Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Lokalplan nr. 191 og tillæg nr. 10 til kommuneplan 2017-2029 'område til boliger og erhverv i Roerslev'

Byrådet har på deres møde 1. april 2019 vedtaget lokalplan nr. 191 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 endeligt.

Planerne omfatter et område i den centrale del af landsbyen Roerslev, som i dag anvendes til blandede bolig og erhvervsformål, i form af en entreprenørforretning. Planerne er udarbejdet med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift og udvikling.

Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse til i alt to boliger samt en ny maskinhal og kontorfaciliter til en eksisterende virksomhed. Fremtidig bebyggelse skal opføres under hensyntagen til omgivelserne og tilpasses det eksisterende landsbymiljø.

Derudover udlægges et område til at samle oplag, som skal afskærmes med beplantning, så oplaget skærmes fra omgivelserne.

Området vejbetjenes direkte fra Blankegaardsvej og Timsgyden.

Offentliggørelse

Du kan se lokalplan 191 ved at trykke på linket. Planen kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 1. maj 2019.

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i planlægningen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 29. maj 2019 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk (åbner nyt vindue) og www.virk.dk (åbner nyt vindue) Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

01.maj 2019