Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 29. januar 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
29. januar 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Karin Riishede
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Kaj Johansen
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

154. Velfærdstjek
Sagsnr.: 2018-003480
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Økonomiudvalget orienteres om opdateret procesplan samt status vedr. velfærdstjek.

Forvaltningen foreslår:

 • At det videre forløb i velfærdstjekket bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Gennemførelsen af velfærdstjek i Middelfart Kommune blev behandlet på møde i Økonomiudvalget d. 30. november 2018 og blev efterfølgende vedtaget af Byrådet d. 5. november 2018.

Efter Byrådets vedtagelse af velfærdstjekket, er der udarbejdet skabeloner med udgangspunkt i de respektive politiske mål, som hjælpeværktøj til de enkelte forvaltninger (se bilag), ligesom procesplan er blevet opdateret (se bilag).

Yderligere er velfærdstjekket blevet behandlet i direktionen primo januar, og der har, i de enkelte fagudvalg, været og vil løbende være dialog med administrationen om områder udvalgt til velfærdstjek. Denne dialog fortsætter frem til august/september, hvorefter der, efter afrapportering til fagudvalgene, vil blive udarbejdet katalog over de foreløbige velfærdstjek og status på disse til byrådsmøde i oktober eller november 2019.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Økonomiudvalget vil på et senere møde drøfte sag om velfærdstjek med fokus på bosætning samt service på rådhuset.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00

Bilag:

155. Meeting Lillebælt
Sagsnr.: 2018-011398
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Meeting Lillebælt vedr. en varig finansiering.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune bevilger 100.000 kr. fra innovationspuljen i 2019
 • At Middelfart Kommune afsætter 300.000 kr. i budget 2020 og overslagsårene

Sagsbeskrivelse:

Meeting Lillebælt blev etableret i august 2016 med det primære formål at tiltrække store arrangementer (+200 deltagere) til vores område. Arrangementer af en størrelse, som ikke kan være på et konferencested alene, men fordeles over flere aktører.

Meeting Lillebælt har en storbys konference- og overnatningskapacitet og ved at sælge området som ét samlet produkt, kan vi konkurrere med arrangementer, der ellers typisk vil finde sted i store konferencebyer.

Meeting Lillebælt er et samarbejde, der består af 21 møde-, konference, og -oplevelsesaktører, 2 visitkontorer og Middelfart og Fredericia kommuner. Det er etableret med ønske fra erhvervet, da man kan se et stort uudnyttet potentiale ved at stå sammen. Det giver én indgang til hele området, som gør det nemt og overskueligt for møde- og konferencebookeren at købe en stor ydelse i området.

Erhvervet har bidraget sammenlagt med godt kr. 400.000 / år til samarbejdet og de 2 kommuner har bidraget med kr. 468.000/ år til og med udgangen af 2018.

Disse indtægter er primært gået til løn til Meeting Lillebælts møde- og eventchef, udvikling af salgsværktøjer og i begrænset omfang til markedsføring.

Der er siden opstart blevet opbygget et solidt kendskab til Meeting Lillebælt i branchen, dels gennem stor fællesstand på den på den årlige Møde og Event messe i KBH, dels gennem ML’s tilstedeværelse og synlighed ved mange forskellige netværk.

Lillebælt udgør ca. 3,4% af landets samlede erhvervsturismeforbrug og har kapacitet til at tage en større del af det marked.

Meeting Lillebælt ønsker et gearskifte ved at indsætte og tage ejerskab af en ny række værdikædeelementer med det formål, at opnå større værdiskabelse, indflydelse og forudsigelighed. Dette gøres bl.a. ved, at:

 • Styrke og professionalisere salgsenheden målrettet de store konferencekunder
 • Etablere en funktion til at udvikle, styre og afvikle store events, og storskalaarrangementer
 • Fokusere på brandudvikling

Forvaltningen i Fredericia og Middelfart Kommuner er enige om, at projektet er godt og en vigtigt indsat i udviklingen af turismen i Lillebæltområdet. Meeting Lillebælt har vist de første resultater, og der er et stort perspektiv i samarbejdet med områdets møde- og konferencesteder.

