Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Planstrategi 2019 er vedtaget

Planstrategi 2019 for Middelfart Kommune og Trekantområdet blev vedtaget af Middelfart Byråd på møde den 30. september 2019

Planstrategi 2019 for Middelfart Kommune og Trekantområdet blev vedtaget af Middelfart Byråd på møde den 30. september 2019.

Byrådet behandlede på mødet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi 2019 og i idéfasen for kommuneplanrevisionen. Planstrategi 2019 er hermed endeligt vedtaget med et par enkelte ændringer.

Byrådets behandling af sagen kan ses på Referat for Byrådets møde den 30. september 2019

Den vedtagne Planstrategi 2019 kan ligeledes ses på hjemmesiden.

Den endelige vedtagelse af Planstrategi 2019 er annonceret på kommunens hjemmeside d. 5. november 2019.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningen kan du klage til Planklagenævnet inden 4. december 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

04.november 2019