Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Forslag til lokalplan for område til boliger og erhverv ved Middelfart Midtpunkt

Byrådet vedtog på deres møde 6. maj 2019 at sende forslag til Lokalplan nr. 189 og kommuneplantillæg nr. 8 i offentlig høring

Planforslagene omfatter Middelfart Midtpunkt et område i den centrale del af Middelfart ved jernbanestationen. Området anvendes i dag som erhvervsområde, primært kontorvirksomhed og liberale erhverv.  Den hidtidige lokalplan for området – 23.09 – bliver aflyst i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 189. Der er både med lokalplan 23.09 og lokalplanforslag 189 givet mulighed for boligbyggeri på områdets nordlige areal, som grænser op til boligerne på Elmegade. Der er fremsendt et forslag til opførelse af i alt 28 boliger i op til tre etager på det nordlige areal.

Området vejbetjenes uændret fra Jernbanegade.

Forslag til lokalplan 189 og kommuneplantillæg nr. 8 kan hentes som PDF på følgende link:
Forslag til lokalplan 189 og kommuneplantillæg nr. 8

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra d. 5. juni 2018 til d. 1. august 2019. Planforslagene kan ses på kommunens hjemmeside via følgende link - planforslag og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt senest den 1. august 2019 til: Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue), eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 5 . juni 2019 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan hentes som PDF på dette link:
Screening af forslag til lokalplan 189 og kommuneplantillæg nr. 8

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden den 8. juli 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk(åbner i nyt vindue) og virk.dk(åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside via dette link(åbner i nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

06.juni 2019