Støtten skal ses under forudsætning af, at:

 • Erhvervet skal stille med en større medfinansiering til projektet.

 • Der skal være et tæt samarbejde mellem Meeting Lillebælt, erhvervet og forvaltningerne i de deltagende kommuner.

 • Der skal i forbindelse med drøftelsen om destinationsdannelsen igangsættes en drøftelse med Meeting Lillebælt om en sammentænkning af indsatser.

Økonomi:

Beløbet finansieres i 2019 af innovationspuljen. Der er akkumuleret 750.000 kr. i puljen og forbrugt 125.000 kr. Med disponering af 100.000 kr. til Meeting Lillebælt vil der være 525.000 kr. tilbage i puljen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00

156. Lokalplanforslag til udvidelse af Vesterdal efterskole
Sagsnr.: 2018-017466
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Vesterdal Efterskole har fremsendt anmodning om igangsætning af ny lokalplan for efterskolen, som skal muliggøre opførelse af en ny hal. Hallen ligger delvist udenfor eksisterende lokalplan, hvorfor en ny planlægning er påkrævet for at muliggøre projektet, som skal skabe tidssvarende rammer for skolens drift.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes lokalplanlægning for det skitserede projekt, således at Vesterdal Efterskole kan rumme de nødvendige aktiviteter.

Sagsbeskrivelse:

Efterskolen Vesterdal har igennem en årrække flere gange udvidet deres faciliteter til at kunne rumme flere efterskoleelever. Udvidelserne og de nye aktiviteter har hidtil kunnet rummes indenfor nuværende lokalplans rammer, om end der af flere omgang er dispenseret for mindre væsentlige forhold.

Der er nu opstået et behov for at udvide faciliteterne med en ny 1.170 m2 stor aktivitetshal, for at kunne rumme nye aktiviteter.

Bygningen kan ikke rummes indenfor den eksisterende lokalplan, særligt henset til det ønskede byggeris placering udenfor lokalplanens byggefelt.

Det anbefales derfor at der igangsættes planlægning for en ny lokalplan til afløsning for den gamle lokalplan fra 1995, så der skabes mulighed for at rumme de aktuelle behov, samtidig med at der så vidt muligt sikres fremtidige udviklingsmuligheder.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring  af lokalplanforslaget.

Der indstilles til almindelig høringsfrist på fire uger og som udgangspunkt afholdes der ikke borgermøde  i forbindelse med høringen.

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00

Bilag:

157. Garantiprovision - Energnist
Sagsnr.: 2018-018001
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

I forbindelse med EU's regler om statsstøtte til forsyningsvirksomheder, har KL præciseret, at der er krav om, at kommunerne skal opkræve markedsprisen ved garantistillelse, også ved de forsyningsselskaber kommunen selv ejer.

Denne sag omhandler behandling af garantiprovision vedrørende selskabet Energnist, hvor der fremadrettet vil skulle opkræves en løbende provision af den til enhver tid værende restgæld.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fremadrettet for Energnist bliver opkrævet en årlig garantiprovision
 • At garantiprovisionen for 2018 på de nuværende markedsvilkår og kreditvurdering bliver
  fastsat til 0,55% af restgælden pr. 31.12.2017.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af sagen vedrørende garantiprovision for TVIS, er det på samme måde nødvendigt i forhold til lovgivningen at Middelfart Kommune får opkrævet provision for den lånegaranti, som er stillet til selskabet Energnist.

Forvaltningen har anvendt samme beregningsmodel som for TVIS til fastsættelse af garantiprovisionen. På baggrund af beregningerne anbefales det, at Energnist betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til værende tid restgæld. Garantiprovisionen skal jf. bestemmelserne vurderes løbende såfremt markedsforholdene eller Energnist' kreditvurdering ændres.

Økonomi:

Forvaltningen har foretaget en kreditanalyse af Energnist i forhold til at fastlægge niveauet for opkrævningen af garantiprovision:

For garantiprovisionen er følgende elementer taget til grund:

 • Energnist har fået gennemgået deres væsentligste økonomiske nøgletal. De vigtigste har været afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning  og aktivernes omsætningshastighed. Analysen viser at, virksomheden har en god finansiel robusthed
 • Energnist forretningsgrundlag er i nogen udstrækning følsom overfor ændringer i lovgivning. Men sikkerheden for kundegrundlaget vurderes stadig til over middel.
 • Energnist har en meget god evne til at få dækket sine omkostninger, da indtægtsforholdene er forudsigelige.

