Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Lokalplan nr. 183 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 - Blandet boligområde ved Røjlemosevej i Strib

Byrådet har på deres møde 24. juni 2019 vedtaget Lokalplan nr. 183 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 endeligt. Planerne omfatter et område ved Røjlemosevej i Strib, der tidligere har været anvendt til bolig formål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området ønskes fremad rettet anvendt til blandet boligområde med tæt-lav og etageboligbebyggelse.

Lokalplan nr. 183 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 - Blandet boligområde ved Røjlemosevej i Strib 
Lokalplanområdets placering ved Røjlemosevej i Strib.

Planen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udlægge områdets anvendelse til blandet boligområde med åben-lav og etageboligbebyggelse, så den ønskede omdannelses af området kan gennemføres.

Formålet er at sikre, at eksisterende bebyggelse kan nedrives, samt at ny bebyggelse indpasses i forhold de omkringliggende bebyggelser mht. omfang, placering, arkitektur og materialevalg. Desuden skal planforslagene sikre, at området etableres med stier og grønne områder. Derudover er det planforslagets formål at sikre, at vejadgangen til området sker fra Røjlemosevej.

I forhold til det tidligere fremlagte planforslag indeholder den endelig plan en bestemmelse med krav om at håndtering af regnvand skal ske inden for lokalplanområdet. Dette krav er tilføjet med udgangspunkt i gennemførte undersøgelser og en mulig løsning fremlagt ved den endelige vedtagelse af planen.

Offentliggørelse

Planen kan ses her: Lokalplan nr. 183 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 10. juli 2019.

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 7. august 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

10.juli 2019