Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. februar 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. februar 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Kaj Johansen
Karin Riishede
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Fraværende:

ÅBNE SAGER

164. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2018
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

At denne orientering tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo 4. kvartal 2018 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgjorde 185,1 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitlig likviditet på 4.802 kr. pr. indbygger.

Likviditeten er reduceret med 4,4 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år er forøget med 10,4 mio. kr.

Over de kommende måneder og år forventes en reduktion i likviditeten. Forventningen har baggrund i, at der overføres betydelige uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.

Større dele af de overførte anlægsmidler vedrører det selvfinansierede område, hvor renovationsområdet længe har afventet en afklaring af, hvordan den nye genbrugspladsstruktur skal implementeres. Timingen af likviditetstrækket afhænger af udfaldet af disse overvejelser. 

Det bemærkes endvidere, at større dele af likviditeten på nuværende er disponeret til planlagte anlægsarbejder i 2019. Det er således forvaltningens vurdering, at råderummet for ekstratiltag på nuværende tidspunkt er forholdsvis begrænset.

Økonomi:

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
 • Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

Indstilles til godkendelse

165. Orientering om kapitalforvaltning pr. 4. kvartal 2018
Sagsnr.: 2018-011622
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår:

 • At afkastrapporteringen for perioden 1.1.2018 - 31.12.2018 tages til efterretning.
 • Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune har pr. 31. december 2018 en samlet beholdning på 219,7 mio. kr. under kapitalforvaltning.

  Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

  Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

  Pr. 31. december fordeler beholdningen sig således:

  • Aktier: 30,6 mio. kr. svarende til 13,91 %
  • Danske obligationer: 174,1 mio. kr., svarende til 79,24 %
  • Obligationer i nye markeder: 4,2 mio. kr., svarende til 1,93 %
  • Virksomhedsobligationer 10,5 mio. kr., svarende til 4,77 %
  • Kontanter 0,3 mio. kr., svarende til 0,14 %

  Økonomi:

  Der er på den samlede værdipapirporteføjle opnået et negativt afkast på 1,93% i perioden 1.1.2018 - 31.12.2018.

  Det negative afkast udgjorde dermed 4,3 mio. kr. i 2018.

  Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

  • Aktier: -15,07%
  • Danske obligationer: 0,54%
  • Obligationer i nye markeder: -5,90%
  • Virksomhedsobligationer: -4,45%
  • Kontantbeholdning: 0,00%

  Til sammenligning udgjorde afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) er -0,67%.

  Det betyder, at Jyske Capital har leveret et porteføjeafkast, der er 1,26% dårligere end sammenlignelige porteføljer.

  Året 2018 endte med meget store fald på aktiemarkederne, hvilket betød, at der blev opnået det dårligste årlige afkast siden 2011.

  Baggrunden for det negative afkast er ifølge Jyske Capital, at den eskalerende handelskrig og udsigterne til en hård Brexit har sat sit negative præg på alle risikoaktiver.

  Det er dog væsentligt at huske på, at selvom der i øjeblikket er mange bekymringspunkter og
  at nedturen virker voldsom, så er den nedtur vi oplever i øjeblikket af ganske normal karakter. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen, at vi inden for de enkelte kalenderår
  oplever aktienedture på mellem 10 og 20 procent, men også ender med at have vundet det tabte tilbage inden for en relativt kort periode.

  Det bør nævnes, at afkastrapporteringen medtager både realiserede udbytter fra værdipapirerne og urealiserede kursgevinster eller tab på papirerne, mens den løbende bogføring af værdipapirafkast alene medtager udbytter og realiserede kursgevinster eller tab.

  Afkastrapporteringen og bogføringen af afkast på værdipapirer er derfor ikke direkte sammenlignelige.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Godkendt

  Bilag:

  166. Tre For - Ny omstrukturering
  Sagsnr.: 2019-003242
  Sagsbehandler: Mette Engleson

  Præsentation:

  Nærværende sag omhandler en anmodning fra EWII koncernen til et samtykke fra Fredericia, Middelfart og Vejle kommune til en koncernintern overdragelse af kapitalandele i koncernen, der er begrundet i et ønske om en simplificering af koncernstrukturen.

