Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Lokalplan 185 og tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 – Erhvervsområde ved Hovedvejen/Fynsvej i Middelfart

Byrådet vedtog på deres møde 6. januar 2020 Lokalplan 185 og Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2019 endeligt. Lokalplanen omfatter et område til erhvervsformål ved Hovedvejen og Fynsvej i den østlige del af Middelfart.

kort over lokaplanområde ved erhvervsområde ved hovedvejen og fynsvej

Lokalplanområdets placering ved Hovedvejen og Fynsvej i den østlige del af Middelfart.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre nye udviklingsmuligheder - herunder en bredere anvendelse, så der også kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper samt større variation i grundstørrelser. På den måde kan den aktuelle efterspørgsel på erhvervsgrunde, der ligger attraktivt og synligt samt i tæt tilknytning til det overordnede vejnet, bedre efterkommes. Generelt ønskes området udviklet i tråd med hovedprincipperne i de omgivende erhvervsområder - bl.a. i forhold til udformning af bebyggelse, veje og den grønne struktur. Med planlægningen sikres trafikal adgang fra både Hovedvejen i syd og fra Fynsvej i nord, men uden mulighed for gennemkørsel.

Tillæg nr. 9 til kommuneplanen, der sikrer muligheden for etablering af butikker til særligt pladskrævende varer, omfatter hele området ved Jyllandsvej/Bogensevej/Vandværksvej/Fynsvej og dermed et større område end lokalplanen.

Offentliggørelse
Planerne kan ses på følgende link:

• Lokalplan 185 og kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029

Planerne kan desuden ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planerne er annonceret på kommunens hjemmeside d. 22. januar 2020.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagevejledning
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 19. februar 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

22.januar 2020