling af affald.

Sommerhuse er også defineret som husholdninger, men i sommerhusområder vil opstilling af tre beholdere ved hvert sommerhus give udfordringer – både for sommerhusejerne, men også for renovatørerne, hvor tømning af beholdere flere steder vil være umulig.

Derfor vil etablering af affaldsløsninger med fællesopsamling af alt affald ved centrale affaldsøer med affaldskuber eller- containere være den bedste løsningsmodel i sommerhusområderne.

Kommunen vil i samråd med de forskellige grundejerforeninger finde de optimale placeringer til affaldsøerne. Nogle grundejerforeninger i sommerhusområderne har allerede henvendt sig til forvaltningen med ønsker om, at kommunen etablerer affaldsøer til indsamling af affald. I maj etableres der bl.a. fællesløsninger i sommerhusområdet Bromarkgården, hvor også de nye sorteringsprincipper for dagrenovation og genanvendeligt affald implementeres.

Udfordringer ved at hvert sommerhus skal have egne beholdere er bl.a.:

 • De nye to-kammer renovationsbiler til mad- og restaffald henholdsvis glas og metal er større og tungere end de traditionelle renovationsbiler. De vil derfor ikke kunne – eller vil få svært ved - at manøvrere på de mindre veje i sommerhusområderne. Flere og flere sommerhuse vælger desuden helårstømning af beholderne, hvilket forstærker problemet yderligere.
 • Beholderene skal placeres og skal kunne trækkes frem på fast underlag. Det medfører, at mange sommerhuse vil skulle etablere en permanent afhentningsplads med fast underlag i skel, til de tre beholdere. Det kan virke skæmmende i området. Hvis beholderne ikke står permanent i skel på fast underlag, men køres frem til vejen til tømning, vil beholderne blive returneret til en ”ukurant” plads ved vejen. Beholderne kan her blæse omkuld og signalere, at huset er ubeboet, hvis ikke beholderne returneres til huset på tømmedagen.

Flere andre kommuner har etableret centralt beliggende affaldsøer i sommerhusområder til indsamling af affald i fælles beholdere. Erfaringer viser, at fordelene ved affaldsøer bl.a. er at:

 • Krav til arbejdsmiljø overholdes, fordi der ikke længere håndteres beholdere på løst underlag

 • Trafik med tunge køretøjer reduceres til et minimum med et bedre trafikalt miljø og mindre slid på grusvejene til følge.
 • Der er en fast renovationsløsning hele året.

 • Ved udlejning af sommerhuse til feriegæster o.l. vil der ikke være risiko for overfyldte beholdere på skiftedagen.
 • Alt affald opsamles det samme sted, hvilket øger genanvendelsesprocenten.

   

  Forudsætningen for, at det er muligt, at etablere centrale affaldsøer i sommer-husområderne er, at de enkelte områders grundejerforeninger er villige til at lade affaldsøerne opstille på grundejerforeningens arealer. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt mange kommunalt ejede arealer til rådighed til affaldsøer i sommerhusområderne. Det er derfor nødvendigt at gå i dialog med den enkelte grundejerforening for at finde egnede steder til affaldsøerne.

   

  Forvaltningen starter op i andet halvår af 2019 med at gå i dialog med de forskellige sommerhusområder med henblik på at findes strategiske steder i områderne, hvor der kan opstilles affaldsøer. Dels for at alle sommerhuse tilgodeses med en rimelig gåafstand på maksimalt 150-200 meter, dels for at den nye sorteringsordning så vidt muligt kan implementeres samtidigt med den øvrige del af kommunens husstande medio/ultimo 2020.
  Forvaltningen forsøger at gå frivillighedsvejen sammen med grundejerforeningerne i forbindelse med at finde de optimale placeringer til affaldsøerne, men yderste konsekvens ville være ekspropriering af areal til affaldsøer.

   

  Fællesløsningerne med kuber eller beholdere etableres på fast belægning af Affald & Genbrug, som også forestår vedligehold af materiellet tilsvarende fællesløsningerne i Middelfart Midtby. Evt. indhegning eller belysning ved affaldsstationerne er på sommerhusejernes ansvar.

  Etablering af fællesløsninger i sommerhusområderne er beskrevet som initiativ i Ressourceplan 2018 og uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi:

Forvaltningens beregninger viser, at etablering af affaldsløsninger med fællesopsamling ved affaldsøer, ikke bliver en dyrere løsning i forhold til individuel opsamling af affald i tre beholdere ved hver husstand, når der er et tilstrækkeligt stort antal sommerhuse tilknyttet hver affaldsø.

Udgifterne til affaldsøer i sommerhusområder vil, som nu, blive finansieret af dagrenovationsordningen, og er som sådan en del af gebyret for den fremtidige husstandsindsamling af mad- og restaffald og genanvendeligt affald. Gebyret for disse ordninger reguleres hvert år via takstbladet.

