Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Forslag til Lokalplan nr. 181 og Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029 - "Tæt-lav Boligområde ved Anlægsvej i Ejby"

Byrådet vedtog på deres møde 4. december, at sende forslag til Lokalplan nr. 181 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 1 i offentlig høring. Planforslagene omfatter et område i Ejby, der tidligere har været anvendt til offentlige formål b.la. rådhus, men efter der er blevet bygget et nyt fælles rådhus i Middelfart bruges bygningerne ikke længere, og området ønskes omdannet til boligområde.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på, at muliggøre omdannelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse. Hele projektet omfatter opførelsen ca. 40 tæt-lav boliger samt et fælleshus. I planforslagene lægges der vægt på, at bebyggelsen opføres som en samlet bebyggelse, hvad angår arkitektur og materialer. Desuden indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at området forsynes med interne stier, der tilkobles bydelens overordnede stinet samt, at området vejbetjenes via Anlægsvej. Den gældende lokalplan for området ophæves inden for lokalplanområdet

Her kan du se forslag til Lokalplan 181 og kommuneplantillæg nr. 1

Høring
Planforslaget er i offentlig høring fra 14. december 2017 til 8. februar 2018. I den periode kan du også se forslaget på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby hvorfra det også kan udleveres.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 8. februar 2018 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 14. december 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses her.

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Plankla-genævnet inden d. 11. januar 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

14.december 2017