Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nedlæggelse af vejareal i Nørre Aaby

Middelfart Kommune har planer om at nedlægge et vejareal, som i dag er udskildt i matriklen med litra 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby.

Arealet, som ligger mellem Rosenvænget og Danavej, fremgår af kortbilag 1. Det har i dag fire funktioner. En del er en offentlig sti. En del er vejadgang til ejendommen Østergade 13, 5580 Nørre Aaby. En del er parkeringsplads for Middelfart Kommune. Det resterende areal er offentligt grønt område.

Middelfart Byråd har på deres møde den 29. maj 2017 besluttet, at starte proceduren for at nedlægge vejarealet efter bestemmelserne i Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014 med alle senere ændringer). Arealet ønsker kommunen nedlagt, fordi det indgår i udformningen af lokalplanforslag nr. 178.

Vi skal sikre vejadgangen til Østergade 13. Det gør vi ved, at en del af litra 7000as bliver udlagt i matriklen som privat fællesvej. Vi sikrer den offentlige sti ved, at kommunalbestyrelsen i henhold til § 2a i Lov om private fællesveje (LBK nr. 1234 af 4. november 2015 med alle senere ændringer) beslutter, at den førnævnte private fællesvej også skal have status som offentlig sti. Arealet fremgår af kortbilag 2.

For den del af det samlede areal, der bliver nedlagt, og ikke bliver opretholdt som privat fællesvej, skal vi følge proceduren i § 124 i Lov om offentlige veje. Her står i stk. 7, at planer om at nedlægge vejarealer, der ikke bliver opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal offentliggøres i mindst 8 uger. Dette er for at give frist til, at berørte kan fremsætte krav om, at kommunalbestyrelsen skal opretholde vejarealet, fordi det enten er eneste vejadgang for en ejendom i henhold til matrikelkortet, eller fordi det bliver vurderet til, at være vigtigt for en ejendom.

Hvis kommunalbestyrelsen afviser et indkommet krav fra en grundejer, om at de skal opretholde vejarealet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106 i Lov om offentlige veje. Dette skal ske inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt til grundejeren.

Lov om offentlige veje bestemmer i § 127, at kommunalbestyrelsen frit råder over det nedlagte areal. Samtidig bestemmer loven at kommunalbestyrelsen skal sørge for den matrikulære berigtigelse m.m. Endelig bestemmer loven, at en ledningsejer, som har ledninger i det areal, der skal nedlægges, kan kræve, at kommunalbestyrelsen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne forbundet hermed.

Nedklassificeringen til privat fællesvej af den del af litra 7000as, der skal tjene som vejadgang til Østergade 13, skal normalt ske efter den procedure, der er beskrevet i § 124 stk. 3 og § 125 stk. 1 i Lov om offentlige veje. Her står der, at procedurens varighed ikke må være under 4 år og ikke over 6 år. Denne lange procedure kan vi fravige, hvis der er indgået aftale mellem kommunalbestyrelsen og samtlige berørte. Middelfart Kommune er af den opfattelse, at der kun er én berørt. Det er ejeren af ejendommen Østergade 13, 5580 Nørre Aaby. Vi har indgået en aftale om fravigelse af den lange procedure med vedkommende grundejer.

Eventuelle bemærkninger, indsigelser eller krav skal senest fredag den 25. august 2017 være modtaget skriftligt hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafik- og Vejafdelingen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby. Eventuelle bemærkninger, indsigelser eller krav kan med samme frist også sendes på e-mail til Teknik@middelfart.dk eller til Peter.Krogsgaard@middelfart.dk

Kortbilag 1 og kortbilag 2 kan ses her:

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Hvis der er spørgsmål skal de stilles til ingeniør Peter Krogsgaard Jensen på tlf. 8888 4886 elle på e-mail Peter.Krogsgaard@middelfart.dk.

Sidst opdateret af Benjamin Runge
06. juli 2017