Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Lokalplan nr. 192 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på deres møde 30. september 2019 vedtaget Lokalplan nr. 192 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 endeligt. Planforslagene omfatter et areal i udkanten af landsbyen Udby, der – foruden markarealer - omfatter kursusvirksomheden 'Vends Motorik- og Natursko-le'.

kort over lokalplanområde 192 udby

Lokalplanområdets placering mellem Gl. Assensvej og Kirkegyden i den nordvestlige udkant af Udby.
 
Planforslagene er udarbejdet med henblik på at sikre udvidelsesmuligheder for skolen, så denne fortsat vil kunne udvikles som en alsidig kursusvirksomhed. Konkret åbnes nu mulighed for at udvide skolens område med nye fri- og opholdsarealer understøttet af tilhørende bygninger, forskellige udendørsfaciliteter samt landbrugsarealer. Der gives også mulighed for opførelse af enkelte nye boliger. Generelt er der lagt vægt på at sikre, at udviklingen sker under hensyntagen til omgivelserne samt de bevarings- og fredningsinteresser, der knytter sig til den eksisterende kursusejendom.

I forhold til de tidligere fremlagte planforslag indeholder den endelig lokalplan en justeret redegørelse vedrørende kystnærhedszonen. Kommuneplantillæg nr. 11 blev endvidere fremlagt i fornyet høring med henblik på – foruden en justering af landsbyafgrænsningen – at udlægge et nyt rammeområde til rekreative formål samt muliggøre indpasning af institutionsformål i Udby.
 
Offentliggørelse
Planerne kan ses på følgende link:

• Lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan 2017-2029

Planerne kan desuden ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Den endelige vedtagelse af planerne er annonceret på kommunens hjemmeside d. 10. oktober 2019.
 
Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 7. november 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Teknisk Udvalg

10.oktober 2019