  Forvaltningen foreslår:

  At der gives samtykke til den ønskede koncerninterne omstrukturering.

  Sagsbeskrivelse:

  Ved brev af 27. november 2018 har advokatfirmaet Andersen Partners, som repræsentanter for EWII S/I, rettet henvendelse til Fredericia, Middelfart og Vejle Kommuner med anmodning om samtykke til endnu en koncernintern omstrukturering.

  Den nye foreslåede interne koncernomstrukturering kræver kommunernes samtykke. Dette er begrundet i, at kapitalandelene i både TRE FOR Vand A/S og det nuværende TRE FOR Infrastruktur A/S overdrages.

  Overdragelsen sker således, at TRE FOR Vand A/S’ moderselskab, TRE FOR Infrastruktur A/S, fusioneres ned i TRE FOR Vand A/S’ søsterselskab, TRE FOR Teknik A/S. TRE FOR Teknik A/S, der skifter navn til TRE FOR Infrastruktur A/S, bliver herefter nyt moderselskab for TREFOR Vand A/S.

  Det nye TREFOR Infrastruktur A/S forudsættes at være 100 % ejet af EWII S/I som hidtil.

  Vedtægtsbestemmelserne vedrørende kommunernes rettigheder i de nye vedtægter for TRE FOR Infrastruktur A/S vil være de samme som hidtil, da de relevante vedtægtsbestemmelser bliver direkte overført.

  Da TRE FOR Vand A/S ikke skifter ejerkreds som følge af den interne koncernomstrukturering, og da vedtægtsbestemmelserne fra ”det gamle” TREFOR Infrastruktur A/S vil blive direkte overført til det nye TRE FOR Infrastruktur A/S, vil kommunernes nuværende retsstilling ikke forringes.

  Da kommunernes rettigheder over for koncernen ikke forringes kan der gives samtykke til den koncerninterne omstrukturering, da kommunerne ikke helt eller delvist må afgive sine rettigheder i koncernen, uden vederlag herfor.

  Det bemærkes, at der tidligere mellem kommunerne og TRE FOR, har været dialog om værdien af kommunernes rettigheder, men efter ønske fra TRE FOR blev disse drøftelser ikke ført til ende. Nærværende sag og det ønskede samtykke handler derfor alene om, at sikre en videreførelse af kommunernes rettigheder i forbindelse med den påtænkte koncerninterne overdragelse i TRE FOR (EWII).

  Kommunerne har i fællesskab fået ovenstående vurdering bekræftet hos en selskabsretsadvokat.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
  Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  167. Godkendelse af vedtægtsændringer for TrekantBrand
  Sagsnr.: 2019-002143
  Sagsbehandler: Lone Damgaard

  Præsentation:

  Beredskabskommissionen har besluttet at indstille en vedtægtsændring til de 6 ejerkommuners byråd. Vedtægtsændringen har til formål at skabe større fleksibilitet i forhold til på hvilke tidspunkter, der kan træffes afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold.

  Forvaltningen foreslår:

  • vedtægtsændringen for TrekantBrand godkendes
  • ændringen træder i kraft pr. 1. april 2019

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med en lovændring i byggeloven (Lov nr. 734 af 08/06/2018) er det muligt at delegerer kompentencen til at afgøre brandmæssige forhold til §60-selskaber. Bestemmelsen afhjælper en række praktiske udfordringer, hvor der er behov for øjeblikkeligt at kunne træffe afgørelser om forhold, der er reguleret af byggeloven.

  I praksis betyder ændringen, at der ikke skal ventes på en afgørelse fra byrådet som bygningsmyndighed. Det betyder, at der kan træffes afgørelser i konkrete situationer, selv om kommunes byggesagsafdeling ikke kan kontaktes. Samtidig sikrer bestemmelsen, at den praksis, der har været opbygget i kommunerne med at tildele beredskaberne denne type af opgaver, kan videreføres, samtidig med at der fortsat er fokus på brandsikkerheden i den enkelte bygning. Vedtægtsændringen består af tilføjelser, som følge af ændringer i byggeloven.

