Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. marts 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. marts 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Regitze Tilma
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Karin Riishede
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Johansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

176. Input til økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen vedr. budget 2020-2023
Sagsnr.: 2019-000409
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Snart begynder årets forhandlinger om økonomiaftalen for 2023 og Middelfart Kommune skal komme med input til drøftelserne.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget kommer med input til KLs forhandlinger med regeringen vedr. økonomiaftalen for 2020.

Sagsbeskrivelse:

KL er i gang med forberedelserne til årets økonomiforhandlinger med Regeringen.

En tilbagevendende proces de senere år har været, at KL’s formandskab har afholdt regionale møder, hvor typisk økonomiudvalgene har deltaget og givet deres besyv med i forhold til ønskerne til forhandlingerne.

I år har KL valgt en anden fremgangsmåde – drøftelser i den enkelte kommune – som herefter fremsender sit bidrag til KL’s bestyrelse senest primo maj.

Temaer som kunne være af interesse for Middelfart Kommune at inddrage forhandlingerne:

 • Ressourcer til kommunernes bidrag til den grønne omstilling, specielt klima og energi.
 • Udligningsordningen skal give tilstrækkelig kompensation for befolkningsvæksten 
 • Kompensationen for den nye model for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet (KMF) skal fordeles så de følger merudgifterne for kommunerne.
 • Bedre redskaber til at håndhæve det lokale selvstyre på de specialiserede socialområder (børn og voksne).
 • Det skal undgås, at indgå nye aftaler om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Statens del af opfyldelsen af denne MEP-aftalen er stærkt overvurderet.
 • Anlægsrammen og servicerammen skal være af tilstrækkelig størrelse til at en kommune med øget bosætning kan investere i gode servicetilbud til borgerne.

Vedlagt er KLs materialer om budgetlægningen 2020-2023.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt, at der gives et indspil til KL med fokus på:

 • Gældinddrivelse
 • Ingen jordkøb i anlægsrammen
 • Demografi og udligning
 • Forbedringer og justeringer

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

Godkendt, at der gives et indspil til KL med fokus på:

 • Gældinddrivelse
 • Ingen jordkøb i anlægsrammen
 • Demografi og udligning
 • Forbedringer og justeringer


Bilag:

177. Befolkningsprognose 2019 - 2031
Sagsnr.: 2019-001615
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

Befolkningsprognose 2019 - 2031 for Middelfart Kommune er lavet og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At befolkningsprognosen bliver godkendt som datagrundlag i forbindelse med budgetlægning og andre plan- og analyseopgaver i Middelfart Kommune.
 • At befolkningsprognosen bliver offentliggjort på Middelfart Kommunes hjemmeside.
 • Sagsbeskrivelse:

  Befolkningsprognosen er på indeværende tidspunkt udtryk for den bedste vurdering af befolkningsudviklingen i Middelfart Kommune for perioden 2019-2031. Befolkningsprognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for den 12-årige prognoseperiode. Yderligere efterspørgsel efter andre delresultater kan ske ved henvendelse til Staben.

  Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold til fremtiden. Bl.a. indgår fødsler, dødsfald, flytninger internt i kommunen, mellem Middelfart og andre kommuner samt ind- og udvandring. Ligeledes indgår der forudsætninger om tilflytning til nyt boligbyggeri. Forudsætningerne er begrundet i viden fra de historiske år, samt en vurdering af og forventninger til fremtiden.

  Befolkningstallet forventes at stige fra 38.554 personer i 2019 (1. januar) til 40.605 personer i 2031. Det er en stigning på 5,3 % for hele perioden. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 171 personer om året, hvilket er 6 flere årligt end i sidste års prognose. Boligbyggeriet forventes at ligge på gennemsnitligt 123 nytilflyttede boliger om året. Flest bygget i den kommende 4 års periode. Dette er begrundet i efterspørgsel fra boligselskaber og udbygningsplaner i Middelfart Kommune.
  Befolkningens alderssammensætning bliver stadigt ældre. I 2019 udgør de over 65-årige 22,9 % af befolkningen. Dette tal stiger til 26,8 % i 2031. Andelen af unge mellem 0-16 år vil i samme periode falde fra 19,2 % til 18,2 %. Samtidig vil andelen af erhvervsaktive (17-64 år) falde fra 57,9 % til 55,0 % i relativ andel af befolkningen.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen.

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Godkendt

  Bilag:

  178. 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019
  Sagsnr.: 2019-002987
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2018.

  Forvaltningen foreslår:

  • At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 bliver godkendt som forelagt.
  • At projektbevillinger og øvrige nulbevillinger, jf. bilag 4, bliver godkendt
  • At nedenstående indstillinger i forbindelse med budgetopfølgningen bliver godkendt.

  Bevillinger til finansiering:

  Beløb i mio. kr.

  Periode

  Tillægsbevilling

  -9,840

   

  2019

   

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 9,840 mio. kr. Bevillingen dækker ekstra tilskud til neutralisering af byrdefordelingsmæssige effekter af omlægningen af alderskriterierne i udligningen.

  -9,840

  I alt

  Finansbevillinger i alt

  Bevillinger til drift:

  Bevillinger der fragår kassen:

  Beløb i mio. kr.

  Periode

  Tillægsbevilling

  0,359

  2021

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”Co2mmunity” gives en tillægsbevilling på 0,359 mio. kr. på området Administration under ØKU.

  0,100

  2021

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”CORA” gives en tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. på området Administration under ØKU.

  0,505

  2022

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”EMPOWER” gives en tillægsbevilling på 0,505 mio. kr. på området Administration under ØKU.

  0,650

  0,650

  0,650

  0,650

  0,650

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til administration til Børn, Unge og Fritid under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører finansiering af en teamlederstilling på skole- og dagtilbudsområdet under Økonomiudvalgets område.

   

  4,214

  I alt

  Bevillinger i alt ØKU

  0,175

  2019

   

  Det indstilles, at der til finansiering af eftermiddagstilbud i heldagsklasserne H7-H9 gives en tillægsbevilling på 0,175 mio. kr. Bevillingen finansieres fra Børn, Familie og Forebyggelsesområdet.

  0,879

  2019

  Det indstilles, at en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,879 mio. kr. til at finansiere den ekstraordinære regulering af skolernes decentrale budgetramme som følge af, at antallet af 6-16 årige er 26 højere end befolkningsprognosen tilsagde.

