Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Supplerende høring vedr. areal i Kommuneplan 2017.

Der foretages frem til d. 24. oktober en supplerende høring hos lodsejere vedr. arealer, der udtages af Kommuneplan 2017.

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i høring i foråret 2017. I forslaget er der blandt andet udlagt arealer til kommende erhvervsbyggeri. Erhvervsstyrelsen skal godkende udlæg af arealer i kommuneplanen, og styrelsen har i forbindelse med høringen meddelt Middelfart Kommune, at kommunen har udlagt for store arealer til erhverv.

Middelfart kommune er derfor nødsaget at udtage et areal af kommuneplanen for at kommuneplanen kan vedtages endeligt.

Inden sagen behandles politisk foretages en supplerende høring om udtag af arealer hos lodsejerne af det pågældende areal, der påtænkes udtaget af kommuneplanen.

Arealet overgår i stedet til perspektivområde. Det betyder, at arealet senere kan tages ind igen, hvis betingelserne er opfyldt – blandt andet, at der er brug for mere erhvervsjord. På kortet herunder vises det med rødt, hvilke arealer i den østlige del af Middelfart langs Hovedvejen, der tages ud.

Ændringen i kommuneplanen har ikke betydning for den nuværende anvendelse af de berørte ejendomme. Den kan fortsætte uændret, uanset om arealet udtages af kommuneplanen som erhvervsareal.

Kort høringsmateriale

Perioden for den supplerende høring er fra d. 10. - 24. oktober.

Samtidig med fremsendelse til lodsejerne annonceres det hermed på kommunens hjemmeside.

Hvis der er spørgsmål kan man kontakte Jacob Kloch på tlf. 8888 4821.

Den supplerende høring foretages i henhold til Planlovens § 27, stk. 2 idet det oplyses, at Erhvervsstyrelsen har oplyst at kommuneplanen kan godkendes, såfremt arealet udtages:

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Ved væsentlige ændringer i et forslag til kommuneplan skal erhvervs- og vækstministeren have lejlighed til at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor.

10.oktober 2017