  Punkt

  Gældende vedtægt

  Vedtægtsændring (med rødt)

  4.1

  Kommuner har ved denne vedtægt

  kompetenceoverdraget det kommunale beredskab samt alle myndighedsopgaver

  på beredskabsområdet, som efter den gældende lovgivning på tidspunktet for etablering af Fællesskabet kan overdrages til selvstændig varetagelse af Fælleskabet efter beredskabsloven §12 og §§ 34-37. Se original bilag 1

  Tilføjelse til pkt. 4.1.:

   

  4.1.1 Kommunerne har ved denne vedtægt kompetenceoverdraget myndighedssager, der kan overdrages til varetagelse af Fællesskabet, efter Byggelovens § 16c. Se nyt bilag 1

  Bilag 1

   

  Tilføjelse til bilag 1:

  Nyt afsnit i Bilag 1 om henlæggelse af beføjelser og pligter til Trekantområdets Brandvæsen efter Byggelovens §16C, stk. 6-8

  Beslutning om vedtægtsændringer for TrekantBrand kræver ifølge nuværende vedtægtsændringer pkt. 8.9 enstemmighed og efterfølgende godkendelse i ejerkommuernes byråd. Disse beslutninger kræver desuden Ankestyrelsens godkendelse.

  Beredskabskommissionen har besluttet på møde d. 21/12-2018 at indstille vedtægtsændringen til de seks ejerkommuner således, at vedtægtsændringerne kan træde i kraft pr. 1. april 2019.

  Økonomi:

  Høring:

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
  Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  2019-002143-1BILAG nyt Bilag 1
  2019-002143-1BILAG original Bilag 1
  168. Forslag til lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for Kursusvirksomhed i Udby
  Sagsnr.: 2018-006527
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby. Der skal træffes beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

  Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til lokalplan 192 og kommuneplantillæg 11 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsbeskrivelse:

  Økonomiudvalget godkendte den 29. maj 2018, at igangsætte planarbejdet der skulle muliggøre udvikling af kursusvirksomheden Vends Motorik- og Naturskole. Virksomheden ligger på Gl. Assensvej 46 i Udby og er etableret i en tidligere landbrugsejendom på en landzonetilladelse.

  Planforslagene åbner mulighed for realisering af virksomhedens "projekt levemark". Projektet handler om at skabe et område hvor produktion, aktiviteter og steder til dyr og mennesker går hånd i hånd med udvikling og eksemplificeringer af bæredygtighed, upcycling, genbrug og cirkulær økonomi.

  Konkret åbner planforslagene mulighed for at der kan etableres overdækket udekøkken, drivhus og brændeskjul samt shelters på marken vest for den eksisterende gårdbebyggelse til brug for delprojektet "fra haver til maver". Derudover er der bl.a. også givet mulighed for opførelse af to nye boliger inden for området.

  Stuehuset, der er fra 1862, er med lokalplanen udpeget som bevaringsværdigt og planen indeholder bestemmelser, der skal sikre at fremtidig vedligehold og ombygning sker i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og byggeskik. Derudover er selve strukturen i gårdanlægget udpeget som bevaringsværdigt.

  Forud for planarbejdet har der været indkaldt ideer og forslag til planarbejdet jf. planlovens § 23c. Der indkom 3 høringssvar. Dels fra 2 naboer, der begge var positive overfor projektet og dels fra Handicaprådet, der pointerede at det er vigtigt, at der ses på tilgængelighed for alle.

  Der er udarbejdet screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projektrer (VVM). Konklusionen er, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Lokalplan 192 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 sendes i offentlig høring. Det vurderes at høringsfristen bør fastsættes til otte uger, da der med kommuneplantillægget inddrages nye arealer i rammeområdet for Udby. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

   

   

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00
  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
  Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  169. Priser på parcelhusgrunde
  Sagsnr.: 2019-002564
  Sagsbehandler: Hanne Thouber

  Præsentation:

  Byrådet skal, i henhold til udbudsbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, tage stilling til priserne på kommunens parcelhusgrunde beliggende:

  • Søndermarken i Nørre Aaby
  • Bøgevej/Åbakken i Nørre Aaby
  • Kærbyvænget, Båring
  • Birkelunden, Ejby
  • Drejerbakken, Ejby
  • Kirkebyvænget, Ejby
  • Juelsmindevænget, Harndrup
  • Havrevænget, Brenderup
  • Tåruplundvej, Gelsted
  • Gl. Assensvej, Nørre Aaby
  • Sejerøvej i Båring
  • Akelejehaven/Perikonhaven i Middelfart
  • Stiklingen i Middelfart

  Forvaltningen foreslår:

  at priserne for grundene på alle udstykninger fastholdes.

