Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Ekstra høring – Lokalplanforslag 197 for et solcelleanlæg Vanghavevej Nørre Åby

Byrådet vedtog på deres møde den 30. marts 2020 at sende forslag til Lokalplan nr. 197 og kommuneplantillæg nr. 16 i offentlig høring fra 1. april og 8 uger frem.

Planforslagene omfatter et område på ca. 22 ha syd for Motorvejen ud for Roerslev, som i dag anvendes til intensiv landbrugsdrift. Planforslagene er udarbejdet med henblik på, at skabe mulighed for etablering af en ca. 20 MW solcellepark til el-produktion og med afskærmende beplantningsbælter.

Planområdet er efter høringen blevet terrænreguleret.

For at sikre et entydigt plangrundlag er området i september blevet opmålt af en landinspektør og lokalplanforslaget med tekniske rettelser sendes hermed ud i en ny forkortet høring på 4 uger.

Dette planforslag erstatter herefter planforslag med samme titel af 1. april 2020.
 
Du kan læse lokalplanforslaget via følgende link: Ekstrahøring – Lokalplanforslag 197 for et solcelleanlæg Vanghavevej, Nørre Åby.

Forslaget kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Ejby og Nørre Åby.
 

Høring

Planforslaget er i offentlig høring fra d. 7. oktober 2020 til d. 4. november 2020.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 4. november 2020 som

sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik og Miljøforvaltningen

eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
 

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 7. oktober 2020 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.
 

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link:   Miljøvurdering -solcelleanlæg Vanghavevej, Nørre Åby
 

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 4. november 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og Virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner i nyt vindue).
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg