Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Høring af lokalplanforslag 207, Område til teknisk anlæg, Ejby Vandværk, Ejby

Byrådet vedtog den. 3. maj, 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 207 i 4 ugers offentlig høring. Lokalplanen muliggør etablering af et nyt vandværk inkl. tilhørende servicefunktioner.

Da hørringsperioden er henover sommerperioden er den forlænget til 7 uger.
 
Lokalplanen muliggør etablering af et nyt vandværk inkl. tilhørende servicefunktioner.

kort over det lokalplanlagte område ved anlægsvej i ejby 

Lokalplanområdets placering ved Anlægsvej i Ejby.

 

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Ejby, i udkanten af byen, og er valgt da store dele af det eksisterende ledningsnet kan genbruges, og placeringen er tæt på de nye vandboringer.
 
Det eksisterende vandværk i Ejby er nedslidt, og derfor skal det nye vandværk sikre tidssvarende vandforsyning og forsyningssikkerhed i de næste 50 år.

For at sikre tilpasning til området skal den nye bebyggelse bestå af mindst to volumener. Facader skal overvejende være blanke mursten og tage skal være fladt eller med ensidig taghældning. Facader og tage kan være begrønnede.
Besøgende kan få indblik i vandværkets processer via glaspartier. Der vil ikke være permanente arbejdspladser i området, men anlægget skal serviceres periodevis.

Bruttoetagearealet er max. 800 m2, og bygningshøjden må ikke overstige 10 meter.

Friarealer skal fremstå naturligt og uplejet med græs og vilde blomster, hvilket skal hjælpe med at fremme biodiversiteten.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget senest den, 28. juli, 2021.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 7 uger perioden fra den 9. juni 2021 til den 28.juli 2021.
Lokalplanforslaget kan ses som pdf Forslag til lokalplan 207, Område til teknisk anlæg, Ejby Vandværk, Ejby og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal være indsendt senest den 28. juli, 2021 og sendes skriftligt som:
 
sikker post med NemID (Borger.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen
sikker post med Medarbejdersignatur (Virk.dk) til Teknik- og Miljøforvaltningen

Eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger

Fra og med 9.juni 2021, må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.
Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering

Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via følgende link: Miljøscreening af lokalplan - Forslag til lokalplan 207, Område til teknisk anlæg, Ejby Vandværk, Ejby

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet senest d. 28. juli 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 
Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan & Byg

 

09.juni 2021