Det foreslås, på baggrund af kreditvurderingen, at Energnist betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld, så længe kreditvurderingen eller markedsforholdene er uændret.

Nedenstående oversigt viser de eksisterende garantiforpligtigelser vedrørende Energnist for så vidt angår Middelfart Kommunes andel. Indtægten fra garantiprovision vil medgå i regnskab 2018.

 

Høring:

Ingen høring

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00

158. Finansiering af spildevandshåndtering og drikkevandsforsyning i Center Gudsø
Sagsnr.: 2019-000348
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Miljømyndigheden i Fredericia Kommune har i februar 2015 henstillet til, at kloak- og drikkevandsforholdene i TrekantBrands Uddannelsescenter Gudsø bringes i orden i forhold til krav fra miljømyndighederne.

Fredericia Kommune, Trafik & Natur har i 2016 foretaget en beregning af omkostningerne til forbedret håndtering af spildevandet/procesvandet og fremtidssikring af drikkevandet i Center Gudsø i størrelsesordenen 4,3 mio. kr. under forudsætning af, at jorden ikke er forurenet og kan blive på grunden.

Der ansøges derfor om tillægsbevilling i 2019 til bygge- og anlægsarbejder i Uddannelsescenter Gudsø med henblik på overholdelse af myndighedernes miljøkrav for så vidt angår drikkevandsforsyning og korrekt håndtering af spildevand/procesvand i Uddannelsescenter Gudsø, Fredericia Kommune.

I forbindelse med drøftelsen af denne sag på bestyrelsesmøde den 2. september 2016 blev det besluttet, at alle 6 ejerkommuner deles om omkostningerne til finansiering af korrekt håndtering spildevand/processpildevand og fremtidssikring af drikkevandsforsyning.

Forvaltningen foreslår:

 • At der bliver givet en tillægsbevilling til anlæg på 0,450 mio. kr. og gives rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr.
 • At rådighedsbeløbet bliver frigivet.
 • At anlægsbevillingen i første omgang foreslås finansieret af kassebeholdningen.
 • At Direktionen i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2019 kommer med forslag til finansiering af anlægsbevillingen i 2019.

Sagsbeskrivelse:

Det fremgår af beslutningsprotokoller fra ejerkommunernes byråds godkendelser af etablering af Trekantområdets Brandvæsen i august/september 2015, at Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab Trekantområdets Brandvæsen I/S, hvorefter de 6 ejerkommuner hæfter solidarisk for omkostningerne.

Miljømyndigheden i Fredericia Kommune har i februar 2015 henstillet til,

 • at drikkevandsforsyningen i Beredskabscenter Gudsø i fremtiden ikke baserer sig på egen boring, idet målinger har vist indhold af fluorstoffer i drikkevandet, og

 • at kloakforholdene bringes i orden i forhold til krav fra miljømyndighederne.

Med henblik på at efterkomme  miljømyndighedernes krav om korrekt håndtering af spildevand/processpildevand og fremtidssikring af drikkevandet i Beredskabscenter Gudsø, blev der valgt at arbejde videre med følgende løsning:

 • husholdningsspildevand skal bortledes til septiktank/minirenseanlæg,

 • spildevand/processpildevand fra brandslukning skal renses på egen grund og genbruges til øvelsesaktiviteter,

 • egen vandboring nedlægges og der tilsluttes til Sdr. Vilstrup Vandværk.

Ovenstående løsningsforslag indebærer, at der skal igangsættes følgende anlægs- og byggearbejder:

 • etablering af minirenseanlæg m.m.,

 • etablering af betonplads på 50*50 meter med olieudskiller og samletank,

 • etablering af nyt bortledningssystem til tag- og overfladevand og opsamling af processpildevand, som kommer fra berøring med miljøfremmede stoffer på Beredskabscenter Gudsø,

 • etablering af samletank til opsamling af regnvand, sandfang, olieudskiller, højtvandslukke og en prøvetagningsbrønd,

 • sløjfning af overfladeriste,

 • etablering spadeventiler og prøvetagningsbrønd,

 • sløjfning af vandboring, diverse udløb m.v.,

 • installation af en ny pumpe i boringen,

 • grave- og ledningsarbejde på egen grund ifm. med tilslutning til Sdr. Vilstrup Vandværk.