Høring:

Høring er foretaget i forbindelse med høring af Ressourceplan 2018, hvor affaldsøer i sommerhuse er beskrevet som et initiativ.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. maj 2019 kl. 15:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. maj 2019 kl. 15:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

221. Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til spildevandsplanen 2016-2020
Sagsnr.: 2018-014179
Sagsbehandler: Brian Olsen

Præsentation:

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, skal sikre grundlaget for separatkloakering af to nye planlagte boligområder på henholdsvis Teglværksgade 15, 5500 Middelfart, og ved Midtpunktet Jernbanegade 37 og 75-77, 5500 Middelfart. 

Derudover ændres kloakeringsprincippet for ejendommen Graderupvej 22, 5463 Harndrup, fra spildevandskloakeret til egen renseløsning i det åbne land.

Tillæg 2 til spildevandsplanen 2016-2020, har været i 8 ugers offentlig høring på Middelfart Kommunes hjemmeside fra 21. februar 2019 til 18. april 2019. Der er ikke indgået bemærkninger til tillægget.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet endeligt godkender Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020.

Sagsbeskrivelse:

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen, og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

Der er udarbejdet en miljøscreening af tillægget. Det er vurderet, at tillægget ikke udløser krav om miljøvurdering, se bilag 1 til tillægget.

Teglværksgade 15:

Der etableres 14 etageboliger på matr. nr. 369e Middelfart Bygrunde indenfor lokalplanområdet til Lokalplan 23.23. I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan tilsluttes den offentlige fælleskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området. Spildevand og regnvand skal sepereres på privat grund, så en fremtidig separering af fælleskloakken i området, imødeses. Regn- og overfladevand skal, så vidt muligt, nedsives på egen grund.

Jernbanegade 37 og 75-77:

Der er planlagt et nyt boligområde ved Midtpunktet på matr. nr. 90b og 90h Middelfart Markjorder indenfor lokalplanområdet til lokalplan 23.09 og lokalplan 189. I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan tilsluttes den offentlige fælleskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området.  Spildevand og regnvand skal separeres på privat grund, så en fremtidig separering af fælleskloakken i området imødeses. Regn- og overfladevand skal, så vidt muligt, nedsives på egen grund.

Graderupvej 22:

Graderupvej 22, 5463 Harndrup, er i spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2009-2021, udlagt til spildevandskloakering. Ved opfølgning har det vist sig, at være mest fordelagtigt at der etableres en privat renseløsning på egen grund. Ejendommen ændres derfor i spildevandsplanen fra planlagt spildevandskloak til planlagt privat renseløsning.

Økonomi:

Middelfart Spildevand A/S er kloakforsyningen i Middelfart Kommune. Kloakeringsprojekterne i tillægget går ind under selskabets anlægsbudget, og vil ikke have konsekvenser for Middelfart Kommunes budget.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

 

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. maj 2019 kl. 15:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. maj 2019 kl. 15:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

222. Kommunegaranti til Kajakklubben Strømmen
Sagsnr.: 2019-006016
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Kajakklubben Strømmen i forbindelse med foreningen ønsker at etablere et nyt kajakhus.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 2 mio. kr. til Kajakklubben Strømmen.

 • At garantien stilles underforudsætning af, at der optages et 30 årigt realkreditlån med fast rente i kommunekredit.

 • At garantien stilles under forudsætning af, at det udbetalte beløb anvendes efter formålsbeskrivelsen i ansøgningen.

 • At garantien stilles under forudsætning at foreningen accepterer at Middelfart Kommune tinglyser salgs- og pantsætningsforbud i bygningen. Tinglysningen opretholdes så længe garantien består.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Fritid har modtaget en garantianmodning fra Kajakklubben Strømmen, som ansøger om en lånegaranti på 2 mio. kr. til finansiering af et nyt kajakhus.

Kajakklubben har et kajakhus fra 2009 og råderet over et klubhus på Marinaen, som Middelfart Kommune ejer. Klubhuset er bygget i 1982 og rummer en del af klubbens kajakker, de daglige aktiviteter og arrangementer i foreningen.

Kajakklubben Strømmen ønsker at bygge et nyt kajakhus til ca. 150 kajakker, et værksted, som lever op til lovlige standarder og sikkerhedskrav og mulighed for at tænke andre vandsportsaktiviteter ind.

I 2 og 3. fase anvendes der egenkapital og søges om yderligere lån til renovering/nybygning

 • Fleksibel indretning af klubhuset
 • Nye omklædnings- og badefaciliteter til det øgede antal medlemmer og servicering af skoler og det øvrige udefrakommende personer/virksomheder.
 • Større mulighed for helhedstræning og motion af kroppen.

Fase 1 og fase 2 og 3. er uafhængige dvs. at fase 1 kan gennemføres uden at kommunen forpligter sig til kommunal garantistillelse i fase 2 og 3.

