Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Forslag til lokalplan nr. 185 og tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 'Erhvervs-område ved Hovedvejen/Fynsvej i Middelfart'

Byrådet vedtog på deres møde 2. september 2019 at sende forslag til Lokalplan 185 og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2019 i offentlig høring. Lokalplanen omfatter et område til erhvervsformål ved Hovedvejen og Fynsvej i den østlige del af Middelfart.

kort over lokaplanområde ved erhvervsområde ved hovedvejen og fynsvej

Lokalplanområdets placering ved Hovedvejen og Fynsvej i den østlige del af Middelfart.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre nye udviklingsmuligheder - herunder en bredere anvendelse, så der også kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper samt større variation i grundstørrelser. På den måde kan den aktuelle efterspørgsel på erhvervsgrunde, der ligger attraktivt og synligt samt i tæt tilknytning til det overordnede vejnet, bedre efterkommes. Generelt ønskes området udviklet i tråd med hovedprincipperne i de omgivende erhvervsområder - bl.a. i forhold til udformning af bebyggelse, veje og den grønne struktur. Med planlægningen sikres trafikal adgang fra både Hovedvejen i syd og fra Fynsvej i nord, men uden mulighed for gennemkørsel.

Tillæg nr. 9 til kommuneplanen, der sikrer muligheden for etablering af butikker til særligt pladskrævende varer, omfatter hele området ved Jyllands-vej/Bogensevej/Vandværksvej/Fynsvej og dermed et større område end lokalplanen.
 

Høring
Planforslagene er i offentlig høring fra 11. september til 6. november 2019.

 
Planforslagene kan ses på følgende link:

• Forslag til lokalplan 185 og kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan.
 

Planforslagene kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 6 . november 2019 til Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
 

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 11. september 2019 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.
 

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.
 

Screeningen kan ses på følgende link:

• Miljøvurdering lokalplan 185 og kommuneplantillæg nr. 9
 

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklgenævnet inden d. 9. oktober 2019.
 
Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

11.september 2019