Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 205, Hotel ved Teglgårdsvej, Middelfart

Byrådet vedtog på deres møde d. 21. juni 2021 lokalplan nr. 205 og Tillæg nr. 22 til kommuneplan 2017-2029 endeligt. Planerne omfatter et område på Teglgårdsvej mod Fænøsund.

Lokalplan 205 og kommuneplantillæg 22 blev udarbejdet efter ønske fra hotellet om udvidelse af deres kapacitet.
 
I kommuneplantillæg nr. 22 udlægges et nyt rammeområde E.01.23 ”Hotel ved Teglgårdsvej” til erhvervsområde for hotel-, konference og restaurationsvirksomhed.  Afgrænsningen af eksisterende rammeområde B.01.03 med boligformål reduceres tilsvarende.
 
I lokalplan fastlægges områdets anvendelse til lettere erhvervsformål i form af hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed samt tilknyttede funktioner. Der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 45 i lokalplanområdet.
 
Lokalplanen omfatter mulighed for at bygge en tilbygning til den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning, der skal udvide hotellets kapacitet med ekstra møde- og konferencelokale, samt mulighed for opførelse af to nye fritliggende anneksbygninger med hotelværelser mod Teglgårdsvej. Derudover gives der med lokalplanen mulighed for mindre tilbygninger som nyt indgangsparti til hovedbygning, pavillon i haven samt ombygning af eksisterende garage til kontor, der skal understøtte hotellets drift.
 
På baggrund af indkommet høringssvar i høringsfasen er bestemmelser for den sydlige facade på Byggefelt C (konferencesalen) justeret ift. det fremlagte lokalplanforslag i høringsfasen.
 

Offentliggørelse

Planerne kan ses på følgende link:Lokalplan nr. 205 Hotel ved Teglgårdsvej, Middelfart og Kommuneplan tillæg nr. 22 (pdf), og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby, Strib og Ejby. Den endelige vedtagelse af planerne annonceres på kommunens hjemmeside d. 7. juli 2021.
 

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.
 

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af planen/planerne, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planen.
 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber således den 4. august 2021

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 
Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Plan & Byg

 

07.juli 2021