Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 30. april 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
30. april 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Kaj Johansen
Regitze Tilma
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Karin Riishede
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

Åbne sager

Lukkede sager

209. Omdannelse til sommerhusområde
210. Jorderhvervelse og Lokalplanlægning
211. Køb af ejendom

ÅBNE SAGER

191. Procedurer og retningslinjer til brug for annoncering på LED pyloner
Sagsnr.: 2019-003610
Sagsbehandler: Anders Drostrup

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til notat om retningslinjer og procedurer for brug af kommunens to LED-pyloner.

Forvaltningen foreslår:

 • At retningslinjer og procedurer bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har fået to digitale infoskærme (LED-pyloner) opstillet ved indfaldsvejene som en midlertidig ordning.

Kommunen ønsker, via skærmene, at markedsføre aktiviteter, der har en bred almen interesse eller relevans og som kan medvirke til branding af kommunen. Arrangementerne skal være åbne for deltagelse af alle borgere og turister og skal fysisk finde sted indenfor kommunens grænser. Arrangementerne skal derudover være af en almennyttig karakter.

Da skærmene ikke må forstyrre trafikanter, er der en række ting, der skal tages hensyn til. Herunder blandt andet varigheden af hver annonce. Der bliver derfor en naturlig begrænsning for, hvor mange annoncer, der kan vises i en given periode. Der er derudover brug for en række retningslinjer, som sikrer, at indholdet ikke forstyrrer trafikken samt har en kvalitet, der gør, at budskaberne er lette at afkode på kort tid.

Hvem må annoncere på skærmene?

Et arrangement skal have minimum 500 forventede deltagere for at kunne annonceres på skærmene. Arrangementer af særlig almennyttig karakter kan undtages for denne regel. Den vurdering foretages af Middelfart Kommune.

Følgende arrangementer kan få annoncering på skærmene:

 • Kulturelle og sportslige begivenheder, udstillinger og lign. Eksempelvis Strib Vinterfestival, Bamok i Båring, Hindsgavl Festival, Gelsted Marked, Rock under broen, Lillebælt Halvmarathon, Tour de Vestfyn mv.
 • Kommunale informationer og serviceoplysninger, kampagner, borgermøder, turistinformation mv.
 • Større handels- og messearrangementer (markeder, open by night mv.)
 • Åbent hus arrangementer på uddannelsessteder
 • Geografiske områder med en særlig interesse for gæster – eks. Ejby Bypark, Staurby Skov og Hindsgavl Halvøen.

Der er 8 annoncepladser på skærmene.  Middelfart Kommune, VisitMiddelfart, Udvikling Middelfart, Erhvervsrådet og Middelfart Handel får mulighed for at lægge ting på skærmene. I første omgang starter ordningen med Middelfart Kommune og Visitmiddelfart. Kommunen er ”ansvarshavende redaktør”.

Det er gratis at annoncere på skærmene, og annoncøren booker tid på skærmen hos Middelfart Kommune eller VisitMiddelfart. Middelfart Kommune vurderer herefter, om indholdet overholder retningslinjerne.

Forvaltningen bemyndiges til at foretage ændringer i retningslinjerne og proceduren på baggrund af konkrete erfaringer med skiltene, så længe hovedgrebet bibeholdes.

Økonomi:

Årlige omkostninger: 11.688 kroner, der finansiereres af puljen til Attraktivitet og vækst.

Høring:

Ingen høring

Beslutning:

Godkendt

Økonomiudvalget bemærker, at der ikke skal være begrænsning på antal deltagere.

Alle er velkomne til at søge.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Bilag:

192. Planlægning for Solcelleanlæg ved Vanghavevej nordvest for Nørre Aaby
Sagsnr.: 2019-005195
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Better Energy har fremsendt forslag om etablering af et nyt solcelleanlæg på 27 ha ved Vanghavevej nord for Nørre Aaby ud til motorvejen.

Projektet omfatter et jordbaseret solcelleanlæg med en årlig strømproduktion på ca. 22 MW. Området er ikke omfattet af kommuneplanen, hvorfor der kræves et nyt plangrundlag.

Better Energy arbejder med lokal forankring og lover at hele processen vil ske i en tæt dialog med lokalsamfundene.

Forvaltningen foreslår:

 • At en planlægning for anlægget bliver igangsat

Sagsbeskrivelse:

Better Energy, hvis overordnede vision er en fuldstændig grøn omstilling af Danmarks el-energiforsyning, har fremsendt et projekt for en ny el-energiproduktion på ca. 22 MW årligt, der vil bidrage til indfrielsen af Middelfart Kommunes målsætning om 40 % CO2-reduktion inden 2020.

Med projektområdets placering i det relativt flade område, vil det let kunne afskærmes og da området ligger tæt op til motorvejen med meget støj og trafik os, er området også særdeles velegnet til et teknisk anlæg.

Better Energy arbejder med et grønt koncept, hvor de eksisterende intensivt dyrkede landbrugsarealer erstattes med ekstensivt græssende får under solcellerne.