   

Ansøgningsprocedure i forbindelse med godkendelse af ovennævnte anlæg er igangsat. Det er estimeret, at anlæg- og bygearbejder på TrekantBrands Uddannelsescenter Gudsø vil være ca. 4,3 mio. kr., hvorfor det anmodes om at forelægge sagen om tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. direkte til budgetforhandlingerne i de 6 ejerkommuner på baggrund af borgmestrenes beslutning på mødet i bestyrelsen i 2016.

Økonomi:

Ny tillægsbevilling

Udgift

Spildevandshåndtering

4,1 mio. kr.

Drikkevandsforsyning

0,2 mio. kr.

Tillægsbevilling i alt

4,3 mio.kr.

Det fremgår af § 13.1 i vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen I/S, at alle udgifter til de beredskabsopgaver, der varetages af Fællesskabet, afholdes af kommunerne ud fra en fordelingsnøgle.

Det blev på Bestyrelsens møde den 22. august 2016 og 2. september 2016 besluttet, at alle seks ejerkommuner deles om omkostningerne til finansiering af korrekt spildevandshåndtering og fremtidssikring af drikkevandsforsyning.

Udgiften i 2018 finansieres af ejerkommunerne ud fra en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen for den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er fastsat med udgangspunkt i kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet. Ved fordeling af udgifterne er der taget udgangspunkt i fordelingsnøglen, der fremgår af åbningsbalancen, hvorfor er denne bevillingsskema:

 

Antal indbyggere pr. 010116

Beløb

Vejle

110.471

ca. 1,33 mio. kr.

Fredericia

50.429

ca. 0,61 mio. kr.

Kolding

90.794

ca. 1,09 mio. kr.

Middelfart

37.857

ca. 0,45 mio. kr.

Billund

26.285

ca. 0,32 mio. kr.

Vejen

42.601

ca. 0,51 mio. kr.

I alt

358.437

ca. 4,3 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. februar 2019 kl. 17:00

159. Endelig vedtagelse af lokalplan 166 - Institutions, erhvervs- og boligområde i Teglgårdsparken
Sagsnr.: 2015-011926
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 166 har været sendt ud i offentlig høring, og der er kommet en række indsigelser til planen. Desuden har der været afholdt supplerende høring inden for delområde IV, jf. Byrådets beslutning den 25. juni 2018. Der skal nu tages stilling til om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 166 godkendes endeligt med rettelserne i vedhæftede notat. 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 166 omfatter det tidligere sindssygehospital i Middelfart og de omkringliggende arealer. Hospitalet, der er fra 1880'erne, lukkede i 1999 og de centrale bygninger benyttes i dag til diverse erhvervsformål, mens der på arealerne ned mod vandet er bygget flere boliger. Anlægget, dvs. både bygningerne og de mellemliggende grønne arealer, har stor arkitektonisk og historisk værdi.
 
Lokalplan nr. 166 skal erstatte den gældende lokalplan for området - lokalplan 22.10. De væsentligste ændringer i forhold til den gældende plan er:

 • Alle bygninger med bevaringsværdi på 1 - 4 er medtaget som bevaringsværdige i planen.
 • Bevaringsbestemmelserne er konkretiseret, træbeplantningen er registreret og en væsentlig del er udpeget som bevaringsværdig.
 • Parkeringsbestemmelserne er præciseret og skiltekonceptet, der gælder for området, er indarbejdet.

Bortset fra mindre justeringer er der ikke ændret på lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Udstrækningen af byggefelterne er ligeledes fastholdt.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplanforslaget har været sendt ud i 8 ugers offentlig høring og der er indkommet 10 høringssvar. Der er udarbejdet et notat med oversigt over alle de indkomne høringssvar indeholdende en kort beskrivelse af indsigelsen, samt forvaltningens kommentarer til indsigelsen. Herunder er udarbejdet forslag til ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelig vedtagelse. Derudover er alle indsigelserne vedhæftet i deres fulde ordlyd.