  1,054

  I alt

  Bevillinger i alt SU

  2,400

  2019

  Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 2,400 mio. kr. til Senior og Velfærd til klippekort til ældre på plejehjemmene så ordningen kan forsætte i 2019. Kommunen har fået midler via bloktilskuddet for 2019. I forbindelse med budget 2020 vil klippekortsordningen blive lagt ind i budgettet som en teknisk tilretning.

  2,400

  I alt

  Bevillinger i alt, SSU

  1,691

  0,638

  2019

  2020

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”Co2mmunity” gives en samlet udgiftsbevilling på 2,329 mio. kr.

  0,400

  0,200

  2019

  2020

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”CORA” gives en samlet udgiftsbevilling på 0,600 mio. kr.

  1,011

  1,011

  1,010

  2019

  2020

  2021

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”EMPOWER” gives en samlet udgiftsbevilling på 3,032 mio. kr.

  5,961

  I alt

  Bevillinger i alt MEU

  13,629

  I alt

  Udgiftsbevillinger i alt, drift

  Bevillinger der tilgår kassen:

  Beløb i mio. kr.

  Periode

  Tillægsbevilling

  -0,929

  -0,012

  2019

  2020

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”Co2mmunity” gives en samlet negativ tillægsbevilling på 0,941 mio. kr. på området Administration under ØKU.

  -0,300

  -0,100

  2019

  2020

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”CORA” gives en samlet negativ tillægsbevilling på 0,400 mio. kr. på området Administration under ØKU.

  -1,011

  -0,505

  -0,505

  2019

  2020

  2021

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”EMPOWER” gives en samlet negativ tillægsbevilling på 2,021 mio. kr. på området Administration under ØKU.

  -3,362

  I alt

  Bevillinger i alt ØKU

  -0,390

  -0,390

  -0,390

  -0,390

  -0,390

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. på Skoleudvalgets område. Bevillingen vedrører finansieringen af en teamlederstilling på skole og dagtilbuds området under ØKU.

  -1,950

  I alt

  Bevillinger i alt SU

  -0,175

  2019

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til forebyggelsesområdet under BKF-udvalgets område. Bevillingen finansierer tillægsbevillingen på Skoleudvalgets område vedrørende eftermiddagstilbud i Dråben/Heldagsklasserne på Vestre Skole.

  -0,500

  2019

  Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling på den kommunale tandpleje på Børn, Familie og Sundhedsområdet, til finansiering af en anlægsbevilling vedrørende nye monitors til aflæsning af røntgen, VisiQuick software til at se og behandle røntgenbilleder, og nye pc’ere til at arbejde med VisiQuick.

  -0,260

  -0,260

  -0,260

  -0,260

  -0,260

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Dagtilbudsområdet under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører finansieringen af en teamlederstilling på skole og dagtilbuds området under økonomiudvalgets område.

  -0,400

  2019

  Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Kultur og Fritidsområdet under BKF-udvalgets område, til finansiering af en anlægsbevilling vedrørende indvendig forbedringer og fornyelse til Strib bibliotek i forbindelse med renoveringen af klimaskallen.

  -2,375

  I alt

  Bevillinger i alt, BKF

  -0,762

  -0,626

  -0,359

  2019

  2020

  2021

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”Co2mmunity” gives en samlet indtægtsbevilling på 1,747 mio. kr.

  -0,100

  -0,100

  -0,100

  2019

  2020

  2021

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”CORA” gives en samlet indtægtsbevilling på 0,300 mio. kr.

  -0,505

  -0,505

  -0,506

  2020

  2021

  2022

  Det indstilles, at der til EU-projektet ”EMPOWER” gives en samlet indtægtsbevilling på 1,516 mio. kr.

  -3,563

  I alt

  Bevillinger i alt MEU

  11,250

  I alt

  Indtægtsbevillinger i alt, drift

  Indtægts- og udgiftsbevillinger i alt:

  -2,379

  I alt

  Driftsbevillinger i alt netto

  Indstillinger til anlæg.

  Det indstilles:

  • At der, til projekt Strib i Bevægelse, gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,0 mio. kr., bestående af en indtægtsbevilling 0,600 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,600 mio. kr.

    

  • At der, til projektet ”Trådløst internet på skolerne”, gives et negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,038 mio. kr. i 2019. Baggrunden er, at anlægsprojektet er blevet fremrykket og udført i 2018.

  • At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende tillæg til rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til ”Teknisk udstyr i almentandplejen”. Bevillingen dækker indkøb af nye monitors til aflæsning af røntgen, VisiQuick software til at se og behandle røntgenbilleder, og nye pc’ere til at arbejde med VisiQuick. Rådighedsbeløbet finansieres fra Tandplejens opsparede overskud på Børn, Familie og Sundhedsområdet. Rådighedsbeløbet frigives.

    

  • At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende tillæg til rådighedsbeløb på 0,400 mio. kr. til ”Indvendige forbedringer og fornyelse til Strib bibliotek” i forbindelse med renoveringen af klimaskallen. Rådighedsbeløbet finansieres fra det opsparede overskud på Kultur og Fritidsområdet. Rådighedsbeløbet frigives.

  • At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,137 mio. kr. til anlægsprojektet ”Etablering af vuggestuepladser og køkken i Strib”.

  • At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,375 mio. kr. til anlægsprojektet: ”Etablering af vuggestuepladser i Kompasset”, da der i forbindelse med udvidelsen af vuggestuen er blevet nødvendigt at ombygge køkkenet, hvilket ikke var indregnet i det oprindelige budget.
  • At ovenstående 3 anlægsprojekter finansieres ved at der gives en negativ tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,512 mio. kr. til anlægsprojektet: ”Etablering legestue i pavillon v/Lillebæltskolen”.

  • At der til anlægsprojektet ”Erstatningssag vedr. byggeri i dagtilbud” gives en nettobevilling på 0,0 mio. kr. Bevillingen fordeler sig på en udgiftsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,450 mio. kr., samt en tilsvarende indtægtsbevilling på 2,450 mio. kr. Erstatningssagen vedrører Gelsted Børnehus, Børnehaven Nysgerrium og Bulderby børnehave.
  • At ”Renovering af gågaden i Middelfart” fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde fremrykkes. Der gives således et tillæg til rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i 2019 til gågaderenovering. Rådighedsbeløbet finansieres ved at nedskrive rådighedsløbet til ”Klimahaven” med 2,3 mio. kr. i 2019. Samtidig forhøjes rådighedsbeløbet til Klimahavnen med 2,3 mio. kr. i 2020, mens rådighedsbeløbet til Renoveringen af gågaden tilsvarende reduceres med 2,3 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

  • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Stor Å med Pave bæk” på 0,000 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,589 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,589 mio. kr.

  • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Blanke Tangmose” på 0,000 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,220 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,220 mio. kr.

  • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Brende Å” på 0,000 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,251 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,251 mio. kr.
  • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Aulby Møllemade” på 0,000 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,427 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,427 mio. kr.
  • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Vestlige del af aktivitetsområde, Hindsgavl” på 0,000 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,250 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr.
  • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projektet ”Naturrum i naturpark Lillebælt, Middelfart” på 0,000 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,640 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,640 mio. kr.
  • At der på Miljø- og Energiudvalgets område gives et tillæg til anlægsbevilling til EU-projektet ”Better BirdLIFE” på 0,000 mio. kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 14,021 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 14,021 mio. kr. Samtidig indstilles det, at der gives et frigivet rådighedsbeløb i 2019 på -5,345 mio. kr. Rådighedsbeløbet er negativt i 2019, da projektindtægterne falder før udgifterne i henhold til projektets betalingsplan.

  Sagsbeskrivelse:

  Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

  Budgetopfølgningen måles i lighed med sidste år op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

  Budgetopfølgningsskabelonen er dette år udvidet, så overslagsårseffekten fremgår tydeligere. Ud fra de enkelte bevillinger fremgår det således nu eksplicit, hvad der bevilliges i budgetåret 2019 og hvad der indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023.

  Ved denne budgetopfølgning indstilles det til politisk godkendelse, at der iværksættes og videreføres en række aktiviteter i indtægtsdækkede fuldt indtægtsdækkede projektaktiviteter mv. jf. bilag 4 og budgetopfølgningens side 10-11. Dette sker med baggrund i bruttobevillingsprincippet.

  Økonomi:

  Finansbudget:

  Finansindtægterne er samlet set 9,840 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt som følge af ekstraordinær kompensation for de byrdefordelingsmæssige virkninger af ændret  alderskriterium i udligningssystemet.

  Øvrige finansposter forventes at være som budgetlagt.

  Skattefinansieret drift:

  Målt op imod det oprindelige budget, er det samlede resultat af budgetopfølgningen et merforbrug på skattefinansierede driftsudgifter på 4,3 mio. kr.

  Heraf forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr. på skattefinansieret service, mens der modsat forventes mindreudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 11,2 mio. kr.

  Størstedelen af merforbruget på service (12,4 mio. kr.) kan henføres til det specialiserede socialområde, hvor der både er merudgifter til anbringelsessager på børn- og ungeområdet og øget tilgang til det specialiserede voksen- og handicapområde. På de øvrige områder ses noget mindre forskydninger.

  Det rapporterede mindreforbrug på det budgetgaranterede- og overførselsområdet vedrører altovervejende arbejdsmarkedsområdet, hvor den fortsat gunstige udvikling i ledigheden giver anledning til mindreudgifter til forsikrede ledige. Også på BKF-udvalgets område forventes mindreforbrug på overførsler (merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste).

  Skattefinansieret anlæg:

  Der forventes ved 1. budgetopfølgning et samlet nettoforbrug på skattefinansieret anlæg på 111,0 mio. kr., mens det oprindelige anlægsbudget udgør 91,2 mio. kr. ekskl. indtægter fra jordforsyning. Merforbruget på anlæg udgør således 19,7 mio. kr.

  Merforbruget er ikke udtryk for at den samlede anlægsramme overskrides, men skyldes forbrug af overførte anlægsmidler, herunder iværksættelse af ekstra anlægsopgaver i forbindelse med disponeringen af regnskabsoverskuddet for 2017.

  Samlet resultat:

  Afvigelserne på finansiering, drift og anlæg betyder samlet set, at de totale skattefinansierede udgifter ligger 14,2 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget ekskl. budgetværn.

  Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes en samlet afvigelse på resultatet af kommunens virksomhed på -0,7 mio. kr.

  Likviditet:

  Som konsekvens af det betydelige efterslæb på anlægsområdet og henset til, at mellemværendet med forsyningsområdet forventes reduceret over de kommende år, må det alt andet lige påregnes, at likviditeten vil udvise et fald frem mod udgangen af 2019.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  179. Regnskab 2018 for Middelfart Kommune
  Sagsnr.: 2019-004012
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Middelfart Kommunes regnskab for 2018 foreligger nu til behandling.

  Forvaltningen foreslår:

  • At regnskabet for 2018 med tilhørende regnskabsberetning bliver godkendt og overleveret til revisionen.
  • At afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. bliver godkendt.

  Sagsbeskrivelse:

  Det ordinære driftsresultat, som består af finansindtægter, driftsudgifter og renter viser et overskud på 138,7 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 96,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 42,8 mio. kr.

  Når der korrigeres for budgetværnet er regnskabsresultatet på den ordinære drift 28,8 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

  Finansiering:

  Finansposterne inklusiv renteudgifter og -indtægter  er 5,1 mio. kr. højere end budgetlagt.

  Skatteindtægterne er 3,2 mio. kr. højere end budgetlagt som følge af højere nettoindtægter fra kommunale ejendomsskatter.

  Tilskudssiden udviser mindreindtægter for 14,1 mio. kr., som følge af, at kommunen modtog en negativ efterregulering af tilskud og udligning.

  På momsposten blev der realiseret merindtægter for 6,1 mio. kr. - primært som følge af ekstraordinære indtægter fra momsanalysen.

  Renteindtægterne er 9,8 mio. kr. højere end budgetlagt som følge af merindtægter fra kommunens anbringelser i værdipapirer. Herunder er der bl.a. realiseret ekstraindtægter fra salget af KMD Ejendomme.

  Skattefinansierede driftsudgifter:

  Mindreforbruget på driften er primært opstået på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der er realiseret et samlet mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

  På driften er det især væsentlig at hæfte sig ved, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område er realiseret et merforbrug på 23,6 mio. kr. Merforbruget vedrører en kombination af merudgifter på det specialiserede voksen- og handicapområde og ekstra udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet.

  Serviceudgifterne balancerer, som det også har fremgået af de løbende budgetopfølgninger, på en knivsæg i 2018. De realiserede serviceudgifter lå 1,1 mio. kr. under servicerammen inkl. det afsatte serviceværn. Således kom størstedelen af serviceværnet i anvendelse.

  Skattefinansieret anlæg:

  De skattefinansierede anlægsudgifter udgjorde 104,1 mio. kr., mod oprindligt budgetlagt 69,3 mio. kr.

  Merforbruget på anlæg afspejler dels, at der er indhentet efterslæb på anlægsområdet, dvs. overførte anlægsmidler er anvendt til at udføre anlægsarbejde i 2018. Derudover har det været en medvirkende faktor, at der med disponeringen af regnskabsoverskuddet fra sidste år er blevet iværksat ekstra initiativer på anlægsområdet.

  Jordforsyning og støttet byggeri:

  Regnskabet for jordforsyning og støttet byggeri viser nettoudgifter for 1,0 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med indtægter for 11,5 mio. kr. Afvigelsen dækker over mange forskydninger, og vedrører bl.a. mindre salg på Falstersvej og Sejrøvænget.

  Selvfinansieret område:

  Det selvfinansierede områdes regnskabsresultat viser et samlet forbrug på drift og anlæg på 5,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 17,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører fortrinsvist udskudt indkøb af affaldscontainere og skraldebiler.

  Det totale billede:

  Det samlede resultat af kommunens virksomhed (finansindtægter, skattefinansieret drift, anlægsudgifter og det selvfinansierende område) er, at der er realiseret indtægter for 28,5 mio. kr., mens der er budgetlagt med indtægter for 20,8 mio. kr.

  Indtægterne skal finansiere afdraget på kommunens lån, som for 2018 udgør 26,7 mio. kr.

  Dermed finansierer driftsresultatet lige akkurat kommunens afdrag.

  Kassebeholdning:

  Kassebeholdningen udgør 51,3 mio. kr. pr. 31. december 2018 mod 91,1 mio. kr. pr. 31. december 2017.

  Den gennemsnitlige daglige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har gennem 2018 været 185,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 10,4 mio. kr.

  Økonomi:

  Se sagsfremstilling.

  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  180. Over-/underskud regnskab 2018
  Sagsnr.: 2019-004775
  Sagsbehandler: Trine Sørensen

  Præsentation:

  Forslag til overførsler fra regnskab 2018 til budget 2019 vedrørende:

  • Decentrale enheder (drift) - totalt 49,987 mio. kr.
  • Uforbrugte anlægsmidler - totalt 24,480 mio. kr.
  • Projekter - totalt 1,709 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår:

  • At driftsbevillingen i 2019 udvides med samlet 49,987 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
  • At driftsbevillingen på 49,987 mio. kr. tildeles på bevillingsniveau jf. bilag til sagen.

  Rådighedsbeløb (skattefinansieret) i 2019 udvides netto med 0,802 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

  • At Økonomiudvalgets bevilling nedsættes med 3,705 mio. kr.
  • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 6,491 mio. kr.
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 5,407 mio. kr.
  • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 1,966 mio. kr.
  • At Teknisk Udvalgs bevilling nedsættes med 9,870 mio. kr.
  • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling udvides med 0,513 mio. kr.

  Rådighedsbeløb (takstfinansieret) i 2019 udvides med 23,678 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

  • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling vedrørende indtægter i forbindelse med affaldshåndtering øges med 23,678 mio. kr.

  Driftsbevillinger i 2019 sænkes med samlet 1,709 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt:

  • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 0,482 mio. kr.
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 0,484 mio. kr.
  • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 0,888 mio. kr.
  • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling nedsættes med 0,145 mio. kr.

  Sagsbeskrivelse:

  Decentraliseringsprincipperne for Middelfart kommune siger følgende omkring over- og underskud:

  • Et område må frit overføre et overskud fra et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår og herefter bruge af det.
  • Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5% , skal den pågældende leder/chef udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år. Planen forelægges til fagudvalget.
  • Afvikling af underskud eller overskud skal ske under hensyntagen til de særlige regler og bestemmelser.

  Overførslen af over-/underskud bevilges på bevillingsniveauet "politikområder" og styres derfra. Den enkelte decentrale enhed vil dog opleve adgang til over-/underskuddet på institutionsniveau.

  Fordeling af over-/underskud på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.

  Projekter, hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskudsoverførslerne, men skal overføres særskilt.

  Økonomi:

  Beskrevet i indstillingerne.

  Høring:

  Ingen høring.

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  181. Etablering af Udvikling Middelfart
  Sagsnr.: 2019-001475
  Sagsbehandler: Pernille Frøkjær Gustafsson

  Præsentation:

  Attraktivitet, erhvervsudvikling og fremtidens vækst og velfærd er tæt forbundet med hinanden. Hvis virksomhederne i Middelfart Kommune i fremtiden skal kunne tiltrække og holde på de dygtigste medarbejdere, så kræver det, at kommunen er (og opleves som) et godt sted at leve og bo. Samtidig er virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for fremtidens vækst, der via øget beskæftigelse er grundlaget for vores fælles velfærd.

  Derfor arbejdes der med, at de tre erhvervsforeninger, Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handelsstandsforening og VisitMiddelfart sammen med Middelfart Kommune skaber en ny organisation, der skal udvikle og styrke attraktiviteten i Middelfart Kommune.

  Den nye organisation, der pt. har fået arbejdstitlen Udvikling Middelfart, får ansvar for at samtænke og udnytte det fulde potentiale i en række af de eksisterende aktiviteter og særlige indsatser, der ligger i regi af de tre erhvervsforeninger og Middelfart Kommune.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet træffer beslutning om, at Middelfart Kommune ved en stiftende generalforsamling kan meldes ind i Udvikling Middelfart.
  • At Middelfart Kommune fra og med 2019 yder et årligt driftstilskud til Udvikling Middelfart på 3 mio.
   I 2019 finansieres tilskuddet af anlægsbudgettet til "offensiv bosætnings- og vækststrategi".
  • At Byrådet vælger, hvilket byrådsmedlem, der sammen med borgmesteren (født formand for bestyrelsen) skal repræsentere Middelfart Kommune i Udvikling Middelfarts bestyrelse.

  Sagsbeskrivelse:

  Udvikling Middelfart etableres som en overbygning på de eksisterende erhvervsforeninger med Middelfart Handel, Middelfart Turistforening, Middelfart Erhvervsråd og Middelfart Kommune som medlemmer.