Better Energy oplyser, at de arbejder med lokalforankring og lover at hele processen vil ske i dialog med lokalsamfundet. Umiddelbare gevinster for lokalsamfundet kan være ukonkrete og svære at få øje på. Fokus i energiprojekter ligger ofte på de åbenlyse samfundsinteresser. Dette fokus kan til tider overskygge lokalbefolkningens ejerskab, stolthed og gevinst ved anlæggenes placering i nærområdet. Better Energy oplyser endvidere, at de kontinuerligt arbejder på at forbedre, og anerkender, at der er brug for lokale indspark til, hvorledes der kan opnås et projekt, som alle, herunder lokalbefolkningen, ønsker at støtte op om. Better Energy er åben overfor at oprette en almennyttig fond, som vil kunne få bibragt en del af driftsoverskuddet. Kommunen vil også få førsteret på en PPA fastprisaftale på aftag af den grønne strøm.

Projektområdet er ikke omfattet af de eksisterende kommuneplanrammer, så der kræves et nyt plangrundlag. Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en planlægning og at der indkaldes til ideer gennem en idehøring.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Der igangsættes en indledende idehøring

Beslutning:

Godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Bilag:

193. Orientering om kapitalforvaltning pr. 1. kvartal 2019
Sagsnr.: 2018-011622
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om afkastrapporteringen for perioden 1.1.2019 - 31.3.2019 bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har pr. 31. marts 2019 en samlet beholdning på 226,4 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 31. marts fordeler beholdningen sig således:

 • Aktier: 17,0 mio. kr. svarende til 7,50 %
 • Danske obligationer: 193,7 mio. kr., svarende til 85,55 %
 • Obligationer i nye markeder: 4,5 mio. kr., svarende til 1,98 %
 • Virksomhedsobligationer 11,1 mio. kr., svarende til 4,89 %
 • Kontanter 0,2 mio. kr., svarende til 0,08 %

Økonomi:

Der er på den samlede værdipapirportefølje opnået et afkast på 6,8 mio. kr., svarende til 3,08% i perioden 1.1.2019 - 31.03.2019.

Der er tale om et ekstraordinært højt afkast, som mere end opvejer det negative afkast på 1,93% i 4. kvartal 2019.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

 • Aktier: 18,81%
 • Danske obligationer: 1,02%
 • Obligationer i nye markeder: 5,99%
 • Virksomhedsobligationer: 5,93%
 • Kontantbeholdning: 0,00%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 1,85% for 1. kvartal 2019.

Det betyder, at Jyske Capital har leveret et porteføljeafkast, der er 1,23% bedre end afkastet på sammenlignelige porteføljer.

Afkastmæssigt er de finansielle markeder kommet overordentlig godt fra land i 2019. Udviklingen står i stærk kontrast til udviklingen i slutningen af 2018. En væsentlig drivkraft bag udviklingen i 2019 har i høj grad været lempeligere pengepolitiske signaler fra centralbanker, som understøtter de økonomiske vækstudgifter.

Over de kommende kvartaler kan der næppe forventes samme høje afkast som 1. kvartal. Vurderingen hos Jyske Capital er, at aktiemarkedet får brug for mere brændstof i form af vækstfremgang, hvis markedet skal lægge yderligere til den i forvejen meget flotte start. Henset til risikoen for at der kan komme en svag udvikling på aktiemarkedet over de kommende kvarttaler, er aktieandelen i porteføljen reduceret væsentligt ved udgangen af marts.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Bilag:

194. Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af detailhandel ved Stationsvej i Brenderup
Sagsnr.: 2019-007023
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af Stationsvej 20-22 i Brenderup til centerformål/udvidelse af eksisterende dagligvarebutik. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 • At der bliver igangsat lokalplanlægning, som muliggør udvidelse af eksisterende dagligvarebutik og inddrager den bagvedliggende matr.nr. 1bg Skovs Højrup i centerområdet ved Stationsvej

Sagsbeskrivelse:

Der er modtaget henvendelse om udvidelse af Dagli'Brugsen i Brenderup. I forbindelse med udvidelsen ønskes mulighed for at inddrage den bagvedliggende matr.nr. 1bg Skovs Højrup By, Brenderup. Hele området ønskes udnyttet til centerformål.

Udvidelsen af dagligvarebutikken kan ske i overensstemmelse med detailhandelsbestemmelser for centerområdet. Der påtænkes butiksudvidelse og muligvis supplerende centerformål. I forbindelse med udvidelsen er der et behov for at udvide arealet. Derfor ønskes matr.nr. 1bg inddraget. Matr.nr. 1bg er i dag ikke omfattet af kommuneplanens rammer for Brenderup, hvorfor der skal udarbejdes kommuneplantillæg for det areal. Fremtidig anvendelse centerformål.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring.

Beslutning:

Godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

195. Igangsætning af lokalplanlægning for vandværk i Gelsted.
Sagsnr.: 2019-006968
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af område ved Grønnegade i Gelsted til ny vandværksbygning for Gelsted og omegn. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 • At der bliver igangsat lokalplanlægning på baggrund af det ansøgte materiale.

Sagsbeskrivelse:

Der ansøges om etablering af nyt vandværk for Gelsted og omegn. Ansøger vurderer, at placeringen på v/Grønnegade 40 vil være optimal. Vandværket har allerede vandindvindingsboring i området. De ejer Grønnegade 40, men ønsker at udvide aktiviteterne med byggeri af 400 m2 bygning og tilkøb af naboareal.

Da området i henhold til kommuneplanen er udenfor planlagte områder og der er tale om en forholdsvis stor udvidelse af bygningsmassen i området vurderes det ansøgte at forudsætte kommune- og lokalplanlægning.

Det ansøgte vurderes at være rimeligt at placere det ansøgte sted, selvom placeringen er lige udenfor eksisterende kommuneplanlagte områder. Men etableringen vil kræve særskilt kommune- og lokalplanlægning.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring.

Beslutning:

Godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Bilag:

2019-006968-3Kort
2019-006968-2Ansøgning
196. Igangsætning af nye indsatser
Sagsnr.: 2017-021827
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet bedes tage stilling til igangsætning af nye indsatser som opfølgning på visionen 'Broerne begynder her'.

Forvaltningen foreslår:

 • At der tre nye indsatser bliver igangsat:
  - Styrket mental sundhed hos børn og unge
  - Sund krop i bevægelse
  - Flere sunde borgere - brug af velfærdsteknologi i alkoholbehandling

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har tidligere vedtaget visionen 'Broerne begynder her', strategier samt politiske mål for indeværende byrådsperiode.

Byrådet har i den politiske styringsmodel besluttet at igangsætte indsatser, der er konkrete og handlingsorienterede og med til at realisere de politiske mål og visionens tre temaer: Et godt sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater.
 
Siden 2015, hvor styringsmodellen blev vedtaget, er der igangsat foreløbigt 15 indsatser som opfølgning på visionen.

Indsatser, der er i proces:
Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025
Samlingssteder
Uddannelse og dobbelt kompetenceløft
Cirkulær økonomi og genbrug
Klimalaboratorium
Kultur og events

Indsatser, der i drift og ved at blive gennemført:
Når jeg bliver gammel - et aktivt ældreliv
Udviklingsplan for Middelfart midtby
Staurby Skov - Naturen som udviklingsmotor
Middelfart Marina
Småbørnsindsats
Indsats for vækst

Gennemførte indsatser:
Fælles unge – Fælles ansvar
Integration
Teknologi i Øjenhøjde

Arbejdet med de igangsatte indsatser er således godt i gang, og flere er - eller ved at være - gennemført.

Der skal nu tages stilling til igangsætning af yderligere indsatser. På byrådsseminaret i marts 2019 drøftede Byrådet oplæg til nye indsatser. Der er efterfølgende arbejdet videre med dem, og følgende indsatser fremsendes nu til igangsætning (se beskrivelse i bilag):

 • Styrket mental sundhed hos børn og unge (opsamling på workshop d. 6/2 vedlagt)
 • Sund krop i bevægelse
 • Flere sunde borgere - brug af velfærdsteknologi i alkoholbehandling

På byrådsseminaret drøftedes desuden en indsats for attraktivitet og byliv. Den skal drøftes nærmere i forhold til Udvikling Middelfart og behandles derfor senere.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Bilag:

197. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2019
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om kommunens likviditet bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo 1. kvartal 2019 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 udgjorde 181,0 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitlig likviditet på 4.678 kr. pr. indbygger.

Likviditeten er reduceret med 4,1 mio. kr. over det seneste kvartal.

Det må forventes, at likviditeten over de kommende måneder vil være nedadgående i takt med, at de overførte anlægsbevillinger fra bl.a. disponeringen af tidligere års regnskabsoverskud udføres.

Derudover kan der forventes en negativ likviditsvirkning i 2020 når mellemværendet med renovationsområdet nedbringes i forbindelse med etableringen af den nye genbrugspladsstruktur.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at råderummet for ekstratiltag på nuværende tidspunkt er begrænset.

Økonomi:

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
 • Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

198. Planstrategi 2019
Sagsnr.: 2019-006909
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

I den første halvdel af byrådsperioden vedtager Byrådet en planstrategi og en lokal Agenda 21 strategi. I Trekantområdet laves en del af planstrategien i fællesskab. Planstrategi 2019 forelægges nu til vedtagelse i Byrådet med efterfølgende offentliggørelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Planstrategi 2019 for Middelfart Kommune og Trekantområdet bliver vedtaget,
 • At den samlede strategi offentliggøres i 10 ugers høring i perioden fra den 28. maj til den 6. august 2019,
 • At der i høringsperioden samtidig indkaldes idéer og forslag til Kommuneplan 2021, og
 • At der bliver afholdt et offentligt arrangement/borgermøde den 18. juni 2019.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage en planstrategi, som skal danne baggrund for en eventuel revision af kommuneplanen.

Planstrategien skal udpege, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i, og danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanen.

Planstrategi 2019 består af en fælles del ('Strategi for vækst og attraktivitet'), som gælder for alle syv kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del ('Plan- og bæredygtighedsstrategi'), der gælder specifikt for Middelfart Kommune. Den lokale Agenda 21 strategi - eller bæredygtighedsstrategi - er integreret i den lokale del.

Planstrategien er en af de vigtige strategier for udviklingen i Middelfart Kommune. Planstrategien fokuserer på den fysiske planlægning og er derfor rettet mod de fysiske strukturer og indretning, arealanvendelse og lignende. Strategien har retning fra Byrådets vision med de overordnede politiske mål, og den suppleres af to andre strategier – Strategi for fremtidens velfærd, der omhandler samspillet mellem borgerne og kommunen om velfærdsindsatsen, og Strategi for grøn vækst.

Plan- og bæredygtighedsstrategi - Middelfart
I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for Middelfart Kommune.