De indkomne bemærkninger vedrører bl.a.; anvendelsesbestemmelsen for delområde IV (området med Fænøsund Parken og Fænøsund Haven) tilgængelighed, beplantning/træer, parkering, bestemmelserne vedrørende den bevaringsværdige bebyggelse, skorstenen til det tidligere gasværk samt skiltemulighederne. 

Som det fremgår af notatet med indsigelser, anbefales det at udpegningerne af de bevaringsværdige bygninger fastholdes, ligesom bestemmelserne vedrørende den bevaringsværdige bebyggelses ydre fremtræden også fastholdes. Begrundelsen herfor er, at det er et unikt og særlig velbevaret bygningsanlæg, udført i høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet, samt ønsket om at bevare den høje arkitektoniske og historiske værdi, som bygningerne repræsenterer, for eftertiden. Herunder er detaljer, farve- og materialevalg væsentlig. Desuden er det vigtigt, at bevare repræsentanter fra forskellige byggeperioder i hospitalets historie.

Byrådet behandlede sagen på deres møde den 25. juni 2018, hvor det blev besluttet at godkende de af forvaltningen foreslåede rettelser. Desuden besluttede de, at skorstenen på det tidligere gasværk fortsat skulle udpeges som bevaringsværdig, men at der ikke skulle stilles krav om en attrap i forbindelse med en dispensationsansøgning om nedrivning. Byrådet vedtog desuden, at sende det indkomne ønske om ændring af anvendelsesbestemmelsen for delområde IV, i supplerende høring i 14 dage, inden for delområde IV.

Der indkom 3 bemærkninger i forbindelse med den supplerende høring (se vedlagte notat samt kopi af de indkomne indsigelser).

Ejerforeningen Fænøsund Park 5 er tilfreds med ændringsforslaget. Ejerforeningen Fænøsund Park 14-16 ønsker at bestemmelsen om muligheden for ferieboliger skal udgå, mens en beboer i området støtter forslaget, hvis der arbejdes for at erhvervsaktiviteten ikke genererer mere trafik m.m.. Desuden ønskes skiltning, der sikrer fred og ro på de grønne områder.

Muligheden for ferieboliger inden for delområde IV er ikke ny, men er en videreførelse af bestemmelsen fra den gældende plan. Med hensyn til skiltning til sikring af fred og ro, kan det ikke anbefales, da det ikke vurderes at have den ønskede effekt. Såfremt adgang skal hindres, anbefales det, at der tillades opsat et lavt fodhegn på max 30 cm langs vejen.  

Det anbefales desuden, at der foretages mindre ændringer i lokalplanen i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger i notatet. Udover de foreslåede rettelser, vil der blive foretaget mindre ændringer og præciseringer af redaktionel art.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. december 2018 kl. 13:00
Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. februar 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 11. december 2018 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

160. Ændring af vedtægter for Energnist I/S - plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed
Sagsnr.: 2018-000229
Sagsbehandler: Brian Olsen

Præsentation:

Middelfart Kommune er, sammen med 15 andre kommuner, interessenter i det fælleskommunale § 60 selskab Energnist I/S.

Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg i henholdsvis Kolding og Esbjerg. Selskabet har kapacitetsmangel som, ifølge selskabets plan for fremtidig forsyningssikkerhed, blandt andet ønskes løst ved køb af ejerandel i Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (MEC-BHP) i Holstebro med samtidig indgåelse af leveringsaftale. Dette kræver en vedtægtsændring og en accept fra ejerkommunerne, ligesom selskabets plan for forsyningssikkerhed forelægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender prioritet 1 vedr. Måbjergværket som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
 • At Byrådet godkender den beskrevne ændring af vedtægterne for Energnist, som er nødvendig for gennemførelsen af prioritet 1.
 • At Byrådet tager stilling til prioritet 2 og prioritet 3 i plan for forsyningssikkerhed for Energnist.

Sagsbeskrivelse:

Helt overordnet skal Energnist fortsat eje og drive forbrændingsanlæg med henblik på forbrænding i eget regi af både kommunalt affald og erhvervsaffald.

