Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Lokalplan 189 og tilhørende kommuneplantillæg

Lokalplan 189 og tilhørende kommuneplantillæg for Midtpunkt i Middelfart er endelig vedtaget. Mulighed for opførelse af etageboliger indenfor området.

Byrådet vedtog på deres møde 4. november 2019 at vedtage lokalplan nr. 189 og kommuneplantillæg nr. 8 endelig.

Planerne omfatter Middelfart Midtpunkt et område i den centrale del af Middelfart ved jernbanestationen. Området anvendes i dag som erhvervsområde, primært kontorvirksomhed og liberale erhverv.  Den hidtidige lokalplan for området – 23.09 - aflyses i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 189. Lokalplan 23.09 og lokalplanforslag 189 giver mulighed for boligbyggeri på områdets nordlige areal, som grænser op til boligerne på Elmegade. Der påtænkes opførelse af i alt 28 boliger i op til tre etager på det nordlige areal.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre opførelse af etageboliger på det nordlige del af lokalplanområdet.

Der har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen været foretaget ændring i forhold til det udsendte planforslag. Der er ved den endelige vedtagelse stillet krav om beplantning i skel mod ejendommene mod Elmegade og etablering af fortov langs adgangsvejen indenfor lokalplanområdet, således der sikres bedre adgangsforhold for bløde trafikanter, herunder også adgangen til pendlerparkeringspladsen, som er beliggende udenfor lokalplanområdet. 

Offentliggørelse
Planerne kan ses på følgende link - Lokalplan 189 , på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 11. december 2019.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 9. januar 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.


Teknisk Udvalg

11.december 2019