Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Nedklassificering af del af Præstegaardsvej

Nedklassificering af del af Præstegaardsvej – vej nr. 4510991-2

Middelfart Kommune har intentioner om at nedklassificere den del af Præstegaardsvej, 5580 Nørre Aaby, der går ned til skolen. Det drejer sig om en strækning på 111 m gående fra stamvejen (overfor Præstegaardsvej 11) indtil skolens interne vej. Vej nr. er 4510991-2. Der er vedlagt et kort, som viser vejstrækningen.

Vejstrækningen tjener i dag som adgang til skolen og som adgang for Vejdirektoratet til et overløbsbassin i forbindelse med afvandingen af statsvejen Assensvej.

Nørre Åby Efterskole har ytret ønske om, at overtage vejen som en del af deres ejendom matr. 1ab. Byllerup By, Nr. Aaby.

Middelfart Kommune mener at vejen forsat skal opretholdes, som en privat vej. Adkomst til vejarealet får Nørre Aaby Efterskole. Der skal tinglyses vejret for Vejdirektoratet, så de kan komme ned og servicere deres overløbsbassin

Inden Middelfart Kommune som vejmyndighed træffer beslutning i henhold til § 15 i Lov om offentlige veje, om at vejen bliver nedklassificeret til privat vej, skal der i henhold til § 124 stk. 6 i samme lov ske en offentliggørelse af kommunens planer. Dette sker i denne skrivelser til de direkte berørte grundejere og ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Der gives en periode på 8 uger til at fremkomme med bemærkninger eller indsigelser. Opmærksomheden henledes specielt på § 124 stk. 2 og 7. Ordlyden af disse er indsat efterfølgende:

  • § 124 stk. 2: Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvist opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom.
  •  §124 stk. 7: Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende. 

Middelfat Kommune er af den opfattelse, at den lange procedure for nedklassificering af offentlige veje, som er beskrevet i § 124 stk. 3 (det skal tage mindst 4 år og højest 6 år) og kravet om udarbejdelse af en vedligeholdelsesrapport for vejen, som beskrevet i § 125 stk. 1 i Lov om offentlige veje, kan fraviges. Det mener vi, fordi der i § 126 i Lov om offentlige veje står, at denne procedure kan fraviges, hvis kommunalbestyrelsen og samtlige berørte grundejere er enige. Middelfart Kommune har indgået aftale om dette med de to grundejere, som er i området.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal være fremsendt inden mandag den 8. august 2016 til Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafik og Vejafdelingen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby. Bemærkninger eller indsigelser kan med samme frist også fremsendes på e-mail til Peter.Krogsgaard@middelfart.dk.

Kort som viser den omtalte vejstrækning markeret med en rød streg kan ses her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ingeniør Peter Krogsgaard Jensen på tlf. 8888 4886 eller på e-mail til Peter.Krogsgaard@middelfart.dk.

Vej- og Trafik afdelingen  den 10. juni 2016.

 

Sidst opdateret af Webmaster
01. december 2016