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune har parcelhusgrunde på:

  • Søndermarken i Nørre Aaby
  • Bøgevej/Åbakken i Nørre Aaby
  • Kærbyvænget, Båring
  • Birkelunden, Ejby
  • Drejerbakken, Ejby
  • Kirkebyvænget, Ejby
  • Juelsmindevænget, Harndrup
  • Havrevænget, Brenderup
  • Tåruplundvej, Gelsted
  • Gl. Assensvej, Nørre Aaby
  • Sejerøvej i Båring
  • Akelejehaven/Perikonhaven i Middelfart
  • Stiklingen i Middelfart

  Mindstepriserne (markedsprisen) for grundene på de enkelte områder er fastsat ud fra en vurdering af byggemodningsomkostningerne, grundenes størrelse og beliggenhed.

  Grundene på Akelejehaven/Perikonhaven, Stiklingen og Sejerøvej har siden 2016 været udbudt via RealMæglerne i Middelfart. I denne periode er der solgt i alt 20 grunde. 8 grunde på Stiklingen, 10 grunde på Akelejehaven og 2 grunde på Perikonhaven. Efter Byrådet i 2018 besluttede at nedsætte priserne på Sejerøvej med kr. 100.000 pr. grund, har der været en fornuftig interesse for grundene. Interessen har endnu ikke medført noget salg, men det er kun et spørgsmål om tid vurderer RealMæglerne.

  Grundene på de øvrige udstykninger har siden 2015 været udbudt via Danbolig Fredericia Middelfart a/s. I denne periode er der solgt i alt 15 grunde. 4 på Søndermarken, 1 på Birkelunden, 1 på Lillegade 5 i Ejby, 3 på Kirkebyvænget i Ejby og 6 på Tåruplundvej i Gelsted, heraf 5 solgt til Boligforeningen Lillebælt i forbindelse med projekt om opførelse af 20 familieboliger ved Tåruplundvej i Gelsted. I slutningen af 2016 besluttede Byrådet at sætte priserne på Kirkebyvænget ned med 15 %.

  Forvaltningen har bedt RealMæglerne og Danbolig om en vurdering af markedsprisen for grundene:

  Det er RealMæglernes vurdering, at priserne svarer til markedsprisen.

  Det er Danboligs vurdering, at priserne svarer til markedsprisen. Der er stigende interesse for grundene i Ejby og Nørre Aaby.

  Som bilag vedlægges oversigt over priserne på grundene.

  Økonomi:

  Udgifter til markedsføring af byggegrunde finansieres af kontoen for køb og salg for indtil kr. 20.000 pr. grund.

  Øvrige indtægter og udgifter i forbindelse med salg afholdes ligeledes via konto for køb og salg.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Godkendt

  170. Vedtægtsændringer for Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a.
  Sagsnr.: 2018-018939
  Sagsbehandler: Hanne Thouber

  Præsentation:

  Der er på ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a. vedtaget ændringer i selskabets vedtægter.

  Forvaltningen foreslår:

  • At de nye vedtægter godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  På ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a. blev der - efter indstilling fra bestyrelsen - vedtaget ændringer i vedtægten for Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

  Vedtægtsændringen består i en justering af bestemmelsen om udpegning af medlemmer til bestyrelsen, idet bestyrelsens medlemmer ændres fra 5 til 6 medlemmer. Det 6. medlem af bestyrelsen udpeges af Carl Hansen & Søn A/S.

  Ændringen har ingen indflydelse på Middelfart Kommunes garanterede lån i Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a., og den har ingen indvirkning på Middelfart Kommunes indflydelse i selskabet.

