Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Kommuneplan i høring

Middelfart Byråd har den 6. april 2021 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033. Kommuneplanforslaget er i høring fra d. 4. maj, og du kan til og med den 30. juni 2021 sende bemærkninger til kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering.

Hvor kan du se kommuneplanforslaget?

Kommuneplanforslaget, miljøvurderingen og screeningen findes på Forslag til Kommuneplan 2021 (kan først ses fra d. 4. maj).

Hvordan indsender du høringssvar?

Høringssvar sendes

Borgermøder

Byrådet holder 2 digitale borgermøder om kommuneplanforslaget:

  • Torsdag den 27. maj 2021 kl. 16.00 – 17.00. Tema Bæredygtig by- og erhvervsudvikling
  • Torsdag den 3. juni 2021 kl. 16.00 – 17.00. Tema Natur og klima

På begge borgermøder vil hovedindholdet i planforslaget kort blive gennemgået, og der vil være et oplæg om mødets tema (se ovenfor efter datoen). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Find links til borgermøderne og information om mulighed for fysisk deltagelse på www.middelfart.dk/kommuneplanforslag.

Baggrund for kommuneplanforslaget

Byrådet vedtog i 2019 Planstrategi 2019, der danner grundlag for kommuneplanrevision 2021. Her ser du Planstrategi 2019. I henhold til beslutningen i planstrategien er der sket en delvis revision af kommuneplanen.

Udover de revisionstemaer, der er nævnt i Planstrategien, har den øvrige revision af kommuneplanen været af redaktionel karakter, herunder opdateringer og redigeringer af samtlige tekster, indskrivning af ny lovgivning mv.

Kommuneplanforslag 2021-2033

Kommuneplanforslaget er opbygget af en fælles del - der er lavet i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle - og en lokal del for Middelfart Kommune. Det samlede kommuneplanforslag inkl. læsevejledning findes på Forslag til Kommuneplan 2021 (kan først ses fra d. 4. maj)

Retsvirkning

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Når planen er endeligt vedtaget kan Byrådet modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Miljøvurdering

Middelfart Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet lavet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer af kommuneplanen. Den offentliggøres samtidig med kommuneplanforslaget, og du har mulighed for til og med den 30. juni 2021 at komme med bemærkninger til miljøvurderingen. Bemærkninger til miljøvurderingen indsendes på samme måde som bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Som supplement til ovennævnte miljøvurdering har Middelfart Kommune lavet en screening af, om de mindre ændringer i Middelfarts lokale del af kommuneplanen (primært kommuneplanrammerne) har en væsentlig indvirkning på miljøet. Middelfart Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for en del af de lokale ændringer af kommuneplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 2. juni 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk(Åbner i nyt vindue) og virk.dk(Åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk(Åbner i nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på med sikker post NemID (Borger.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen(Åbner i nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere information: Har du spørgsmål, kan du kontakte Vibeke Nørby på telefon 8888 4798 eller pr. mail vibeke.norby@middelfart.dk.

29.april 2021