  Opgaven bliver at skabe synergi og merværdi, at innovere og at udvikle nye tiltag og spor. Bl.a. ved at:

  • Koordinere og samtænke eksisterende aktiviteter i de tre erhvervsforeninger og Middelfart Kommune, så de understøtter fælles strategiske mål
  • udvikle og innovere eksisterende, enkeltstående arrangementer, events og aktiviteter i Middelfart, så de skaber merværdi  - til gavn for væksten i hele kommunen og dermed også medlemmerne af de tre erhvervsforeninger

  • tiltrække nye events og begivenheder

  • udvikle nye indsatser og aktiviteter – herunder muligheden for at skabe en kobling mellem det sociale liv i virksomhederne og lokale arrangementer og events

  • sikre optimal kommunikation og koordinering mellem nuværende og fremtidige aktører

  • samle og styrke fortællingen om mulighederne i Middelfart (branding) samt optimere og professionalisere arbejdet med at markedsføre begivenheder og tiltag

  • fundraise og sikre ekstern finansiering af nye tiltag

  De tre erhvervsforeninger fortsætter arbejdet med de aktiviteter og strategiske indsatser, der finder sted i dag, ligesom Middelfart Kommune fortsat arbejder med en række aktiviteter og indsatser, der har relation til attraktivitet.

  Referenceforholdet mellem bestyrelse og ansatte/ledere i de eksisterende erhvervsforeninger fortsætter uændret, ligesom de eksisterende foreninger fortsat vil være den primære indgang for den enkelte forenings medlemmer.

  Organisering:
  Udvikling Middelfart rykker fysisk sammen med de tre eksisterende sekretariater på en fælles adresse i Middelfart. Det skal resultere i:

  • et tæt samarbejde i dagligdagen mellem de eksisterende sekretariater i Middelfart Handel, Middelfart Erhvervscenter og VisitMiddelfart, der gør det muligt at udnytte særlige kompetencer på tværs
  • synergi i hverdagsdrift og administration
  • et tæt samarbejde mellem erhvervsforeninger og Middelfart Kommune

  Der lægges op til følgende organisering (se også udkast til vedtægter, der ligger som bilag): 

  • Medlemskredsen bliver de tre erhvervsforeninger (Middelfart Handelsstandsforening, VisitMiddelfart og Middelfart Erhvervsråd) og Middelfart Kommune.
  • Bestyrelsen består af formand og næstformand i de tre erhvervsforeninger samt borgmesteren (der er født formand) og et medlem udpeget af og blandt Byrådets medlemmer. Kommunaldirektøren deltager i møderne
  • De tre eksisterende erhvervsforeninger består

  • Direktøren for Udvikling Middelfart koordinerer og sikrer sammenhæng mellem indsatserne i de tre foreningers sekretariater og de initiativer, som Middelfart Kommune driver i forhold til vækst og attraktivitet.

  • Direktøren for Udvikling Middelfart har ansættelse i Middelfart Kommune og refererer i det daglige til kommunaldirektøren. Middelfart Kommune stiller, som en del af driftstilskuddet, direktøren til rådighed for Udvikling Middelfart.

  Etableringen af Udvikling Middelfart kræver ud over Byrådets beslutning om driftstilskud og indmeldelse, at bestyrelserne for Middelfart Handel, Middelfart Erhvervsråd og Middelfart Turistforening på generalforsamlingerne får mandat til indmeldelse på en stiftende generalforsamling.

  Middelfart Handels bestyrelse fik mandat på generalforsamlingen 14. marts, og Middelfart Erhvervsråd fik på generalforsamlingen 18. marts. Middelfart Turistforening har generalforsamling 11. april.

  Det særlige fokus på Middelfart som dynamo for vækst i hele kommunen
  Middelfart Kommune er inde i en positiv udvikling på rigtig mange fronter: Der er høj beskæftigelse, virksomhederne i Middelfart Kommune er nr. 1 på Fyn og i Trekantområdet, når det handler om vækst i privat beskæftigelse, befolkningsvæksten er stigende, og der kommer nye virksomheder til.

  Målet er, at Udvikling Middelfart skal sætte yderligere skub i den positive spiral og således være medvirkende til at sikre grundlaget for den fremtidige velfærd i kommunen.    

  Nøgleordet for aktiviteterne i den nye organisation er vækst og attraktivitet. Byrådet i Middelfart Kommune har allerede igangsat et omfattende projektprogram (Bæredygtig Byudvikling), der frem mod 2025 skal resultere i udviklingsplaner for alle lokalsamfund i Middelfart Kommune – og således understøtte udviklingen i lokalsamfundene. Udvikling Middelfarts fokus på Middelfart skal forløse hovedbyens potentiale som vækstdynamo for hele kommunen - og dermed også bosætningen i kommunens lokalsamfund.

  I arbejdet med at udvikle Middelfart midtby skal der handles i forhold til en række landsdækkende tendenser:

  • Detailhandlen har mistet omkring 10 procent siden den toppede i 2007-2008

  • Nethandel med udvalgsvarer udgør i 16 ca. 20 pct. af det samlede forbrug og er stigende

  • Til gengæld er brugen af restauranter, cafeer mv. steget med 30 procent på fem år

  • Den generelle samfundsudvikling påvirker vores ønsker og forventninger til arrangementer og events – hvilket fordrer nytænkning og innovation

  Middelfart har med den unikke beliggenhed, den stærke infrastruktur og de mange engagerede lokale aktører (foreninger, virksomheder og handlende, privatpersoner, lodsejere, restauratører, kulturelle institutioner) et stort potentiale ift. at løfte attraktiviteten yderligere.

  For på trods af de mange aktører, så er udfordringen at eksisterende events, oplevelser og begivenheder:

  • er stærke i sig selv, men ses og opleves isoleret.
  • ikke er tiltrækkelig koordinerede med andre aktører, så den merværdi en event skaber, kan omsættes i f.eks. flere gæster i byen etc.
  • ikke er koordinerede på tid/sted, så byen opleves som levende hen over sæsonen

  • ikke i tilstrækkelig grad markedsføres samlet og offensivt – til omverdenen og internt i kommunen - så gevinstmulighederne for området kan realiseres

  Herudover er det en væsentlig udfordring, at der mangler:

  • En samlet markedsføringsstrategi

  • Arbejdskraft til koordination af events og initiativer, tiltrækning af nye events, fundraising samt kræfter til at understøtte innovation og nytænkning af eksisterende begivenheder

  Samlingen af sekretariaterne for Middelfart Handel, VisitMiddelfart og Middelfart Erhvervsråd på én fælles adresse skal desuden sikre synergi, sammenhæng og helhed i de forskellige indsatser, ligesom rationaliseringsmuligheder i samlingen af sekretariater skal opsamles og udnyttes til at frigive ekstra muskler til nye aktiviteter.