  Vedtægtsændringen kræver Byrådets godkendelse, når kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
  Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  2018-018939-2VEDTÆGTER 2019
  171. Beskæftigelsesplan 2018 - Resultater for året 2018
  Sagsnr.: 2017-016548
  Sagsbehandler: Kinne Kaysen

  Præsentation:

  I dette punkt behandles status og resultater på beskæftigelsesplan 2018.

  Forvaltningen foreslår:

  • At sagen tages til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  I vedhæftede bilag følger en status på beskæftigelsesplanens seks fokusområder for 2018.

  Beskæftigelsesplanen er opdelt i følgende områder:

  • Virksomhedsvendt indsats/service
  • Jobparate borgere
  • Udsatte ledige
  • Unge
  • Sygedagpengemodtagere
  • Integration

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 6. februar 2019 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
  Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 6. februar 2019 kl. 14:00

  Taget til efterretning.

  Tilsendes Byrådet til orientering.  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  172. Velfærdstjek - initiativer
  Sagsnr.: 2018-003480
  Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

  Præsentation:

  Økonomiudvalget tilkendegav på møde d. 29. januar, hvilke velfærdstjek der skal etableres på udvalgets område. Disse velfærdstjek præsenteres til godkendelse.  

  Forvaltningen foreslår:

  - at udvalget godkender igangsættelsen af de beskrevne velfærdstjek 

  Sagsbeskrivelse:

  På udvalgsmøde d. 29. januar tilkendegav udvalget, at velfærdstjek skal foretages på de to følgende områder:

  Borgernes møde med Middelfart Rådhus, telefonisk, digital og personlig betjening
  Velfærdstjek via indledningsvis spørgeskemaundersøgelse, igangsat vedr. den telefoniske betjening med det mål, at borgerne bliver mødt af et menneske første gang de har kontakt til Middelfart Kommune, og at de efterfølgende møder en medarbejder som hjælper dem med deres henvendelse. Der igangsættes en tilsvarende undersøgelse vedr. den personlige betjening i borgerservice. Der igangsættes en proces med en opgradering af hjemmesiden, så den bliver mere brugervenlig.

  Undersøgelsen af borgernes møde med Middelfart Rådhus harmonerer med igangsat Designskoleprojekt, hvor det overordnede møde mellem kommune og borger bliver undersøgt, indledningsvis på arbejdsmarkedsområdet, men efterfølgende bredt ud til samtlige forvaltninger.

  Bosætning – tiltrækning samt markedsføring og salg af byggegrunde
  Velfærdstjek af nye tilflytteres oplevelse af, hvorvidt det at bo i Middelfart Kommune svarer til deres forventninger. Herunder hvad der har været tanken om Middelfart før tilflytning, oplevelsen efter tilflytning på en række på forhånd definerede parametre, f.eks. job, kulturtilbud, institutioner, infrastruktur, kulturtilbud m.v. Undersøgelse kan foretages via spørgeskema, bosætningskonsulents borgerkontakt m.v.

  Dette velfærdstjek er en del af den politiske målsætning om at gøre Middelfart Kommune til en attraktiv bosætningskommune.

  Der vil ske tilbagemelding til udvalget på møde i august, hvorefter den samlede afrapportering til byråd finder sted på byrådsmøde i oktober / november.

  Økonomi:

  Høring:

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Godkendt

  173. NY Godkendelse af lovbestemte kvalitetsstandarder og visitationskriterier 2019
  Sagsnr.: 2018-015488
  Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

  Præsentation:

  Ved en fejl er sagen ikke rettidigt blevet ført frem ved sidste udvalgsmøde og sendes derfor nu til endelig godkendelse.

  Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende for 2019 efter Lov om Social Service:

  • § 79a Forebyggende hjemmebesøg
  • § 83 Praktisk og personlig hjælp
  • § 83a Hverdagsrehabilitering
  • § 86 Genoptræning og vedligeholdende træning,
  • §§151, 151a Tilsynspolitik

  Kvalitetsstandard inden for Sundhedslovens

  • § 101 Rusmiddelbehandling

  Samt godkendelse af visitationskriterier til ældre-, trygheds- og plejeboliger.