Byrådet vedtog d. 3. september 2018 rammer og proces for Plan- og bæredygtighedsstrategi 2019. I efteråret 2018 blev der udarbejdet baggrundsmateriale og gennemført en 'besøgsrunde' hos udvalgte interessenter, der afgav input til Plan- og bæredygtighedsstrategien. På en temadag d. 20. november 2018 drøftede Byrådet vision, mål/fokus og indsatsområder for de 4 temaer i Plan- og bæredygtighedsstrategien:

1. Bæredygtig byudvikling
2. Klimaforebyggelse og -tilpasning
3. Turisme og detailhandel
4. Natur og oplevelser

Desuden blev oplæg vedr. arealer og nye muligheder i planloven gennemgået og drøftet på temadagen.

På baggrund af input fra besøgsrunden i efteråret 2018 og igen i februar 2019 drøftede Byrådet strategien igen på byrådsseminaret i marts 2019, og der er herefter udarbejdet et færdigt forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi.

Strategien er - som den fælles strategi for Trekantområdet - opbygget med vision, mål og konkrete indsatser inden for hvert af de 4 temaer. FN's Verdensmål er - i det omfang det er relevant indenfor de enkelte temaer - lagt ned over strategien, så strategiens udmøntning i konkrete handlinger bliver bidrag til at opnå målene.

Desuden indeholder strategien afsnit om planlovens muligheder samt om arealer til bolig- og erhvervsformål.

Strategi for vækst og attraktivitet - Trekantområdet
Strategi for vækst og attraktivitet fastlægger en samlet strategi for kommunerne i Trekantområdet. Den fælles strategi disponeres ud fra fire spor:

 • Erhvervsudvikling
 • Arbejdsmarked og uddannelse
 • Bosætning, kultur og oplevelser
 • Mobilitet og forsyning

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark godkendte 31. august 2018 at videresende forslaget til en fælles strategi for vækst og attraktivitet til de syv byråd. Efterfølgende har forslaget været til høring i byrådene, der hver især har afgivet bemærkninger til forslaget.

Middelfart Byråd drøftede forslaget på temamøde d. 20. november 2018. Her bakkede Byrådet op om strategien i dens helhed, med et samtidigt ønske om en skærpelse af og øget opmærksomhed på følgende: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft, turisme - så strategien favner de nye samarbejdsmuligheder - samt grøn omstilling, bæredygtighed og brug af FN’s Verdensmål til at udfordre ambitionsniveauet.

Ønskerne er - i det omfang, det var muligt i forhold til tidspunktet i processen - imødekommet gennem drøftelser i de fire politiske følgegrupper, der var samlet til møder i januar 2019, hvor evt. ændringer i strategiforslaget som følge af kommunernes bemærkninger har været drøftet. Herefter er ønskerne indarbejdet i det foreliggende forslag til strategi.

Det bemærkes, at bestyrelsen, foranlediget af vedtagelsen af ny erhvervsfremmereform, på et sent niveau i strategiprocessen, har besluttet, at der skal indgå et afsnit om fælles turismedestination i strategien. Arbejdet med dannelse af evt. fælles destination foregår dog i en særskilt proces.

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark har den 21. februar 2019 godkendt endeligt forslag til fælles strategi for vækst og attraktivitet, som herefter er fremsendt til godkendelse i de syv byråd. Ifølge tidsplanen skal strategien senest godkendes i det enkelte byråd i maj, således at der efterfølgende kan gennemføres en fælles høring.

Høring og efterfølgende revision af Kommuneplanen
Høringen er foreslået at forløbe fælles i Trekantområdet i perioden fra den 28. maj til den 6. august 2019 - i alt 10 uger. Det foreslås, at der den 18. juni afholdes et offentligt arrangement om strategien kombineret med et temamøde om boformer, som styregruppen for Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund har taget inititativ til. Desuden afholdes dialogmøde mellem Byrådet og alle lokaludvalg den 17. juni, hvor strategien kan blive drøftet.  

En planstrategi skal indeholde beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen efterfølgende skal revideres. Såvel den lokale som den fælles planstrategi afsluttes med en revisionsbeslutning. Disse indeholder en oversigt over hvilke specifikke emner, der revideres i kommuneplanen. Plan- og bæredygtighedsstrategi 2019 for Middelfart Kommune og Strategi for vækst og attraktivitet i Trekantområdet lægger op til en delvis revision af Kommuneplan 2017.

I høringsperioden indkaldes samtidig idéer og forslag til Kommuneplan 2021.

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Middelfart kommune og Trekantområdet forventes at ske i september-oktober 2019. Revision af kommuneplanen sker herefter i 2020-2021.

Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2019, idet strategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og således ikke er omfattet af loven om miljøvurdering.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet vil som andre blive hørt i forbindelse med offentliggørelsen af strategien.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Bilag:

199. Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere til valg og folkeafstemninger i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021
Sagsnr.: 2018-007228
Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

Præsentation:

Den 4. juni 2018 udpegede Byrådet valgstyrerformænd for kommunens valgsteder.

Byrådet godkendte samtidig fordelingen over antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, opgjort pr. liste, idet listerne blev bemyndiget til at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere i overensstemmelse hermed.

Der er imidlertid behov for at ajourføre listerne således, at de modsvarer Byrådets beslutning om fordeling af 4. juni 2018. 

Da der snart er valg, er der endvidere behov for, at Byrådet tager stilling til, ved hvilke valgsteder de af listerne udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere skal virke frem til 31. december 2021.

Samtidig er der behov for, at det præciseres, at borgmesteren efter indstilling fra listerne løbende bemyndiges til at indsupplere tilforordnede vælgere, valgstyrere såvel som valgstyrerformænd ved forfald i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne fordeling.