  Økonomi:

  Der ydes et årligt driftstilskud til Udvikling Middelfart på 3 mio. kr. Direktøren for Udvikling Middelfart ansættes i Middelfart Kommune og udlånes til Udvikling Middelfart som en del af driftstilskuddet.

  I 2019 tages tilskuddet fra puljen til offensiv bosætnings- og vækststrategi. Herefter indarbejdes driftstilskuddet i budgettet.

  Høring:

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  182. Udvikling - Fjeldsted Speedway
  Sagsnr.: 2019-003805
  Sagsbehandler: Anders Juel Sørensen

  Præsentation:

  Byrådet skal tage stilling til de fremadrettede aftaler med foreningen "Fjelsted Speedway Klub" og den professionelle speedway klub "Team Fjelsted".  

  Forvaltningen foreslår:

  • At der bliver flyttet 77.600 kr. årligt fra lokaletilskud i Kultur og Fritid til Ejendomscenteret, der fremadrettet skal varetage driften af speedwaybanen.
  • At "Team Fjelsted" fremadrettet opkræves en årlig baneleje på 70.871 kr.
  • At forvaltningen fortsætter dialogen med "Fjelsted Speedway" om deres visioner for området.

  Sagsbeskrivelse:

  Udgifterne, som Fjelsted Speedway Klub har haft til drift og vedligeholdelse af anlægget, er tidligere blevet delvist finansieret via det kommunale lokaletilskud. Lokaletilskuddet har dog ikke dækket alle Fjelsted Speedways udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget, hvorfor disse er afholdt af klubben selv.

  Fjelsted Speedway Klub, der tidligere har stået for anlægget, har således for perioden 2016, 2017 og 2018 gennemsnitligt haft udgifter for 129.568,37 kr. per år.

  Middelfart Kommune har i samme periode ydet et gennemsnitligt lokaletilskud på 77.599,33 kr. Det betyder, at Fjelsted Speedway Klub gennemsnitligt har brugt 51.969,03 kr. yderligere på drift og vedligeholdelse.

  Det kommunale ejerskab betyder, at Middelfart Kommune fremover er forpligtet til at afholde driftsudgifterne ved speedwaybanen. Samtidig bortfalder Fjelsted Speedway Klubs mulighed for at få lokaletilskud naturligvis også.

  Ved kommerciel brug af banen er Middelfart Kommune modsat forpligtet til at opkræve markedsleje. Det betyder, at den professionelle klub Team Fjeldsted A/S fremover skal opkræves en markedsleje for brug af banen på 70.871,33 kr.

  Rammerne for anvendelsen af baneanlægget indgås i forlængelse af, at Fjeldsted Speedway Klub har igangsat et arbejde med at skabe en vision og udviklingsdagsorden for området. Tankerne er blandt andet, at området kan bruges af andre foreninger, så benyttelsen af området kommer flere til gavn.

  Tankerne fra Fjeldsted Speedway Klub hænger godt sammen med Byrådets strategiske indsatser for Bæredygtig byudvikling og Samlingssteder, hvorfor forvaltningen understøtter de lokale processer. Forvaltningen skal ligeledes vurdere på markedsføringsperspektiverne for Middelfart Kommune i relation til Team Fjelsted og deres resultater i Speedwayligaen.

  Økonomi:

  Den foreslåede strukturering af økonomien betyder følgende ændringer for de involverede parter:

  Fritid og Kultur

  Ejendomscenteret

  Fjelsted Speedway Klub

  Team Fjelsted

  77.600 kr. årligt flyttes fra lokaletilskud til Ejendomscenteret

  Modtager 77.600 kr. årligt til drift at speedwaybanen

  Overtager drift af speedwaybanen

   

  Indtægt på 70.871 kr. fra Team Fjelsted.

  Årlig udgift på 129.568 kr. til leje og drift bortfalder.

  Ny husleje udgift på 70.871 kr.


  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  183. Flytning af valgsted fra Ejbyhallen til Ejby Skole
  Sagsnr.: 2019-004688
  Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

  Præsentation:

  Byrådet skal tage stilling til flytning af valgsted fra Ejbyhallen til Ejby Skole

  Forvaltningen foreslår:

  • At valgstedet permanent bliver flyttet fra Ejbyhallen til Ejby Skole

  Sagsbeskrivelse:

  I 2017 besluttede Byrådet at flytte valgsted fra Ejbys tidligere rådhus til Ejbyhallen.

  Baggrunden for at vælge Ejbyhallen var blandt andet, at Ejby Skole var under ombygning og således ikke kunne benyttes som valgsted.

  Ombygningen er nu tilendebragt og det er forvaltningens vurdering, at Ejby Skole fremadrettet byder på gode forhold for vælgerne, herunder for vælgere med handicap.

  Skolen er ombygget med fuld tilgængelighed for personer med handicap, herunder er der gode muligheder for at parkere tæt på.

  Endvidere ser skolen det som en oplagt mulighed for, at børnene på skolen herved kan få indblik i den demokratiske proces i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Handicaprådet er den 13. marts 2019 blevet anmodet om bemærkninger til den påtænkte flytning af valgsted

   

  Handicaprådets bemærkninger er vedlagt dagsordenspunktet. Handicaprådet har ikke bemærkninger til flytningen.

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  184. Høringsvar - 2. offentlighedsperiode for Baltic Pipe
  Sagsnr.: 2017-015336
  Sagsbehandler: Anne G. Pedersen

  Præsentation:

  Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har igangsat 2. offentlige høring af Baltic Pipe med mulighed for, at give bemærkninger til miljøkonsekvensrapporter (VVM) og udkast til afgørelser for Baltic Pipe projektet. Samtidig har Erhvervsstyrelsen offentliggjort forslag til landsplandirektiv med tilhørende miljørapport for Baltic Pipe. Der er fælles høringsperiode frem til 12. april 2019.

  Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til høringsvar.

  Forvaltningen foreslår:

  • At høringssvaret bliver godkendt med følgende bemærkninger: 

       1) Middelfart Byråd kan ikke bakke op om Baltic Pipe projektet

       2) Såfremt projektet bliver gennemført, så bør det ske med hensyntagen til de miljø-     og bymæssige hensyn, der fremgår af høringssvaret.

