Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Lokalplanforslag 171 - Boliger ved Rudbæksbanke/Strandvejen i Strib.

Byrådet vedtog på deres møde 6. februar 2017 at sende forslag til Lokalplan 171 i offentlig høring. Planforslaget omfatter en del af et eksisterende boligområde placeret ud til Lillebælt i den sydlige del af Strib.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på, at sikre områdets nuværende karakter som et attraktivt og helstøbt boligområde på kysten. Planlægningen er en naturlig fortsættelse af lokalplanerne for naboområderne mod nord og syd, hvor samme hensyn er indarbejdet.

Området skal fortsat anvendes til åben-lav bebyggelse, men hvor der stilles særlige kvalitetsmæssige krav til bebyggelsens placering og udformning, bl.a. set i relation til samspillet med den offentligt tilgængelige kyst samt forhold omkring klimatilpasning. Vejadgang til området skal fortsat ske fra såvel Strandvejen som Rudbæksbanke.

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 9. februar 2017 til 6. april 2017. Planforslaget kan ses på www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres. Lokalplanen  kan ses her.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 6. april 2017 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.
Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 9. februar 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses på www.middelfart.dk sammen med planforslaget. Screeningen kan ses her

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 9. marts 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby eller teknik@middefart.dk. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.09.februar 2017