En analyse af affaldsmængderne i Energnists opland viser en svag stigning i affaldsmængder til forbrænding i perioden frem mod 2030. Det, sammenholdt med at den ældste ovnlinje i Kolding forventes nedlukket i perioden, betyder at Energnist mangler kapacitet fremadrettet.

I 2017 sendte Energnist ansøgning til Energistyrelsen med henblik på, at etablere et nyt forbrændingsanlæg. Energistyrelsen meddelte afslag på ansøgningen med henvisning til, at der er overkapacitet af forbrændingsanlæg i Danmark (Energistyrelsen regner nationalt og ikke regionalt).

Bestyrelsen for Energnist godkendte på møde, den 7. september 2016, den nugældende ”Strategi for Energnist”, efter forudgående høring hos ejerkommunerne.

Med udgangspunkt i strategien, har Energnist arbejdet på en plan for, hvordan der sikres tilstrækkelig forbrændingskapacitet fremadrettet. Arbejdet har resulteret i en række rapporter og notater, hvor mængdegrundlag, forbrændingskapacitet, varmeafsætning og løsningsmuligheder beskrives og vurderes (se bilag nr. 3). Energnist har, undervejs i processen, afdækket flere muligheder for, hvordan ikke genanvendeligt affald, kan bruges til energiudnyttelse.

Med det udgangspunkt har Energnists bestyrelse, på møde den 30. oktober 2018 (se bilag nr. 1), besluttet at fastholde den oprindelige plan for fremtidig forsyningssikkerhed med følgende prioriterede løsningsmuligheder. Løsningerne har tidligere været i høring hos ejerkommunerne og er efterfølgende blevet drøftet bl.a. på temadag den 31. maj 2018, hvor politikere og embedsfolk fra ejerkommunerne deltog.  I forhold til den oprindelige plan, har Energnist tilføjet sidste afsnit i planen omkring alternativer til MEC-BHP og Kolding linje 2.

Energnist plan for fremtidig forsyningssikkerhed 2023-2030:

Prioritet 1:

Forbrændingskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) samt ved etablering af ny tilpasset forbrændingskapacitet i Esbjerg.

Prioritet 2:

Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinje i Esbjerg.

Prioritet 3:

Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).

Varmeafsætning er et afgørende forhold for mulighederne for forbrænding af affald. Derfor skal udviklingen af de relevante varmemarkeder løbende afdækkes.

Alternativer til MEC-BHP vil også være en mulighed, ligesom fortsat drift af den ældste ovnlinje i Kolding (linje 2), medtages i den fremtidige planlægning efter 2023.

Energistyrelsen har afgjort, at etablering af ny forbrændingskapacitet, ikke er muligt. Derfor vil Energnist fokusere på samarbejde med MEC-BHP og evt. andre forbrændingsselskaber. Med det udgangspunkt anmoder Energnist ejerkommunerne om, at godkende de nødvendige rammer herfor.

De nuværende vedtægter for Energnist dækker ikke aktiviteter i andre selskaber, som ikke ejes 100%. Energnist har derfor kontaktet advokatpartnerselskabet DLA Piper Denmark, som har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, for at muliggøre Energnists aktiviteter i samarbejde med MEC-BHP og evt. andre aktører (se bilag 9). Vedtægtsændringens formulering fremgår herunder. 

Derudover skal Energnist overholde vedtægternes pkt. 10.7, som foreskriver, at bl.a. fusioner eller strategiske samarbejder med andre selskaber, vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et repræsentantsskabsmøde, og at det godkendes på kommunalbestyrelsesmøder hos interessentkommuner, som tilsammen ejer mindst 85 % af Energnist. 

De nuværende vedtægter for Energnist fremgår af bilag nr. 10.

Vedtægternes punkt 3.5 ændres fra:

"Interessentskabet kan – som følge af ønsket om en organisering i en struktur med et eller flere kapitalselskaber, eventuelt som følge af lovgivningsmæssigt krav herom – varetage de i punkt 3.1.1-3.3 nævnte aktiviteter i 100 % ejede aktie- eller anpartsselskaber. Interessentskabet kan eje andele i andre aktie- eller anpartsselskaber, i det omfang aktiviteterne i sådanne associerede selskaber i alt overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne associerede selskaber udfører for Interessentskabet eller med Interessentskabet koncernforbundne selskaber".

