Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Pressemeddelelse - Middelfart Byråd efterlyser klarhed i omstridt råstofplan

Region Syddanmarks råstofplan, som blev offentliggjort den 2. januar 2013, udpeger et 360 ha stort område nord for motorvejen ved Middelfart til råstofindvinding. Planen blev vedtaget på trods af klare kritikpunkter fra Middelfart Byråd. Nu kræver Byrådet, at Regionen hurtigt afklarer, hvor - og i givet fald - hvornår der skal udvindes grus, så lodsejerne i Strib, Røjle og Vejlby kan få vished om deres fremtidige levevilkår

Ifølge Regionen, er der gode chancer for, at der er værdifulde grusreserver under mulden på markerne umiddelbart i området mellem Strib, Røjle, Vejlby og motorvejen ved Middelfart, og de skal ifølge den nye råstofplan udvindes i fremtiden. Hvornår er dog uvist.

Borgmester Steen Dahlstrøm er ikke tilfreds med den nye plan:

”Det bekymrer Byrådet, at Regionen har valgt at overhøre de saglige og væsentlige argumenter, som vi har peget på i vores høringssvar til planen. Området er i henhold til den kommunale planlægning udlagt til skovrejsningsområde og rummer desuden særlige drikkevandsinteresser og er indvindingsopland for TRE-FOR og Vejlby Fed vandværker. I det fremlagte forslag til interesseområder var arealer tæt på Strib by tiltænkt råstofudvinding. Et råstofområde, så tæt på Strib by, Røjle og Vejlby vil, udover at skæmme landskabet, også ødelægge mulighederne for byudvikling. Der er tale om dårlig planlægning fra Regionens side, og vi synes lodsejerne har krav på at få direkte besked om, hvad Regionen har tænkt sig”.

Byrådets høringssvar gav alene anledning til, at Regionen vedtog en mindre reduktion i interesseområdet; således blev arealerne nærmest Strib udtaget af interesseområdet sammen med et mindre område nær motorvejen.

Grusgrav trussel mod broplaner
Det planlagte grusgravområde kan også blive en trussel mod den tredje Lillebæltsbro.

Allerede i december 2012, inden Regionsrådet vedtog den omstridte råstofplan, var borgmester Steen Dahlstrøm ude med en klar melding. Dengang var bekymringen, at hvis området graves op der, hvor en kommende tredje forbindelse over Lillebælt skal starte, så er det et signal om, at Regionen ikke har sammenhæng i sin egen planlægning.

Regionsrådsformanden har sammen med 22 borgmestre i forvejen bakket op om en ny Lillebæltsforbindelse parallelt med den nuværende Lillebæltsbro, som et centralt fokuspunkt i den syddanske regions infrastruktur. Årsagen er, at det er den mest fordelagtige løsning både trafikalt og økonomisk.

Steen Dahlstrøm er derfor uforstående overfor planen: ”Efter min mening virker det meget kortsigtet og regionspolitisk uklogt at undergrave sin egen strategi for infrastruktur, især når det samtidigt hæmmer fremtidige udviklingsmuligheder for skovrejsning, drikkevandsinteresser og byvækst. Det skaber utryghed for lodsejere og borgere i området,” slutter borgmesteren.

Ingen klage, men ønske om klarhed
Juridisk set, er der ikke begået nogen procedurefejl i Regionens afgørelse, så Middelfart Byråd mener ikke, at Naturklagenævnet vil kunne inddrages i sagen.

I stedet kræver Middelfart Byråd, at Regionsrådet i løbet af få måneder får igangsat en detaljeret kortlægning af råstofressourcerne i området. Der skal ske en afklaring af, hvilke områder, der skal udlægges som egentligt graveområde, så naboer og lodsejere ved, hvad de skal forholde sig til i de kommende år.

Det er vigtigt, at Regionen melder klart ud, hvad tidshorisonten er, for de konkrete graveområder, og at Regionen er åbne omkring processen og tager direkte kontakt med de berørte lodsejere, så de er velinformere under hele processen.

Middelfart Kommune bidrager allerede med råstofindvinding i områder ved Gelsted og Fjeldsted.

Yderligere oplysninger:
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 1858

17.januar 2013

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015