Baggrunden for ønsket er:

 • At nuværende kajakbygning er for lille til efterspørgslen på kajakpladser.

 • Reparationsmulighederne i klubben er utidssvarende, og foregår midt i klubben

 • Opholdsrummet er blevet for lille til at rumme de aktiviteter, der foregår i klubben:

  • Ca. 40 seniorer, der mødes ugentligt i klubben

  • Ca. 25-30 børn, der har aktiviteter i klubben

  • Klubaftener, klub- og mødeaktiviteter

  • Teoriundervisning

 • Baderummene er for små og nedslidte

 • Større fokus på træning og motion i relation til kajakroning og helhedstræning

Det nye kajakhus vil give mulighed for at have et værksted, som lever op til lovlige standarder og sikkerhedskrav og mulighed for at tænke andre vandsportsaktiviteter ind. Den nye bygning vil have en fleksibel indretning, nye omklædnings- og badefaciliteter til det øgede antal medlemmer og servicering af skoler og øvrige udefrakommende personer/virksomheder og en større mulighed for helhedstræning og motion af kroppen.

Lånebeløbet på 2 mio. kr. optages i kommunekredit under forudsætning af, at der stilles en kommunegaranti og skal optages som et fastforrentet realkreditlån, som afdrages over en 30 årig periode.

Økonomi:

Det bør anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse. 

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, budget for byggeriet, årsregnskaberne for 2017-2018, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Ud fra det reviderede årsregnskaber for 2017 og 2018 samt budgettet for 2019, så vurderes det at Kajakklubben Strømmen har en sund økonomi og at klubben har et stigende antal betalende medlemmer. Budgettet for 2019 er i balance og der budgetlægges med et overskud, der kan sikre en fornøden afvikling af gælden over den aftale tidsperiode.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89 vedrørende gruppefritagelsesforordningen, som blandt andet fritager kultur og støtte til ikke-kommercielle sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at lånebekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for låneoptagelse med 30 års løbetid på fritidsområdet, udnyttes.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

223. Ændringer på folkeskoleområdet som følge af forlig om folkeskoleloven
Sagsnr.: 2019-008696
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Den 14. maj 2019 sendte skoleudvalget sagen "Ændringer på folkeskoleområdet som følge af forlig om folkeskoleloven" i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar behandlede Skoleudvalget punktet på et ekstraordinært møde den 27. maj 2019. Punktet blev godkendt og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar og godkendelse i skoleudvalget den 27. maj 2019 godkender de ændringer på folkeskoleområdet, der vil ske som følge heraf:

- At skoledagen i indskolingen afkortes fra 1.200 til 1.110 timer (minimumstimetallet). Det er samtidig forvaltningens anbefaling, at skolernes faktiske afkortning af skoleugen koordineres således, at skolebefordringsopgaven løses økonomisk forsvarligt. Med hensyn til afkortning af skoledagen i indskolingen skal skolerne også her have særligt fokus på at udvikle indsatser, der retter sig mod de elever, der har brug for særlig støtte. Der skal årligt ske en redegørelse til Skoleudvalget om skolernes prioriteringer og opnåede resultater i forbindelse med forvaltningens og skolernes arbejde med læringssamtaler og kvalitetsrapport.

- At indholdet af den nye § 16 d og indsnævringen af § 16 b tages til efterretning. Når Byrådet behandler skolernes ansøgning om afkortning af skoledagen, skal det ske på et oplyst grundlag. I forhold til en afkortning af skoledagen er det fortsat vigtigt for Byrådet at fastholde ambitionen om, at skoledagen skaber en gevinst for elevernes faglighed og trivsel, og der skal være en særlig opmærksomhed på konsekvenserne for de elever, der har brug for særlig støtte. Der skal ske en opfølgning på skolernes indsatser og resultater i kvalitetsrapporten. Udviklingen følges tæt og der gives årlig en tilbagemelding til udvalget, på skolernes anvendelse og resultater i forhold til afkortning af skoledagen på indskolingen og §16 b og § 16 d.

- At Byrådet uddelegerer beslutningskompetencen i forbindelse med behandling af skolernes ansøgninger efter § 16 b og 16 d til Skoleudvalget.

- At valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne nedsættes til to år.

Sagsbeskrivelse:

Den 14. maj 2019 sendte Skoleudvalget sagen "Ændringer på folkeskoleområdet som følge af forlig om folkeskoleloven" i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar behandlede Skoleudvalget punktet på et ekstraordinært møde den 27. maj 2019.

Skoleudvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning: På baggrund af høringssvarene er Skoleudvalget opmærksom på, at den reducerede undervisningstid kan blive en udfordring i forhold til den lektieintegrerede skoledag, for de enkelte skoler og vil følge det tæt.

Samtlige Folkeskoler, Skrillingeskolen, Musikskolen, Ungdomsskolen og forvaltnings MED BUF har afgivet høringssvar i forbindelse med høringen af lov om ændring af lov for folkeskolen.

