Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kriterier for tilskud efter § 18

Lov om social service § 18 pålægger kommuner hvert år, at afsætte et beløb til den lokale frivillige sociale indsats.
Middelfart Kommune støtter det frivillige sociale arbejde med minimum det beløb, som kommunen modtager i bloktilskud.

Hvem kan søge

Organisationer, foreninger eller grupper, der har et klart socialt mål med sin frivillige indsats og som kommer Middelfart Kommunes borgere til gavn.
Landsdækkende foreninger skal påvise lokal forankring for at opnå støtte, enten ved at der er en lokalafdeling eller at Middelfart-borgere er del af målgruppen for projektet.

Der kan søges til

Aktiviteter der er til gavn for ensomme, marginaliserede, udstødte grupper og borgere med funktionsnedsættelse i Middelfart Kommune:

 • Nuværende og tidligere misbrugere, kronisk syge, handicappede og sindslidende, samt deres pårørende
 • Særligt udsatte børn og unge
 • Flygtninge og indvandrere
 • Mennesker i krise

Tilskud ydes primært til aktiviteter, men der kan søges til administrative omkostninger ved opstart af nye tiltag.
Hvis organisationen har børn som en del af sin målgruppe, skal der være indhentet børneattester på alle de voksne, der har fast tilknytning til organisationen, projektet eller aktiviteten.
Vil du vide mere om børneattester, kan du finde yderligere information på ttps://frivillighed.dk/guides/boerneattester-i-frivilligt-socialt-arbejde

Ansøgere bør ikke udelukkende basere deres økonomi på tilskud fra § 18.

Hvad kan der ikke søges til:

 • Lønmidler til løbende foreningsdrift. 
 • Organisationer/klubber, som modtager tilskud i henhold til Servicelovens §79.

Der kan kun i begrænset omfang søges tilskud til:

 • Forplejning til fester o. lign. 
 • Udflugter, undtaget er ekstraudgifter til handicapbus 
 • Honorar til foredragsholdere o. lign.

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på:

 • At indsatsen er til gavn for borgere i Middelfart.
 • At der er et tydeligt tilskudsbehov.
 • At der et rimeligt forhold mellem tilskudsstørrelse og indsatsens omfang.
 • At der er en rimelig balance mellem deltageres egenbetaling og tilskud.

Hvornår kan man søge

Hovedpuljen kan søges en gang årligt. Ansøgningsfrist d. 20. oktober med tilbagemelding ultimo november, for tilskud til efterfølgende kalender år.

Herudover er der en pulje til ekstraordinære aktiviteter der kan søges løbende.

Hvor kan man søge

Ansøgningen skal udarbejdes via det elektroniske skema.

Hvis der er behov for hjælp til at udfærdige ansøgning, kan du få hjælp ved at sende en mail til: frivillig@middelfart.dk.

Krav til regnskab:

Senest 1. maj i året efter tilskudsåret skal der afrapporteres for tilskuddet. Dette gøres ved at udfylde et afrapporteringsskema:

 • Tilskud på 10.000 kr. eller derunder: Tilskudsmodtageren skal bekræfte, at tilskuddet er anvendt til formålet, samt tilkendegive, om der er ubrugte midler. Ubrugte midler skal som udgangspunkt tilbagebetales.
 • Tilskud på over 10.000 kr.: I tillæg til ovenstående vedlægges et regnskab der viser, hvordan tilskuddet er anvendt. Regnskabet skal underskrives af en repræsentant fra foreningen, som bekræfter at oplysningerne er korrekte.

Pulje til ekstraordinære aktiviteter (§18 Udviklingspulje)

Der afsættes en særlig pulje på 100.000,-kr. til ekstraordinære aktiviteter eller aktiviteter, der etablerer samarbejder mellem foreninger (§18 Udviklingspulje).

Alle der har et ønske om at igangsætte en aktivitet med et socialt og/eller sundhedsmæssigt sigte, er velkommen til at søge denne pulje.

Løbende ansøgning henover kalenderåret på max. 20.000,-kr. pr. ansøgning.

Tildeling af § 18 midler

Ubrugte midler skal ved årets udgang tilbagebetales til Middelfart Kommune, eller der skal ansøges om tilladelse til at overføre midlerne til næste regnskabsår.

Tilskuddet indsættes på den NEM-konto der er tilknyttet foreningens CVR-nummer og tilsagnsbrevet vil tilgå foreningens e-boks. Husk at rette administratorrollen ved ændringer i bestyrelsens kontaktperson.

Annoncering

Middelfart Kommune annoncerer efter ansøgere til § 18 via annoncer på Middelfart Kommunes og Frivilligcentrets hjemmeside og i Melfarposten.

Evaluering

I forbindelse med tildeling, offentliggøres en oversigt på Kommunens hjemmeside.

Alle ansøgere inviteres til tildelings- og netværkskomsammen med Social - og Sundhedsudvalget i byrådssalen umiddelbart efter afgørelse.

Sidst opdateret af Kristian Svendsen
15. september 2021