Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillæg nr. 23 til kommuneplan 2017 – 2029 og Lokalplan 206, Boligområde ved Billeshavevej i Strib

Byrådet vedtog 9. august 2021, Tillæg nr. 23 til kommuneplan 2017 – 2029 og Lokalplan nr. 206, Boligområde ved Billeshavevej i Strib.

Planerne åbner mulighed for en kombination af tæt/lav bebyggelse i én etage og 3 etagebebyggelser på 6 etager og mulighed for én etagebebyggelse med boliger og fælleshus på 4 etager.

 

billede af kort der viser det lokalplanlagte område ved billeshavevej i Strib - lokalplan 206

Om planerne

Planerne giver mulighed for ca. 127 boliger/lejligheder, hvilket resulterer i en bebyggelsesprocent på 30 % for planområdet.
Udover delområderne til boligerne, er der fælles grønne områder med varierede plantearter som sikrer et højt niveau af biodiversitet.
Fra de omkringliggende områder vil planområdet fremstå med et levende skovbryn som består af varierede trætyper. På lang afstand vil etagebebyggelser være næsten dækket af beplantning og fra naboområderne vil de nederste etager være delvist dækket af beplantning, og de øverste etager være synlige.

Lokalplanen har fokus på at styrke identiteten i området. Derfor er etageboligerne placeret ovenpå de tidligere olielagre, og genanvender dermed delvist betonkonstruktionerne.
Der er vejadgang fra Billeshavevej og området er forbundet med stisystemer. Langs områdets vestlige skel er der planlagt en omfartsvej som vil give hele området og dets omgivelser let tilgængelighed til det øvrige vejnet.
Området er omfattet af kommuneplanramme B.02.12, som fastlægger anvendelse til boliger op til 12 meter.
 

Offentliggørelse

Lokalplanen kan ses på følgende link: Lokalplan 206, Boligområde ved Billeshavevej i Strib (pdf), Tillæg nr. 23, til kommuneplan 2017-2029 (pdf), og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 15. september, 2021.
 

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet senest d. 13. oktober, 2021.
  

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 
Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan & Byg

15.september 2021