Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Endelig vedtagelse af lokalplan 141 - Boliger ved Søndergade i Nørre Aaby

Byrådet har på deres møde 2. december 2019 vedtaget Lokalplan 141 endeligt. Planen omfatter den i dag ubebyggede Kähler og Breum-grund, opkaldt efter den tidligere maskinfabrik af samme navn – Kähler og Breum

kort over lokalplan 141

Lokalplanområdets placering ved Søndergade i Nørre Aaby.

 
Området grænser mod syd op til det beskyttede vandløb, Viby Å, mod vest af åbent marklandskab, og mod nord og øst af åben-lav boligbebyggelse.

Planen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af fritliggende gavlhuse. Planen giver mulighed for opførelse af op til 36 nye boliger med private haver og fælles opholdsarealer med regnvandsbassin. Området skal vejbetjenes fra Søndergade. Der gives desuden mulighed for vejbetjening til enkelte boliger fra Tennisvej med direkte overkørsler til de enkelte boliger.

Planen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen i området skal fremstå som en helhed for så vidt angår udformning og arkitektur, og med variation for så vidt angår materialevalg, farvesætning og detaljering. Dette for at sikre, at boligerne arkitektonisk harmonerer med hinanden samtidig med, at forskelligartede detaljeringer får boligerne til at fremstå med særpræg.

Planen fastlægger endvidere bestemmelser omkring udlæg af parkering samt fælles rekreative opholdsarealer, hvor der skal anlægges vandhul og regnvandsmagasin.

Formålet med planen er således at muliggøre en omdannelse af området med opførelse af boligbebyggelse, der indpasses nabobebyggelsen, landskabet samt øvrige naturinteresser i nærområdet.

Offentliggørelse
Planen kan ses på følgende link - lokalplan 141 og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 4. december 2019.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 2. januar 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

 

 

04.december 2019