Høringssvarene er positive og bakker op om de beslutninger, som skoleudvalget har ønsket en høring om.

I forbindelse med den kortere skoledag i indskolingen, og muligheden for at gøre skoledagen kortere på mellemtrin og i udskolingen, så er skolerne bekymret for de økonomiske konsekvenser det kan have for skoleområdet, hvis økonomiaftalen viser sig ikke, at dække de fulde udgifter til øget åbningstid i SFO’en. Ligesom at det også er meget vigtigt, at midlerne til kvalitetsløft af den understøttende undervisning anvendes her til og i tråd med den enkelte skoles ønsker og at der ikke kommer besparelser centralt fra.

Da skolerne i Middelfart Kommune arbejder med lektieintegreret skoledag, så er det vigtigt at være opmærksom på dette fremadrettet, da den understøttende undervisning er et vigtigt element heri.

Der gøres endvidere opmærksom på, at ansøgning, dokumentation og administration ikke må blive for stor og ”tung” en opgave for den enkelte skole.

En kortere skoledag efter § 16 d, vil have konsekvenser for ungdomsskolens klubtilbud. Der er i aftalen ikke afsat midler til øget åbningstid. Ungdomsskolen udtrykker bekymring for denne delaf aftalen, der vil have betydning for den måde tilbuddet i dag er på.

Der er overvejende positiv indstilling til, at valgperioden for skolebestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 4 til 2 år for alle skolerne i Middelfart Kommune. Flere bestyrelser mener dog, at det bør være op til den enkelte bestyrelse at beslutte.

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget forslaget til lov om ændring af lov om folkeskolen.

Lovændringer giver anledning til forskellige ændringer på folkeskoleområdet.

Afkortning af skoleugens længde for indskolingen - § 14 b

Af § 14 b, stk. 1, nr. 1 fremgår det, at minimumstimetallet i indskolingen ændres fra 1.200 timer til 1.100 timer. Det betyder, at skoleugens længde kan afkortes for de yngste elever med 90 klokketimer årligt pr. år pr. klassetrin svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser. Reduktionen sker i den understøttende undervisning.

De frigivne ressourcer anvendes herefter til kvalitetsforbedringer i skolen f.eks. i form af to-voksen undervisning, holddeling mv. i undervisningen.

Finansiering til øget åbningstid i SFO vil som udgangspunkt blive finansieret via statslige midler (DUT-midler/bloktilskud). Grundet forskelle i kommunernes serviceniveau er det ikke sikkert, at de enkelte kommuner præcist får dækket deres faktiske udgifter til den længere åbningstid.

De 1.110 timer er et minimumstimetal og Middelfart Kommune kan vælge at fortsætte med et højere timetal end 1.110 timer. Fortsætter Middelfart Kommune med de 1.200 timer, vil kommunen imidlertid ikke modtage kompensation fra staten, til den længere SFO-tid og herved frigøres ikke ressourcer til at arbejde med at kvalitetsudvikle undervisningen og skoledagen, som det er fremsat i lovændringens formål.

Skolebestyrelserne i Middelfart Kommune har i flere sammenhænge rettet henvendelse til Skoleudvalget med ønsket om en hurtig beslutning i forhold til en kortere skoledag med begrundelse i ønsket om bl.a. to-voksen timer. Det skal endvidere oplyses, at skoleledergruppen er positivt indstillet overfor en kortere skoledag i kombination med, at de frigjorte midler fortsat anvendes i indskolingen til undervisning og aktiviteter.

Således er det forvaltningens vurdering, at en kortere skoledag i indskolingen generelt vil blive positivt modtaget. Set i lyset af ønsket om fortsat at skabe en varieret og motiverende skoledag for alle elever og tage afsæt i at sikre en motiverende skoledag for både de stærke elever og elever, der har brug for mere støtte, vil ændringen kunne blive omsat til nye initiativer, der også er med til at forstærke opgaven med at få flere med i fællesskabet i den almene skole.

Afkortning af skoleugens længde for mellemtrin og udskoling - § 16 d

Den nye § 16 d betyder, at der på mellemtrin og udskoling kan konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser pr. klassetrin pr. uge. Konverteringen skal ske til andre aktiviteter i overensstemmelse med lokale ønsker og behov på den enkelte skole til f.eks.:

 • To-voksen undervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for de enkelte klassetrin

 • Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever

 • Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Samtidig vil det blive muligt at afkorte den understøttende undervisning yderligere med 1,5 klokketimer på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelserne typisk foregår, permanent.

Skolebestyrelserne ønsker også, at Middelfart Kommune anvender denne mulighed.

Byrådet skal efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen årligt godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. For at fremme, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen, vil dette krav blive fastholdt. En redegørelse for omfang og formål i forbindelse med konvertering af understøttende undervisning skal jfr. ny lov fremover indgå som en del af den eksisterende kvalitetsrapport.

