Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Lokalplansforslag nr. 188 - boliger ved Rørkærsvej og Strandvejen i Strib

Byrådet vedtog på deres møde 7. maj 2018 at sende forslag til Lokalplan nr. 188 i offentlig høring. Planforslaget omfatter arealet på hjørnet af Rørkærsvej og Strandvejen i Strib, som rummer en bolig samt en tidligere tankstation.

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse i én etage. Planen giver mulighed for nedrivning af den eksisterende bebyggelse, samt opførelse af op til 8 nye boliger. Området skal vejbetjenes fra Rørkærsvej.

Planen indeholder bestemmelser som sikrer, at den nye bebyggelse udformes og indpasses ift. eksisterende bebyggelser for så vidt angår arkitektur, materialevalg og farvesætning. Planen fastlægger endvidere bestemmelser omkring udlæg af opholdsarealer samt parkering.

Formålet med planforslaget er således, at muliggøre en omdannelse af området med opførelse af boligbebyggelse, der er indpasset ift. nabobebyggelse og den kystnære placering.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 17. maj 2018 til 14. juni 2018. Planforslaget kan ses på hjemmesiden, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 14. juni 2018 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 17. maj 2018 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på hjemmesiden sammen med planforslaget.

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 14. juni 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.17.maj 2018