Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forslag til Biodiversitetsstrategi og handlinger med tilhørende miljøvurdering

Resumé: Middelfart Byråd besluttede på deres møde den 3. februar 2020, at kommunens forslag til Biodiversitetsstrategi og handlinger med tilhørende screening for miljøvurdering skal sendes i offentlig høring.

Høringsperiode: fra den 13. maj 2020 til den 8. juli 2020.

Bemærk dog den 4 ugers klagefrist på ”screeningen for miljøvurdering”, beskrevet nedenfor

Download høringsmaterialet i PDF via dette link:
Forslag til biodiversitetsstrategi og handlinger
Screening i henhold til lov om miljøvurdering

Yderligere informationer:
Oplysninger om høringen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Høringssvar sendes som:
sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen (åbner i nyt vindue)

eller pr. post til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart

Når høringsperioden er overstået vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået, og de vil indgå i arbejdet med den endelige biodiversitetsstrategi. Vi forventer at endelig godkendelse af Biodiversitetsstrategien kan ske på byrådsmødet i oktober måned i år.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af strategien i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er jf. lovens § 50:
- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder via følgend link på borger.dk (åbner i nyt vindue) og Virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside via følgende link - naevneneshus.dk (åbner i nyt vindue) (åbner i nyt vindue).

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen jf. lovens § 51, stk. 1. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen.