Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Lokalplan nr. 178 - Centerområde ved Østergade i Nørre Aaby

Byrådet har på deres møde 2. oktober 2017 vedtaget Lokalplan 178 endeligt. Planen omfatter et område der ligger ved det gamle rådhus i og omkring Østergade i den centrale del af Nørre Aaby.

 

Annoncekort centerområde ved ØStergade i Nørre Aaby
Lokalplanområdets placering ved Østergade i Nørre Aaby.

Planen er udarbejdet for at muliggøre omdannelse af området, herunder nedrivning af eksiste-rende bebyggelse og opførelse af ny boligbebyggelse. Dog ønskes det gamle rådhus bevaret og ombygget til boliger og servicefunktioner.

Formålet med planforslaget er således at fastholde områdets anvendelse til centerformål, hvor der kan opføres/indrettes bebyggelse til boligformål i form af tæt-lav og etageboliger med mu-lighed for at en del af bebyggelsen kan indrettes til fælleshus og til offentlige formål i form af bibliotek. Planforslaget skal sikre at ny bebyggelse opføres inden for de fastlagte byggefelter.

Lokalplan 178 kan ses her.

Offentliggørelse
Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 12. oktober 2017.

Planen kan udover, at ses her på hjemmesiden www.middelfart.dk , også ses på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Plan-lovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstem-melse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 9. november 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageporta-len, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

 

12.oktober 2017