Bestemmelser om anvendelse af § 16 b

For børnehaveklassen samt 1. – 3. klassetrin er der fortsat mulighed for at anvende § 16 b generelt, dog skal der som minimum være 1 ugentlig times understøttende undervisning. Skolens leder vil efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen kunne ansøge Byrådet om godkendelse til at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.  

Byrådet skal efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen årligt godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. For at fremme, at frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen, vil dette krav blive fastholdt. En redegørelse for omfang og formål i forbindelse med konvertering af understøttende undervisning skal fremadrettet indgå som en del af den eksisterende kvalitetsrapport.

Byrådet vil skulle kunne godkende nedskalering af tiden til den understøttende undervisning på 4. – 9. klassetrin i specialklasser og på specialskoler, hvis undervisningstiden med to voksne i klassen samtidig øges. Forslaget vil indebære, at det fremover alene vil være på 4. – 9. klassetrin i specialklasser og på specialskoler, at nedskaleringen af tiden til understøttende undervisning vil kunne finde sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering.

Prioritering af udvalgte fag

Ikrafttrædelse: skoleåret 2020/2021

Der bakkes fortsat op om det stærke fokus op faglighed, som blev lagt med folkeskolereformen. Der er dog enighed om, at der er enkelte fag, som kalder på justeringer:

Klassetrin

Fag

Reduktion

Forøgelse

2. klasse

Dansk

 

30 timer per år

3. klasse

Dansk

30 timer per år

 

3. klasse

Håndværk/design

 

60 timer per år

4. klasse

Idræt

30 timer per år

 

5. klasse

Tysk/fransk

 

30 timer per år

5. klasse

Idræt

30 timer per år

 

6. klasse

Idræt

30 timer per år

 

6. klasse

Billedkunst

 

30 timer per år

7. klasse

Idræt

 

30 timer per år

7. klasse

Håndværk/design

30 timer per år

 

7. klasse

Madkundskab

30 timer per år

 

8. klasse

Idræt

 

30 timer per år

9. klasse

Historie

 

30 timer per år

9. klasse

Idræt

 

30 timer per år

Styrket læseindsats

Der lanceres en 3-årig læseindsats, som skal reducere antallet af svage læsere. Læseindsatsen skydes i gang med et ”Bogens år”, hvor der sættes fokus på vigtigheden af at læse bøger i skolen og i fritiden.

Der afsættes en pulje til formålet på 10 mio. kr. i 2019.

Reduktion af faglige bindinger for undervisningen

Der igangsættes et arbejde med at kortlægge, hvor de faglige bindinger for de tværgående temaer IT og medier samt innovation og entreprenørskab kan reduceres ved at temaerne eksempelvis målrettes færre fag.

De konkrete løsningsmodeller drøftes i folkeskoleforligskredsen, inden der træffes beslutning om konkrete ændringer.

Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

Der igangsættes en national undersøgelse af omfang og årsag til vikarforbrug. Der er en forventning om at vikarforbruget vil falde i forhold til niveauet i 2018.

Tidspunktet for hvornår målsætningen om fuld kompetencedækning skal være opfyldt udskydes fra 2020 til 2025. Delmålet om 90 pct. udskydes fra 2019 til 2021.

Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskabet

Der igangsættes en undersøgelse og evaluering af lærernes brug af kanonlisterne, der efterfølgende skal danne grundlag for en drøftelse af behovet for udvidelser og opdateringer.

Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

Mindst en forældre fra skolebestyrelsen skal være repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af skoleleder.

Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

Fremover vil det være op til Byrådet at beslutte, hvorvidt valgperioden for forældrerepræsentanter skal nedsættes til to år, eller ej.

Ved en nedsættelse af valgperioden til 2 år, er der en større sandsynlighed for, at flere forældre vil finde det attraktiv at deltage i skolebestyrelsesarbejdet. Det er forvaltningens vurdering, at flere af kommunens skoler vil benytte sig af denne mulighed.

Forenkling af elevplanen

Elevplanen i folkeskole skal forenkles, og de eksisterende planer i udskolingen skal så vidt muligt integreres, så tiden bruges på undervisning fremfor registrering. Der nedsættes en rådgivningsgruppe med brugere af elevplanen, som skal komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen om en forenklet elevplan.

Evaluering af de nationale test

Undervisningsministeriet gennemfører en evaluering af nationale test. Forligskredsen drøfter på den baggrund hvorvidt der skal ske ændringer.  

Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Forligskredsen tilslutter sig en række allerede igangsatte initiativer.

Økonomi:

Det skal her fremhæves, at der er en usikkerhed om, horvidt den kompensation, som gives fra staten til den længere åbningstid i SFO, vil være 100 % dækkende for den faktiske udgift, hvorfor det må forventes at blive behov for en teknisk tilretning senere.

