Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Forslag til lokalplan 192 og tillæg nr. 11 til kommuneplan 2017-2029

Byrådet vedtog på deres møde 4. marts 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 192 samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring. Planforslagene omfatter et areal i udkanten af landsbyen Udby, der – foruden markarealer - omfatter kursusvirksomheden 'Vends Motorik- og Naturskole'.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at sikre udvidelsesmuligheder for skolen, så denne fortsat vil kunne udvikles som en alsidig kursusvirksomhed. Konkret åbnes nu mulighed for at udvide skolens område med nye fri- og opholdsarealer understøttet af tilhørende bygninger, forskellige udendørsfaciliteter samt landbrugsarealer. Der gives også mulighed for opførelse af enkelte nye boliger. Generelt er der lagt vægt på at sikre, at udviklingen sker under hensyntagen til omgivelserne samt de bevarings – og fredningsinteresser, der knytter sig til den eksisterende kursusejendom og området.

kort over lokalplan område 192

Høring
Planforslagene er i offentlig høring fra 13. marts til 8. maj 2019. Planforslaget kan ses på www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 8. maj 2019 til: Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue), eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Forslag til lokalplan 192 kan ses i PDF via dette link; Forslag til lokalplan 192

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 kan ses i PDF via dette link; Forslag til kommuneplantillæg 11

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 13. marts 2019 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses via dette link; Screening af lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11.


Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 10. april 2019.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue), eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

13.marts 2019