Forvaltningen foreslår:

 • At den konkrete fordeling af de af listerne udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgstederne godkendes, jf. bilag 1, oversigt over placering af navngivne valgstyrere og tilforordnede vælgere. 
 • At borgmesteren efter indstilling fra listerne løbende bemyndiges til at indsupplere tilforordnede vælgere, valgstyrere og valgstyrerformænd ved forfald i overensstemmelse med Byrådets fordeling.

Sagsbeskrivelse:

Den 4. juni 2018 besluttede Byrådet følgende:

 • formændene på valgstederne godkendes
 • at fordelingen over antal valgstyrere godkendes og listerne bemyndiges til at udpege valgstyrere i overensstemmelse hermed
 • at fordelingen over antal tilforordnede vælgere godkendes og listerne bemyndiges til at udpege tilforordnede vælgere i overensstemmelse hermed
 • at borgmesteren bemyndiges til at tilbyde partier/bevægelser som ikke er repræsenteret i Byrådet pladser som tilforordnede vælgere ved valghandlinger, hvor disse er opstillet
 • at borgmesteren bemyndiges til at annoncere efter tilforordnede vælgere, gerne blandt kommunens unge efter behov
 • at borgmesteren bemyndiges til at udpege et antal administrative medarbejdere til at bistå valgstyrene og de tilforordnede vælgere ved valget
 • at borgmesteren bemyndiges til at indsupplere ved frafald af valgstyrere og tilforordnede på selve valgdagen

Følgende blev udpeget som valgstyrerformænd:

    Vestre Skole: Jens Backer Mogensen 
    Lillebæltshallen: Steen Dahlstrøm 
    Strib Skole: Morten Weiss-Pedersen
    Aulby: Regitze Tilma
    Hyllehøjskolen: Ulla Sørensen
    Båring Skole: Kim Lund
    Vestfynshallen: Kaj Johansen
    Brenderup Forsamlingshus: Kaj Piilgaard Nielsen
    Fjelsted- Harndrup Skole: John Kruse
    Ejbyhallen: Lars Vigsø
    Gelsted Skole: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet har efterfølgende besluttet at valgstedet i Ejby er flyttet fra Ejbyhallen til Ejby Skole.

Denne fordelingsoversigt blev godkendt:

Liste                      Antal valgstyrere           Antal tilforordnede vælgere
                            ex. formænd

Liste A                    27                            28
Liste C                      1                             2
Liste F                      1                             2
Liste O                      2                             2
Liste V                      9                            10
Liste Ø                     2                              2
A. Tyrrestrup             2                              2
I alt                         44                            48

Forvaltningen har nu udarbejdet oversigt over fordeling pr. valgsted af antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, udpeget af samtlige lister. Oversigten modsvarer Byrådets udpegning pr. 4. juni 2018 af valgstyrerformænd, antal valgstyrere og antal tilforordnede vælgere pr. liste, fordelt på de konkrete valgsteder.

Man skal anmode Byrådet om at tage stilling til fordeling pr. valgsted og placering af navngivne valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Bilag:

200. Lokalplan 189 for boliger ved Midtpunkt
Sagsnr.: 2017-020242
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 189 og tilhørende kommuneplantillæg - for boliger ved Midtpunkt i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 189 godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2017 anmodning om ny lokalplan for Middelfart Midtpunkt, således der på del af matr. nr. 90b, Middelfart Markjorder ved Middelfart Station, kunne opføres boliger.

Der er efterfølgende udarbejdet udkast til lokalplanforslag. Bebyggelsen er i 3 etager med 4 boligenheder i hever blok.

Boligerne vil have samme vejadgang som Midtpunkt har i dag. Der er lavet støjberegning, som angver, at boligerne ikke vil være støjramte i forhold til jernbanen. Ligesom der er lavet skyggediagrammer af byggeriet. Bebyggelsesprocent er fastsat til 65%. Parkering klares indenfor lokalplanområdet.

Planforslagerne er vurderet i henhold til lov om miljøscreening. Det vurderes ikke at være nødvendigt, at udarbejde egentlig miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Lokalplan 189 med tilhørende kommuneplantillæg, sendes i offentlig høring i fire uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med offentlig høring.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00
Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00

Sagen vedrørende lokalplan 189 for boliger ved Midtpunkt udsættes.

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Indstilles til godkendelse.
Udvalget anmoder forvaltningen om, at sikre pendlerparkeringspladser ved stationen.

Bilag:

201. Trafiksikkerhedsplan for Middelfart Kommune - 2019-2024
Sagsnr.: 2019-001514
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Trafiksikkerhedsplan for Middelfart Kommune - 2019 - 2024 forelægges. Planen afløser en tilsvarende plan fra 2008.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller til at trafiksikkerhedsplanen bliver sendt i offentlig høring i perioden 13. maj til 1. august 2019.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og Vejafdelingen har i samarbejde med Rambøll A/S udarbejdet en trafiksikkerhedsplan.

Planen er vedlagt som bilag 1.

Tidsplan

 

 

 

Økonomiudvalg

30. april 2019

 

Byråd

06. maj 2019

Træffer beslutning om at planen sendes i høring.

Høringsperiode

13. maj til 1. august 2019

 

Indarbejdelse af eventuelle høringssvar

 

 

 

Teknisk Udvalg

10. september 2019

Behandling af plan med eventuelle høringssvar.