Til:

”Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncernforbundne selskaber.”

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. januar 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. februar 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. januar 2019 kl. 13:00

Udvalget indstiller, at forbrændingskapaciteten sikres via Måjergværket, og at vedtægtsændringerne godkendes.

Desuden indstilles, at Byrådet fremsender bemærkninger til de øvrige dele af strategiforslaget.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

161. Tillæg 2 til spildevandsplanen 2016-2020
Sagsnr.: 2018-014179
Sagsbehandler: Brian Olsen

Præsentation:

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, skal sikre grundlaget for separat kloakering af to nye planlagte boligområder på henholdsvis Teglværksgade 15, 5500 Middelfart, og ved Midtpunktet Jernbanegade 37 og 75-77, 5500 Middelfart. 

Derudover ændres kloakeringsprincippet for ejendommen Graderupvej 22, 5463 Harndrup fra spildevandskloakeret til egen renseløsning i det åbne land.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslaget til Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020, og at forslaget herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen, og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

Der er udarbejdet en miljøscreening af tillægget. Det er vurderet, at tillægget ikke udløser krav om miljøvurdering, se bilag 1 til tillægget.

Teglværksgade 15:

Der etableres 14 etageboliger på matr. nr. 369e Middelfart Bygrunde indenfor lokalplanområdet til Lokalplan 23.23. I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan tilsluttes den offentlige fælleskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området. Spildevand og regnvand skal separeres på privat grund, så en fremtidig separering af fælleskloakken i området, imødeses. Regn- og overfladevand skal, så vidt muligt, nedsives på egen grund.

Jernbanegade 37 og 75-77:

Der er planlagt et nyt boligområde ved Midtpunktet på matr. nr. 90b og 90h Middelfart Markjorder indenfor lokalplanområdet til lokalplan 23.09 og lokalplan 189. I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan tilsluttes den offentlige fælleskloak i området, men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvor kloakstik vil blive ført ind i området.  Spildevand og regnvand skal separeres på privat grund, så en fremtidig separering af fælleskloakken i området imødeses. Regn- og overfladevand skal, så vidt muligt, nedsives på egen grund.

Graderupvej 22:

Graderupvej 22, 5463 Harndrup, er i spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2009-2021, udlagt til spildevandskloakering. Ved opfølgning har det vist sig, at være mest fordelagtigt at der etableres en privat renseløsning på egen grund. Ejendommen ændres derfor i spildevandsplanen fra planlagt spildevandskloak til planlagt privat renseløsning.

Tillægget har en offentlighedsfase på 8 uger, hvor andre myndigheder, foreninger og borgere har mulighed for at gøre indsigelse. Herefter kan planen vedtages endeligt af Middelfart Byråd. Offentliggørelsen sker ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Økonomi:

Middelfart Spildevand A/S er kloakforsyningen i Middelfart Kommune. Kloakeringsprojekterne i tillægget går ind under selskabets anlægsbudget, og vil ikke have konsekvenser for Middelfart Kommunes budget.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. januar 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. februar 2019 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. januar 2019 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

162. Omdannelse af Kongshøj Plejehjem
Sagsnr.: 2018-018527
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Renovering og tilbygning af Kongshøj Plejehjem, således at beboere og medarbejdere får bedre rammer at bo og være i. Rammer, som understøtter det trygge liv.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler igangsættelsen af Domeas ansøgning, renovering og ombygning af Kongshøj Plejehjem, via Landsbyggefonden.

Sagsbeskrivelse:

Kongshøj Plejehjem er beliggende på Æblehaven 9 i Nr. Åby. Plejehjemmet ejes af Nørre-Aaby Ældreboligselskab og administreres af Domea. Plejehjemmet rummer 28 plejehjemsboliger.

Kongshøj Plejehjem er oprindeligt bygget som ældreboliger, men er senere ombygget til plejehjem. Ombygningen har betydet, at boligerne er beliggende på lange, snoede gange, som er ganske svære for beboerne at færdes i. Det er især en udfordring for borgere med en demenssygdom, at skabe overblik og finde vej.

