Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Budget 2021 for Middelfart Kommune forhandlet på plads

Ældreområdet skal styrkes på både de fysiske rammer og den daglige drift. Det er en af konklusionerne i forliget om Middelfart Kommunes budget, som tirsdag blev forhandlet på plads. Bag budgetforliget står 24 af byrådets 25 medlemmer.

Forligsparterne

Tirsdag eftermiddag satte fire af byrådets fem partier deres underskrift på budgetforliget. Under overskriften "Velfærdsløft med stærk økonomi" har forligspartierne lagt en linje for de kommende år, der på en ansvarlig måde løfter en række centrale velfærdsområder, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen:

- Det glæder mig, at et stort flertal står bag aftalen, som sikrer en robust ramme for de kommende år. Middelfart Kommune har en stærk økonomi, som giver plads til, at vi kan prioritere at styrke kernevelfærden. Særligt er jeg glad for, at vi kan give ældreområdet et markant løft samtidig med, at vi styrker vores lokalsamfund og deres attraktivitet. Det skaber et stærkt fundament for det gode liv i Middelfart Kommune.

Budgetaftalen betyder, at budgettet på ældreområdet hæves med 5,1 mio. kr. i 2021 og stiger årligt med op til 24,6 mio. kr. i 2024 for at sikre serviceniveauet mens antallet af ældre stiger. Derudover udvides budgettet med 5 mio. kr. årligt til at hæve servicen på det nære sundhedsområde, rekruttering af medarbejdere, en aktivitetsmedarbejder til at styrke fællesskaberne på plejehjemmene og en ekstra nattevagt på Fænøsund og Fænøsundvænget.

De ekstra midler skal være med til at sikre en tryg alderdom for dem, der har brug for hjælp og støtte. Derudover gennemføres en række renoveringer og fornyelser på plejehjemmene. Blandt andet etableres på Kongshøj to bo-enheder med køkken/alrum og fællesrum, ligesom centerdelen fornyes med cafeområde og aktivitetslokale, og på Rudbækshøj opgraderes centerdelen, så der skabes et cafémiljø med en hjemlig atmosfære.

Forligspartierne har samtidig prioriteret anlægsmidler, så der i budgetperioden samlet set afsættes 70 mio. kr. til etableringen af et kommunalt sundhedscenter. Sundhedscentret skal sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet.

På dagtilbudsområdet betyder det stigende børnetal i førskolealderen, at der bygges to nye daginstitutioner. Den ene ved Hyllehøjskolen, hvor der i alt afsættes 25,3 mio.kr. over årene 2021-2023 til byggeriet. Den anden ved Staurby Skov, hvor der afsættes 5 mio. kr. i 2024 til igangsætningen.
Der afsættes desuden 2 mio. kr. til initiativer, der kan udvide det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene og understøtte, at børn "leger og lærer med kroppen forrest". Midlerne er tiltænkt initiativer med fokus på især bevægelse og udepædagogik, men også på at give vores børn et varieret udbud af såvel analoge som digitale (lege)redskaber.

Den ambitiøse renoveringsplan på skoleområdet fortsættes med, så skolernes rammer følger kravene til nye læringsmetoder. I 2021 er der afsat i alt 15,8 mio. kr. til formålet. I perioden er der fokus på Vestre Skole, Lillebæltskolen, Østre Skole og Fjelsted-Harndrup Skole.

På skoleområdet afsættes 2 mio. kr. årligt, som giver folkeskolerne mulighed for at igangsætte initiativer, der tydeliggør visionens pejlemærker i skolernes profiler og pædagogiske praksis.

Styrkelse af indsatsen for bæredygtige lokalsamfund
Forligspartierne vil arbejde målrettet med at styrke lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber. Arbejdet med at engagere borgere og foreninger er afgørende for den positive udvikling. Derfor afsættes der i 2021 alt 1,75 mio. kr. til en række puljer, der som helhed skal styrke lokalsamfundene - herunder en ny pulje på 0,25 mio. kr. til initiativer i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund.

Derudover afsættes der frem til 2024 1 mio. kr. årligt til bedre vedligeholdelse og forskønnelse i lokalsamfundene.

Robust økonomi er fundamentet for vækst
Fundamentet for 2021-budgettet er en kommunal økonomi, som trods COVID-19 krisen er stabil og robust. For at sikre en fortsat stabil udvikling har forligspartierne valgt at styrke likviditeten med 25 mio. kr., så der også er rum større strategiske tiltag de kommende år.

- Gennem en målrettet vækststrategi har vi et stærkt udgangspunkt for udvikling af Middelfart Kommune også i de kommende år. Med den positive udvikling i indbyggertallet har vi skabt en positiv spiral, hvor vækst danner grundlaget for styrket velfærd og den forbedrede velfærd danner grundlaget for yderligere vækst, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Samlet set er der i budgetforliget for 2021 - med afsæt i befolkningsvæksten, udligningsreformen og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL - fundet rum til et løft af vores velfærd og fremtidens opgaveløsning for i alt 21 mio. kr. Dertil kommer en udvidelse af anlægsbudgettet på 12,9 mio. kr. til i alt 92,9 mio. kr.

I 2020 har byrådet desuden truffet en række beslutninger, der er indarbejdet i budgettet, herunder fremrykning af investeringer for i alt 69,2 mio.kr. som led i genstarten af den lokale samfundsøkonomi i forbindelse med COVID-19 krisen. Initiativerne vil i stort omfang blive realiseret i indeværende år, men dele af planen vil også strække sig ind i 2021.

 

Læs forligsteksten for budget 2021
Budgetforlig

 

Kontaktinformation
Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, 2528 4142

09.september 2020