Økonomiudvalg

24. september 2019

Behandling af plan med eventuelle høringssvar

Byråd

30. september 2019

Byrådet godkender planen

Afhængig af hvilke høringssvar der kommer ind, kan behandlingen i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd blive skubbet én måned.

I Perioden med offentlig høring bliver der afholdt et møde med lokaludvalgene i andet regi. Her vil Trafiksikkerhedsplanen blive sat på dagsordenen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Handicap- og Ældreudvalg vil blive hørt i samme periode, som der er offentlig høring.

 

 

Beslutning:

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

202. Ressourcestrategi
Sagsnr.: 2018-009795
Sagsbehandler: Kristine Amstrup Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ressourcestrategi (se bilag). Formålet med ressourcestrategien er at skabe et politisk grundlag for den kommende ressourceplan, som er en lovpligtig sektorplan (tidligere kaldet ”affaldsplan”). Indholdet i strategien er på forkant med udviklingen inden for cirkulær økonomi, affaldsforebyggelse og øget genanvendelse af flere fraktioner.

Forvaltningen foreslår:

 • At ressourcestrategien godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune er en Grøn Kommune med fokus på vækst og velfærd. Kommunen bør være på forkant med de nationale krav til affaldshåndtering og affaldsforebyggelse. Derfor har forvaltningen udarbejdet forslag til en strategi, som sætter vision og mål for den kommende ressourceplan.

Ressourcestrategiens vision er ”Ressourcer i Øjenhøjde”. Den er et opgør med ”ude af øje – ude af sind” holdningen til affald, som for år tilbage var fremherskende. Ressourcestrategien anvendes som forudsætning for Middelfart Kommunes kommende ressourceplan. Kommunen udarbejder en ressourceplan hvert 6 år.

Ressourcestrategien sætter rammen for planlægning, målsætning og udvikling af konkrete indsatser og projekter i Ressourceplan 2020-2026. For at komme i mål med en ambitiøs ressourceplan skal den være bredere end en traditionel affaldsplan, og ressourcestrategien skal indeholde visionen og strategien for dette arbejde.

Ud fra fremtidens krav til affaldsområdet, og sammentænkt med samfundets væsentlige klima- og miljøudfordringer, er defineret fire temaer, som indgår i strategien. Tilsammen berører de de væsentligste udfordringer på affaldsområdet.

Temaer:

 1. Ambitioner, samarbejde og udvikling

 2. Affaldsforebyggelse

 3. Bedre sortering og genanvendelse

 4. Fælles ansvar, fælles løsninger - Viden er vejen frem

Fokus på affaldsområdet har ændret sig, de sidste år. Affald er ikke skrald, som skal smides væk, men en ressource, som skal holdes i kredsløb længst muligt.

Udvikling, affaldsforebyggelse, øget genanvendelse og vidensdeling er opgaver, som kun kan løses i fællesskab, og derfor vil relevante interessenter blive inddraget i udarbejdelsen af ressourceplanen.

Den tidligere ressourceplan er gældende, indtil den nye ressourceplan vedtages.

Tidsplan

Forår 2019:                    Ressourcestrategi behandles politisk
Maj 2019- forår 2020:     Videre arbejde med ressourceplan
                                     Inddragelse af relevante interessenter
Primo 2020:                   National plan for affald forventes
Forår 2020:                    Ressourceplan behandles politisk til offentliggørelse
Medio 2020:                   8 ugers høring.
Medio 2020:                   Endelig vedtagelse af Ressourceplan

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. april 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. april 2019 kl. 15:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

203. Kommunegaranti til Fjelsted Speedway Klub
Sagsnr.: 2019-005175
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Fjelsted Speedway Klub i forbindelse med, at foreningen ønsker at etablere et airfence.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til Fjelsted Speedway Klub. Garantien dækker optagelse af et lån i Nordfyns bank på 0,350 mio. kr., som afvikles over en 7 årig-periode.

 • At garantien stilles under forudsætning af, at opretholde regnskabsmæssig separation mellem Fjelsted Speedway Klub og Team Fjelsted. Det indebærer, at der skal foreligge særskilte revisionspåtegnede regnskaber for henholdsvis klubben og den professionelle del.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget en garantianmodning fra foreningen Fjelsted Speedway Klub, som ansøger om en lånegaranti på 0,350 mio. kr. til finansiering af opsætning af et airfence.

Det er et lovkrav, at alle speedwaybaner har opstillet et airfence, både i forhold til det nationale og internationale reglement. Er der ikke opstillet et airfence, må der ikke køres på hverken 250cc eller 500cc på banen. Det nuværende airfence er for længest for gammelt, da det ikke må benyttes længere end 7 år. Det betyder, at der er et akut behov for at få opstillet et nyt airfence.

Lånebeløbet på 0,350 mio. kr. er allerede godkendt af Nordfyns Bank under forudsætning af at lånebeløbet dækkes af en kommunegaranti.

Det samlede lånebeløb skal afdrages over en 7 årig periode.

Økonomi:

En politisk beslutning om garantistillelse til foreninger er altid forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at foreningen ikke kan afdrage på lånet og garantien derfor kommer til indfrielse. 

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Ud fra de reviderede årsregnskaber i perioden 2016-2018 kan det ses, at økonomien i Fjelsted Speedway Klub er belastet af et højt gældsniveau og omkostningsniveau.

