Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Endelig vedtagelse af lokalplan 182 - Boligområde ved Uraniavej i Middelfart

Lokalplan for Uraniavej i Middelfart endelig vedtaget. Mulighed for opførelse af toetagers boliger på tidligere erhvervsområde.

Byrådet har på deres møde 4. november 2019 vedtaget Lokalplan nr. 182 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 endeligt. Planerne har tidligere været i offentlig høring og efterfølgende vedtaget af Byrådet i maj 2018. Da der ikke rettidigt er sket offentlig bekendtgørelse af planerne, har de efterfølgende været i fornyet høring i perioden fra 10. juli 2019 til 7. august 2019.

Planerne omfatter et område i ved Uraniavej i det centrale Middelfart, som er en del af et større erhvervsområde, som i dag anvendes til blandet bolig og erhvervsformål i form af mindre håndværksvirksomheder.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre omdannelsen af området fra blandet bolig- og erhvervsområde til boligområde med etageboligbebyggelse, samt at give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Formålet med planerne er dermed at give mulighed for, at der kan opføres og indrettes boligbebyggelse med ca. 34 boliger. Planerne skal sikre, at ny bebyggelse opføres med en arkitektonisk helhed hvad angår arkitektur, materialevalg og farvesætning, samt sikre stiforbindelse igennem området, som kobles op på bykvarters øvrige sti- og vejnet, herunder "Banestien". Området skal vejbetjenes fra Uraniavej.

Offentliggørelse
Planerne kan ses på følgende link - Lokalplan 182 og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 4. december 2019.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 2. januar 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

 

 

04.december 2019