Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Lokalplantillæg nr. 1 til Lokalplan B87

Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område og et centerområde i Brenderup Kirkeby

Byrådet har på deres møde 4. juni 2018 vedtaget tillæg nr.1 til Lokalplan B87 endeligt. Plantillægget omfatter ejendommen Kirkevej 31, der ligger i den sydlige del af Brenderup, der også kaldes Brenderup Kirkeby.

Lokalplantillægget er udarbejdet med henblik på, at ændre anvendelsen af delområde 1 i gældende plan, Lokalplan nr. B87, så også ejendommen Kirkevej 31 kan anvendes til boligformål. I den forbindelse præciseres bestemmelsen omkring udstykning i delområde 1, så ejendommen Kirkevej 31 kan udstykkes som selvstændig ejendom.

Offentliggørelse
Lokalplantillæg nr. 1 til Lokalplan B87 kan hentes i PDF på følgende link: Lokalplantillæg nr. 1
Tillægget findes endvidere på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af plantillægget annonceres på kommunens hjemmeside d. 11. juli 2018.

Retsvirkninger
Lokalplantillægget er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplantillægget medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplantillægget, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 8. august 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk (åbner nyt vindue) og virk.dk (åbner i nyt vindue). Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside: Nævnenes Hus (åbner nyt vindue)

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) (åbner nyt vindue) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

11.juli 2018