En restrukturering af klubben i samarbejde med Middelfart Kommune i 2018 har sikret, at budgettet fra 2019 er i balance og med et overskud, der kan sikre fornøden afvikling af gælden fra airfencet over den aftalte tidsperiode.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at klubben til enhver tid skal sikre, at eventuel udlejning af faciliteter til den professionelle del (Team Fjelsted) sker på markedsvilkår, dvs. at der opkræves en leje på markedsvilkår.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller:

 • at der stilles en kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til Fjelsted Speedway Klub. Garantien dækker optagelse af et lån i Nordfyns Bank på 0,350 mio. kr., som afvikles over en 7'årig periode.
 • at garantien stilles under forudsætning af, at der opretholdes regnskabsmæssig separation mellem Fjelsted Speedway Klub og Team Fjelsted. Det indebærer, at der skal foreligge særskilte reviderede regnskaber for henholdsvis klubben (et assisteret regnskab) og den professionelle del (en udvidet regnskabsgennemgang).


Bilag:

204. Omflytning af bevillinger i forbindelse med ændret organisering i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Sagsnr.: 2019-006271
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har indført en ny og mere enkel administrativ organisering af forvaltningens arbejde.

Det betyder, at det er nødvendigt at foretage nogle mindre justeringer mellem politikområder og udvalgsområder.

Samlet set er der tale om en nulbevilling, hvor der alene flyttes midler mellem styringsniveauer.

Organisationsomlægningen indebærer endvidere en decentralisering af medarbejdere, idet størstedelen af specialpædagogkorpset flyttes ud i daginstitutionerne.

Denne sag forholder sig alene til de bevillingsmæssige konsekvenser af den ændrede organisering.

Forvaltningen foreslår:

 • At PPR i den politiske organisation flyttes fra politikområdet "Kultur, Fritid og Læring" under BKF-udvalget til "Familie og Forebyggelse" under BKF udvalget.
 • At læringskonsulenterne (som består af 5 AKT-lærere) flyttes fra PPR under BKF-udvalget til politikområdet "Undervisning" under Skoleudvalgets område.
 • At der i forlængelse af ovenstående gives en negativ tillægsbevilling på 9,924 mio. kr. til PPR under politikområdet "Kultur, Fritid og Læring". Samtidig gives en tillægsbevilling til PPR under politikområdet "Børn, Familie og Sundhed" på BKF-udvalgets område på 7,845 mio. kr., og en tillægsbevilling til læringskonsulenter under politikområdet "Undervisning" på 2,079 mio. kr. under Skoleudvalget.
 • At Specialpædagogkorpset i højere grad forankres decentralt i institutionerne, således at kun 3 specialpædagoger placeres under PPR, mens de resterende flyttes ud i institutionerne.
 • At der i forlængelse af ovenstående gives en negativ tillægsbevilling på 4,587 mio. kr. til specialpædagoger under politikområdet "Kultur, Fritid og Læring". Samtidig gives der en tillægsbevilling på 1,373 mio. kr. til specialpædagoger under politikområdet "Børn, Familie og Sundhed" på BKF-udvalgets område og en tillægsbevilling på 3,214 mio. kr. til specialpædagoger under politikområdet "Dagtilbud" på BKF-udvalgets område.
 • At skolekonsulentteamet opdeles i skolekonsulenter og dagtilbudskonsulenter, som i den politiske organisation placeres på politikområdet "Undervisning" på Skoleudvalgets område og "Dagtilbud" under BKF-udvalget.
 • At der i forlængelse af ovenstående gives en negativ tillægsbevilling på 3,557 mio. kr. til konsulentteam under politikområdet "Kultur, Fritid og Læring", mens der samtidig gives en tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. til "Undervisning" under Skoleudvalget og 1,557 mio. kr. til politikområdet "Dagtilbud" under BKF-udvalgets område.
 • At alle bevillinger gives med overslagsårseffekt, dvs. de indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023.

Sagsbeskrivelse:

For at få en mere enkel og mere sammenhængende organisering, som kobler den politiske og bevillingsmæssige opdeling bedre sammen med den administrative organisering, foreslås det, at "læringsområdet" nedlægges og flyttes ind under de øvrige områder på henholdsvis BKF-udvalget og Skoleudvalget.

PPR forbliver under BKF-udvalget, men flyttes ind under politikområdet "Børn, Familie og Sundhed". Dog flyttes AKT-lærerne, som arbejder mere direkte ind i specialundervisningsopgaverne og de særlige læringsmæssige støtteforanstaltninger omkring eleverne, til Skoleudvalgets område.

Skolekonsulentteamet opdeles, så skolekonsulenterne og dagtilbudskonsulenterne igen refererer direkte til skole- og dagtilbudschefen. Derfor giver det god mening, at konsulenterne, også politisk og bevillingsmæssigt, forankres under henholdsvis Skoleudvalget og Dagtilbud under BKF-udvalget.

Den ændrede organisering indebærer endvidere, at speialpædagogkorpset skal være mere direkte forankret i de enkelte institutioner.Fremover vil hovedparten af specialpædagoger blive overført til de decentrale institutioners styring og ledelse, hvilket giver en mere effektiv måde at udnytte de nuværende ressourcer på.

Økonomi:

Organisationsændringen medfører, at der samlet set flyttes 4,079 mio. kr. fra Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets område til Skoleudvalgets område.