  Forvaltningen foreslår:

  • At kvalitetsstandarder og visitationskriterier godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Formålet med kvalitetsstandarder er, at beskrive den hjælp man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der, i hver enkelt borgersag, en konkret og individuel vurdering.

  Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder og visitationskriterier, anvendes lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd, som rettesnor i visitationen.

  Strategien for Fremtidens Velfærd følger fire spor:

  • Sammen med børn, unge og voksne skal vi få alle ressourcer og fællesskaber i spil
  • Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
  • Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
  • Vi har fokus på forebyggelse

  Disse fire konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
  I alle vores indsatser, tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for, at skabe et godt og meningsfuldt liv.

  Kvalitetsstandarden for tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje er gældende for 2018, og tilsynene for 2018 udføres på baggrund af denne, ultimo 2018. Der vil blive udarbejdet en ny for 2019.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Kvalitetstandarder og visitationskriterier har været i høring hos Ældre- og Handicaprådet.

  På baggrund af indkomne høringssvar, er der foretaget en række ændringer i vedhæftede kvalitetsstandarder og visitationskriterier.

  Følgende rettelser er medtaget:

  • Årstal er rettet
  • Visitationskriterier til plejeboliger; sikret at der alle steder står ældre/handicappede
  • Kvalitetsstandard for §83, rengøring; fjernet beskrivelsen af det anslåede kvadratmeter, der rengøres
  • Kvalitetsstandard for § 83, omsorgsrelaterede opgaver; fjernet ordet "tæt"
  • Rettet således, der ikke står, at vi møder borgerne i øjenhøjde

  Beslutning:

  Anbefales godkendt

  Behandlingsplan

  Social- og Sundhedsudvalget 15. november 2018 kl. 16:00
  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
  Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

  Social- og Sundhedsudvalget 15. november 2018 kl. 16:00

  Kvalitetsstandarder og visitationskriterier godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

  Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.  Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00

  Anbefales godkendt

  Bilag:

  2018-015488-35kvalitetsstandard for misbrug 2019.docx
  2018-015488-34kvalitetsstandard 2019 for tilsyn .docx
  2018-015488-33hjemmehjælp 2019.docx
  2018-015488-32træning 2019.docx
  2018-015488-31boliger 2019.docx
  2018-015488-30hjemmebesøg 2019.docx
  2018-015488-29høringssvar ang. kvalitetsstandard for vedligeholdende træning på hold §86 stk. 2018.docx
  2018-015488-28høringssvar ang. kvalitetsstandard for kommunal genoptræning §86 stk. 1 2018.docx
  2018-015488-27Høringssvar ang. kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg §79a 2018.docx
  2018-015488-26høringssvar ang. tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje 2018.docx
  2018-015488-25høringssvar ang. behandling af stof- og alkoholmisbrug 2018.docx
  2018-015488-24høringssvar ang. tryghedsboliger 2018.docx
  2018-015488-23høringssvar ang. Ældreboliger 2018.docx
  2018-015488-22høringssvar ang. bolig på plejehjem 2018.docx
  2018-015488-21hjemmehjælp §83 2018.docx
  2018-015488-20høringssvar ang. hjemmehjælp §83a 2018.docx
  2018-015488-19generelle betragtninger for kvalitetsstandarder for 2019.docx
  2018-015488-16Visitationskriterier ældreboliger.pdf
  2018-015488-15Visitationskriterier tryghedsboliger.pdf
  2018-015488-36Visitationskriterier plejeboliger.pdf
  2018-015488-11Kvalitetsstandard for § 83a 2019.docx
  2018-015488-6Kvalitetsstandart hjemmehjælp 2019.docx
  2018-015488-37Kvalitetsstandard stof- og alkoholmisbrug 2019.pdf
  2018-015488-3Tilsyn plejehjem og hjemmepleje 2018
  2018-015488-2Kvalitetstandard Vedligeholdende træning 2019
  2018-015488-1Kvalitetsstandard Genoptræning 2019
  2018-015488-4Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019

  LUKKEDE SAGER

  174. Omdannelse til sommerhusområde