  Sagsbeskrivelse:

  Baltic Pipe projektet er en ny gasrørledning med tilhørende anlæg, som skal bygges hen over Danmark for at forbinde de norske gasfelter i Nordsøen med det polske gasnet. Der findes idag gasrørledninger fra den danske del af Nordsøen over Jylland og Fyn til Sjælland. De eksisterende gasrørledninger har ikke tilstrækkelige kapacitet på hele strækningen til at transportere de 10 milliarder kubikmeter gas pr. år.
  Derfor vil der blandt andet skulle etableres ny rørledning, der løber gennem Lillebælt og i land ved golfbanen og videre syd om Nørre Aaby og Ejby og herfra videre hen over Fyn. Der vil blive etableret to linjeventilstationer i Middelfart Kommune.

  Middelfart Kommune har tidligere givet bemærkninger til høring ved 1. offentlighedsfase (idefasen) samt til afgrænsning og indhold af miljøvurdering af landsplansdirektiv og desuden af flere omgange ved henvendelser til Energinet samt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren. 

  Det kan nu konstateres, at der er truffet beslutning mellem Energinet og Polske Gaz-System om etablering af Baltic Pipe projeket og at dette vil blive realiseret så snart de nødvendige tilladelser foreligger. Ligeledes har Energi-, Forsynings- og Klimaministeren godkendt at Energinet investerer i Baltic Pipe.    

  De nødvendige tilladelser, der skal på plads omfatter landsplansdirektiv med tilhørende miljøvurdering samt miljøkonsekvensrapporter med tilhørende tilladelser. Landsplansdirektivet fastsætter de planmæssige rammer på land og vil blive udstedt som en bekendtgørelse.

  Miljøstyrelsen er VVM-myndighed på land, Energistyrelsen er myndighed på vand og Erhvervsstyrelsen er myndighed vedr. landsdirektivet. 

  Den samlede høring giver berørte i projektet mulighed for at afgive høringssvar.

  Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået høringsmaterialet, og udarbejdet vedhæftede forslag til høringssvar. Forvaltningen har berørt følgende væsentlige punkter i høringssvaret:    

  • Grøn omstilling, herunder at forsyning af Polen med naturgas vil øge risikoen for, at den grønne omstilling i Polen går i stå efter de har fået naturgas, da det fjerner incitamentet for at skifte til grøn energi.
   Desuden vil det blive vanskeligt for Danmark at opnå energiaftalens målsætning om VE-andel på 55 % i 2030.
  • Placering af gasledning og fastlæggelse af Class location (sikkerhedsfaktor) skal tage højde for eksisterende og planlagte arealudlæg, sådan der ikke bliver begrænsninger for disse områder.
  • At der vælges en krydsning af Lillebælt så sydlig som mulig, som skader de marine naturtyper mindst mulig. Desuden at der sker koordinering med Middelfart Kommune ifm. etablering af stenrev.
  • Enkelte bemærkninger vedr. beskyttet natur, vandløb, fortidsminder som følge af gennemgang af materialet.

  Høringsvaret sendes til Miljøstyrelsen, der sammen med Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen gennemgår de indkomne bemærkninger og sørger for, at de fordeles til rette myndighed.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  Morten Weiss-Pedersen (C) stemte imod

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse
  Morten Weiss-Pedersen (C) stemte imod

  Bilag:

  185. Lokalplan 191 og kommuneplantillæg 10 for blandet bolig og erhverv i Roerslev
  Sagsnr.: 2018-008673
  Sagsbehandler: Keld Richard Roed

  Præsentation:

  Forslag til lokalplan 191 med kommuneplantillæg 10 har været sendt i offentlig høring og der er kommet 2 indsigelser og 4 kommentarer til planen. Forslaget åbner mulighed for at opføre en maskinhal, en kontorbygning, to boliger og en afskærmet oplagsplads. Der skal nu tages stilling til, om lokalplanen og kommuneplantillægget skal vedtages endeligt.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget videresender forslaget til Økonomiudvalget med anbefaling om at forslaget godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Lokalplanen udlægger et areal i Roerslev til blandet bolig og erhvervsareal. Lokalplan 191 omfatter to ejendomme i den østlige udkant af Roerslev Blankegaardsvej 2 og Grønnegyden 3.

  Lokalplanen åbner mulighed for at Entreprenørfirmaet Roerslevgaard kan få etaberet tidssvareende kontorfaciliteter, rejst en hal så de kan få deres maskiner under tag og etableret en afskærmet lagerplads, hvor de kan samle deres eksisterende spredte oplag på ét sted.

  Derudover giver planen mulighed for at opføre 1 eller 2 nye boliger ud til Timsgyden i den gl. have til Grønnegyden 3, som erstatning for det nedrevne stuehus til Grønnegyden 3. Lokalplanen sikrer også, at en del af den tunge trafik, der før var på Timsgyden til fra Roerslevgaard nu kan ledes udenom byen og udenom Grønnegyden via ny privat vej sydøst for Roerslev.

  Høring

  Lokalplan 191 med kommuneplantillæg har været sendt ud i en 8 ugers offentlig høring og der er indkommet indsigelser fra genbo Grønnegyden 4, som selv driver en smedevirksomhed og indsigelse fra Grønnegyden 2, der har en gård bagved smeden. Derudover er der kommentarer fra Vejdirektoratet, Fyns Stift, Ældrerådet og en nabo syd for motorvejen. Der er udarbejdet et notat med oversigt over alle høringssvar. De indkomne kommentarer og indsigelser har ikke medført ændringer i lokalplanen udover redaktionelle præciseringer.

  De indkomne indsigelser og bemærkninger vedrører primært placeringen af den ny maskinhal ved siden af eksisterende lade på Grønnegyden 3. Derudover er der bekymring over eksisterende spredt oplag og frygt for forøget trafik i Roerslev. Derudover henvises der til alternative placeringer.

  I forhold til indsigelser og kommentarer rummer planen flere af de hensyn og løsninger, der efterspørges, idet en kommende hal og en afskærmet lagerplads vil skabe rammerne for, at Roerslev Entreprenører kan få ryddet op på deres arealer, få maskiner under tag og få resten af oplagene bag ved afskærmet beplantning. Samtidig vil den tunge trafik i Roerslev mindskes, da trafikken til oplagsplads og fjernlager i fremtiden kan foregå udenom Roerslev og direkte ud til motorvej.