Samtidig flyttes der 9,218 mio. kr. til Familie og Forebyggelse samt 4,771 mio. kr. til Dagtilbud.

De budgetmæssige omflytninger fremgår af nedenstående tabel.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 9. april 2019 kl. 16:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Skoleudvalget 9. april 2019 kl. 16:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.205. Beredskabsplan for overgreb og misbrug
Sagsnr.: 2019-005696
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Folketinget vedtog i 2014 ”overgrebspakken”. I den blev der stillet krav til kommunerne om at udarbejde en beredskabsplan, der skal godkendes af Byrådet. Beredskabsplanen skal være offentlig og systematisk beskrive, hvordan kommunen håndterer overgrebssager. Beredskabsplanen skal løbende revideres, men skal som minimum regodkendes hvert fjerde år.

Beredskabsplanen der er vedlagt dette dagsordenspunkt er revideret og udarbejdet i marts 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget indstiller Beredskabsplanen til godkendelse i Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Lovgrundlaget for at Beredskabsplanen ”Hvad gør jeg ved viden eller mistanke om overgreb på børn og unge” skal godkendes af Byrådet findes i Servicelovens §19 stk 4: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.”

Beredskabsplanen – vedlagt som bilag – skal fungere som en guide for professionelle, der

 • møder børn, hvor der er mistanke om overgreb eller
 • som modtager underretninger, hvor der er mistanke om overgreb.

Beredskabsplanen bliver offentliggjort på Middelfart Kommunes hjemmeside og på Middelfart Kommunes intranet under punktet Handleguiden.

Beredskabsplan er delt op så medarbejderne guides til:

 • Ensartet forståelse af hvornår der er tale om overgreb.
 • Hvilke tegn og reaktioner skal de være opmærksomme på?
 • Hvordan underretter man Familieafdelingen om det, herunder hvordan og hvornår forældrene skal orienteres?
 • Hvilke handlemuligheder der er?

Denne reviderede udgave af beredskabsplanen er ændret ift. den seneste plan på følgende områder:

 • Der er tilføjet et afsnit om børn, der krænker børn (bilag s. 5 nederst).   
 • Lovgrundlaget er opdateret
 • Der er tilføjet flere nyttig links

Økonomi:

Godkendelse af Beredskabsplanen har ingen økonomiske konsekvenser.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2019-005696-1Beredskabsplan 2019
206. Fritvalgspriser for madservice pr. 1. april 2019 til 31. marts 2020
Sagsnr.: 2019-005867
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 1 marts 2019 på baggrund af regnskab 2018, vedtaget nye priser for Elbokøkkenet, gældende pr. 1. april 2019 til 31. marts 2020.
 
Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2019.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet, må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice.

Priserne er gældende pr. 1. april 2019 til 31. marts 2020 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen:
 
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 60,30 kr. (69,65 kr. 2018-2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 78,58 kr. (84,94 kr. 2018-2019)
Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 51,60 kr. (61,15 kr. 2018-2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,88 kr. ( 76,44 kr. 2018-2019)

Priser ved levering 2 gange om ugen:

Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 63,85 kr. (73,15 kr. 2018-2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 82,13 kr. (88,44 kr. 2018-2019)
Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 51,60 kr. (61,15 kr. 2018-2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,88 kr. ( 76,44 kr. 2018-2019)

 

 

 

Økonomi:

De nye lavere fritvalgspriser på madservice påvirker budgetopfølgningen positivt. Lavere fritvalgspriser betyder også lavere borgertakster, derfor forventes der ikke et overskud på området i 2019. 

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. april 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. april 2019 kl. 15:30

Fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 godkendes.

Bilag:

207. Godkendelse af nye takster for mad til hjemmeboende borgere pr. 1. april 2019
Sagsnr.: 2019-004436
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Godkendelse af mad til hjemmeboende borgere pr. 1. april 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At taksterne videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 1. marts 2019 vedtaget priser for Elbokøkkenet pr. 1. april 2019. Priserne er sat ned i forhold til 2018. Som følge heraf skal der godkendes nye madservicetakster for borgere pr. 1. april 2019.

Forvaltningen anbefaler følgende takster pr. 1 april 2019:

Hovedret:                     40,85 kr.     (41,75 kr. pr. 1/1-31/3-2019)

Biret:                           10,75 kr.     (12,70 kr. pr. 1/1-31/3-2019)

Levering pris pr. uge      48,00 kr.     (48,00 kr. pr. 1/1-31/3-2019)

Økonomi:

ingen

Høring:

Taksterne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. april 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. april 2019 kl. 15:30

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at taksterne videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Bilag:

208. Beslutning om ekspropriation
Sagsnr.: 2018-015264
Sagsbehandler: Klaus Henriksen

Præsentation:

I forbindelse med fjernelse af eksisterende bro over nedlagt jernbane samt etablering af dæmning med indbygning af ny stitunnel er det nødvendigt at erhverve ekstra jord. 

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation
 • At der afholdes åstedsforretning

Sagsbeskrivelse:

Det udarbejdede anlægsprojekt viser, at der skal erhverves jord fra Stationsvej 43, Skolevej 26 og Fruerhøjvej 17. 

Økonomi:

Udgifterne til arealerhvervelse og erstatning afholdes af anlægsbevillingen på 4,2 millioner.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER

209. Omdannelse til sommerhusområde
210. Jorderhvervelse og Lokalplanlægning
211. Køb af ejendom