Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kom med idéer til kommuneplanen

Middelfart byråd ønsker, at kommunens borgere og virksomheder skal have de bedst mulige rammer for at udfolde sig. I kommuneplanen fastlægger byrådet den overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig, og hvordan arealerne skal benyttes og beskyttes. Inden arbejdet med Kommuneplan 2017 går i gang inviteres du som borger til at komme med idéer og forslag til planen

I byrådets vision - ”Broerne begynder her” - er det overordnede mål at skabe en Middelfart Kommune, der er båret af en bæredygtig vækst og sammenhængende fremdrift, og som er blandt landets allermest attraktive bosætnings- og erhvervskommuner.

En naturskøn placering i Trekantområdet giver mange fordele for Middelfart Kommune, f.eks. i forhold til transport og erhvervsudvikling, bosætning og turisme. De fordele vil byrådet fortsat udnytte og udvikle i planlægningen af kommunen i de kommende år.

Den netop vedtagne Planstrategi 2015 har grøn omstilling som et gennemgående tema og det vil præge den nye kommuneplan. Der er her fokus på tre indsatsområder: ”Den bæredygtige by – boliger, borgere og fællesskaber”, ”Fremtidens natur, landskab og klima” og ”Erhvervsudvikling skabes i samarbejde”.

Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune og Trekantområdet var i høring i foråret 2015. Byrådet har behandlet de indkomne bemærkninger og vedtaget Planstrategien på møde d. 7. september. Planstrategi 2015 kan ses her på hjemmesiden.

Revision af kommuneplanen

Byrådet har besluttet, at der skal ske en delvis revision af den nugældende Kommuneplan 2013. Kommuneplanrevisionen har grøn omstilling som et gennemgående tema, hvor der fokuseres overordnet på tre indsatsområder: ”Den bæredygtige by – boliger, borgere og fællesskaber”, ”Fremtidens natur, landskab og klima” og ”Erhvervsudvikling skabes i samarbejde”.

Konkret kan bl.a. følgende af Planstrategiens handlinger indebære ændringer i kommuneplanen:
• fokus på vores bevaringsarbejde (SAVE) og kulturarven som attraktion
• understøtte realisering af vedvarende energianlæg
• indtænke natur ved byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning
• give de eksisterende erhvervsområder et service- og kvalitetstjek
• sammentænke erhverv og andre byfunktioner
Det er desuden et mål, at fastholde det samlede arealudlæg til byudvikling, så eventuelle nye udlæg opnås ved at nedlægge tilsvarende arealudlæg andre steder.

Har du idéer og forslag?

Har du eventuelt forslag og ideer til den forestående kommuneplanrevision kan du sende dem til teknik@middelfart.dk eller Middelfart Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, Østergade 19, 5580 Nørre Aaby så vi har det senest d. 14. oktober 2015.

Den videre proces

Efter debatfasens udløb vil vi behandle de indkomne ideer og forslag og udarbejde et forslag til Kommuneplan 2017, der kommer i høring oktober-december 2016. Herefter skal byrådet behandle bemærkninger til forslaget og endeligt vedtage Kommuneplan 2017.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Vibeke Nørby (tlf. 8888 4798) eller Jacob Kloch (tlf. 8888 4821).

Klagevejledning

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutning om Planstrategien, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet inden d. 15. oktober 2015.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Sidst opdateret af Morten Rask
16. september 2020