  Det vurderes, at placeringen af den ny maskinhal i samme form og med de samme lysgule farver som eksisterende lade på Grønnegyden 3, vil være i overensstemmelse med Kommuneplanrammerne for Roerslev. Hal og oplag vil komme til at ligge i udkanten af Roerslev og nærmeste nabo til hal og oplag har selv et oplag og en smedevirksomhed, der ligger mellem den nye hal og oplag, i forhold til de andre beboere på Grønnegyden.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30
  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

  Indstilles til godkendelse.

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  186. Opdatering af Pesticidpolitik
  Sagsnr.: 2019-002077
  Sagsbehandler: Rasmus Dalhoff Skaar

  Præsentation:

  Middelfart Kommune vedtog i 2011 en politik, der begrænser brugen af pesticider på kommunens arealer. Bortforpagtede landbrugsarealer blev undtaget af begrænsningen. Dette foreslås nu ændret.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Miljø- og Energiudvalget beslutter at opdatere den gældende Pesticidpolitik med følgende ændring: I kommende udbud af landbrugsarealer til forpagtning gives fortrinsret til økologisk, sekundært pesticidfri drift.

  Sagsbeskrivelse:

  Med Middelfarts vision, plan og strategi for den igangværende byrådsperiode om blandt andet at sikre rent grundvand og tage ansvar for natur og miljø, vil det give god mening at arbejde hen imod mindre anvendelse af naturfremmede stoffer, som fx pesticider, på de landbrugsarealer Middelfart Kommune ejer og bortforpagter.

  På arealer med særlige interesser, fx nær vandboringer og naturbeskyttelse, er der allerede indført begrænsninger i anvendelsen af pesticider.

  De seneste års påvisning af forskellige pesticider i drikkevandet peger på behovet for beskyttelse af drikkevandsressourcen. Desuden kan anvendelsen af pesticider have en negativ effekt på insekter ligesom en generel negativ effekt på biodiversiteten som helhed.

  Fortrinsret til økologisk, sekundært pesticidfri drift af kommunens landbrugsarealer i udbud kan gives således, at der ved lige store indkomne bud vælges byder med økologisk autorisation, sekundært pesticidfri drift fremfor konventionel drift. Denne model ses i andre kommuner. Det vurderes ikke juridisk muligt at give drift uden pesticider særlige økonomiske fordele.

  Desuden tilpasses forpagtningsaftalens løbetid i fremtidige udbud af de kommunale landbrugsarealer, så forpagter kan råde over dyrkningsarealet i 5 hele dyrkningssæsoner fra og med perioden 15. juli til 1. august. Dette giver mulighed for at opretholde økologisk arealtilskud i hele den 5 årige bindingsperiode. Da det forestående udbud af landbrugsarealer først giver forpagter råderet fra september måned, betyder dette i praksis at løbetiden på de kommende forpagtningsaftaler fastsættes til 6 år.

  Grunden til at der i fremtidige udbud af kommunens landbrugsarealer ikke stilles krav om økologisk eller pesticidfri drift er primært, at der ikke vil være sikkerhed for bortforpagtning af alle udbudte arealer.

  Grunden til at økologisk dyrkning prioriteres højere end pesticidfri drift, er at kontrollen med anvendelsen af pesticider for økologiske autorisationer varetages af Landbrugsstyrelsen, mens Middelfart Kommune selv vil skulle forestå kontrollen med forpagtere der driver pesticidfrit.

  Økonomi:

  En række andre kommuner benytter lignende fortrinsret for økologi og pesticidfri drift i udbud af offentlige landbrugsarealer. Nyeste indhentede erfaringer fra Vestsjællandsk kommunes udbud i 2017 viser, at indførelsen af fortrinsretten ikke medfører lavere bud fra forpagterne.

  Det vurderes derfor, at forslaget ikke har økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

  Høring:

  Ingen høring påkrævet.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 6. marts 2019 kl. 15:30
  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Miljø- og Energiudvalget 6. marts 2019 kl. 15:30

  Udvalget indstiller, at der i det kommende udbud af forpagtning af landbrugsjord sikres at arealerne ikke sprøjtes med pesticider.

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  187. Tillæg 3 til spildevandsplanen 2016-2020
  Sagsnr.: 2018-009485
  Sagsbehandler: Brian Olsen

  Præsentation:

  Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for spildevandskloakering af to nye planlagte boligområder ved henholdsvis Røjlemosevej 50, 5500 Middelfart, og Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet godkender forslaget til Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020, og at forslaget herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsbeskrivelse:

  Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

  Der er udarbejdet en miljøscreening af tillægget. Det er vurderet at tillægget ikke udløser krav om miljøvurdering, se bilag 1 til tillægget.

  Røjlemosevej 50:

  Der etableres 5 parcelhuse og 20 etageboliger på matr. nr. 23a Røjle By, Strib-Røjleskov indenfor lokalplanområdet til Lokalplan 183. I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan spildevandskloakeres og tilsluttes den offentlige spildevandskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området. Spildevand og regnvand skal separeres på privat grund, og regn- og overfladevand skal så vidt muligt nedsives på egen grund med mulighed for overløb til den nærliggende grøft syd for matriklen.

  Fruerhøjvej 17:

  Der er planlagt et nyt boligområde på matr. nr. 1i og 43 Brenderup By, Brenderup og matr. nr. 11a Å Højrup By, Brenderup. Der etableres henholdsvis 12 fritliggende boliger og 24 rækkehuse indenfor lokalplanområdet til lokalplan 133. I dette tillæg sikres, at det planlagte område spildevandskloakeres, og at husspildevandet kan tilsluttes den offentlige fælleskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området.  Spildevand og regnvand skal separeres på privat grund, og regnvand/overfladevand skal så vidt muligt nedsives på egen grund. Der er evt. mulighed for overløb/udløb til Egelundbækken.

  Tillægget har en offentlighedsfase på 8 uger, hvor andre myndigheder, foreninger og borgere har mulighed for at gøre indsigelse. Herefter kan planen vedtages endeligt af Middelfart Byråd. Offentliggørelsen sker ved annoncering på kommunens hjemmeside.

  Økonomi:

  Middelfart Spildevand A/S er kloakforsyningen i Middelfart Kommune. Kloakeringsprojekterne i tillægget går ind under selskabets anlægsbudget, og vil ikke have konsekvenser for Middelfart Kommunes budget.

  Høring:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 6. marts 2019 kl. 15:30
  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
  Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

  Miljø- og Energiudvalget 6. marts 2019 kl. 15:30

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  188. Omdannelse til sommerhusområde
  189. Rekonstruktion