Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Fornyet Høring: Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet vedtog på deres møde 24. juni 2019 at sende forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 i fornyet offentlig høring. Planforslaget omfatter landsbyen Udby, samt markarealet umiddelbart vest for landsbyen.

rammeområdeafgrænsninger

Ændrede rammeområdeafgrænsninger på arealerne mellem Gl. Assensvej og Kirkegyden i den nordvestlige udkant af Udby.
 

Formålet med tillægget er at justere landsbyafgrænsningen af Udby samt udlægge et nyt tilstødende rammeområde til rekreative og friluftsprægede formål. Dette sker med henblik på at sikre de nødvendige udviklingsmuligheder for den eksisterende kursusvirksomhed 'Vends Motorik- og Naturskole', der er lokaliseret i en tidligere landejendom 'Dyrgaard', Gl. Assensvej 46, umiddelbart nordvest for Udby Kirke jf. forslag til lokalplan 192. Et andet formål med tillægget er at muliggøre indpasning af institutionsformål i Udby.

Planforslaget er ændret i forhold til den tidligere høring, hvor de berørte arealer var planlagt som en samlet udvidelse af rammeområde L.05.40 ’Udby’. Ændringen betyder, at planområdet nu omfattes af en mindre udvidelse af rammeområde L.05.40 samt afgrænsning af et nyt tilstødende rammeområde R.05.40 ’Landområde i Udby’, som bedre afspejler den ønskede ekstensive og rekreative anvendelse af arealerne nordvest for skolen. 
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 kan hentes som PDF på følgende link: Forslag til kommuneplantillæg nr. 11
 

Høring
Planforslaget er i fornyet offentlig høring fra 3. juli til 28. august 2019. Planforslaget kan ses her på kommunens hjemmeside via følgende link Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 28. august 2019 til: Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue), eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

 
Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan hentes som PDF på følgende link: Screening af kommuneplantillæg nr. 11

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 31. juli 2019.
 

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner i nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk/planklagenaevnet (åbner i nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue), eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Teknisk Udvalg

03.juli 2019