Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Boliger på Kulgrunden i Middelfart

Lokalplan nr. 177 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på deres møde 3. februar 2020 vedtaget Lokalplan nr. 177 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029 endeligt. Planerne omfatter den tidligere Kulgrund, der ligger øst for Kulturøen på Middelfart Havnefront.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre etablering af en ny etageboligbebyggelse i op til 6 etager, der er orienteret mod marinaen og de rekreative funktioner ved vandet. I planen er der stillet specifikke krav til bebyggelsens placering og udformning, både ift. klimasikring samt disponeringen af opholdsarealer. Desuden har det været et vigtigt fokus at friholde den vestlige del af området for byggeri.

I planlægningen er der lagt vægt på, at der i området også sikres offentligheden god adgang og attraktive opholdsfaciliteter, som har naturlig sammenhæng til havnefronten og resten af lystbådehavnen. I den forbindelse åbner planen mulighed for, at en del af det nuværende parkeringsareal kan sløjfes og afgraves til brug for udvidelse af havnebassinet.

I forhold til de tidligere fremlagte planforslag er bebyggelsens maksimale skala ændret fra 7 etager/kote 27 til 6 etager/23 m, ligesom der i de endelige planer stilles et egentligt krav om udvidelse af havnebassinet.

Offentliggørelse
Planerne kan ses på ses på følgende link: Lokalplan 177 og kommuneplantillæg 13 til kommuneplan 2017-2029

Planerne kan desuden ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. De endeligt vedtagne planer annonceres på kommunens hjemmeside d. 27. februar 2020.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 25. marts 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

27.februar 2020