Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Boligbebyggelsen "Bjerggården" ved Stationsvej i Middelfart - Lokalplan nr. 190 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplan for Bjerggården på Stationsvej i Middelfart endelig vedtaget. Mulighed for ekstra boligetage.

Byrådet har på deres møde 4. november 2019 vedtaget lokalplan nr. 190 samt forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 endeligt. Planerne omfatter den eksisterende etageboligbebyggelse ’Bjerggården’, der ligger ved Stationsvej 25-47 i den centrale del af Middelfart.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre en ombygning af bebyggelsen med tilføjelse af en ekstra etage, så der skabes en nutidig og varieret lejlighedsbebyggelse, der er attraktiv for en bred vifte af familietyper.
 
Ombygningen skal udføres med respekt for den omgivende købstadsbebyggelse, ligesom der i planlægningen har været fokus på at styrke friarealernes grønne kvaliteter.

Offentliggørelse
Planerne kan ses på via følgende link - Lokalplan 190 og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planerne annonceres på kommunens hjemmeside d. 4. december 2019.
 
Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 2. januar 2020.
 
Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk (åbner nyt vindue).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

04.december 2019