Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Offentlig høring af forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune og screening for miljøvurdering

Resume: Byrådet har på mødet den 2. maj 2016 besluttet, at forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Spildevandsplanen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering. Den er det retlige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme  til offentlig kloak og skal informere borgerne om, hvilke planer kommunen har på området.

Klimasikring er et af de overordnede temaer i forslag til Spildevandsplan 2016-2020. Det indebærer, at indsatsen i planperioden 2016-2020 vil blive koncentreret på hovedområderne:

  • Mindsket indsivning og frakobling af regnvand i udpegede fælleskloakerede byområder, for at mindske regnbetingede overløb.
  • Etablering af et nyt renseanlæg i den østlige del af kommunen.
  • Etablering af bassiner eller anden løsning med miljømæssigt ligeværdig eller bedre effekt på de regnbetingede udløb til recipienterne, så udledningerne ikke er til hinder for, at recipienternes målsætning opfyldes.

Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 indeholder blandt andet en række konkrete tiltag, der skal sikre, at planens målsætninger opfyldes. Blandt de nye tiltag, kan nævnes:

  • Klimasikring af Båring-Asperup og Kærby
  • Opsporing og udbedring af større utætheder, fejlkoblinger og ulovlig tilledning af overfladevand til spildevandsledninger
  • Nye områder skal som udgangspunkt spildevandskloakeres og selv håndtere regnvand
  • Eksisterende uudnyttede planoplande ændres fra separatkloakering til spildevandskloakering
  • Der skal laves en plan for hvordan regnvand kan håndteres på egen grund eller i fællesprivate anlæg, inden nye områder kan udnyttes
  • Der arbejdes videre med planerne om, at etablere et nyt stort renseanlæg i den østlige del af kommunen som erstatning for renseanlæggene i Nørre Aaby, Ejby, Brenderup, Gelsted og grusfilteret i Husby.

Herudover er der lagt vægt på, at spildevandsplanen skal være tilgængelig, fleksibel og digital. Derfor er forslag til Spildevandsplan 2016-2020 udarbejdet som en hjemmeside: Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune

Som det fremgår af spildevandsplanforslagets bilag 6, har Middelfart Kommune foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Middelfart Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2016-2020. Middelfart Kommunes screeningsrapport (bilag 6) fremlægges i 8 ugers offentlig høring sammen med forslaget til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune.

Høringsperiode: Høringsfasen (8 uger) løber indtil den 29. juni 2016

Download høringsmateriale i PDF: Høringsmateriale

Yderligere information: Høringssvar bedes sendt til teknik@middelfart.dk eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

 

Sidst opdateret af Webmaster
01. december 2016