Høring:

Beslutningen har været i høring hos relevante parter i perioden 15. maj - 23. maj 2019.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen undlod at stemme

Behandlingsplan

Skoleudvalget 27. maj 2019 kl. 16:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Skoleudvalget 27. maj 2019 kl. 16:00

Godkendt.

På baggrund af høringssvarene er Skoleudvalget opmærksom på, at den reducerede undervisningstid kan blive en udfordring i forhold til den lektieintegrerede skoledag, for de enkelte skoler og vil følge det tæt.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen undlod at stemmeBilag:

224. Politiske ambitioner for ungeområdet
Sagsnr.: 2019-002450
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

I forlængelse af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal kommunen tilrettelægge en sammenhængende kommunal ungeindsats. I forbindelse med Byrådets beslutning om organiseringen af ungeindsatsen i januar, blev det ligeledes besluttet, at Byrådet ønsker at fastsætte politiske ambitioner for ungeområdet. Disse har været drøftet på byrådsseminar og efterfølgende i en dialog med de relevante udvalgsformænd og styregruppen for ungeindsatsen. Hermed fremlægges forslag til de tværgående politiske målsætninger for ungeområdet for den resterende byrådsperiode.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til de tværgående politiske målsætninger for ungeområdet bliver vedtaget, herunder at den kommunale ungeindsats afrapporterer på status på processen til udvalgsformændene halvårligt samt afrapporterer på målene til Byrådet i september 2021.

Sagsbeskrivelse:

Aftale om bedre veje til uddannelse og job sætter nationale målsætninger for ungeområdet:

Den nye uddannelsespolitiske målsætning er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at:

 • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

 • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Til at nå disse mål er der etableret en ny forberedende grunduddannelse (FGU), og der er stillet krav til kommunerne om at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, som skal koordinere ungeindsatsen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

FGU'en og den kommunale ungeindsats’ succes skal måles på, hvorvidt de nye uddannelsespolitiske målsætninger nås. Den nye målsætning tydeliggør ambitionen om, at de unge skal gennemføre ungdomsuddannelse, mens de er unge. Samtidig anerkender man også at uddannelse ikke nødvendigvis er den rette vej for alle unge, men at nogle i stedet skal direkte i beskæftigelse.

Foruden at være en lokal udmøntning af ovenstående nationale lovgivning, er den sammenhængende kommunale ungeindsats i Middelfart Kommune også det foreløbige produkt af et stykke kommunalt udviklingsarbejde, som er pågået gennem de sidste fem år i regi af ungestrategien Fælles Unge – Fælles Ansvar.

På byrådsmødet d. 7. januar 2019 blev organiseringen af den kommunale ungeindsats vedtaget. Organiseringen af den sammenhængende ungeindsats i Middelfart Kommune udgøres af et koordinationsteam (et tværfagligt lederteam), som skal sikre koordination af forløb og indsatser og en styregruppe (et tværfagligt chefteam), som skal sikre den strategiske ledelse herunder retning på de overordnede indsatser i forhold til målene.

Den sammenhængende ungeindsats refererer på politisk niveau til fire udvalg, hhv. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

I forlængelse af beslutningen om organiseringen besluttede Byrådet, at der skal fastsættes lokale politiske mål for ungeområdet.

I forbindelse med formulering af disse tværgående politiske målsætninger for ungeområdet er der taget udgangspunkt i kommunens politiske mål for byrådsperioden 2018-2021, og på byrådsseminar d. 7. marts 2019 var der dialog ud fra følgende tværgående og gensidigt forbundne temaer:

 1. Uddannelsesparathed

 2. Uddannelsesvejledning

 3. Unge i erhvervsuddannelse

 4. Partnerskab og samarbejder

 5. Uddannelse og job til alle

Input herfra er indgået i en efterfølgende dialogproces mellem fire udvalgsformænd og styregruppen for den kommunale ungeindsats.

Som produkt af disse dialogprocesser forslås nedenstående lokale målsætninger for ungeområdet i perioden 2019-2021. Der er ligeledes udarbejdet forslag til indikatorer for målopfyldelse af målsætningerne (se bilag).

”Job og uddannelse til alle unge”

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet. De unge skal opleve, at der er sammenhæng i og fælles mål for indsatserne. Via praksiserfaringer skal flere unge hjælpes i uddannelse og job.

Indikatorer for målopfyldelse:

 • Unge skal have én plan med et uddannelses- og jobmål

 • Andelen af 25-årige med en ungdomsuddannelse skal stige.

 • Andelen af unge uden job og uddannelse skal reduceres

 • Unge skal være kortere tid på offentlig forsørgelse

”Øget fokus på trivsel og motivation i grundskole og ungdomsuddannelse”

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at opleve trivsel og sundhed. Forbyggende indsatser skal sætte unge i stand til at udfolde deres evner og potentiale samt mestre dagligdags udfordringer.

Indikatorer for målopfyldelse:

 • Trivslen i folkeskolen skal øges

 • Langtidsfraværet i folkeskolen skal reduceres

 • Andelen af unge med dårligt mentalt helbred skal reduceres

 • Frafaldet fra erhvervsuddannelser skal reduceres væsentligt

”Styrket vejledning med fokus på både den unge og arbejdsmarkedet”

Alle unge skal have mulighed for job- og uddannelsesvejledning. Vejledningen skal tænkes ind i nye former, og flere faggrupper skal bidrage til vejledningsindsatsen.

Tættere samspil med arbejdsmarkedet og god vejledning skal bevirke, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Indikatorer for målopfyldelse:

 • Alle unge skal forlade folkeskolen med en uddannelsesplan

 • Flere unge vælger erhvervsuddannelse

 • Flere unge kommer i mesterlære

Der er udarbejdet baselinemålinger på de fleste af ovenstående indikatorer.

Det er afgørende, at den kommunale ungeindsats – fra medarbejder til det politiske niveau – har en forståelse for og tager sit afsæt i det tværgående perspektiv i arbejdet med målsætningerne. Ligeledes at der i endnu højere grad end i dag arbejdes ind i partnerskaber og netværk med interessenter uden for den kommunale organisation, f.eks. uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter m.fl.

Der vil også fremadrettet være unge, som – på trods af hjælp – ikke er i stand til at gennemføre uddannelse og/eller varetage et job. For disse unge skal den kommunale ungeindsats også sikre sammenhæng og professionel støtte til et godt liv.

Det foreslås, at styregruppen afrapporterer til udvalgsformændene om den kommunale ungeindsats og de tværgående politiske målsætninger halvårligt samt afrapporterer på målene til Byrådet i september 2021.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales godkendt inkl. rapportering til Byrådet.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00
Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Udvalget anbefaler at, at de respektive 4 udvalg modtager orienteringspunkt efter det halvårlige møde mellem udvalgsformændene


Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget anbefaler, at de respektive 4 udvalg modtager orienteringspunkt efter det halvårlige møde mellem udvalgsformændene.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30

Forslaget til de tværgående politiske målsætninger for ungeområdet godkendes.

Den kommunale ungeindsats afrapporterer omk. status på processen til udvalgsformændene halvårligt, samt afrapporterer på målene til Byrådet i september 2021.Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt inkl. rapportering til Byrådet.

Bilag:

225. Magtanvendelse 2018
Sagsnr.: 2019-005907
Sagsbehandler: Kate Hansen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt forelægges et samlet overblik over antallet af indberetninger vedrørende magtanvendelser i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal en gang årligt forelægges en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Handicap-, Socialpsykiatri- og Senior & Velfærdsområdet.

Personalet skal forsøge at undgå magtanvendelsen ved at opnå borgerens frivillige medvirken til den nødvendige handling. Kan borgerens frivillige medvirken til den nødvendige handling ikke opnås, skal anvendelsen af magt begrænses til det absolut nødvendige.

I 2018 er der på Handicap- og Senior & Velfærdsområdet modtaget ialt 41 ansøgninger/indberetninger om magtanvendelse efter Servicelovens bestemmelser. Af disse blev 2 anset for ikke at være magtanvendelse efter Servicelovens bestemmelser.

Til sammenligning blev der i 2017 på Handicap- og Senior & Velfærdsområdet modtaget i alt 101 ansøgninger/indberetninger om magtanvendelse efter Servicelovens bestemmelser. Heraf blev 1 anset for ikke at være magtanvendelse efter Servicelovens bestemmelser.

Der har ikke været indberetninger om magtanvendelse eller ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse på Socialpsykiatriområdet i 2018. Til sammenligning var der ingen indberetninger om magtanvendelse på psykiatriområdet i 2017.

Fordeling på magtanvendelsestyper:

Servicelovens § 125 – personlige alarm- og pejlesystemer

I 2018 er der modtaget 2 ansøgninger om forhåndsgodkendelse til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer, jf. Serviceloven § 125. Ansøgningerne blev imødekommet. Der blev givet 1 forhåndsgodkendelse på handicapområdet og 1 forhåndsgodkendelse på ældreområdet.

Til sammenligning blev der i 2017 givet 2 forhåndsgodkendelser efter § 125.

Tilladelser efter § 125 skal løbende revurderes og senest 8 måneder efter, at tilladelsen er givet.

Servicelovens § 126 – akut magtanvendelse uden forudgående ansøgning

I 2018 er der indberettet 24 episoder, der omhandlede akut fastholdelse og føren, jf.

22 episoder er der indberettet på Handicapområdet, hvor 17 blev imødekommet. På Senior & Velfærdsområdet er der indberettet 2 episoder, hvor 1 er imødekommet.

Indberetningerne vedrører 9 borgere på Handicapområdet og 2 borgere på Senior & Velfærdsområdet.