På Kongshøj Plejehjem findes der ikke køkkenalrum / fællesrum, hvor beboerne kan leve deres hverdagsliv i fællesskab med de øvrige beboere, familier og medarbejdere. Det betyder, at beboerne derfor ikke kan have et hverdagsliv, hvor bl.a. fælles hyggestunder kan opstå spontant eller hvor maden kan laves og duftes tæt på beboerne. Beboerne kan benytte centerdelen på Kongshøj, efter behov.

Centerdelen på Kongshøj forventes ombygget og renoveret, hvormed det eksisterende modtagekøkken nedlægges. Det er det modtagekøkken, som i dag sikrer døgnkosten til beboerne på plejehjemmet.

Nørre-Åby Ældreboligselskab, Domea og Middelfart Kommune har en fælles interesse i at Kongshøj Plejehjem er et attraktivt, trygt og godt sted at bo og leve. Derfor ses et behov og et ønske om at omdanne Kongshøj Plejehjem. Ønsket er et plejehjem med tre bo-enheder med hver deres køkkenalrum / fællesrum med plads til, at maden laves og spises i bo-enhederne og hvor der er plads til det nære samvær.

Der er et ønske om, at der også laves et personalerum på plejehjemmet, således medarbejderne kan får gode vilkår for bl.a. dokumentation og elevsamtaler, samtidig med, at de er tæt på beboerne. Endeligt laves et lederkontor, således lederen kan være tæt på både beboere, familier og medarbejdere.

De foreløbige tegninger viser, at tre af de eksisterende plejehjemsboliger inddrages til køkkenalrum/fællesrum for at bryde de lange gange. Køkkenalrum/fællesrum er søgt placeret så centralt i bo-enheden som muligt. For at bevare det nuværende antal plejehjemsboliger, bygges der således tilsvarende tre boliger til.   

Det skønnes, at renovering og nybygning kan påbegyndes i maj 2020.

Økonomi:

Organisationsbestyrelsen i Nørre Aaby Ældreboligselskab har givet tilsagn om 1/5-dels ordningen, og har således bevilliget 200.000 kr. til projektet.

Der vil blive behov for indkøb af inventar til personalerum.

Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag på et meget foreløbigt grundlag, som skal detailberegnes yderligere.

Den foreløbige økonomiske vurdering indeholder både anlægs- og driftsudgifter, der vil være forbundet med en ombygning af ældreboligdelen. Det er forudsat at Nr. Aaby Andelsboligforening ombygger ældreboligerne, mens servicearealerne ombygges af Middelfart Kommune.

Projektøkonomien forventes i overordnede træk at se således ud:

Økonomioversigt

Renovering indenfor nuværende ramme

 

--- beløb i kr. ---

 

 

Anlægsudgifter – ældreboliger servicearealer

1.536.000

 

 

Ændring af driftsudgifter - ældreboliger

14.400

 

 

Ændring af finansieringsudgifter

-

 

 

1) Boligdelen ligger udenfor lånerammen, mens servicearealet som udgangspunkt skal finansieres indenfor kommunens anlægsramme.

2) Der er ikke taget stilling til eventuelle finansieringsomkostninger.

3) Der er lavet en samlet beregning af finansieringsudgifterne til både rehabilitering og ældreboliger. Finansieringsudgifterne er ikke opgjort særskilt for ældreboliger og rehabilitering.

Notat vedrørende foreløbig økonomisk vurdering af anlægsudgifter og afledte driftsudgifter ved etablering af  Kongshøjcenteret, herunder både etablering af rehabiliteringsboliger og ombygning af ældreboliger er vedlagt dagsordenpunktet.. Notatet beskriver således helhedsløsningen på Kongshøj.

Høring:

Ingen høring

Beslutning:

Anbefales godkendt

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2019 kl. 15:00
Økonomiudvalget 29. januar 2019 kl. 15:00

Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2019 kl. 15:00

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler igangsættelsen af Domeas ansøgning, renovering og ombygning af Kongshøj Plejehjem, via Landsbyggefonden.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.Bilag:

LUKKEDE SAGER

163. Salg af areal