Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Endelig vedtagelse af lokalplan 201 - Middelfart Friskole

Byrådet har på deres møde 1. februar 2021 vedtaget Lokalplan nr. 201 endeligt. Planen omfatter et område ved Toften i Skrillinge, der rummer eksisterende bebyggelse og funktioner ved Middelfart Friskole.

kort over det lokalplanlagte område - lokalplan 201 middelfart Friskole

Lokalplanområdets placering mellem jernbanen og Toften i Skrillinge i den sydøstlige udkant af Middelfart.

Planen er udarbejdet med henblik på at muliggøre en opdatering af skolens fysiske rammer, da skolen ønsker at gøre de fysiske rammer mere tidssvarende og samtidig tilpasse rammene til de nuværende behov. Ny bebyggelse kan ifølge planen opføres i op til 1,5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Den samlede bebyggelsesprocent for området som helhed må ikke overstige 40.

Et af lokalplanens formål er at sikre, at indpasning af ny bebyggelse i området sker under hensyntagen til naboer i forhold til støjforhold og indbliksgener. Der stilles derfor med planen krav til, at der etableres beplantningsbælter mod naboejendommene øst og vest for planområdet, samt at det ved måling eller beregning kan påvises, at Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes. Lokalplanen giver mulighed for, at der i tilknytning til beplantningsbælterne kan etableres støjhegn, som skal begrønnes, hvis det påvises at være nødvendigt.

Herudover stilles der krav til, at fri- og opholdsarealer gives et grønt helhedspræg, at der etableres et grønt bælte ud mod Toften, samt at der etableres stedvis beplantning omkring parkeringsarealerne.

Offentliggørelse

Planen kan ses på lokalplaner, på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endeligt vedtagne plan annonceres på kommunens hjemmeside d. 10. februar 2021.

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet senest d. 10. marts 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Teknisk udvalg

10.februar 2021