Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Endelig vedtagelse af lokalplan 176 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Margaardvej i Nørre Aaby

Byrådet har på deres møde 6. november 2017 vedtaget Lokalplan 176 endeligt. Planforslaget omfatter et område der ligger ved Margaardvej i det nordlige Nørre Aaby.

Lokalplansområde nr. 176 
Lokalplanområdets placering ved Margaardvej i Nørre Aaby.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at omdanne den ubebyggede del af området til et boligområde med tæt-lav boligbebyggelse.

Der lægges vægt på, at ny bebyggelse indpasses under hensyntagen til områdets eksisterende bebyggelser, hvad angår arkitektur og materialevalg. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser omkring fælles opholdsarealer, stiforbindelser, beplantning og skiltning samt, at det sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling fra området med trafikal opkobling på Margaardvej.

Derudover knytter lokalplanens formål sig til sikring af områdets grønne og landskabelige værdier. Den gældende lokalplan for området – lokalplan 38 – ophæves.

Lokalplan 176 kan ses her.

Offentliggørelse
Planen kan ses på www.middelfart.dk, på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 16. november 2017.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr
Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 14. december 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Teknisk Udvalg

16.november 2017