Til sammenligning blev der i 2017 indberettet 83 episoder, der omhandlede akut fastholdelse og føren, jf. Serviceloven § 126. 79 episoder er indberettet på Handicapområdet og vedrører 10 borgere, og 4 episoder er indberettet på Senior & Velfærdsområdet og vedrører 4 borgere.

Ved sagsfremstillingen af tallene for 2017 fremgik det, at det høje antal indberetninger på i alt 83 var forårsaget af et stort antal indberetninger vedrørende en enkelt borger, og at Myndighed på Handicapområdet var i dialog med Udfører om nedbringelsen af magtanvendelser over for denne borger. Magtanvendelserne vedrørende denne borger er herefter faldet fra 63 episoder i 2017 til 2 episoder i 2018.

Servicelovens § 126a – magtanvendelser i personlige hygiejnesituationer

I 2018 er der på Senior & Velfærdsområdet modtaget 2 ansøgninger om forhåndsgodkendelse til anvendelse af magt i personlige hygiejnesituationer, jf. Serviceloven § 126a. Derudover er der indberettet 3 episoder, hvor der ikke var ansøgt om forhåndsgodkendelse. Disse er ikke godkendt af forvaltningen. Til sammenligning blev der givet 1 forhåndsgodkendelse på Handicapområdet og 2 forhåndsgodkendelser på Senior & Velfærdsområdet i 2017.

Tilladelse efter § 126a kan gives for 3 måneder og forlænges 1 gang. En tilladelse efter § 126a kan højst være gældende i 6 måneder, hvorefter det forventes, at udfører har opnået borgerens frivillige medvirken til handlingen i forbindelse med den personlige hygiejnesituation.

Servicelovens § 127 – tilbageholdelse i boligen

Der har i 2018 været 1 ansøgning på Handicapområdet om tilbageholdelse i boligen, jf. Serviceloven § 127. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Til sammenligning var der i 2017 1 ansøgning på Handicapområdet om tilbageholdelse i boligen efter SEL § 127. Denne ansøgning blev ikke imødekommet

Servicelovens § 128 – anvendelse af beskyttelsemidler i form af stofseler

I 2018 er der modtaget 9 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. Serviceloven § 128. Der er modtaget 7 ansøgninger på Handicapområdet, hvoraf 6 er i mødekommet. På Senior & Velførdsområdet er der modtaget 2 ansøgninger på Senior & Velfærdsområdet, som begge blev imødekommet.

Til sammenligning blev der modtaget i alt 5 ansøgninger i 2017.

Tilladelse efter § 128 skal løbende revurderes og senest 18 måneder efter, at tilladelsen er givet.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældre- og Handicaprådet

Høringssvar:

Ældrerådet har ikke indsendt høringssvar

Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30

Orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

226. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-23
Sagsnr.: 2018-006563
Sagsbehandler: Iben Lykke Eggertsen

Præsentation:

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019.  Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i alle de 22 syddanske kommuner og regionsrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det tilrettede udkast til Sundhedsaftalen 2019-23 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne. Den skal understøtte sammenhængen og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende Sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

 • Vi samarbejder om forebyggelse for:

  • Et røgfrit Syddanmark

  • Mental trivsel blandt børn og unge

  • Færre overvægtige

 • Vi arbejder for bedre overgange for:

 •     Mennesker med psykiske lidelser

 •     Ældre borgere

 •     Mennesker med kronisk sygdom

 • Vi sikrer sammenhæng til:

 •     Uddannelsesområdet

 •     Arbejdsmarkedet

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

 • Sæt borgeren først

 • Tænk nyt- nye samarbejdsformer

 • Mest mulig sundhed for pengene

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele Sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Forudgående proces

Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en inddragende politisk proces, som begyndte i foråret 2018, hvor medlemmer i alle de kommunale sundhedsudvalg, repræsentanter fra PLO Syd samt regionale politikere var inviteret til et opstartsmøde. Herefter blev der formuleret visioner for aftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget præsenterede på lokalpolitiske møder i alle 22 syddanske kommuner i sensommeren 2018.

Inden aftalen blev sendt i høring, afholdt Sundhedskoordinationsudvalget et møde for de kommunale udvalgsformænd, hvor høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret. Herefter var aftalen i høring fra december 2018 - februar 2019.

Der indkom 48 høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023, og følgende justeringer er foretaget som følge af høringen:

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’

 • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:

  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:

   • Mennesker med psykiske lidelser

   • Ældre borgere

   • Mennesker med kronisk sygdom

  • ’Vi sikre sammenhæng til’:

   • Uddannelsesområdet

   • Arbejdsmarkedet

 • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
 • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)

 • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er der tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
 • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

Den videre proces

Sundhedsaftalen sendes hermed til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

Økonomi:

Høring:

Ældre- og Handicaprådet orienteres om godkendelsesprocessen i nedenstående udvalg.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00
Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagen behandling.Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Bilag:

LUKKEDE SAGER

227. Godkendelse af udbud af ejendom og mindstepris
228. Handleplaner for underskudsafvikling